Tài liệu BÀI TẬP VIẾT PHƯƠNG TRÌNH THEO YÊU CẦU ĐẦU BÀI VÀ CÁC PHÉP TÍNH ĐƠN GIẢN. docx

9 986 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2014, 10:20

NguyÔn Minh TuÊn:§HSP Hµ Néi BÀI TẬP VIẾT PHƯƠNG TRÌNH THEO YÊU CẦU ĐẦU BÀI CÁC PHÉP TÍNH ĐƠN GIẢN.Bài 1 : Cho m gam than (thể tích không đáng kể) vào một bình dung tích 5,6 lit chứa không khí ( 20% thể tích O2 và80% thể tích N2) ở đktc. Nung bình để than phản ứng hết thì thu được hỗn hợp 3 khí có tỉ khối so với H2 bằng 14,88.Tính m.Bài 2 : Nung hỗn hợp gồm KClO3 KMnO4 đến phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn A. Cho A phản ứng vớidung dịch H2SO4 loãng dư thu được khí C. Viết các phương trình phản ứng có thể xảy ra .Bài 3 : Cho hỗn hợp gồm Mg Cu phản ứng với dung dịch chứa CuSO4 AgNO3. Viết các phương trình phảnứng có thể xảy ra.Bài 4 : Hoà tan hỗn hợp gồm CaC2 Al4C3 vào trong nước thu được dung dịch A, kết tủa B hỗn hợp khí C. ChoC phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được kết tủa vàng. Lấy lượng kết tủa này cho tác dụng vớidung dịch HCl lại thu được khí D. Đốt cháy hoàn toàn D rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào dung dịchA, được dung dịch A’ lại thu được kết tủa. Viết các phương trình phản ứng cho biết A, B, C, D, A’ gồmnhững chất gì?Bài 5 : cho một lượng Cu2S tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 đun nóng. Phản ứng tạo thành dung dịch A1 vàlàm giải phóng ra khí A2 không màu, bị hoá nâu trong không khí. Chia A1 thành hai phần. Thêm dung dịch Bacl2vào phần 1, thấy tạo thành kết tủa trắng A3 thực tế không tan trong axit dư. Thêm lượng dư dung dịch NH3 vào phầnhai đồng thời khuấy đều hỗn hợp, thu được dung dịch A4 có màu xanh đậm.a.Hãy xác định A1 , A2 , A3 , A4 là gì? b.Viết phương trình phản ứng mô tả các quá trình hoá học vừa nêu trên.Bài 6 : Đốt cháy cacbon trong không khí ở nhiệt độ cao, được hỗn hợp khí A. cho A tác dụng với Fe2O3 nung nóngđược khí B hỗn hợp rắn c. cho B tác dụng với dung dịch ca(OH)2 được kết tủa K dung dịch D ; đun sôi D lạiđược kết tủa K. cho c tan trong dung dịch Hcl thu được khí dung dịch E. cho E tác dụng với dung dịch NaOH dưđược kết tủa hai hidroxit kim loại F. Nung F trong không khí được một oxit duy nhất. Viết các phương trình phảnứng xảy ra.Bài 7: Trong các đồng phân của hợp chất c3h6o3, đồng phân A vừa có tính chất của rượu vừa có tính chất của axit.Viết các phương trình phản ứng của A với c2h5oh, ch3cooh, naOH, phản ứng trùng ngưng của A phản ứng táchnước của A tạo chất B làm mất màu nước brom.Bài 8 : Từ than đá, đá vôi các chất vô cơ cần thiết, viết phương trình điều chế polivinylaxetat, polimetylacrylat,glyxerin.NguyÔn Minh TuÊn:§HSP Hµ Néi Bài 9 : cho 1,6 gam một oxit kim loại phản ứng với co dư thu được chất rắn A hỗn hợp khí B. cho B tác dụng vớidung dịch chứa 0,025 mol ca(OH)2 thu được 2 gam kết tủa. Chất rắn A tác dụng với dung dịch Hcl thu được 448mlkhí. Xác định công thức của oxit kim loại, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.Bài 10 : Viết phương trình phản ứng xảy ra dưới dạng ion khi cho:a.Mg dư vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 HCl biết sau phản ứng thu được hỗn hợp khí gồm N2 H2b.Dung dịch chứa H2SO4 FeSO4 tác dụng với dung dịch chứa NaOH Ba(OH)2 đều dư c.Cho NO2 tác dụng với dung dịch KOH dư. Sau đó lấy dung dịch thu được cho tác dụng với Zn sinh ra hỗn hợp khíNH3 và H2d.Cho Na tan hết trong dung dịch AlCl3 thu được kết tủa.Bài 11 : Hoà tan Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng dư được dung dịch A. Cho 1 lượng Fe vừa đủ vào dung dịch Athu được dung dịch B.- Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch KOH dư thu được dung dịch D kết tủa E- Nung E trong không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi được chất rắn F- Thổi một luồng CO qua ống sứ nung nóng chứa F đến dư thu được chất rắn G khí X- Sục khí X vào dung dịch Ba(OH)2 thì thu được kết tủa Y dung dịch C- Lọc bỏ kết tủa Y, đun nóng dung dịch C lại tạo kết tủa YHãy xác định các chất có trong A, C, B, D, E, F, G, X, Y.Bài 12 : Cho hỗn hợp A gồm Al Al2O3 có tỷ lệ m Al : mAl2O3 = 0,18 : 1,02. Cho A tan trong dung dịch NaOHvừa đủ thu được dung dịch B 0,72 lít khí H2 đktc. Cho B tác dụng với 200 ml dung dịch HCl được kết tủa D.Nung D ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi được 3,57 g chất rắn.1.Tính nồng độ mol/lít của dung dịch HCl2.Nếu pha dung dịch HCl đó đến 10 lần thì pH của dung dịch sau khi pha loãng bằng bao nhiêuBài 13 : X là hợp chất hoá học tạo ra trong hợp kim gồm Fe C trong đó có 6,67% cacbon về khối lượng.a.Thiết lập công thức của X.b.Hoà tan X trong HNO3 đặc nóng thu được dung dịch A hỗn hợp khí B. Cho A, B lần lượt tác dụng với NaOHdư thì A tạo ra kết tủa A1 còn B tạo ra hỗn hợp B1 gồm ba muối. Nung A1 B1 ở nhiệt độ cao thì A1 tạo ra oxít A2NguyÔn Minh TuÊn:§HSP Hµ Néi còn B1 tạo ra tạo ra hỗn hợp B2 gồm hai muối. Cho CO khử A2 ở nhiệt độ cao thu được A3 gồm 4 chất rắn. Cho B2tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được khí B3 dung dịch B4. B4 làm mất màu dung dịch KmnO4.Bài 14: Nêu hiện tượng viết phương trình phản ứng xảy ra:-Cho Fe phản ứng với dung dịch HCl vừa đủ sau đó lấy dung dịch thu được phản ứng với dung dịch KmnO4 trongmôi trường H2SO4. -Cho từ từ Ba vào dung dịch FeSO4 Fe2(SO4)3 sau đó lọc kết tủa nung trong không khí ở nhiệt độ caoBài 15 : Cho 11,6 gam hỗn hợp gồm Mg, Al Zn tác dụng với 500 ml dung dịch HCl 1M H2SO4 a mol/l thuđược dung dịch A 7,84 lit H2 (đktc). Tính khối lượng các muối trong dung dịch A trong các trường hợp sau:a) a a = 0,2. b) a a = 0,3. c) a a = 0,5. Cô cạn dung dịch trong trường hợp b c thì thu được bao nhiêu gam muối khan.Bài 16 : Cho 4,72 gam hỗn hợp Fe Cu phản ứng với 500 ml dung dịch HNO3 0,48 M lắc kỹ cho kim loại tan hếtthu được dung dịch A 1,344 lit NO ở 00C 760 mmHg, trong dung dịch A không có muối amoni. Cô cạn dungdịch A lấy muối khan rồi nung lên ở nhiệt độ cao cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 6,4 gam hỗn hợphai oxit kim loại. Tính nồng độ phần trăm các muối trong dung dịch A.Bài 17 : Chia 12,8 gam hỗn hợp Mg MgO thành hai phần bằng nhau:- Phần 1 phản ứng với dung dịch HCl dư thu được 2,24 lit H2 (đktc).- Phần hai cho phản ứng với dung dịch HNO3 tạo thành dung dịch A 2,688 lit một khí B ở (đktc). Cô cạn cẩnthận dung dịch A thu được 30,4 gam muối khan.Tìm công thức của khí B.Bài 18: Đốt cháy hoàn toàn t mol một axit cacboxylic thu được p mol CO2 q mol H2O, biết p - q = t. Hãy tìmcông thức chung của axit, cho ví dụ cụ thể.Bài 19: Ba hợp chất hữu cơ A,B,C là đồng phân của nhau, trong phân tử chỉ chứa chức axit có khối lượng phântử nhỏ hơn 150 . Cho 1,16 gam hỗn hợp 3 axit trên tác dụng vừa đủ với 100 dung dịch NaOH 0,2M. Xác địnhCTCT của 3 axit. Bài 20: Oxi hoá 4 gam một rượu đơn chức thu được 5,6 gam một hỗn hợp gồm andehit, nước rượu dư. Hỗn hợpsau phản ứng nếu phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được m gam bạc.- Tìm CTPT của rượu.NguyÔn Minh TuÊn:§HSP Hµ Néi - Tính hiệu suất phản ứng oxi hoá rượu.- Tính m.Bài 21: Cho hỗn hợp X gồm 3 rượu đơn chức, mạch thẳng. Đun nóng 27,2 gam X với H2SO4 đặc được 16,4 lit( 1270C 1 atm) hỗn hợp ba anken liên tiếp trong dãy đồng đẳng (hiệu suất phản ứng 100%). Xác định CTPT, viếtCTCT của 3 rượu trên.Bài 22: Một hợp chất X mạch thẳng, có CTPT C3H10O2N2. X tác dụng với dung dịch KOH tạo ra khí NH3, còn tácdụng với dung dịch HCl tạo muối của amin bậc một. Viết CTCT của X.Bài 23 : Một axit hữu cơ có công thức đơn giản nhất là C3H4O3. Hãy tìm CTPT của axit đó.Bài 24 : Cho chất hữu cơ A có CTPT C7H8O2. A phản ứng với Na dung dịch NaOH thì số mol H2 bay ra luônbằng số mol NaOH phản ứng. Viết CTCT của A các phương trình phản ứng. Bài 25: Đốt cháy hoàn toàn m gam một hidrocacbon A thu được m gam nước. Biết rằng 160 < MA< 170, va` Akhông phản ứng với dung dịch nước brom, không phản ứng với brom khi có mặt bột sắt nhưng khi phản ứng vớibrom hơi có mặt askt thì thu được một sản phẩm mono brom duy nhất. Xác định CTCT của A.Bài 26: Một hỗn hợp A gồm Ba Al. Nếu cho m gam A phản ứng với H2O dư thu được 1,344 lit khí, dung dịch Bvà phần không tan C. Nếu cho 2m gam A tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 20,832 lit khí. (các phảnứng xảy ra hoàn toàn, các khí đều đo ở đktc)- Tính khối lượng từng kim loại trong m gam hỗn hợp A.- Cho 50 ml dung dịch HCl vào dung dịch B. Sau khi phản ứng xong thu được 0,78 gam kết tủa. Xác định nồng độmol/l của dung dịch HCl.Bài 27: Hai hợp chất thơm A, B đều có công thức CnH2n-8O2. Hơi của A,B có khối lượng riêng là 5,447 g/l (ở 00Cvà 1 atm). A là hợp chất tạp chức có phản ứng tráng gương, B là axit yếu nhưng mạnh hơn axit cacbonic.- Viết CTCT của A, B.- Theo sự hiểu biết của em về liên kết hidro, hãy cho biết trong phân tử đồng phân ortho của A có khả năng tạo liênkết hidro không?1.Chất A ( đồng phân ortho) chất B có thể phản ứng với chất nào trong các chất sau đây H2O; dung dịch Na2CO3,dung dịch KOH, Cu(OH)2 trong dung dịch NaOH đun nóng. Viết các phương trình phản ứng.2.Viết phương trình chuyển hoá :a.Từ o-crezol thành đồng phân ortho của A.NguyÔn Minh TuÊn:§HSP Hµ Néi b.Từ toluen thành B.Bài 28: a) - So sánh pH của dung dịch có cùng nồng độ mol/l của HCl CH3COOH. Giải thích- So sánh (có giải thích) nồng độ mol của các dung dịch NaOH CH3COONa có cùng pH.- Tính thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,025M cho vào 100 ml dung dịch HNO3 HCl có pH = 1 để hỗn hợp thu đượccó pH = 2.b)- Nhôm Magie có phản ứng với dung dịch HNO3 loãng nóng đều sinh ra NO, N2O, NH4NO3. Viết phương trìnhphản ứng xảy ra dưới dạng ion thu gọn..- Khi cho 10 gam hỗn hợp Al Fe phản ứng với dung dịch HNO3 thì có 43,8% khối lượng hỗn hợp đã phản ứngvà thu được dung dịch B 2,688 lit NO (đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cho một ít dung dịch B phảnứng với dung dịch NaOH dư thì không có khí bay ra. Xác định thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗnhợp đầu.Bài 29: a) Phân biệt phản ứng tự oxi hoá khử phản ứng oxi hoá khử nội phân tử. Cho ví dụ minh hoạ Lấy hai phương trình phản ứng minh hoạ muối nitơrat có tính oxi hoá trong môi trường axit trong môi trườngbazơ.b) Cho V lit CO2 (đktc) phản ứng với 200 ml dung dịch hỗn hợp KOH 1M Ba(OH)2 0,75M thu được 23,64gam kết tủa. Tính V.Bài 30: - Phèn chua là gì? Viết công thức hoá học của nó. Hãy giải thích (kèm theo phương trình phản ứng) tại saongười ta lại dùng phèn chua để đánh trong nước đục. - Phenol là gì? Phân biệt phenol rượu thơm. Lấy ví dụ chứng minh trong phân tử phenol các nhómnguyên tử có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau.Bài 31: a) Viết phương trình chuyển hoá từ rượu metylic thành rượu etylic ngược lại. b) - Hoà tan m gam hỗn hợp A gồm Fe kim loại M hoá trị không đổi trong dung dịch HCl dư thì được1,008 lit khí (đktc) dung dịch chứa 4,575 gam muối khan. Tính m. - Nếu hoà tan hết cùng lượng hỗn hợp A như trên trong dung dịch chứa hỗn hợp HNO3 đặc nóng vàH2SO4 thì thu được 1,8816 lit hỗn hợp hai khí (đktc) có tỉ khối hơi so với H2 là 25,25. Xác định kim loại M.Bài 32: a) Hoà tan hỗn hợp gồm 6,4 gam CuO 16 gam Fe2O3 trong 160 ml dung dịch H2SO4 2M đến các phảnứng hoàn toàn. Sau phản ứng thấy có m gam chất rắn không tan. Tính m.b) Hoà tan 2,4 gam Mg 16,8 gam Fe trong 160 ml dung dịch H2SO4 2M đến các phản ứng xảy ra hoàn toànthu được m gam chất rắn không tan. Tính m.NguyÔn Minh TuÊn:§HSP Hµ Néi c) A, B, C, D, E đều là hợp chất thơm có CTPT C7H8O. A, B, C có phản ứng với Na, NaOH, D chỉ phản ứngvới Na, còn E không phản ứng cả hai. Viết CTCT của chúng.Bài 33: Chia 15,54 hỗn hợp gồm FeCO3, BaCO3 Ag2O làm hai phần bằng nhau.Phần 1 hoà tan hoàn toàn trong V ml dung dịch HNO3 1M vừa đủ thu được 1,12 lít(đktc) hỗn hợp hai khí cótỷ khối so với H2 bằng 20,6.Phần 2 phản ứng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng thu được 4,49 gam kết tủa. Tính thành phần % khối lượng trong hỗn hợp đầu giá trị của V.Bài 34: Cho m gam hỗn hợp gồm CaCO3, Na2CO3 Ca(HCO3)2 hoà tan vào nước thu được chất rắn B dungdịch C. Chia dung dịch C làm hai phần đều nhau:Phần 1 cho tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được 14,775 gam kết tủa:Phần hai cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 2,8 lit khí (đktc).Chất rắn B được hoà tan trong H2SO4 loãng dư rồi cho toàn bộ CO2 hấp thụ hoàn toàn trong 2 lit dung dịch Ca(OH)20,04375 M ( d = 1,075 g/ml) thu được dung dịch A 2,5 gam kết tủa. Tính m nồng độ % các chất trong dungdịch A. Bài 35: Cho 21,52 gam hỗn hợp A gồm kim loại M hoá trị hai muối nitơrat của kim loại đó vào bình dung tíchkhông đổi là 3 lit ( không chứa không khí ) rồi nung bình đến nhiệt độ cao đến phản ứng xảy ra hoàn toàn, sản phẩmthu được là oxit kim loại hoá trị hai . Sau đó đưa bình về 54,60C thì áp suất trong bình là p. Chia chất rắn trong bìnhsau phản ứng làm 2 phần bằng nhau:Phần 1 phản ứng vừa hết với 2/3 lit dung dịch HNO3 0,38 M có khí NO.Phần 2 phản ứng hết với 0,3 lit dung dịch H2SO4 0,2 M ( loãng) được dung dịch B.a.Xác định khối lượng nguyên tử M.b.Tính thành phần % khối lượng các chất trong A.c.Tính áp suất p.Bài 36: Chia m gam bột kim loại M thành hai phần bằng nhau. Phần 1 hoà tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4loãng thu được V lit H2 dung dịch A. Phần 2 hoà tan trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 1,5V lit SO2 vàdung dịch B. Khối lượng muối khan trong dung dịch A bằng 0,76 lần khối lượng muối khan trong dung dịch B.TìmM biết các khí đo cùng điều kiện.NguyÔn Minh TuÊn:§HSP Hµ Néi Bài 37: Cho một rượu đơn chức đi qua H2SO4 đặc thu được hỗn hợp A gồm 3 olefin là đồng phân của nhau. Cho Aphản ứng với H2 có Ni (xt) thu được n-butan. Xác định CTCT của rượu 3 olefin.Bài 38: Hai chất A B là đồng phân của nhau trong phân tử chứa C, H, O. Đốt cháy 8,6 gam hỗn hợp A, B rồi chosản phẩm thu được vào 300 ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu được 39,4 gam kết tủa đồng thời khối lượng dung dịchgiảm 16,4 gam.1.Tìm CTPT của chúng biết tỷ khối hơi của A,B so với O2 nhỏ hơn 3.2.Tìm CTCT của A, B biết A có đồng phân hình học, khi cho 4,3 gam B tác dụng với AgNO3 trong NH3 dư thuđược 9,65 gam kết tủa.Bài 39: Cho m gam NaCl phản ứng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đậm đặc thu được 2,62 gam hỗn hợp hai muối.Lượng khí thoát ra được hấp thụ hoàn toàn vào nước được 3 lít dung dịch có pH = 2. Tính m % khối lượng mỗimuối trong hỗn hợp.Bài 40: Cho 4 gam FexOy phản ứng hoàn toàn với CO dư, lấy một phần hỗn hợp khí sinh ra cho phản ứng với dungdịch Ba(OH)2 dư thu được 13,79 gam kết tủa. Tìm công thức oxit sắt.Bài 41: Nung nóng 2,32 gam FexOy trong một ống sứ rồi cho một luồng CO đi qua một thời gian (giả sử chỉ có phảnứng khử oxit kim loại thành kim loại). Hỗn hợp chất rắn trong ống sứ được hoà tan hoàn toàn bằng dung dịch HCldư thu được 0,672 lit H2(đktc). Tìm công thức oxit sắt.Bài 42: Trộn đều 4,89 gam hỗn hợp bột gồm Al2O3 ZnO rồi chia thành hai phần bằng nhau.- Phần 1 phản ứng với 100 ml dung dịch HCl thu được dung dịch A . Cô cạn A thu được 4,515 gam chất rắn.- Phần 2 phản ứng với 200 ml dung dịch HCl cùng nồng độ trên thu được dung dịch C. Cô cạn C thu được 6,02 gamchất rắn.1.Xác định nồng độ của dung dịch HCl ở trên.2.Tính thành phần % khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp đầu.Bài 43: Bốn chất hữu cơ A, B, C, D có công thức C2H2On (n ≥ 0) trong đó :- Tác dụng với Ag2O/NH3 : có A, B, C.- Tác dụng với NaOH : có C, D.- Tác dụng với H2O : có A.Xác định A, B, C, D viết các phương trình phản ứng.NguyÔn Minh TuÊn:§HSP Hµ Néi Bài 44: Cho 5,26 gam hỗn hợp gồm M2CO3 M’CO3 (M M’ là kim loại kiềm kim loại nhóm chính nhóm IIthuộc cùng một chu kỳ) phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl thu được dung dịch A V lít (đktc) khí B. Cô cạndung dịch A thu được 5,92 gam muối clorua. Tính V, tìm tên hai kim loại.Bài 45: Cho 2,88 gam một oxit kim loại M (có số oxi hoá nguyên) tác dụng với dung dịch HNO3 1M vừa đủ thuđược 0,448 lít (đktc) hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 là 19 dung dịch A.a.Tìm oxit kim loại.b.Cô cạn dung dịch A thu được bao nhiêu gam muối khan.Bài 46: Cho 4,17 gam hỗn hợp glyxin ( axit aminoaxetic) alanin (axit α aminopropionic) phản ứng với 600 mldung dịch HCl 0,1M được dung dịch A. Các chất trong dung dịch A phản ứng vừa đủ với 110 ml dung dịch NaOH1M. Tính thành phần % khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu. Bài 47: Nhiệt phân hoàn toàn 2,94 gam muối hidrocacbonat của kim loại M thu được m gam chất rắn. Lượng khíthoát ra hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch NaOH được dung dịch A chứa a(mol) hỗn hợp hai muối, thêm vào dungdịch A a(mol) Ba(OH)2 thu được 3,4475 gam kết tủa. Tìm công thức của muối tính giá trị m.Bài 48: Một este (chứa tối đa là 3 chức este) phản ứng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 0,1M thu được 2,32 gamhỗn hợp 2 muối của 2 axit hữu cơ là đồng đẳng một rượu.a.Tìm CTCT của hai axit.b.Lượng rượu sinh ra cho phản ứng với K vừa đủ thu được 2,06 gam muối ancolat. Tìm CTCT của este.Bài 49: Đun nóng hỗn hợp X gồm 2 rượu đơn chức A, B liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc ở140oC thu được hỗn hợp 3 ete. Đốt cháy một phần hỗn hợp ete trên thu được 33 gam CO2 18,9 gam H2O. a) Xác định công thức 2 rượu A, B.b) Oxi hóa 11g hỗn hợp Z chứa A B ở trên bằng CuO được hỗn hợp Y. Chia Y làm 2 phần bằng nhau:* Phần 1 cho phản ứng với lượng dung dịch AgNO3/NH3 thu được 27 gam bạc. * Phần 2 cho phản ứng với Na dư thu được 1,68 lít H2 (đktc). Tính hiệu suất phản ứng oxi hoá biết hai rượu có hiệu suất bằng nhau.Bài 50: Trộn 1,6 gam S với 7,225 gam hỗn hợp gồm Fe một kim loại M có hoá trị II rồi nung nóng tới khi cácphản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn B. Cho B phản ứng với dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch Avà V lit hỗn hợp hai khí có tỷ khối so với H2 bằng 7,4. Dung dịch A phản ứng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kếtNguyÔn Minh TuÊn:§HSP Hµ Néi tủa nung trong không khí tới khối lượng không đổi thu được 8 gam oxit. Tìm kim loại M tính thành phần % theokhối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.Bài 51: Cho hỗn hợp A gồm hai muối cacbonat X2CO3 YCO3 với số mol bằng nhau. Chia A làm ba phần hoàntoàn đều nhau.Nung nóng phần 1 ở nhiệt độ cao để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn có khối lượng nhỏhơn khối lượng ban đầu 3,5 lần. Nung nóng hai phần còn lại ở nhiệt độ cao cho phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi chokhí thoát ra ở phần này đi qua bình đựng lượng dư dung dịch NaOH, còn phần kia đi qua bình đựng lượng dư H2SO4thấy thể tích khí hai trường hợp giảm như nhau. Xác định công thức hai muối cacbonat % khối lượng của chúngtrong hỗn hợp. Viết các phương trình phản ứng.Bài 52: Một este đơn chức X ( chứa C, H, O không có nhóm chức khác). Tỉ khối của X so với O2 là 3,125. Xácđịnh CTCT của X trong mỗi trường hợp sau đây:a.Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 23,2 gam bãrắn.b.Cho 0,15 gam mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 21 gammuối khan ( X có mạch C không phân nhánh).Bài 53: Cho 1,22 gam một hợp chất hữu cơ A phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch KOH 0,1M chỉ thu được dungdịch chứa 2,16 gam muối khan. Đốt cháy lượng muối này thu được a gam K2CO3,2,64 gam CO2 0,54 gam nước.Xác định CTPT, CTCT của A, tính a.Biết MA < 140. . TuÊn:§HSP Hµ Néi BÀI TẬP VIẾT PHƯƠNG TRÌNH THEO YÊU CẦU ĐẦU BÀI VÀ CÁC PHÉP TÍNH ĐƠN GIẢN. Bài 1 : Cho m gam than (thể tích không đáng kể) vào một bình dung. C, D và viết các phương trình phản ứng.NguyÔn Minh TuÊn:§HSP Hµ Néi Bài 44: Cho 5,26 gam hỗn hợp gồm M2CO3 và M’CO3 (M và M’ là kim loại kiềm và
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu BÀI TẬP VIẾT PHƯƠNG TRÌNH THEO YÊU CẦU ĐẦU BÀI VÀ CÁC PHÉP TÍNH ĐƠN GIẢN. docx, Tài liệu BÀI TẬP VIẾT PHƯƠNG TRÌNH THEO YÊU CẦU ĐẦU BÀI VÀ CÁC PHÉP TÍNH ĐƠN GIẢN. docx, Tài liệu BÀI TẬP VIẾT PHƯƠNG TRÌNH THEO YÊU CẦU ĐẦU BÀI VÀ CÁC PHÉP TÍNH ĐƠN GIẢN. docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn