Nghiên cứu thiết kế chế tạo dây chuyền tự động xử lý lông vũ và sàn xuất đạm hấp thu

129 936 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2012, 14:36

Nghiên cứu thiết kế chế tạo dây chuyền tự động xử lý lông vũ và sàn xuất đạm hấp thu BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HOÁ KC.03 VIỆN NGHIÊN CỨU ĐIỆN TƯÛ – TIN HỌC – TỰ ĐỘNG HOÁ PHÂN VIỆN TP.HCM Báo cáo tổng kết khoa học kỹ thuật đề tài: NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG XƯÛ LÔNG SẢN XUẤT ĐẠM HẤP THU TỪ LÔNG PHẾ THẢI Mã số KC.03.15 Chủ nhiệm đề tài : PGS.TS. Nguyễn Ngọc Lâm 617510/11/2006 Tp.HCM tháng 05-2005 BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HOÁ KC.03 VIỆN NGHIÊN CỨU ĐIỆN TƯÛ – TIN HỌC – TỰ ĐỘNG HOÁ PHÂN VIỆN TP.HCM Báo cáo tổng kết khoa học kỹ thuật đề tài: NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG XƯÛ LÔNG SẢN XUẤT ĐẠM HẤP THU TỪ LÔNG PHẾ THẢI Mã số KC.03.15 Chủ nhiệm đề tài : PGS.TS. Nguyễn Ngọc Lâm Bản thảo viết xong ngày 30-05-2005 Tài liệu này được chuẩn bò trên cơ sở kết quả thực hiện đề tài cấp nhà nước mã số KC-03-15 Tp.HCM tháng 05-2005 iDANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN TT Họ tên Chức danh Cơ quan – đơn vò 1 Nguyễn Ngọc Lâm PGs.Ts., CNĐT Phân Viện NC ĐT-TH-TĐH Tp.HCM 2 Lê Quốc Hà Ks Phân Viện NC ĐT-TH-TĐH Tp.HCM 3 Đỗ Quang Minh Ks Phân Viện NC ĐT-TH-TĐH Tp.HCM 4 Trần Khánh Ninh Ks Phân Viện NC ĐT-TH-TĐH Tp.HCM 5 Thanh Tùng Ks Phân Viện NC ĐT-TH-TĐH Tp.HCM 6 Phan Hữu Hải Ks Phân Viện NC ĐT-TH-TĐH Tp.HCM 7 Nguyễn Quang Long Ks Phân Viện NC ĐT-TH-TĐH Tp.HCM 8 Phùng văn Xiêm KTV Phân Viện NC ĐT-TH-TĐH Tp.HCM 9 Phan Mạnh Hùng KTV Phân Viện NC ĐT-TH-TĐH Tp.HCM 10 Nguyễn Văn Chiến Thắng KTV Phân Viện NC ĐT-TH-TĐH Tp.HCM 11 Trương Cao Ngộ Ks Phân Viện NC ĐT-TH-TĐH Tp.HCM 12 Ngô Văn Thành Ts Phân Viện NC ĐT-TH-TĐH Tp.HCM 13 Văn Đình Phúc Ks Phân Viện NC ĐT-TH-TĐH Tp.HCM 14 Nguyễn Quốc Hà Ks Phân Viện NC ĐT-TH-TĐH Tp.HCM 15 Hồ Đắc Bằng Ks Phân Viện NC ĐT-TH-TĐH Tp.HCM 16 Nguyễn Chí Lâm Ks Phân Viện NC ĐT-TH-TĐH Tp.HCM 17 Trần Viết Tâm Ks Phân Viện NC ĐT-TH-TĐH Tp.HCM 18 Nguyễn Văn Bình Ks Phân Viện NC ĐT-TH-TĐH Tp.HCM 19 Nguyễn Trọng liêm KTV Phân Viện NC ĐT-TH-TĐH Tp.HCM 20 Trần Dương KTV Phân Viện NC ĐT-TH-TĐH Tp.HCM 21 Đặng Việt Tiến Ks Phân Viện NC ĐT-TH-TĐH Tp.HCM 22 Lê Thò Thanh Tân KT Phân Viện NC ĐT-TH-TĐH Tp.HCM 23 Lê Thò Thanh Tâm KT Phân Viện NC ĐT-TH-TĐH Tp.HCM 24 Văn Thò Hạnh Ts Viện Sinh Học Nhiệt Đới, Tp.HCM 25 Nguyễn Thò Thu Hằng Ks Viện Sinh Học Nhiệt Đới, Tp.HCM 26 Nguyễn Thò Hồng Vân Ks Viện Sinh Học Nhiệt Đới, Tp.HCM 27 Đặng Hữu Dũng PCN Khoa CK Đại Học Nông Lâm Tp.HCM 28 Trà Nhu Giang GĐ Công ty Công ty TNHH Sơn Hoàng iiPHẦN MƠÛ ĐẦU BÁO CÁO TÓM TẮT Đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dây chuyền tự động xử lông sản xuất đạm hấp thu từ lông phế thải” mã số KC.03.15 có các mục tiêu sau: • Thiết kế chế tạo dây chuyền tự động để chuyển giao cho các cơ sở sản xuất. • Hệ thống thiếtxử cho phép tạo nguồn đạm chăn nuôi từ lông phế thải với giá thành rẻ, chất lượng cao để thay thế nguồn đạm bột cá không ổn đònh về số lượng chất lượng, góp phần đẩy mạnh chăn nuôi mở rộng sản phẩm đạm cho các lónh vực khác. Hệ thống SX không có phế thải, góp phần xử rác thải môi trường, làm sạch môi trường. Đề tài đã thực hiện các nội dung đăng ký thu được các kết quả sau: • Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ thiếtxử lông phế thải – đã đăng ký bằng sáng chế. • Nghiên cứu thiết kế chế tạo đưa vào vận hành lần đầu tiên ở Việt nam một dây chuyền tự động hoá sản xuất đạm hấp thu từ lông phế thải: - Dây chuyền tự động có các vòng điều khiển xử sơ bộ, vòng điều khiển chính, điều khiển trung hoà, điều khiển cô đặc các phần điều khiển liên quan, được thiết kế trên cơ sở công nghệ xử lông vũ. - Thiết bò điều khiển xây dựng trên cơ sở các PLC, nối mạng với máy tính, cho phép điều khiển theo chương trình quá trình xử theo hàm xử công nghệ, cho phép xử lông phế thải với hiệu suất 100%, không có phế thải, không gây ô nhiễm môi trường, giá thành sản phẩm rẻ so với sản phẩm đạm tương đương (bột cá). • Hệ thống đã được đưa vào SX thử nghiệm. Các sản phẩm đạm hấp thu đã được kiểm đònh không có độc tố, đạt yêu cầu sử dụng cho chăn nuôi. Hệ thống thiếtxử cho phép tạo nguồn đạm chăn nuôi từ lông phế thải với giá thành rẻ, chất lượng cao để thay thế nguồn đạm bột cá không ổn đònh về số lượng chất lượng, góp phần đẩy mạnh chăn nuôi mở rộng sản phẩm đạm cho các lónh vực khác. Hệ thống SX không có phế thải, góp phần xử rác thải môi trường, làm sạch môi trường. • Dây chuyền công nghệ đã được kiểm tra về an toàn, không gây ô nhiễm môi trường, không có phế thải. • Xúc tiến bước đầu chuyển giao cho các cơ sở sản xuất. iiiMỤC LỤC PHẦN NỘI DUNG CHÍNH BÁO CÁO Trang Mở đầu 1 Chương 1 Phần thuyết 3 1.1 Tổng quan về tình hình nghiên cứu trong ngoài nước 3 1.2 Lựa chọn đối tượng nghiên cứu 4 1.2.1 Lựa chọn đối tượng nghiên cứu 4 1.2.2 Phương pháp nghiên cứu kỹ thuật đã sử dụng 5 1.2.3 Tính mới, tính sáng tạo những nét độc đáo của đề tài 5 Chương 2 Thiết kế mô hình 6 2.1 Xây dựng mô hình hệ thống 6 2.1.1 Mô hình hoá quy trình công nghệ xử lý, xác đònh những vòng điều khiển tự động chủ yếu 6 2.1.1.1 Quy trình công nghệ xử lông phế thải 6 2.1.1.2 Xác đònh những vòng điều khiển tự động chủ yếu 9 2.1.2 Xây dựng mô hình thiếttự động để xử lông phế thải 10 2.2 Thiết kế hệ thống thiếtdây chuyền hệ điều khiển tự động 12 2.2.1 Tính toán công suất sản xuất lựa chọn cấu hình thiết bò 12 2.2.2 Thiết kế hệ thống điều khiển 15 2.2.2.1 Xây dựng cấu hình điều khiển 15 2.2.2.2 Vòng điều khiển xử sơ bộ 16 2.2.2.3 Vòng điều khiển chính 19 2.2.2.4 Vòng điều khiển trung hoà 23 2.2.2.5 Vòng điều khiển cô đặc dòch đạm 26 2.2.2.6 Các thiết bò khác 29 Chương 3 Kết quả nghiên cứuthiết kế 30 3.1 Nhà xưởng 30 3.2 Hệ thống xử lối vào 33 3.3 Hệ thống xử chính 42 3.4 Hệ thống trung hoà 48 3.5 Hệ thống cô đặc dòch đạm 51 3.6 Kết quả thực nghiệm ứng dụng 53 3.7 Kết quả lựa chọn tối ưu công nghệ sản xuất 63 3.7 Các kết quả nghiên cứu phục vụ triển khai ứng dụng 72 Kết luận kiến nghò 79 Phụ lục hồ sơ Phụ lục 1HS Hồ sơ xin cấp bằng sáng chế ivPhụ lục 2HS Hồ sơ kết quả phân tích - kiểm đònh sản phẩm Phụ lục 3HS Hồ sơ kiểm tra an toàn – độc hại Phụ lục kỹ thuật Phụ lục 1KT Thiết bò thí nghiệm xác đònh vai trò các vòng điều khiển Phụ lục 2KT Tài liệu thiết kế hệ thống lối vào Phụ lục 3KT Tài liệu thiết kế hệ thống xử chính Phụ lục 4KT Tài liệu thiết kế hệ thống trung hoà Phụ lục 5KT Tài liệu thiết kế hệ thống cô đặc Phụ lục 6KT Tài liệu phần mềm điều khiển v BẢNG CHÚ GIẢI (Viết tắt, ký hiệu,…) Ký hiệu Tiếng Anh Tiếng Việt AC Alter. Current Xoay chiều Box Tủ điều khiển DC Dirrect Current Một chiều ĐK Điều khiển KHKT Khoa học kỹ thuật MAN Manual Bằng tay P Pressure p suất PLC Programmable Logic Controller Bộ điều khiển logic khả trình PC Personal Computer Máy tính cá nhân PPI Point to Point Interconnection Kết nối điểm – điểm PROG Programmable Tự động theo chương trình SX Sản xuất SX-KD Sản xuất kinh doanh T Temperature Nhiệt độ TĐH Tự động hoá SW Switch Chuyển mạch 1PHẦN NỘI DUNG CHÍNH BÁO CÁO MƠÛ ĐẦU Đề tài được đặt ra nhằm các mục tiêu sau: • Thiết kế chế tạo dây chuyền tự động để chuyển giao cho các cơ sở sản xuất. • Hệ thống thiếtxử cho phép tạo nguồn đạm chăn nuôi từ lông phế thải với giá thành rẻ, chất lượng cao để thay thế nguồn đạm bột cá không ổn đònh về số lượng chất lượng, góp phần đẩy mạnh chăn nuôi mở rộng sản phẩm đạm cho các lónh vực khác. Hệ thống SX không có phế thải, góp phần xử rác thải môi trường, làm sạch môi trường. Mục đích đối tượng sử dụng: sử dụng cho các cơ sở SX đạm cho chăn nuôi. Các nội dung nghiên cứu cơ bản 1. Mô hình hoá quy trình công nghệ xử lý, xác đònh những vòng điều khiển tự động chủ yếu: - Vòng điều khiển xử sơ bộ. - Vòng điều khiển chính. Xác đònh hàm điều khiển động. - Các phần điều khiển liên đới: phục vụ tiết kiệm năng lượng, kiểm soát chất lượng sản phẩm, chống ô nhiễm môi trường. 2. Xây dựng mô hình thiếttự động để xử lông phế thải: Lông phế thải được xay nghiền nhỏ để có thể bơm chuyển trong dây chuyền tự động hoá. Lông được xử sơ bộ được trung tâm điều khiển tự động kiểm soát liều lượng hoá chất pha trộn điều khiển khuấy. Sau đó lông được đun sôi đưa vào bồn xử chính với hệ thống điều khiển tự động. Các thông số xử gồm áp suất, nhiệt độ cần được điều khiển theo một hàm ứng với quy trình công nghệ trong suốt thời gian xử lý. Hệ điều khiển tự động luôn theo dõi các thông số này thông qua các cảm biến bộ kiểm tra trạng thái để điều khiển hệ xử lý. Khi công đoạn xử đã hoàn tất, thành phẩm dạng lỏng lối ra sẽ được hệ thống điều khiển kiểm soát độ pH để điều khiển quá trình trung hoà. Sản phẩm dòch trung tính được bơm chuyển hệ thống cô đặc. Các công đoạn tiếp theo sau cô đặc là phối trộn phụ gia (đảm bảo hàm lượng đạm 50%, cao hơn tỷ lệ đạm trong bột cá), sấy, nghiền, kiểm tra chất lượng đóng bao. 3. Nghiên cứu thiết kế hệ thống thiếttự động hoàn chỉnh, tối ưu để tạo sản phẩm chất lượng cao, giá thành rẻ, không phế thải, sản xuất không gây ô nhiễm môi trường. - Vòng điều khiển xử sơ bộ : điều khiển đònh lượng nồng độ pha chế điều khiển khuấy đònh thời. Xây dựng trên 1 cụm với hệ ĐK logic khả trình (PLC). - Vòng điều khiển chính điều khiển các thông số mức, áp suất, nhiệt độ theo chương trình. Xây dựng trên 1 cụm với hệ ĐK logic khả trình (PLC). - Vòng điều khiển trung hoà: thực hiện đo kiểm độ pH điều khiển bơm acid để trung hoà dòch ra từ bồn xử chính. Xây dựng trên 1 cụm với hệ ĐK logic khả trình (PLC). 2- Vòng điều khiển cô đặc: điều khiển hệ thống sấy – bay hơi cô đặc. Xây dựng trên 1 cụm với hệ ĐK logic khả trình (PLC). 4. Trên cơ sở hệ thống tự động, tiến hành nghiên cứu hoàn chỉnh dây chuyền công nghệ để đạt hiệu suất xử 100%. Bằng cách lập trình trên hệ thống điều khiển, tiến hành thay đổi các thông số công nghệ (áp suất, nhiệt độ, pH, … điều khiển thay đổi thông số động học trong thời gian xử lý), từ đó xác đònh quy trình xử tối ưu. Bổ sung các phần tử công nghệ cần thiết để đạt hiệu suất 100%. 5. Tổ chức SX tạo sản phẩm trên dây chuyền. Cung cấp sản phẩm đạm hấp thu cho các cơ sở chăn nuôi thử nghiệm để khẳng đònh tính hiệu quả ổn đònh của hệ thống. Tổ chức sản xuất 100kg/ngày trong những tháng đầu, sau đó tăng tới 1 tấn/ngày trong 6 tháng tiếp theo. 6. Trên cơ sở hệ thống hoạt động ổn đònh, triển khai từng bước các hoạt động chuyển giao hệ thống thiết công nghệ cho các cơ sở sản xuất. Tổ chức cho một số đơn vò đã có quan tâm, hoặc đã sản xuất thử song chưa thành công đến hội thảo, tham quan. Tiến tới ký kết hợp đồng chuyển giao hệ thống thiết công nghệ. 7. Tạo tiền đề để mở rộng sản phẩm. Tiến tới xây dựng những hệ thống thiếttự động hoá để từ đạm hấp thu có thể tiến tới SX những sản phẩm có giá trò cao hơn (như các axit amin chứa nhiều trong lông vũ). 3 CHƯƠNG 1. PHẦN THUYẾT 1.1. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NGOÀI NƯỚC Tính cấp thiết của đề tài Trong lónh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm, thành phần đạm hiện nay sử dụng bột cá biển (chiếm 10-30% thành phần dinh dưỡng). Do vậy, việc chăn nuôi bò phụ thuộc mạnh vào mùa đánh bắt cá hoặc đòi hỏi phải tích trữ đạm bảo quản công phu nhằm tránh hư hỏng, nấm, mốc sinh độc tố. Khi thiếu đạm còn phải nhập ngoại. Điều này gây khó khăn nghề chăn nuôi ảnh hưởng không ít đến giá thành sản phẩm. Việc tạo nguồn đạm tại chỗ, chất lượng cao, thay cho bột đạm cá biển là hết sức cần thiết. Các phế thải dạng móng, lông, tóc,… của động vật ở các cơ sở SX thực phẩm ở Tp.HCM hiện nay khoảng 250 tấn/ngày. Riêng lông vũ, theo báo cáo của XN Lông Xuất khẩu TP.HCM, khu vực Tp.HCM các tỉnh phía Nam hàng năm loại ra hàng nghìn tấn lông phế thải. Các phế thải nói trên tuy thực chất là nguồn đạm to lớn, song không thể dùng trực tiếp cho bất cứ việc gì, kể cả làm phân bón. Đó là vì chúng rất khó phân huỷ có thể tồn tại trong thực tế ở dạng tích tụ, nếu không được xử kòp thời sẽ gây ô nhiễm môi trường ngày càng ảnh hưởng đến quá trình SX đời sống. Lông phế thải có chứa hàm lượng protein tổng số rất cao (70-80%) /1/ song tồn tại ở dạng keratine rất bền vững không tan trong nước, vì vậy không thể sử dụng chúng trực tiếp như nguồn đạm hấp thu. Việc nghiên cứu đưa ra mô hình thiếttự động sản xuất nhằm biến lông phế thải thành nguồn đạm hấp thu có một ý nghóa khoa học thực tiễn lớn. Việc xử thành công lông sẽ tận dụng nguồn phế thải, tạo nguồn đạm cho chăn nuôi, làm sạch môi trường. Ngoài ra, trong đạm từ lông có chứa hàm lượng đáng kể của nhiều loại axit amin mà hiện nay vẫn phải nhập ngoại. Nếu tiếp tục phát triển công trình này có thể đem lại hiệu quả kinh tế to lớn. Ngoài nước: ƠÛ nhiều nước trên thế giới, việc đẩy mạnh xử phế thải để tạo nguồn nguyên liệu cho SX đời sống rất được chú trọng. Đối với những phế thải dạng tích tụ như lông vũ, xử chúng còn là yêu cầu cấp thiết để làm sạch môi trường. Tuy nhiên công nghệ xử thường không được phổ biến. Nhiều nước phải tốn kinh phí đem chôn các phế thải này. Keratin có thể thuỷ phân bằng enzyme đặc hiệu sau khi làm nhạy hoá bằng dimethyl formamide cho hiệu suất ~ 38% /2/. Các phương pháp xử bằng phương tiện vật lýù như chiếu xạ gamma làm đứt gẫy liên kết của keratine có thể đạt hiệu suất cao (~90% ở liều chiếu 50Mrad) /3-4/ . Tuy nhiên giá thành các sản phẩm của các công nghệ này cao, không thích hợp với điều kiện kinh tế của đất nước. ƠÛ Nhật Bản, người ta sử dụng công nghệ xử giá thành cao để tạo ra sản phẩm cao cấp là các axit amin. Công nghệ này đã được bán cho Ấn Độ thông qua xây dựng nhà máy SX 2000 tấn/năm. Trong nước: [...]... vật 1.2 LỰA CHỌN ĐỐI TƯNG NGHIÊN CỨU 1.2.1 LỰA CHỌN ĐỐI TƯNG NGHIÊN CỨUXử lông các loại (đạm không tan) thành đạm hấp thu • Sử dụng quy trình thu phân đặc biệt Quy trình công nghệ xử lông trên nguyên tắc thu phân đã được Nhóm công nghệ sinh học nghiên cứu với kết quả như sau: - Xử sơ bộ lông bằng cách ngâm với xút loãng trong thời gian 48 giờ, có khuấy đảo Tỷ lệ 1kg lông vũ. .. phẩm đạm cô đặc 10 Dây chuyền thực hiện xử đạm chứa trong lông không tan thành đạm hoà tan Đạm sinh ra trong suốt quá trình xử sự tích tụ dư lượng đạm trong thiết bò lâu ngày có thể bò phân huỷ sinh mùi hôi thối Ngoài ra, trong quá trình xử lý, do đặc điểm nguyên liệu lông sinh khí chứa lưu huỳnh có mùi hôi Vì vậy dây chuyền cần được thiết kế theo chu trình kín, tự động, có thu khí... 2.2.2.2 Vòng điều khiển xử sơ bộ (hình 2.7): Hệ thống xử sơ bộ lối vào có các nhiệm vụ: • Điều khiển bơm nước hoá chất S1 vào bồn xử (theo tín hiệu mức) • Xử sơ bộ (ngâm, ủ, khuấy) nguyên liệu đã xay nghiền trong bồn xử có nước hoá chất S1 • Đun sôi nguyên liệu đã xử lối vào để cấp cho bồn xử chính TỚ I HỆ ĐIỀU KHIỂN XỬ CHÍNH HỆ ĐIỀU KHIỂN XỬ LỐI O Bơm đònh lượ ng Motor... bằng cách chiếu xạ gamma kết hợp xử bằng kiềm Phương pháp 2: xử lông bằng cách xử kiềm kết hợp với thủy phân enzim Hình 2.1 Các phương pháp xử lông phế thải đã nghiên cứu 7 Lông phế thải (1) Nghiền xay Bột lông (3 – 5 mm) Xử sơ bộ bvbbb (ngâm, khuấy đảo) (2) (3) Đun sôi Kiểm tra (4) Hỗn hợp 1 P = 2 - 3 at 3h Xử chính Kiểm tra Dung dòch đạm lỏng 1 HCl nồng độ 5 N Trung hòa... trong thực tế Trên cơ sở nghiên cứu thuyết thực nghiệm của nhóm Công nghệ sinh học tiến hành về bản chất cấu trúc của keratine lông phế thải, kết quả cho thấy lông phế thải có chứa nhiều liên kết lưu huỳnh dễ bò phá hủy bằng xút do đó phương pháp xử lông theo sáng chế khác biệt với phương pháp đã biết ở chỗ được thực hiện bằng cách xử lông (bột lông vũ) trong dung dòch kiềm... pháp quy trình xử lông thành đạm hấp thu là kết quả nghiên cứu được sử dụng trong đề tài này 6 Lông phế thải (dạng bột) Xử kiềm dd 0,2N 1 at, 8 h Chiếu xạ 3 – 5 Mrad Xử kiềm dd 0,2N 1 at, 8 h Trung hòa Thủy phân enzim 60°C, 4 h Trung hòa lọc Sấy khô nghiền nhỏ Lọc, sấy khô nghiền nhỏ Đóng gói thành phẩm Đóng gói thành phẩm Phương pháp 1: xử lông bằng cách chiếu xạ gamma kết... xử này cho hiệu suất thấp (30 – 40%) tốn một khoản chi phí cho việc xử lượng chất thải nhằm tránh ô nhiễm môi trường, nên giá thành cao /5/ Các nghiên cứu tiếp tục nhằm đưa ra phương pháp xử lông phế thải thành đạm hấp thu trên dây chuyền công nghệ tự động cho phép đạt hiệu suất đạm thu được tuyệt đối (~ 100%) mà chi phí sản xuất thấp, giá thành sản phẩm rẻ có thể ứng dụng triển... suất xử đạt đến 70% Các sản phẩm đạm hấp thu từ các nghiên cứu trên có nguồn gốc từ động vật, không chứa những chất nguy hại cho vật nuôi môi trường Các kết quả kiểm đònh phòng thí nghiệm ứng dụng chăn nuôi ban đầu cũng đã xác nhận điều đó Dựa trên các kết quả nghiên cứu thử nghiệm này có thể rút ra những kết luận: - Có thể ứng dụng quy trình công nghệ xử lông của các nghiên cứu nói... thường 11 2.2 THIẾT KẾ HỆ THỐNG THIẾT BỊ DÂY CHUYỀN HỆ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 2.2.1 Tính toán công suất sản xuất lựa chọn cấu hình thiết bò Với mục tiêu - đề tài nghiên cứu tạo sản phẩm dây chuyền tự động – có thể chuyển giao cho đơn vò sản xuất, cấu hình được xây dựng theo kiểu các module công nghệ, cho phép có thể tăng hoặc giảm module để đảm bảo công suất thiết kế Trong điều kiện sản xuất nhỏ ở nước... suất xử 100% không có phế thải • 1.2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KỸ THU T ĐÃ SỬ DỤNG Đề án được xây dựng trên cơ sở áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ về tự động hoá công nghệ sinh học vào xử phế thải thành sản phẩm có giá trò cung cấp cho sản xuất nông nghiệp • Sử dụng những kết quả nghiên cứu bước đầu quy trình xử ở hiệu suất 70% đã tiến hành trong phòng thí nghiệm sinh học . Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dây chuyền tự động xử lý lông vũ và sản xuất đạm hấp thu từ lông vũ phế thải” mã số KC.03.15 có các mục tiêu sau: • Thiết. thu t đề tài: NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG XƯÛ LÝ LÔNG VŨ VÀ SẢN XUẤT ĐẠM HẤP THU TỪ LÔNG VŨ PHẾ THẢI Mã số KC.03.15 Chủ nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thiết kế chế tạo dây chuyền tự động xử lý lông vũ và sàn xuất đạm hấp thu, Nghiên cứu thiết kế chế tạo dây chuyền tự động xử lý lông vũ và sàn xuất đạm hấp thu, Nghiên cứu thiết kế chế tạo dây chuyền tự động xử lý lông vũ và sàn xuất đạm hấp thu, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KỸ THUẬT ĐÃ SỬ DỤNG TÍNH MỚI, TÍNH SÁNG TẠO VÀ NHỮNG NÉT ĐỘC ĐÁO CỦA ĐỀ TÀI, Xây dựng mô hình thiết bò tự động để xử lý lông vũ phế thải, Vòng điều khiển chính hình 2.10:, Vòng điều khiển trung hoà: Hệ thống trung hoà có các nhiệm vụ:, HỆ THỐNG XỬ LÝ LỐI VÀO INPUT CONTROL –1 HỆ THỐNG XỬ LÝ CHÍNH MAIN CONTROL –2 HỆ THỐNG TRUNG HOÀ HỆ THỐNG SẤY BAY HƠI – CÔ ĐẶC KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ỨNG DỤNG Thông số kỹ thuật của hệ thống:, KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỐI ƯU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT, CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHỤC VỤ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG, THIẾT KẾ HỆ THỐNG TINH GIẢN SỬ DỤNG TRONG THỰC TẾ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay