Tài liệu BIỂU MẪU " VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ- MẪU SỐ 60/ VBTC" pptx

3 1,995 4
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2014, 02:20

Mẫu số 60/VBTCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcVĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾTôi là (4): Tôi là người thừa kế theo (5) của ông/bà chết ngày / / theo Giấy chứng tử số do Uỷ ban nhândân cấp ngày / / Tài sản mà tôi được thừa kế là: Nay tôi tự nguyện từ chối nhận tài sản nêu trên mà tôi được hưởng. Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này là đúng sựthật và cam việc từ chối nhận tài sản thừa kế này không nhằm trốn tránh việc thực hiệnnghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. Người từ chối nhận tài sản thừa kế(Ký và ghi rõ họ tên)LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCHUỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN Ngày tháng năm (bằng chữ )tại (9), tôi , Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dânxã/phường/thị trấn huyện/quận/thị/xã/thành phố thuộctỉnh tỉnh/thànhphố CHỨNG THỰC:- Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này do ông/bà lập; - Tại thời điểm chứng thực, người từ chối nhận tài sản thừa kế có năng lực hành vidân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; - Nội dung từ chối nhận tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật,không trái đạo đức xã hội;- (13)- Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này được lập thành bản chính (mỗibản chính gồm tờ, trang), giao cho người từ chối nhận tài sản thừakế bản chính; lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính.Số , quyển số TP/CC-SCT/HĐGD.CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) . tỉnh/thànhphố CHỨNG THỰC:- Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này do ông/bà lập; - Tại thời điểm chứng thực, người từ chối nhận tài sản thừa kế có năng lực. Nội dung từ chối nhận tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật,không trái đạo đức xã hội;- (13)- Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu BIỂU MẪU " VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ- MẪU SỐ 60/ VBTC" pptx, Tài liệu BIỂU MẪU " VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ- MẪU SỐ 60/ VBTC" pptx, Tài liệu BIỂU MẪU " VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ- MẪU SỐ 60/ VBTC" pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay