Tài liệu Các câu hỏi về dòng điện pptx

5 434 6
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2014, 08:20

Câu 49, Một electron bay vào một từ trường đều có cảm ứng từ B = 5. 10-2T với vận tốc v= 108m/s theo phương vuông góc với đường cảm ứng từ. Bán kính quỹ đạo của electron trong từ trường có giá trị nào sau đây? ( Khối lượng của electron m = 9. 10-31kg )A, 1,125cm b, 2,25cm c, 11,25cm d, 22,5cmCâu 50, Một khung dây tròn bán kính 4cm đặt trong một mặt phẳng thẳng đứng chứa trụccủa một nam châm nhỏ nằm ngang ở vị trí cân bằng, tâm của vòng tròn trùng với tâm củanam châm. Cho dòng điện có cường độ I = 4πA chạy qua khung dây thì nam châm quay một góc 450. thành phần nằm ngang của từ trường trái đất ở nơi làm thí nghiệm có giá trị nào sau đây?A, 0,5. 10-5T b, 1,25. 10-5T c, 1,5.10-5T d, 2.10-5TCảm ứng điện từCâu 1, Một vòng dây kín phẳng đặt trong một từ trường đều. Trong các yếu tố sau:I. Diện tích giới hạn bởi vòng dây.II. Cảm ứng từ của từ trường III. Khối lượng của vòng dây IV. Góc hợp bởi mặt phẳng vòng dây và đường cảm ứng từ Từ thông qua diện tích S phụ thuộc các yếu tố nào ?A, I và II b, I và III c, I, II và III d, I, II và IVCâu 2, Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một ống dây kín là do sự thay đổi:A,Chiều dài của ống dây. C, Từ thông qua ống dây.B, Khối lượng của ống dây. d, Cả 3 điều trên.Câu 3, Một khung dây tròn đặt trong một từ trường đều có mặt phẳng khung dây vuông góc với đường cảm ứng từ. Trong các trường hợp sau: I, Khung dây chuyển động tịnh tiến trong từ trường theo một phương bất kỳ.II, Bóp méo khung dây.III. Khung dây quay quanh một đường kính của nó.ở trường hợp nào thì dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây?a, I và II b, II và III c, III và I d, Cả 3 trường hợp trên.Câu 4, một nam châm thẳng N – S đặt gần một khung dây. giữ khung dây đứng yên. Lần lượt làm nam châm chuyển động như sau:I, Tịnh tiến nó theo trục của nó.II, Quay nam châm quanh một trục thẳng đứng.III, Quay nam châm quanh một trục nằm ngang và vuông góc với trục của nó.ậ trường hợp nào có dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây?A, I và II b, II và III c, I và III d, Cả 3 trường hợp Câu 5, Một khung dây kín đặt trong một từ trường đều có đường cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng của khung. Lần lượt cho khung chuyển động tịnh tiến :I, Theo phương vuông góc với các đường cảm ứng từ.II. Theo phương song song với các đường cảm ứng từ. III. Theo phương xiên với các đường cảm ứng từ.ở trường hợp nào có dòng điện cảm ứng trong khung dây?a, I b, III c, Cả III trường hợp d, Không có trường hợp nàoCâu 6, Định luật Lenxơ có mục đích xác định:A, Chiều của từ trường của dong điện cảm ứng.B, Chiều của dòng điện cảm ứng.C, Độ lớn của suất điện động cảm ứng.D, Cường độ của dòng điện cảm ứng.Câu 7, Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống ở câu sau: Dòng điện cảm ứng trong một mạch điện phải có chiều sao cho từ trường mà nó sinh ra sự biến thiên của từ trông qua mạch.A, Chống lại b, Tăng cường c, Làm giảm d, Triệt tiêuCâu 8, Chọn câu bổ sung đúng.Thời gian dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch là:A, dài nếu điện trở của mạch nhỏ.B, dài nếu từ thông qua mạch lớn.C, bằng thời gian có sự biến thiên của từ thông qua mạch.D, Cả 3 câu trên đều đúng.Câu 9, một khung dây dẫn ABCD đặt sát một dây dẫn thẳng có dòng điện. Xét các trườnghợp sau:I. Cho khung dây quay quanh dây dẫn.II. Tịnh tiến khung dây xa dần dây dẫn.ở trường hợp nào thì có dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây.A, I b, II c, Cả hai trừng hợp d, Không có trường hợp nào. ICâu 10, Hình vẽ là đồ thị biểu diễn theo thời gian của từ thông đi qua một kung dây kín. độ lớn của suất điện động cảm ứng và chiều của dòng điện cảm ứng trong khung dây biến đổi như thế nào?A, Suất điện động cảm ứng không đổi. Chiều của dòng điện cảm ứng không đổi.B, Suất điện động cảm ứng tăng dần ở nửa thời gian đầu, giảm dần ở nửa thời gian sau, chiều của dòng điện cảm ứng không đổi.C, Suất điện động cảm ứng tăng dần ở nửa thời gian đầu, giảm dần ở nửa thời gian sau, dòng điện cảm ứng đổi chiều ở thời điểm 2t.D, Một kết quả khác. Câu 11, Có 3 thanh nam châm giống nhau được thả rơi thẳng đứng từ cùng một độ cao. Thanh thứ nhất rơi tự do, thanh thứ hai rơi qua một ống dây để hở, thanh thứ ba rơi qua một ống dây kín. Trong khi rơi thanh nam châm không chạm vào ống dây. thời gian rơi của ba thanh nam châm lần lượt là t1 , t2 , t3 .Ta có:A, t1 = t2 = t3 b, t1 < t2 < t3 c, t2 = t3 < t1 d, t1= t2 < t3 Câu 12, Trong các yếu tố sau:I. Chiều dài của ống dây kín.II. Số vòng dây của ống dây.III. Tốc độ biến thiên của từ thông qua mỗi vòng dây.Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong ống dây phụ thuộc các yếu tố nào?A, I và II b, II và III c, III và I d, Cả 3 yếu tố.ACDBCâu 13. Một khung dây kín có điện trở R. khi có sự thay đổi từ thông qua khung dây, cường độ dòng điện qua khung dây có giá trị: A, I = t∆Φ∆b, I = .R t∆Φ∆c, I = Rt∆Φ∆d, Một giá trị khác.Điên lượng qua một khung dây kín có điện trở R trong khoảng thời gian ∆t khi có sự biếnthiên của từ thông qua khung dây, có giá trị:A, ∆q = R. ∆Φb, ∆q = R. ∆Φ. ∆t c, ∆q = R∆Φd, ∆q = . tR∆Φ ∆Câu 15, Điện lượng qua một mạch điện khi có dòng điện cảm ứng có tính chất noà sau đây ? A, Tỉ lệ với thời gian xuất hiện dòng điện cảm ứng.B, Tỉ lệ với cường độ dòng điện cảm ứng.C, Tỉ lệ với độ biến đổi từ thông qua mạch.D, Cả 3 tính chất trên.Câu 16, Một thanh kim loại CD = l chuyển động trong một từ trường đều có cảm ứng từ B, cắt vuông góc các đường cảm ứng từ với vận tốc v. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong thanh có giá trị nào sau đây?A, B. l. v b, Blvc, .B vld, Một giá trị khác.Câu 17, Một dây dẫn chiều dài l, có bọc chất cách điện, được xếp đôi lại rồi cho chuyển động cắt vuông góc các đường cảm ứng từ của một từ trường đều có cảm ứng từ B với vận tốc v. suất điện động cảm ứng trong dây dẫn có giá trị nào sau đây? A, B. l. v b, 2 B. l. v c, .2B vld, Một giá trị khác.Câu 18, Để xác định chiều của dòng điện cảm ứng trong một đoạn dây dẫn chuyển động trong từ trường, ta có thể dùng:A, Quy tắc bàn tay trái.B, Quy tắc cái đinh ốc.C, Quy tắc bàn tay phải.D, Cả a và cCâu 19, Một thanh kim loại đặt trong một từ trường đều có các đường cảm ứng từ vuông góc với thanh. Lần lượt cho thanh chuyển động tịnh tiến:I, Theo phương vuông góc với các đường cảm ứng từ.II, Theo phương song song với các đường cảm ứng từ.III. Theo phương xiên với các đường cảm ứng từ.ở trường hợp nào thì trong thanh có suất điện động cảm ứng?A, I và II b, II và III c, I và III d, Cả 3 trường hợp.Câu 20, Trong các yếu tố sau: I. Cấu tạo của mạch điện.II. Cường độ của dòng điện qua mạch ban đầu.III. Tốc độ biến thiên cường độ dòng điện qua mạch ban đầu.Suất điện động tự cảm xuất hiện trong mạch phụ thuộc các yếu tố nào?A, I và II b, IIvà III c, I và III d, Cả 3 yếu tố.Câu 21, Biểu thức nào sau đây dùng để tính độ tự cảm của một mạch điện?A, L = iΦb, L = Bic, L = Φ.I d, L = B.iCâu 22, Độ tự cảm của một ống dây rỗng gồm N vòng diện tích S, có chiều dìa l có giá trị: A, 10-7 .2N Slb, 4π.10-7 .2N lSc, 4π.10-7 .2N Sld, 10-7 ..N SlCâu 23, Henry là độ tự cảm của một mạch điện mà:A, Khi cường độ dòng điện qua mạch là 1 ampe thì từ thông qua mạch là 1 vêbe.B, Khi từ thông qua mạch biến đổi 1 vêbe thì dòng điện tự cảm sinh ra có cường độ 1 ampeC, Khi cường độ dòng điện qua mạch biến đổi 1 ampe thì trong mạch có từ thông 1 vêbe.D, Các câu trên đều sai.Câu 24, Trong các đại lượng sau:I. Chiều dài ống dây.II. Số vòng dây.III. Diện tích mỗi vòng dây.Độ tự cảm của ống dây tỉ lệ nghịch với đại lượng nào?A, I b, II c, III d, II và IIICâu 25, ∆l là độ biến thiên cường độ của dòng điện qua một mạch kín. Kết luận nào sau đây là đúng?A, Nếu ∆l > 0 dòng điện tự cảm có cùng chiều với dòng điện ban đầu.B, Nếu ∆l < 0 dòng điện tự cảm có cùng chiều với dòng điện ban đầu.C, Nếu ∆l > 0 dòng điện tự cảm ngược chiều với dòng điện ban đầu.D, a và c đúng.Câu 26, Lần lượt cho hai dòng điện có cường I1 , I2 đi qua một ống dây điện. Gọi L1 , L2 là độ tự cảm của ống dây trong hai trường hợp đó. Nếu I1 = 4I2 thì ta có:A, L1 = 4L2 b, L1 = 24Lc, L1 = L2 d, Một kết quả khác. Câu 27, Hai ống dây co s cùng chiều dài, có diện tích các vòng dây bằng nhau, có số vòng dây lần lượt là N1 , N2 với N1 = 2N2 , có độ tự cảm lần lượt là L1 , L2 Ta có:A, L1 = L2 b, L1 = 24Lc, L1 = 2 L2 d, Một kết quả khác.Câu 28, Trong 3 chất từ :I. Thuận từII. Nghịch từIII. Sắt từCó thể dùng giả thiết ampe để giải thích sự nhiễm từ của loại nào ?A, I b, II c, III d, I và IICâu 29, Trong ba loại chất từ :I. Thuận từII. Nghịch từIII. Sắt từ Chất nào có độ từ thẩm à < 1?A, I b, II c, III d, I và II* Dùng quy tắc sau để trả lời các câu 30 đến 35:A, Phát biểu 1 đúng, phát biểu 2 đúng. Hai phát biểu có liên quan.B, Phát biểu 1 đúng, phát biểu 2 đúng. Hai phát biểu không liên quan.C, Phát biểu 1 đúng, phát biểu 2 sai. D, Phát biểu 1 sai, phát biểu 2 đúng. Câu 30, . với dòng điện ban đầu.B, Nếu ∆l < 0 dòng điện tự cảm có cùng chiều với dòng điện ban đầu.C, Nếu ∆l > 0 dòng điện tự cảm ngược chiều với dòng điện. . tR∆Φ ∆ Câu 15, Điện lượng qua một mạch điện khi có dòng điện cảm ứng có tính chất noà sau đây ? A, Tỉ lệ với thời gian xuất hiện dòng điện cảm ứng.B,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Các câu hỏi về dòng điện pptx, Tài liệu Các câu hỏi về dòng điện pptx, Tài liệu Các câu hỏi về dòng điện pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn