Tài liệu Mẫu thuyết trình kế hoạch khởi sự doanh nghiệp (English) doc

30 913 2
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2014, 11:37

Business Plan for a Startup Business !"#$Executive Summary,%!"#&&'()######*#+#Rening the Plan#,-###.'/&#012!3'+#&%2/4##%56789%5678%56785':';<'=< %56789=Business PlanOWNERS1+>4?4?=5#%@5A$8'3I. Table of Contents58$%<B5C D%;D3ED6 D36,=DA%=F%8$5,==FA=F4=;F7=E<II. Executive Summary""'8$G"H"H"H"H3####### III. General Company Description"H"H3%G3##$##G5B62GBI62A$##62+G"HH-%(I$Marketing Plan.CH"#H*HC"H"2H"$##H?G%##5#?-??5.H"H;IV. Products and ServicesC-####Appendices."H8$!!"##HEV. Marketing PlanMarket research - Why?>0#/4#1&J!/1Market research - How?G%#2##,######%31,1$'A$#9##'#/#)####'2EconomicsAG• ",H• "H-2.:• 5• I##• B,• "H%Go *o *o *o 5o o J!o Jo %o /!• 4#H• */Ho 5o 5o 5o 5ProductProducts and Services#>&KFeatures and Bene$ts?2AG• C"H• C#H>/#A$#)###1"'H%$####'#Customers###/####,1##G• 4• B• ?• • %• 8• 6-.• 6-.A#G• -.• ?• %,• L##• 6-.• 6-.Competition"H?2G->."#2##H"H-A$##/.*HJ54%#,Me#M%,+0#'4#[...]... to you Venture capitalists may invest, but your story must be very good You must do longer-term financial forecasts to show when profit take-off is expected to occur And your assumptions must be well documented and well argued Retail Business • Company image • Pricing: o Explain markup policies Page 30 of 30 o Prices should be profitable, competitive, and in accordance with company image • Inventory:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Mẫu thuyết trình kế hoạch khởi sự doanh nghiệp (English) doc, Tài liệu Mẫu thuyết trình kế hoạch khởi sự doanh nghiệp (English) doc, Tài liệu Mẫu thuyết trình kế hoạch khởi sự doanh nghiệp (English) doc, IX. Startup Expenses and Capitalization

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn