Tài liệu ĐỀ TÀI "CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU" ppt

11 423 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2014, 09:20

Báo cáo: QT Báo cáo: QT MarketingMarketingĐ tài: CHI N L C XÂY D NGề Ế ƯỢ ỰĐ tài: CHI N L C XÂY D NGề Ế ƯỢ Ự TH NG HI UƯƠ ỆTH NG HI UƯƠ Ệ GVHD:GVHD: TS TS TRẦN HỨU CƯỜNGTRẦN HỨU CƯỜNGSVTH:SVTH:Nguy n Anh Tu nễ ấNguy n Anh Tu nễ ấPh m Th Th oạ ị ảPh m Th Th oạ ị ảNguy n Th Sangễ ịNguy n Th Sangễ ị A. MỤC LỤCA. MỤC LỤCI. TI. Tìm hiểu về thương hiệu ìm hiểu về thương hiệu II. ChiII. Chiến lược xây dựng thương hiệuến lược xây dựng thương hiệuIII. Các bước để bắt đầu xây dựngthươngIII. Các bước để bắt đầu xây dựngthươnghiệuhiệuIV. Một số thương hiệu nổi tiếngIV. Một số thương hiệu nổi tiếng B. NỘI DUNGB. NỘI DUNGI. Tìm hiểu về thương hiệuI. Tìm hiểu về thương hiệu1. Khái niệm:1. Khái niệm:Thương hiệu là một cái tên, một dấu Thương hiệu là một cái tên, một dấu hiệu, một biểu tượng, một hình vẽ hay hiệu, một biểu tượng, một hình vẽ hay tổnh hợp của tất cả các yếu tố trên nhằm tổnh hợp của tất cả các yếu tố trên nhằm xác định một sản phẩm hay dịch vụ của xác định một sản phẩm hay dịch vụ của một người bán và phân biệt các sản phẩm một người bán và phân biệt các sản phẩm đó với đối thủ cạnh tranh.đó với đối thủ cạnh tranh.VD:VD:Coca Cola, Microsoft, GM, Sony, Toyota, Coca Cola, Microsoft, GM, Sony, Toyota, NokiaNokia 2. Lợi ích của giá trị thương hiệu 2. Lợi ích của giá trị thương hiệu _ _ Có thêm khách hàng mớiCó thêm khách hàng mới_ Giá trị duy trì khách hàng _ Giá trị duy trì khách hàng trung thànhtrung thành_ Đưa chính sách giá cao_ Đưa chính sách giá cao_ Mở rộng thương hiệu _ Mở rộng thương hiệu _ Mở rộng kênh phân phối_ Mở rộng kênh phân phối_ Tạo rào cản đối thủ cạnh _ Tạo rào cản đối thủ cạnh tranh tranh II. Chiến lược xây dựng thương II. Chiến lược xây dựng thương hiệuhiệu+) Bắt đầu xây dựng thương +) Bắt đầu xây dựng thương hiệu hiệu +) Những yếu tố cần thiết +) Những yếu tố cần thiết khi xây dựng thương hiệukhi xây dựng thương hiệu+) Những điều cần biết khi +) Những điều cần biết khi xây dựng thương hiệu xây dựng thương hiệu III. Các bước cho việc bắt đầu xây III. Các bước cho việc bắt đầu xây dựng thương hiệudựng thương hiệu1.1.Xây dựng thương hiệuXây dựng thương hiệu XXác định cấu trúc nền móng của ác định cấu trúc nền móng của thương hiệuthương hiệuĐịnh vị thương hiệuĐịnh vị thương hiệuXXây dựng chiến lược thương hiệuây dựng chiến lược thương hiệuXây dựng chiến lược truyền thống Xây dựng chiến lược truyền thống Đo lường và hiệu chỉnhĐo lường và hiệu chỉnh 2. Công cụ để xây dựng thương hiệu2. Công cụ để xây dựng thương hiệu. . Đặt tên. Hình tượng . Hình tượng . Khẩu hiệu . Khẩu hiệu . Nhạc hiệu. Nhạc hiệu. Bao bì. Bao bì Để có nhãn hiệu được nhận biết nhanh rộng rãi, quen thuộc với khách hàng các công cụ phải được sử dụng đồng bộ dựa trên giá trị cốt lõi của sản phẩm. 3. Đặt tên thương hiệu3. Đặt tên thương hiệu. . NNhững tiêu chuẩn trong tiêu chuẩn trong việcviệc đặt tên thương hiệuđặt tên thương hiệu. Lựa chọn tên thương . Lựa chọn tên thương hiệuhiệu 4.Cấu trúc thương hiệu4.Cấu trúc thương hiệu . Nguồn lực . Nguồn lực . sự hiệu quả . sự hiệu quả . Sự phát triển . Sự phát triển Có 3 cấu trúc thương hiệu chính đó là : Có 3 cấu trúc thương hiệu chính đó là :_ Một thương hiệu toàn cấu trúc_ Một thương hiệu toàn cấu trúc_ Thương hiệu mẹ làm nền tảng cho các _ Thương hiệu mẹ làm nền tảng cho các thương hiệu con thương hiệu con_ Gia đình thương hiệu_ Gia đình thương hiệu 5. Chiến lược thương hiệu5. Chiến lược thương hiệuChiến lược thương hiệuChiến lược thương hiệuNhững chiến lựơc khả thi cho sự xây dựng Những chiến lựơc khả thi cho sự xây dựng thương hiệu lớnthương hiệu lớnXây dựng thương hiệu cần sự kết hợp khoa Xây dựng thương hiệu cần sự kết hợp khoa học và nghệ thuật học và nghệ thuật [...]...IV Một số thương hiệu nổi tiếng . tranh II. Chiến lược xây dựng thương II. Chiến lược xây dựng thương hiệuhiệu+) Bắt đầu xây dựng thương +) Bắt đầu xây dựng thương hiệu hiệu. về thương hiệu ìm hiểu về thương hiệu II. ChiII. Chiến lược xây dựng thương hiệuến lược xây dựng thương hiệuIII. Các bước để bắt đầu xây dựngthươngIII.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ĐỀ TÀI "CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU" ppt, Tài liệu ĐỀ TÀI "CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU" ppt, Tài liệu ĐỀ TÀI "CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU" ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay