bao cao tot nghiep cac giai phap nang cao hieu qua hoat dong huy dong von cua ngan hang thương mai

42 443 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2014, 14:57

CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM1.1 Tổng quan về NHTM 1.1.1 Khái niệm NHTM Hiện nay, tuy khái niệm về NHTM ở mỗi nước có đặc điểm khác nhau nhưng đều thống nhất coi NHTM là DN chuyên kinh doanh tiền tệ và cung ứng những dịch vụ tài chính cho nền kinh tế, là một trong những tổ chức tài chính trung gian, gọi chung là các định chế tài chính có chức năng giống nhau là dẫn vốn từ nơi thừa vốn sang nơi thiếu vốn. Ở Việt Nam, Luật các TCTD theo điều 20, có ghi: “NHTM là loại hình TCTD được thực hiện toàn bộ hoạt động NH và các hoạt động khác có liên quan”.Trong đó “Hoạt động NH là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ NH với nội dung thường xuyên là nhận gửi, sử dụng tiền này để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán”. 1.1.2 Hoạt động chủ yếu của NHTM NHTM thực hiện kinh doanh tiền tệ bằng cách trao đổi ngoại tệ: Mua, bán một loại tiền này lấy một loại tiền khác và hưởng phí dịch vụ. Các NHTM thường có két tốt để cất giữ đảm bảo an toàn, vì vậy họ thực hiện cất trữ hộ tiền cho mọi người để làm tăng thu nhập từ việc thu phí, tăng khả năng đa dạng các loại tiền, tăng qui mô tài sản kinh doanh tiền tệ. Từ thực tiễn, các NH nhận thấy thường xuyên có người gửi tiền vào và có người lấy tiền ra, song tất cả người gửi tiền không rút tiền cùng một lúc, đã tạo số dư thường xuyên ở két. Do tính chất vô danh của đồng tiền, NH có thể sử dụng tạm thời một phần tiền gửi của KH để cho vay. Do vậy các NH tìm cách mở rộng thu hút tiền gửi để cho vay bằng cách trả lãi cho người gửi tiền. Từ việc giữ hộ tiền để thu phí, NH chuyển sang huy động vốn và trả lãi cho việc huy động số tiền nhàn rỗi, tiềm tàng trong xã hội. Bằng cách cung cấp các tiện ích khác nhau mà NH huy động được ngày càng nhiều tiền gửi, là điều kiện để mở rộng các hoạt động của NH.1 Bước chuyển mình lớn nhất của hệ thống NH bắt đầu từ thế kỉ 20 khi mà các NH áp dụng các tiến bộ KH-KT vào hoạt động của mình. Hàng loạt sản phẩm mới ra đời đáp ứng mọi nhu cầu của KH như: bảo lãnh, cho thuê tài chính, uỷ thác tư vấn, môi giới chứng khoán,… 1.1.3 Nguồn vốn của NHTM Vốn của NHTM gồm 2 loại cơ bản nếu phân chia theo hình thức sở hữu là vốn chủ sở hữu và vốn nợ (vốn huy động từ bên ngoài). 1.1.3.1 Vốn chủ sở hữu a. Khái niệm Vốn chủ sở hữu là điều kiện đầu tiên để NH được pháp luật cho phép hoạt động và đây là loại vốn NH có thể sử dụng lâu dài, hình thành nên trang thiết bị, nhà cửa. Nguồn hình thành nên vốn chủ sở hữu gồm nguồn hình thành ban đầu, nguồn vốn bổ sung trong quá trình hoạt động, nguồn vay nợ có khả năng chuyển đổi thành cổ phần và các quĩ. b. Các thành phần vốn của chủ sở hữu và đặc điểm của chúng - Vốn ban đầu Hình thành khi NH bắt đầu hoạt động với tính chất sở hữu và nguồn hình thành khác nhau. Vốn thường không phải hoàn trả. Các cổ đông có thể bán cổ phiếu trên thị trường vốn (thị trường chứng khoán). Các cổ phần thường được hưởng cổ tức cao hay thấp tuỳ thuộc vào KQKD và chính sách phân chia lợi nhuận của NH. - Vốn chủ sở hữu hình thành trong quá trình hoạt động Bao gồm cổ phần phát hành thêm (hoặc ngân sách cấp thêm) trong quá trình hoạt động, lợi nhuận tích luỹ, thặng dư vốn, các quĩ,… Cổ phần phát hành thêm, ngân sách cấp thêm: NH có thể phát hành thêm cổ phần hoặc xin cấp thêm vốn từ ngân sách để mở rộng qui mô hoạt động, hoặc để chống đỡ rủi ro trong trường hợp cần phải duy trì thị giá của cổ phiếu… Huy động từ các quĩ dự phòng tài chính, quĩ trợ cấp, quĩ khen thưởng, quĩ khác: Nếu lợi nhuận để lại của NH đủ để đáp ứng nhu cầu gia tăng vốn của mình thì thông thường đây chính là nguồn bổ sung quan trọng nhất. Nguồn bổ sung này có thể lấy trực tiếp từ: Qũi dự phòng tài chính, quĩ trợ cấp, …2 Vốn bổ sung bằng phát hành giấy nợ có khả năng chuyển đổi thành cổ phiếu: Một số NH coi cổ phần ưu đãi có thời hạn, các trái phiếu dài hạn cũng thuộc VCC mặc dù chúng mang nhiều tính chất của một khoản nợ. c. Vai trò Bảo vệ người gửi tiền: Kinh doanh NH thường xuyên đối đầu với rủi ro. Các khoản tổn thất của NH sẽ được bù đắp bằng vốn chủ sở hữu. Như vậy, nếu qui mô vốn chủ sở hữu lớn, người gửi tiền và người cho vay sẽ cảm thấy an tâm hơn về NH. Tạo lập tư cách pháp nhân và duy trì hoạt động cho NH: Như đã phân tích ở trên, để hoạt động điều kiện đầu tiên là NH phải có được số vốn tối thiểu ban đầu. Số vốn này được sử dụng để mua sắm trang thiết bị, nhập công nghệ, xây thêm chi nhánh, mở văn phòng đại diện… Điều chỉnh các hoạt động của NH: Rất nhiều qui định về hoạt động của NH có liên quan chặt chẽ với Vốn chủ sở hữu như qui mô nguồn tiền gửi được tính theo tỉ lệ với Vốn chủ sở hữu… Vì vậy qui mô và cấu trúc hoạt động của NH được điều chỉnh theo vốn chủ sở hữu. 1.1.3.2 Vốn nợ a. Khái niệm Vốn nợ của NHTM chiếm tỉ trọng lớn hơn nhiều so với vốn của chủ và đây là loại vốn cơ bản để tài trợ cho các danh mục tài sản của NHTM. Vốn nợ được huy động từ các nguồn tiền gửi, vay và một số vốn khác. b. Các thành phần vốn nợ và đặc điểm của chúng - Tiền gửi Đặc điểm chung của tiền gửi là chúng phải thanh toán khi KH yêu cầu ngay cả khi đó là tiền gửi có kì hạn chưa đến hạn. Qui mô tiền gửi rất lớn so với các nguồn khác. Thông thường nguồn chiếm hơn 50% tổng nguồn vốn và là mục tiêu tăng trưởng hàng năm của NH. Tiền gửi, nhất là tiền gửi ngắn hạn thường nhạy cảm với các biến động về lãi suất, tỉ giá, thu nhập và nhiều nhân tố khác. Lãi suất cao là yếu tố kích thích các DN, dân cư gửi và cho vay. Thu nhập gia tăng là điều kiện để gia tăng qui mô và thay đổi kì hạn nguồn tiền gửi.3 Các yếu tố khác như địa điểm NH, các loại hình huy động… đều ảnh hưởng tới qui mô và cấu trúc của nguồn tiền. - Tiền vay Tỉ trọng nguồn này thấp hơn so với nguồn tiền gửi. Khác với nhận tiền gửi, NH không nhất thiết phải đi vay thường xuyên, chỉ vay lúc cần thiết và hoàn toàn chủ động quyết định khối lượng vay phù hợp với nhu cầu sử dụng. Các khoản vay thường có thời hạn cực ngắn, chỉ nhằm đảm bảo thanh toán tức thời khi nhu cầu thanh toán của KH tăng cao. - Nguồn khác Phần lớn các nguồn này NH không phải trả lãi. Tuy nhiên, chi phí để có và duy trì chúng là rất đáng kể. Nhìn chung, các nguồn khác trong NH thường không lớn. c. Vai trò Trên cơ sở vốn nợ tạo lập, NH sử dụng để cho vay, đầu tư chứng khoán, mua sắm TSCĐ, tiền gửi tại NH khác và phải được thực hiện dự trữ theo qui định để đảm bảo khả năng thanh toán. Qui mô và kết cấu của vốn nợ cũng ảnh hưởng rất lớn đến sự an nguy hoạt động của NHTM. Sự không phù hợp giữa việc huy động vốn từ bên ngoài và việc sử dụng vốn về thời hạn, độ nhạy cảm với lãi suất, qui mô các loại tiền có thể dẫn tới các rủi ro về thanh toán, lãi suất, tỉ giá mà NH phải gánh chịu. Tóm lại, qua những vấn đề được đề cập ở trên thì rõ ràng vốn có vai trò quan trọng, quyết định sự sống còn của một NH, đặc biệt là vốn nợ. Để có được vốn nợ thì hoạt động huy động vốn từ bên ngoài lại càng có vai trò hết sức quan trọng. 1.2 Những vấn đề cơ bản về huy động vốn từ bên ngoài của NHTM 1.2.1 Các hình thức huy động vốn từ bên ngoài 1.2.1.1 Huy động vốn tiền gửi, vay a. Huy động vốn tiền gửi - Tiền gửi hoạt kì (Tiền gửi không kì hạn) + Là loại tiền gửi mà người gửi tiền (chủ tài khoản) được sử dụng một cách chủ động và linh hoạt, không bị ràng buộc về mặt thời gian. + Chủ tài khoản gửi tiền vào tài khoản ở NH vì nhu cầu giao dịch, thanh toán, vì vậy lãi suất không phải là công cụ để thu hút nguồn vốn này, mà công cụ chính là 4dịch vụ mà NH cung cấp kèm theo phải là dịch vụ có nhiều tiện ích, an toàn, nhanh chóng và chính xác. + Có phí sử dụng vốn (chi phí trả lãi) rất thấp. Vì vậy, các NH nên tập trung huy động nguồn vốn này. + Có lãi suất thấp nhất trong các loại tiền gửi NH. - Tiền gửi định kì (Tiền gửi có kì hạn) + Là loại tiền gửi mà người gửi tiền chỉ có thể rút ra khi đáo hạn, tuy nhiên trong trường hợp bình thường các NH vẫn cho KH rút tiền trước hạn với điều kiện chỉ được hưởng lãi theo lãi suất không kì hạn. Tiền gửi định kì có đặc điểm:  Tiền gửi định kì tương đối ổn định, do đó các NHTM thường sử dụng để cho vay trung, dài hạn.  Tiền gửi định kì có chi phí sử dụng vốn khá cao. Người gửi tiền có kì hạn nhằm mục đích hưởng lãi, do đó lãi suất hấp dẫn. Lãi suất cao là công cụ để thu hút nguồn vốn này.  Tiền gửi định kì vừa phong phú về kì hạn (3, 6, 9, 12, 13, 15, 24 tháng…) lại vừa áp dụng nhiều phương thức trả lãi để KH tuỳ ý lựa chọn: trả lãi cuối kì, trả lãi hàng tháng, lãi tính hàng tháng nhập vốn, lãi suất bậc thang. Ở nước ta, các khoản tiền gửi có kì hạn thường nằm trong khoảng 1 tháng đến 6 tháng. Nguyên nhân là vì các DN nước ta đa số thuộc loại DN vừa và nhỏ với số vốn không lớn và tốc độ quay vòng vốn khá nhanh. Do vậy, họ khó có thể gửi với kì hạn dài. Vả lại, nếu gửi tiền có kì hạn càng dài mặc dù được hưởng lãi suất cao hơn nhưng khi có nhu cầu rút tiền đột xuất thì khoản lãi suất mà NH trả sẽ rất thấp, do phải chịu lãi suất phạt vì đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch của NH. + Nếu đến hạn mà KH chưa rút tiền sẽ được nhập lãi vào vốn, đồng thời tái lập kì hạn tự động cho KH theo lãi suất tại thời điểm tái đáo hạn. Nếu KH rút tiền trước thời gian tái đáo hạn thì chỉ được hưởng lãi không kì hạn. - Tiền gửi tiết kiệm: Người dân có thể gửi tiết kiệm nhằm thực hiện các mục tiêu bảo toàn và sinh lời đối với các khoản tiền tiết kiệm, đặc biệt là nhu cầu bảo toàn. Nhằm thu hút ngày càng nhiều tiền tiết kiệm, các NH đều cố gắng khuyến khích dân cư thay đổi thói quen giữ vàng và tiền mặt tại nhà bằng cách mở rộng mạng lưới huy động, đưa ra các hình thức huy động đa dạng và lãi suất cạnh tranh hấp dẫn.5 - Tiền gửi của các TCTD khác: Nhằm mục đích nhờ thanh toán hộ và một số mục đích khác, các TCTD có thể gửi tiền tại NH. Tuy nhiên, qui mô nguồn này thường không lớn. b. Huy động vốn vay Là loại vay và cho vay lẫn nhau giữa các NH theo phương thức tự vay tự trả. Phương thức này rất linh hoạt để giúp các NHTM cân đối vốn một cách kịp thời. Các NHTM sẽ đi vay vốn để bổ sung vào vốn huy động của mình khi NH đã sử dụng hết vốn khả dụng mà vẫn không đủ vốn hoạt động.  Phát hành GTCG - Các NHTM được phép phát hành GTCG sau đây: + Phát hành kì phiếu (Time bill), trái phiếu (Bonds). + Phát hành chứng chỉ tiền gửi có kì hạn (Certificate of Fixed Deposit). + Phát hành chứng chỉ tiết kiệm ( Time Saving certificate). - Kì phiếu, trái phiếu là giấy nhận nợ có kì hạn của NH đối với người mua kì phiếu, trái phiếu. Phát hành GTCG là phương pháp hữu hiệu để các NH huy động vốn có kì hạn. Đây là loại nguồn vốn ổn định nhất của NHTM. - Đặc điểm của loại vốn này là: + Tính ổn định chắc chắn: Những người mua kì phiếu, chứng chỉ tiền gửi tiết kiệm, trái phiếu NH chỉ được hoàn vốn khi đáo hạn. + Lãi suất (chi phí sử dụng vốn) thường cao hơn lãi suất tiền gửi định kì, do đó hấp dẫn hơn đối với KH. + Loại vốn này không được tái lập thời hạn như tiền gửi định kì, nhưng bù lại người sở hữu có thể thế chấp, cầm cố để vay vốn tại NH.  Vay NHNN (còn gọi là vốn đi vay trên thị trường tiền tệ 1) NHNN có thể cho vay đối với các NHTM với các loại hình sau đây: Tái cấp vốn: - Tái cấp vốn được thực hiện bằng hình thức sau: + Chiết khấu, tái chiết khấu chứng từ có giá. + Cho vay cầm cố chứng từ có giá. + Cho vay lại theo hồ sơ tín dụng. + Cho vay theo đối tượng chỉ định.6 - Tái cấp vốn nhằm giúp các NHTM bổ sung nguồn vốn ngắn hạn để họ có thể tiếp tục cho vay đối với các DN, các tổ chức, cá nhân, nhờ đó làm gia tăng khối lượng tín dụng cung ứng cho nền kinh tế. Cho vay thanh toán: - Khi các NHTM tham gia hệ thống thanh toán bù trừ, nếu NH nào thiếu vốn để thanh toán, sẽ được NHNN cho vay để đảm bảo các khoản giao dịch thanh toán bù trừ được thực hiện. - Đối với những NHTM nào bị mất khả năng chi trả, thì NHNN còn cho vay khôi phục năng lực chi trả để vừa giúp NHTM đó khắc phục sự cố, vừa tạo ổn định chung cho toàn hệ thống NH. - Trên góc độ NHTM, vay tại NHNN là một dịch vụ hết sức tiện lợi vào những khi NHNN hạ lãi suất chiết khấu trong chính sách cung ứng tiền tệ nới lỏng để kích thích đầu tư.  Huy động vốn qua hình thức vay các TCTD khác (còn được gọi là vay trên thị trường tiền tệ 2). - Là loại vay và cho vay lẫn nhau giữa các NH theo phương thức tự vay tự trả. Phương thức này rất linh hoạt để giúp các NHTM cân đối vốn một cách kịp thời. 1.2.1.2 Huy động vốn nội tệ và ngoại tệ a. Huy động vốn nội tệ: Tiền gửi bằng nội tệ của các tầng lớp dân cư: Đây chủ yếu là tiền gửi tiết kiệm, nguồn này có qui mô, cơ cấu lớn trong tổng nguồn huy động bằng nội tệ nhưng tăng trưởng không ổn định. Nhược ở chỗ huy động tiền gửi tiết kiệm có lãi suất huy động bình quân cao, kì hạn tiền gửi danh nghĩa của người dân thường ngắn. Tiền gửi bằng nội tệ của các TCKT - xã hội: Nguồn tiền này cũng có qui mô, cơ cấu lớn trong tổng nguồn huy động. Tiền gửi này thường là tiền gửi giao dịch hoặc có kì hạn ngắn, hưởng lãi suất thấp. Tiền gửi bằng nội tệ của các TCTD khác: Nguồn này có qui mô, cơ cấu nhỏ trong tổng nguồn tiền gửi bằng nội tệ. Nguồn tiền gửi của các TCTD khác thường có mức độ tăng trưởng khá cao nhưng chủ yếu là nguồn trong thanh toán, NH cũng không sử dụng nhiều nguồn vốn này để cho vay đầu tư.7 Đi vay bằng nội tệ: Tiền gửi là nguồn quan trọng nhất của NHTM. Khi cần, NH thường vay mượn thêm. Việc đi vay bằng đồng nội tệ chủ yếu là để đáp ứng sự thiếu hụt dự trữ. b. Huy động vốn bằng ngoại tệ Tiền gửi bằng ngoại tệ của các tầng lớp dân cư: Chiếm tỉ trọng nhỏ. Việc huy động vốn bằng ngoại tệ luôn bị tác động mạnh bởi lãi suất ngoại tệ trên thị trường quốc tế và tình trạng khan hiếm tiền đồng VND. Tiền gửi bằng ngoại tệ của các TCKT-XH khác: Đây chủ yếu là các khoản tiền gửi trong thanh toán, tiền gửi có kì hạn ngắn thường từ 1-3 tháng. Tiền gửi bằng ngoại tệ của các TCTD khác: Nguồn tiền này chiếm tỉ trọng cao nhất trong tổng số vốn huy động bằng ngoại tệ. Tại Việt Nam, đối tượng cho vay chủ yếu là các NHTM nhà nước. Tiền vay bằng ngoại tệ: lượng vay này thường nhỏ.1.2.1.3 Huy động vốn trong và ngoài nước a. Huy động vốn trong nước Được coi là nguồn đặc biệt quan trọng đối với các NHTM. Nguồn vốn có tỉ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn trong nước mà NHTM có thể huy động được là tiền gửi không kì hạn. Đây chủ yếu là tiền gửi không kì hạn của các DN để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình. Vốn trong nước có qui mô lớn thứ 2 mà NHTM có thể huy động được là tiền gửi tiết kiệm của dân chúng và các DN với mục đích hưởng lợi nhuận qua lãi suất. Phát hành kì phiếu, trái phiếu cũng mang lại nguồn vốn trong nước cho NH. Vốn đi vay: vay giữa các NHTM Nhà nước, vay từ công ty mẹ, vốn uỷ thác của các tổ chức trong nước… b. Huy động vốn nước ngoài Hiện nay, các NHTM ở Việt Nam được phép huy động vốn của các tổ chức nước ngoài qua các hình thức sau: + Vay bằng tiền (vay tài chính) + Nhập khẩu hàng hoá dịch vụ trả chậm theo phương thức mở thư tín dụng. + Thuê tài chính nước ngoài. + Phát hành trái phiếu ra nước ngoài.8 + Các loại hình vay nước ngoài khác. 1.2.1.4 Huy động vốn ngắn hạn, trung và dài hạn từ thị trường Đây là nguồn huy động cơ bản của NHTM, bao gồm: - Tiền gửi ngắn hạn từ thị trường: là nguồn cơ bản quan trọng nhất, luôn chiếm tỉ trọng cao trong tổng nguồn vốn. Nó không những đáp ứng được nhu cầu kinh doanh ngắn hạn của NHTM mà còn có sự chuyển hoán kì hạn để đầu tư, cho vay dài hạn giúp NHTM giảm bớt gánh nặng thiếu vốn trung và dài hạn. - Vay NHTW và các TCTD khác: các khoản mà NHTW và các TCTD khác cho vay hầu hết đều ngắn hạn chỉ để khắc phục hiện tượng thiếu hụt dự trữ bắt buộc hay để đáp ứng nhu cầu chi trả cấp bách trong thời gian ngắn. Việc vay vốn này lãi suất thường cao nên các NHTM chỉ khi thực sự cần thiết mới huy động thông qua hình thức này. - Các khoản huy động USD ngoài nước: Các NHTM phát hành phiếu nợ để huy động tiền ở nước ngoài. Vì loại tiền thông dụng nhất trong thanh toán quốc tế hiện nay là USD, cho nên vay tiền ở nước ngoài thường là vay bằng USD. b. Huy động trung và dài hạn Các NH phát hành các giấy nợ (kì phiếu, trái phiếu, tín phiếu) trên thị trường vốn. Hình thức tiền gửi trung và dài hạn tại các NHTM hầu như rất ít, việc huy động trung và dài hạn chỉ chủ yếu là vay trên thị trường vốn. Những NH có uy tín hoặc trả lãi suất cao sẽ huy động được nhiều hơn. Các NH nhỏ thường khó vay mượn trực tiếp bằng cách này; họ thường phải huy động thông qua các NH đại lí hoặc được NH Đầu tư. Khả năng huy động còn phụ thuộc vào trình độ phát triển của thị trường tài chính, tạo khả năng chuyển đổi cho các công cụ nợ dài hạn của NH. 1.2.1.5 Huy động vốn từ các cá nhân, hộ gia đình và TCKT: Các NHTM nhận tiền gửi từ KH có tiền nhàn rỗi hoặc đi vay bằng cách phát hành các công cụ tài chính như chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu,… để thu hút vốn. Đối với đối tượng KH là các TCKT: hình thức mà NH có thể huy động được nhiều nhất là tiền gửi giao dịch. Trong khi thực hiện là trung gian thanh toán, các NHTM còn nhận được tiền gửi của các TCTD. Đây cũng là một loại tiền gửi giao dịch.9 Đối với KH là cá nhân, hộ gia đình: hình thức huy động chính là thu hút được tiền gửi phi giao dịch. NH sử dụng các tài khoản tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kì hạn hoặc đi vay các cá nhân, hộ gia đình và cả TCKT. NH phát hành thẻ tiết kiệm không kì hạn để thu hút những món tiền nhỏ lẻ hoặc những khoản tiền có thời gian nhàn rỗi ngắn, KH được nhận cuốn sổ tiết kiệm không kì hạn. Hình thức đi vay này chính là phát hành GTCG ra thị trường vốn để phục vụ cho các cá nhân, hộ gia đình hay các TCKT có vốn nhàn rỗi, có nhu cầu đầu tư vào những nơi an toàn cao và thu lợi nhuận nhiều. 1.2.1.6 Huy động vốn từ các nguồn bên ngoài khác a. Vốn trong thanh toán Các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt có thể hình thành nguồn trong thanh toán. Những NH là NH đầu mối trong đồng tài trợ có thể kết số dư từ tiền của các NH thành viên chuyển về để thực hiện cho vay. b. Vốn vay từ công ty mẹ Thay vì NH phát hành trái phiếu hoặc giấy nợ để vay, có thể chịu nhiều sự quản lí và ràng buộc của NHTW về dự trữ, lãi suất, thủ tục, các công ty mẹ của NH có thể thay thế nó làm việc đó dưới hình thức phát hành trái phiếu, cổ phiếu công ty hoặc các loại thương phiếu, rồi chuyển vốn đã huy động được về cho NH hoạt động. c. Vốn khác Các khoản nợ như thuế chưa nộp, lương chưa trả… Tóm lại, thông qua các hình thức huy động vốn trên có thể thấy rằng: Các NHTM huy động vốn chủ yếu qua hình thức nhận tiền để khai thác lượng tiền tạm thời nhàn rỗi của KH, trường hợp mất cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn có thể vay vốn các TCTD hoặc dưới hình thức chiết khấu của NHTW để tài trợ cho danh mục tài sản. Trong số các phương thức này, huy động thông qua nguồn tiền gửi giữ vai trò quan trọng nhất. Do đó, cho phép khai thác phát huy nội lực để phát triển kinh tế, đồng thời nguồn này thường có chi phí thấp hơn so với nguồn khác vì vốn này nhận được trực tiếp từ người gửi tiền.10[...]... nhân tố chủ quan và khách quan Để có thể thực hiện tốt hơn trong công tác huy động vốn của mình, NH có thể thực hiện các giải pháp sau: 3.2.1 Giải pháp trực tiếp 3.2.1.1 Tiếp tục đa dạng hoá các hình thức huy động vốn, tăng nhanh nguồn vốn kinh doanh Đối với hoạt động huy động vốn của NH, đa dạng hoá nguồn vốn, đặc biệt là các nguồn vốn có tính ổn định cao sẽ giúp NH tăng cường hiệu quả huy động vì... nguyên nhân cơ bản góp phần vào sự thành công của kết quả huy động vốn của NH TMCP Quân Đội, năm sau cao hơn năm trước, tạo lập được nguồn vốn ổn định Nhờ 15 làm tốt công tác huy động vốn nên những năm qua NH Quân Đội luôn đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho hoạt động của mình Kết quả đạt được trong công tác huy động vốn của NH TMCP Quân Đội những năm qua như sau: Biểu 2.1 Đơn vị: tỉ đồng Chỉ tiêu 2007 2008... kiệm 57.082 70.970 168.937 Phát hành GTCG Tổng nguồn vốn huy - - - 57.659 71.687 170.643 động Nhìn vào biểu 4 ta thấy cơ cấu nguồn vốn huy động của Chi nhánh gồm: tiền gửi thanh toán và tiền gửi tiết kiệm Trong đó, tiền gửi tiết kiệm trong dân cư chiếm tỉ trọng rất cao khoảng 99% trong tổng nguồn vốn huy động, qua đó có thể thấy rằng 21 nguồn vốn huy động của Chi nhánh chủ yếu là từ tiền gửi tiết kiệm... trong tổng nguồn vốn huy động Đây là một trong những bất lợi của NH vì nguồn tiền gửi này là nguồn vốn có chi phí thấp, giúp NH giảm chi phí huy động vốn và tăng thu nhập từ hoạt động dịch vụ như: thanh toán, chuyển tiền,…Do đó NH nên đẩy mạnh công tác tiếp thị, công tác KH để tăng khả năng huy động vốn từ các DN, các TCKT Qua đó tăng khả năng cho vay loại KH này Trong tổng nguồn vốn huy động, nguồn vốn... dịch vụ của mình, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút KH trên địa bàn và các vùng lân cận về hoạt động huy động vốn, đặc biệt tại các cơ quan, trường học, khu tập trung đông dân cư có đời sống cao - Đa dạng hoá các nguồn vốn trong kinh doanh nhằm thoả mãn tốt nhất nhu cầu sử dụng vốn của KH Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn huy động theo thời gian, ngăn ngừa các rủi ro có thể gặp - Nâng cao chất lượng cơ sở... với KH 3.2 Các giải pháp tăng cường hiệu quả huy động vốn Qua nghiên cứu hoạt động huy động vốn tại NH TMCP Quân Đội – CN Quảng Ngãi, có thể thấy trong những năm qua hoạt động của Chi nhánh nói chung và hoạt động huy động vốn nói riêng đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ Mặc dù gặp không ít khó khăn trong quá trình kinh doanh nhưng MB Quảng Ngãi vẫn vượt qua và đạt được những mục tiêu đề ra, đồng...1.2.2 Công tác huy động vốn từ bên ngoài của NHTM 1.2.2.1 Mục tiêu Nhằm thực hiện 4 hoạt động cơ bản của NHTM: - Huy động vốn để đáp ứng dự trữ bắt buộc - Huy động vốn để cho vay - Huy động vốn để đáp ứng nhu cầu thanh khoản - Huy động vốn để điều chỉnh kết quả hoạt động kinh doanh 1.2.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác huy động vốn từ bên ngoài a Qui mô và cơ cấu... nguồn vốn có thể sử dụng và quay vòng rất ổn định do trong những năm tới cần tập trung huy động vốn tại chỗ NH có thể xem xét áp dụng thêm một số hình thức huy động vốn mới, vừa có thể tăng nguồn vốn huy động vừa cải thiện được cơ cấu nguồn vốn hiện nay như: 1 Chứng khoán hoá các khoản tiền gửi cho phép KH có thể chuyển nhượng chúng Đây là biện pháp hữu hiệu giúp NH có thể nâng cao tỉ trọng nguồn vốn trung,... hoạch(%) 82 84 107 20 Nhìn vào biểu 1 ta thấy tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh ngày càng tăng qua các năm, đặc biệt năm 2010 Chi nhánh đã huy động được 107% so với kế hoạch đề ra Hình 2.3 Năm 2009, tổng nguồn vốn huy động đạt khoảng 71,687 triệu đồng, tăng 14,028 triệu đồng so với năm 2008, tương đương với 24,32% Năm 2010 tổng nguồn vốn huy động đạt khoảng 170,463 triệu đồng, tăng 98,956 triệu đồng... Đội ngày càng vững mạnh, đưa thương hiệu NH TMCP Quân Đội đến với mọi người và các NĐT 2.1.2 Khái quát hoạt động kinh doanh Các sản phẩm dịch vụ của NH Quân Đội bao gồm: 2.1.2.1 Hoạt động huy động vốn: NH TMCP Quân Đội luôn xác định chức năng của NHTM là đi vay để cho vay, vì thế NH luôn coi trọng công tác huy động vốn và coi đây là công tác chủ yếu nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của mình . cao nên các NHTM chỉ khi thực sự cần thiết mới huy động thông qua hình thức này. - Các khoản huy động USD ngoài nước: Các NHTM phát hành phiếu nợ để huy. huy động vốn từ bên ngoài lại càng có vai trò hết sức quan trọng. 1.2 Những vấn đề cơ bản về huy động vốn từ bên ngoài của NHTM 1.2.1 Các hình thức huy
- Xem thêm -

Xem thêm: bao cao tot nghiep cac giai phap nang cao hieu qua hoat dong huy dong von cua ngan hang thương mai, bao cao tot nghiep cac giai phap nang cao hieu qua hoat dong huy dong von cua ngan hang thương mai, bao cao tot nghiep cac giai phap nang cao hieu qua hoat dong huy dong von cua ngan hang thương mai, CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM, 1 Tổng quan về NHTM, 1 Khái quát về NH TMCP Quân Đội (Military Bank –MB)., 2 Thực trạng hoạt động huy động vốn từ bên ngoài của NH TMCP Quân Đội – Chi nhánh Quảng Ngãi., 3 Đánh giá hiệu quả hoạt động huy động vốn tại NH TMCP Quân đội – CN Quảng Ngãi.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn