Bài giảng: Giải phẫu Xquang lồng ngực

75 4,855 9
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2014, 22:38

Bài giảng: Giải phẫu Xquang lồng ngực January 10, 2014 January 10, 2014 1 1 GIẢI PHẪU X QUANG GIẢI PHẪU X QUANG LỒNG NGỰC LỒNG NGỰC BS.NGUYỄN QUÝ KHOÁNG BS.NGUYỄN QUANG TRỌNG KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH BỆNH VIỆN AN BÌNH–TP.HCM January 10, 2014 2 DÀN BÀI DÀN BÀI  Mô mềm. Mô mềm.  Khung xương. Khung xương.  Trung thất: Trung thất: – Cấu trúc tim-mạch. Cấu trúc tim-mạch. – Phân chia trung thất. Phân chia trung thất. – Các bờ trung thất. Các bờ trung thất. – Các đường trung thất. Các đường trung thất.  Rốn phổi. Rốn phổi.  Cây khí-phế quản. Cây khí-phế quản.  Hạch bạch huyết. Hạch bạch huyết.  Cửa sổ phế-chủ. Cửa sổ phế-chủ.  Các rãnh liên thùy. Các rãnh liên thùy.  Rãnh Azygos. Rãnh Azygos.  Phân vùng phổi. Phân vùng phổi.  Các thùy và phân thùy phổi. Các thùy và phân thùy phổi. January 10, 2014 3 DÀN BÀI DÀN BÀI  Mô mềm. Mô mềm.  Khung xương. Khung xương.  Trung thất: Trung thất: – Cấu trúc tim-mạch. Cấu trúc tim-mạch. – Phân chia trung thất. Phân chia trung thất. – Các bờ trung thất. Các bờ trung thất. – Các đường trung thất. Các đường trung thất.  Rốn phổi. Rốn phổi.  Cây khí-phế quản. Cây khí-phế quản.  Hạch bạch huyết. Hạch bạch huyết.  Cửa sổ phế-chủ. Cửa sổ phế-chủ.  Các rãnh liên thùy. Các rãnh liên thùy.  Rãnh Azygos. Rãnh Azygos.  Phân vùng phổi. Phân vùng phổi.  Các thùy và phân thùy phổi. Các thùy và phân thùy phổi. January 10, 2014 4 GIAÛI PHAÃU GIAÛI PHAÃU MOÂ MEÀM MOÂ MEÀM January 10, 2014 5 DÀN BÀI DÀN BÀI  Mô mềm. Mô mềm.  Khung xương. Khung xương.  Trung thất: Trung thất: – Cấu trúc tim-mạch. Cấu trúc tim-mạch. – Phân chia trung thất. Phân chia trung thất. – Các bờ trung thất. Các bờ trung thất. – Các đường trung thất. Các đường trung thất.  Rốn phổi. Rốn phổi.  Cây khí-phế quản. Cây khí-phế quản.  Hạch bạch huyết. Hạch bạch huyết.  Cửa sổ phế-chủ. Cửa sổ phế-chủ.  Các rãnh liên thùy. Các rãnh liên thùy.  Rãnh Azygos. Rãnh Azygos.  Phân vùng phổi. Phân vùng phổi.  Các thùy và phân thùy phổi. Các thùy và phân thùy phổi. January 10, 2014 6 GIAÛI PHAÃU GIAÛI PHAÃU KHUNG XÖÔNG KHUNG XÖÔNG January 10, 2014 7 GIAÛI PHAÃU GIAÛI PHAÃU KHUNG XÖÔNG KHUNG XÖÔNG January 10, 2014 8 DÀN BÀI DÀN BÀI  Mô mềm. Mô mềm.  Khung xương. Khung xương.  Trung thất: Trung thất: – Cấu trúc tim-mạch. Cấu trúc tim-mạch. – Phân chia trung thất. Phân chia trung thất. – Các bờ trung thất. Các bờ trung thất. – Các đường trung thất. Các đường trung thất.  Rốn phổi. Rốn phổi.  Cây khí-phế quản. Cây khí-phế quản.  Hạch bạch huyết. Hạch bạch huyết.  Cửa sổ phế-chủ. Cửa sổ phế-chủ.  Các rãnh liên thùy. Các rãnh liên thùy.  Rãnh Azygos. Rãnh Azygos.  Phân vùng phổi. Phân vùng phổi.  Các thùy và phân thùy phổi. Các thùy và phân thùy phổi. January 10, 2014 9 GIAÛI PHAÃU GIAÛI PHAÃU VUØNG TRUNG THAÁT VUØNG TRUNG THAÁT January 10, 2014 10 GIAÛI PHAÃU GIAÛI PHAÃU VUØNG TRUNG THAÁT VUØNG TRUNG THAÁT [...]... January 10, 2014 26 January 10, 2014 27 GIẢI PHẪU CÁC ĐƯỜNG TRUNG THẤT ĐƯỜNG GẶP NHAU CỦA MÀNG PHỔI SAU ( ) VÀ MÀNG PHỔI TRƯỚC ( ) January 10, 2014 28 GIẢI PHẪU CÁC ĐƯỜNG TRUNG THẤT ĐƯỜNG CẠNH (P) KHÍ QUẢN January 10, 2014 29 GIẢI PHẪU CÁC ĐƯỜNG TRUNG THẤT ĐƯỜNG CẠNH AZYGOS-THỰC QUẢN January 10, 2014 30 GIẢI PHẪU CÁC ĐƯỜNG TRUNG THẤT January 10, 2014 31 GIẢI PHẪU CÁC ĐƯỜNG TRUNG THẤT QUAI TĨNH MẠCH...GIẢI PHẪU VÙNG TRUNG THẤT January 10, 2014 ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC 11 GIẢI PHẪU VÙNG TRUNG THẤT ĐỘNG MẠCH PHỔI January 10, 2014 TĨNH MẠCH PHỔI 12 GIẢI PHẪU VÙNG TRUNG THẤT January 10, 2014 13 GIẢI PHẪU BÓNG TIM January 10, 2014 14 January 10, 2014 Weissleder et al.Diagnostic Imaging Expert.1998 15 Angioscanographie... phổi 20 GIẢI PHẪU CÁC BỜ TRUNG THẤT BỜ PHẢI TRUNG THẤT 1.Thân TM cánh tay-đầu (P) 2.TMC trên 3.Nhó (P) 4.TMC dưới 5.Rốn phổi (P) 6.Viền mỡ trước tim (Franges graisseuses) BỜ TRÁI TRUNG THẤT 7.ĐM dưới đòn (T) 8.Quai ĐMC 9.Cung ĐMP 10.Thất (T) 11.Rốn phổi (T) 12.Viền mỡ trước tim (Franges graisseuses) January 10, 2014 21 GIẢI PHẪU CÁC BỜ TRUNG THẤT VIỀN MỢ TRƯỚC TIM January 10, 2014 22 GIẢI PHẪU CÁC... TIM January 10, 2014 23 DÀN BÀI            January 10, 2014 Mô mềm Khung xương Trung thất: – Cấu trúc tim-mạch – Phân chia trung thất – Các bờ trung thất – Các đường trung thất Rốn phổi Cây khí-phế quản Hạch bạch huyết Cửa sổ phế-chủ Các rãnh liên thùy Rãnh Azygos Phân vùng phổi Các thùy và phân thùy phổi 24 GIẢI PHẪU CÁC ĐƯỜNG TRUNG THẤT January 10, 2014 25 GIẢI PHẪU CÁC ĐƯỜNG TRUNG THẤT... 2003 DÀN BÀI            January 10, 2014 Mô mềm Khung xương Trung thất: – Cấu trúc tim-mạch – Phân chia trung thất – Các bờ trung thất – Các đường trung thất Rốn phổi Cây khí-phế quản Hạch bạch huyết Cửa sổ phế-chủ Các rãnh liên thùy Rãnh Azygos Phân vùng phổi Các thùy và phân thùy phổi 18 GIẢI PHẪU PHÂN CHIA TRUNG THẤT THEO BENJAMIN FELSON January 10, 2014 THEO LUCY SQUIRE 19 DÀN BÀI  ... luôn luôn ở phía ngoài (lateral) các ĐgM thùy trên phổi  Do đó,rốn phổi được xác đònh là chỗ giao nhau giữa TM thùy trên phổi và ĐgM thùy dưới phổi (B.Felson)  January 10, 2014 34 GIẢI PHẪU RỐN PHỔI January 10, 2014 35 GIẢI PHẪU RỐN PHỔI-PHIM NGHIÊNG January 10, 2014 36 ... AZYGOS (bình thường a < 7mm) January 10, 2014 32 DÀN BÀI            January 10, 2014 Mô mềm Khung xương Trung thất: – Cấu trúc tim-mạch – Phân chia trung thất – Các bờ trung thất – Các đường trung thất Rốn phổi Cây khí-phế quản Hạch bạch huyết Cửa sổ phế-chủ Các rãnh liên thùy Rãnh Azygos Phân vùng phổi Các thùy và phân thùy phổi 33 GIẢI PHẪU RỐN PHỔI Rốn phổi được hình thành bởi ĐgM phổi,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng: Giải phẫu Xquang lồng ngực, Bài giảng: Giải phẫu Xquang lồng ngực, Bài giảng: Giải phẫu Xquang lồng ngực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn