Thiết kế khởi động hai bơm bằng một soft-stater phần 14

2 274 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2012, 12:02

Thiết kế khởi động hai bơm bằng một soft-stater . 0,184 188.3201051825 120 19/2,80 14, 00 1,639/1,61,8 26 1690 0,153 214. 9401051826 125 19/2,90 14, 50 1,6040/1,61,8 27 1784 0 ,147 229.0201051827 150 37/2,30. ở20oCðơngiá/mét(ðồng)MặtcắtdanhñịnhKết cấuð/kínhruộtdẫnmm No/mm mm mm mm mm mm kg/km W/km1051811 11 7/1,40 4,20 1,033/0,81,8 13 297 1,71 28.1601051812 14 7/1,60 4,80 1,036/0,81,8 14 342
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế khởi động hai bơm bằng một soft-stater phần 14, Thiết kế khởi động hai bơm bằng một soft-stater phần 14, Thiết kế khởi động hai bơm bằng một soft-stater phần 14

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn