Bài giải kết cấu thép

5 2,399 35
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2014, 13:05

Bài giải kết cấu thép Nguyễn Ngọc Huấn Giải Bài tập:1- Khả năng của thép cơ bản:N1 =F.R = 25x1,2x2,1 T = 63TKhả năng chịu s pháp của đh xiên:707,0/8,12,12,12707,025sin/.2sin2ìì==hkRbNT =100,7 TKhả năng chịu s tiếp của đh xiên:707,0/3,12,12,12707,025cos/.2sin3ìì==hcRbNT = 72,7 TVậy Khả năng của lk: N = 63 T2- Kt thép cơ bản:1,292,1230115<=ì==FN T/cm2Kt đh đ đ thẳng góc:8,121,22)2.230(115>=ì==hFN T/cm2Không đạt, dùng đh xiên góc 600Kiểm tra:8,163,12)2.260sin/30(866,0.115sin.0<=ì==hFN T/cm23,194,02)2.260sin/30(5,0.115cos.0<=ì==hFN T/cm2 Đạt.3- Kt thép cơ bản:1,25,113045<=ì==FN T/cm2Chiều dài đh lh =2(30-1)=58cm274,05,17,05845 =ìì=hghhhRlNhcmChọn: hh = 8mm6- Đh chịu: Q=9T M=9x15=13,5Tcm2CT kt:hkQMR15.1.322+Với:36,015165,132=ìì==hMWM T/cm26,01519=ì==hQFQ T/cm22222/07,215.1/10,1.3 cmTRcmThkQM==+ Đạt.Lớp 02X1B- ĐHBK Đà Nẵng1N1 N2 N3 NNlhblh5a=150P=9T160=10Nguyễn Ngọc Huấn 7- CT kt:hgQMR+22Với:215.265,13ììì==hhhMhWM ;15.29ìì==hhhQhFQ hh 0,34cm Chọn: hh = 4cm8- Kt thép cơ bản:1,267,1236120<=ì==FN T/cm2Điều kiện bản ghép:Fgh Fcb Với: bgh = bgh /2 = 1cm Chọn: gh =1cmKhả năng chịu cắt của 1 đinh tán:[ ]dccdcRdnN .4..2=Với: nc = 2 ; d = 2,3cm; Rcd= 1,6T/cm2 ; Remd= 3,8T/cm2[ ]dcN=13,30TKhả năng chịu ép mặt của 1 đinh tán:[ ]demdemRdN min= = 17,48T[ ]dNmin=13,30TSố lợng đinh:[ ]0,93,13120min===dNNn Chọn: n = 9Bố trí:Kiểm tra:1,206,22).3,2336(120<=ì==thFN T/cm29- Kt thép cơ bản:1,260,1236115<=ì==FN T/cm2Khả năng chịu cắt của 1 đinh tán:[ ]dccdcRdnN .4..2=Với: nc = 1 ; d =2+0,1= 2,1cm; Rcd= 1,8T/cm2 ; Remd= 4,2T/cm2[ ]dcN=6,23TKhả năng chịu ép mặt của 1 đinh tán:[ ]demdemRdN min= = 17,64T[ ]dNmin=6,23TSố lợng đinh:[ ]46,1823,6115min===dNNn Chọn: n = 24Bố trí:Kiểm tra:Lớp 02X1B- ĐHBK Đà Nẵng25070608080807070 70 70506050705010- 360x10 L=4908012001200Nguyễn Ngọc Huấn 1,208,22).1,2436(115<=ì==thFN T/cm2II. Ch ơng dầm: 1- Có:5,138638.22max=ì==lqMT.m = 1350 T.cm92632.max=ì==lqQT86,642max==RMWyccm2Tra qui cách thép hình, chọn số hiệu thép I36 Có: b = 7,5cmWx=743,0 cm3 ; Jx=13380 cm4 ; Sx=423,0 cm3Kiểm tra: -Cờng độ:1,282,17431350max<===WM T/cm2 38,0 75,0133804239.. = max=ìì=bJSQT/cm2 Rc-Độ võng: 400140011338010.1,2600.2,110.3.3845...38453323===ì==lfJElqlftc4- Có:8,4518121,258.22max=ì==lqMT.m = 45180 T.cm6,1502121,252.max=ì==lqQTCó:12.2.3maxhhRMJJJbbycc== Và:FJhcc226..maxhhRMFbc= = 102.64 cm2Chọn: Fc = 50x2 cm2Điều kiện ổn định:3025<=ccb Thoả mãn ổn định cục bộ.Từ td đã chọn, các đặc trng hình học td:Jd = Jb + Jc = 1666968,7 cm44.22.bbcchFhFS+== 15054,4 cm3hJWd2== 20968,2 cm3RWM.max=Lớp 02X1B- ĐHBK Đà Nẵng350015901550157014Nguyễn Ngọc Huấn cbdRJSQ...max=5- Điều kiện liên kết: T( )dghJSQRh..2maxmin( )minmax 2.gdhRJSQh = 0,65 cm Điều kiện cấu tạo: hh b/2 = 1,4/2 = 0,7 cmChọn: hh = 0,7cmII. Ch ơng dàn: 1- Do: lox = 0,5loy Hợp lý nên chọn td chữ T do 2 thép góc không đều cạnh ghép cạnh ngắn.Giả thiết: gt = 90 Tra bảng: =0,6657,531,2.665,075===RNFyccm2Và:[ ]5,2120300===oxxyclicm[ ]0,5120600===oyyyclicmTra qui cách thép hình, chọn số hiệu thép 2L180x110x12Có: F = 33,7cm2 ix=3,1 cm ; iy=8,67 cm ; (bm =10mm)Kiểm tra:77,991,3300===xoxxil<120 =[]20,6967,8600===yoyyil<120 =[]max =99,77 min = 0,61RcmTFN./824,17,33.2.61,075.2min=== Đạt2- Đối với thanh xiên đầu dàn, không có hệ dàn phân nhỏ:lox = loy = l = 374 cm Hợp lý nên chọn td chữ T do 2 thép góc không đều cạnh ghép cạnh ngắn.Giả thiết: gt = 120 Tra bảng: =0,47965,241,2.479,08,24===RNFyccm2Và:[ ]12,3120374===oxxyclicmLớp 02X1B- ĐHBK Đà Nẵng4NguyÔn Ngäc HuÊn [ ]12,3120374===λoyyyclicmTra qui c¸ch thÐp h×nh, chän sè hiÖu thÐp 2L125x90x7Cã: F = 2x14,1cm2 ix=4,01 cm ; iy=3,24 cm ; (δbm =10mm)KiÓm tra:3,9301,4374===xoxxilλ<120 =[λ]43,11524,3374===yoyyilλ<120 =[λ]⇒λmax =115,43 ⇒ ϕmin = 0,505RcmTFN./741,11,14.2.505,08,24.2minγϕσ≤===⇒ §¹t4- §èi víi thanh bông kh«ng cã hÖ dµn ph©n nhá:lox = 0,8l =0,8.441= 352,8cmloy = l = 441cm⇒ Hîp lý nªn chän td ch÷ T do 2 thÐp gãc ®Òu c¹nh ghÐp l¹i.Gi¶ thiÕt: λgt = 100 Tra b¶ng: ϕ =0,599Do λ>60 Nªn: γ = 0,8⇒67,511,2.599,0.8,052 ===RNFycϕγcm2Vµ:[ ]96,11808,352===λoxxyclicm[ ]45,2180441===λoyyyclicmTra qui c¸ch thÐp h×nh, chän sè hiÖu thÐp 2L140x9Cã: F = 24,7cm2 ix=4,34 cm ; iy=6,17 cm ; (δbm =12mm)KiÓm tra:29,8134,48,352===xoxxilλ<180 =[λ]47,7117,6441===yoyyilλ<180 =[λ]⇒λmax =81,29 ⇒ ϕmin = 0,725RcmTFN≤===2min/815,17,24.2.725,0.8.052 ϕγσ⇒ §¹tLíp 02X1B- §HBK §µ N½ng5
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giải kết cấu thép, Bài giải kết cấu thép, Bài giải kết cấu thép

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn