Báo cáo thiết kế và thi công máy gấp và ép tab folder

47 334 0

Yugi Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 3,138 tài liệu

  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2014, 12:01

-1-  PHN M U Lý do ch tài. Trong thi ngày nay, khi np dn dng ch cho np thì công nghi thành ngành gi vai trò quan trng trong s phát trin kinh t ca mt quc gia. S phát trin ca nhiu ngành khoa hc, công ngh c nhc phát trit bc, tìm ra nhng k thut tiên tin áp dng trong sn xut, ch to. Vi   i nhng h thng t ng hóa ng dng trong công nghip  mang li hiu qu kinh t cao to ra ch ng hàng hoá có chng tt nht phc v i sng ci. Hin nay, v s dng các thit b máy móc t ng thay th sng ca i rt ph bic bit trong nhc có ngành công nghip phát trin. Các nhà máy u hong theo dây truyn t ng hoàn toàn, các khâu sn xut ch cn có mi công nhân theo dõi ti hong x ng hp li ca h thng máy. M khoa hc k thut, vic áp dng khoa hc công ngh cc thc hin trên quy mô ln nên vic hii hóa các quy trình sn xut càng bc thi h ra nhng chính sách mi nhm phát trin kinh t  khoa hc k thut ca hanh chóng tip thu, bt kp vi s phát trin ca khoa hc th gii. Trong nh cp quc t vào i Vit Nam, vì vp có quy mô rt l khoa hc k thut còn thp nên h s dng chân tay làm ch lc, nhiu khâu phi tuyn dng rt nhiu công nhân vào làm vic chia thành nhin nh. Vic này làm cho s qu thm xung nhiu. Công ty TNHH Plus Vii thc trp v mt s ng ln máy móc thit b nhm phc v cho quá trình sn xut. Vi mong mung tng sn ph vn còn nhiu quy trình cn s ng ln nhân côngu này ng rt ln -2- t ca công ty vì ph tay ngh, sc khe ca công nhân ng làm vic mà kh ng sn xuc làm ra nhiu hay ít, ch     nhng thc trng bt l       gng không ngng nhm nâng nhng quy trình t sn xut th công tr thành sn xut t ng hoc bán t ng, mong mun tc nhu kin tt nh phc v cho s phát trin ca công ty. Nm bc nhu cu thit y tác gi chn t k thi công máy gp ép    tài tt nghip cho mình. Phm vi nghiên cu ca . máy gp Tab Folder. u c tài. Da vào ng làm vic thc t trên yêu cu c kim các tài liu trên mng, các tài lin  công ty nhng kin th c hc  ng. Nhóm nghiên c  phù hp vi gii pháp ca  tài. T a chn gii pháp tt nht mang li li nhun cao nh thc hin vic thit k thi công. Kh ng dng vào thc t. Sau khi hoàn thành ng ti b phn Clear File trong công ty. Mc  tài. Dng làm vic thc t yêu cu c quan s, gp b ngh phù hp vi gii pháp. T a chn gii pháp tt nht mang li li nhun cao nh xây dng lên mô hình Test gp Tab Folder; thi công cui cùng là lp ráp máy.    tiên tin vào dây chuyn sn xut, thay th ng th công bng máy móc hisut chng sn phm, gim chi phí mà công ty phi chi tr cho công nhân. -3- c tin c tài. n t c hai khâu trong dây chuyn sn xut sn phm Tab Folder ca công ty. Nng, ci thin chng sn phm, mang li li nhun trc tip cho công ty TNHH Plus Vit Nam. Hiu qu c Máy gp Tab Folder vi thit k n, d vn hành b c yêu cu v mt chng sn phm trong quá trình gp, khc phc m khi thc hin thao tác bng tay  . Gim 2 công nhân/1 ca. Tit ki4 -4-  Công Ty TNHH Công Nghip Plus Vit Nam 2.1. Tng quan v công ty TNHH công nghip Plus Vit Nam 7 Công ty TNHH Plus Vit Nam là mt công ty chuyên sn xut các mt hàng       u sn phm khác. S dng máy móc thit b, v Nht Bo ra nhng sn phm chng cao. Công ty Plus Vit Nam sn xut phn ln sn phm ca mình ti chính nhà máy  Vit Nam da trên ngun nguyên vt liu thô, linh kin ph tùng ch yu nhp khu t Nht Bn. Hình 2.1: Công ty TNHH Công Nghip Plus Vit Nam Tr s chính: S ng 1A, khu công nghip Biên Hòa II, tng Nai. n thoi: 0613836593  Fax: 0613836462. Ngày thành lp:  Tng din tích: 29,100 m 2 . Din tích xây dng: 16,500 m 2 . Tng v US $ 6,680,000. Vnh: US $ 2,300,000. c sn xut kinh doanh: sn xu S nhân viên: i. -5- 2.1.2. Các b phn sn xut trong công ty 7 2.1.2.1. B phn ép nha Là b phn sn xut các va cho các loi sn ph bm, file v.v 2.1.2.2. B phn lp ráp  phn thc hin khâu cui cùng ca vic to nên sn phm hoàn chnh. Các chng loi sn phm: Glue tape, Staper,  2.1.2.3. B phn Tape Slitter  phn sn xut ra các cuc v cho tt c các chng loi sn phm v xóa dán ca PLUS. 2.1.2.4. B phn Extruder B phm nhim vic sn xut ra các tm nh làm nên các sn phm: Clear File, 2Ring File, túi nha. 2.1.2.5. B phn Clear File Các sn phm chính: chuyên sn xung File h  v.v 2.1.2.6. B phn Flate File B phn này sn xut ra nhng loi file mng nhng mt hàng ch yu xut khu sang Nht. 2.1.2.7. B phn In Các sn phán, bc khi chuyn b phn lp  hoàn tn cuu trn in, s dng k thut hin i trang thit b c nhp t Nht Bn cho phép tc nhng bn in trên các va vi chng tt. 2.1.2.8. B phn CPP Film Thit b máy móc ch yu trong b phn là nhp t c ngoài v. Tuy nhiên c thit k lt rt cao. Sn phm chính là túi nha, bì phân h  -6- 2.2.Gii thiu các sn phm trong công ty 7 2.2.1. Các sn ph Công dng:  dán các li b sai khi vit mà không cn phi t  Hình 2.2: Các lo 2.2.2. Các sn phng h  Công dng:  giy t. Hình 2.3: Các sn phng h  2.2.3. Các loi sn phm bm l Công dng: to ra l trên các t gin. Hình 2.4: Các loi sn phm bm l 2.2.4. Các sn phm bm kim kim bm Công dng: bm các loi giy t n cn thit li vi nhau. -7- Các loi sn phm bm gm: sn phm bm có dùng kim bm sn phm bm không dùng kim bm. Hình 2.5: Các sn phm bm kim kim bm 2.2.5. Các sn phm kéo ct Công d ct giy t Hình 2.6: Sn phm kéo 2.2.6. Các sn phm kp, kp t Công dng: kn, giy t li vi nhau. Hình 2.7: Sn phm kp, kp t 2.2.7. Các sn phm m  Công dng: m  Hình 2.8: Sn phm m  2.2.8. Các sn phu ngón tay Công dng: m tài li Hình 2.9: Sn phu ngón tay -8- 2.3. Gii thiu v sn phm Tab Folder Sn ph   c sn xut ti b ph    c Tab 300x472x0.5mm, các cc bo tròn tâm Tab có ba ng cn, mt sau có in  STAPLES. Tab Folder làm bng nha do cao cp, thân thin vi ng. ng dùng làm bìa phân trang nhng giy t, File h n li cho vic sp xp phân cách tài liu. Tab mng, d b try,d bt bi, cong vênh khi di chuyn vn chuyn. Hình 2.10  Trong mt b Tab thì có ba dng Tab : tai trên, i, tai gia. -9-   Lý Thuyt 3.1. Tng quan v Bin tn ca hãng Omron 6, 8, 9  m ca bin tn m + Cho phép m rng d u chnh nâng cao tính chng hc ca h thu chnh t u. + H thu chnh t ng bin tn có kt cn, làm vic trong nhing khác nhau. + Kh u chnh t  dàng. + Có kh ng cho nhiu ng dng khác nhau. + Phù hp vi các thit b ci t nhit lúc (dt, i ). + Có th kt ni vi máy tính, PLC, HMI thông qua các cng truyn thông. + H tr nhiu ngõ vào/ra, bo v ngn mch ngõ ra. 3m + Giá thành cao, khó sa chng. + n ln. + D gây nhim momen c. 3.1.2. Nguyên lý hong ca bin tn Bin tn có th c s dng cho nhiu mc n tn c hiu qu cao nht trong ng du khin vô cp t   ng các yêu cu v công ngh. Nguyên lý làm vic ca b bin tu tiên, ngun xoay chiu mc ch lc thành ngun mt chic thc hin bi b chu diode t n. Nh vy, h s công sut cos() ca h bin tn có giá tr không ph thuc vào ti bng ít nhn áp mt chic bii (nghn áp xoay chii xn này hic thc hin thông qua h IGBT  ng cc có cng cách ly) b u ch rng xung (PWM). Nh tin b công ngh vi x lý công ngh bán dn công sut hin nay, tn -10- s chuyn mch xung có th lên ti di tn s siêu âm nhm gim ting ng m tn tht trên lõi s Hình 3.1:  Cu trúc ca b bin tn bán dn: B bin tn là thit b bii ngun t tn s c ng 50Hz) sang ngun có tn s i cung c xoay chiu. n áp xoay chiu tn s c nh c chn mt chiu nh b ch u khin hoc b chu khin), sau  lc b ngh bii thành ngun áp xoay chiu ba pha có tn s bii cung c kh  u chnh tn s theo giá tr t   t mong mun. Có kh u chn áp theo tn s  duy trì t thông khe h không u chi. Có kh nh mc  mi tn s.  m k thut tiêu chun - Dãy tn s t n 400Hz. - X lý tín hiu -10 ~ 10VDC, 0 ~10VDC , 4 ~ 110mA. - Cng giao tip RS - 485. - Th gim tc: 0.1 n 3600 giây - Phanh hãm DC: Tn s hong 0 ~ 400Hz, thi gian khng t 0- 25 giây, thi gian dng, t 0 - 25 giây - Ngõ ra Analog: Chn tn s ngõ ra hoc giám sát dòng. [...]... Tab luôn nằm tại một vị trí - Cơ cấu gấp Tab: Làm nhiệm vụ gấp Tab cung cấp Tab đã gấp vào vùng ép - Cụm cơ cấu chỉnh đường gấp: Do Tab có ba nếp gấp nên tùy vào yêu cầu của khác hàng cơ cấu chỉnh vào nếp gấp mong muốn - Cụm cơ cấu chứa Tab: Làm nhiệm vụ đỡ Tab đã hoàn thành 4.2.1.2 Nguyên lý hoạt động của máy Sản phẩm Tab được công nhân lấy từ hộp ra bỏ vào cụm cung cấp Tab nhờ cơ cấu dẫn Tab ép. .. vụ đỡ Tab khi công nhân bỏ Tab từ ngoài vào, chỉnh góc nghiêng của Tab phù hợp sao cho từng Tab được rớt xuống Belt - Cụm cơ cấu dẫn Tab: Có tác dụng ép cho Tab thẳng mép với nhau, dẫn Tab sang vùng gấp không bị lệch - Cụm cơ cấu chỉnh khe hở lấy Tab: Có nhiệm vụ cung cấp từng Tab cho cơ cấu gấp, ép giữ cho Tab không bị lệch khỏi vùng cung cấp Tab - Cụm cơ cấu ép Tab : có nhiệm vụ ép chặt Tab bề... việc so với thủ công ) đưa ra sơ đồ khối nguyên lý hoạt động của máy gấp, ép Tab Folder là: -24- Cơ cấu cung cấp Tab Cơ cấu dẫn hướng Tab Cơ cấu ép Tab Cơ cấu gấp Tab Roller ép Tab Khung đỡ Tab Hình 4.3: Sơ đồ khối tổng quan phần cơ khí máy gấp, ép Tab Folder Đề xuất những phương án giải quyết vấn đề:  Phương án 1: Sử dụng khớp cam cơ cấu cơ khí để gấp  Ưu điểm: + Thời gian gấp nhanh + Năng... máy Từ mục đích của đề tài tìm hiểu thực tế tại công ty, nhóm nghiên cứu đã tính toán dựa trên cơ sở lý thuyết, lựa chọn phương án thi t kế phù hợp với chi tiết Tab Folder đưa ra bản vẽ tổng thể của máy gấp, ép Tab Folder như (hình 4.4) -26- Hình 4.4: Tổng thể máy gấp tự động Tab Folder dạng 3D Máy gấp Tab Folder tự động gồm mười cụm cơ cấu chính như sau: Hình 4.5: Các cụm cơ cấu chính của máy. .. đồ gấp ép Tab bằng tay -23- 4.1.3 Yêu cầu hướng giải quyết vấn đề 4.1.3.1 Yêu cầu  Sau khi cải tiến kĩ thuật, sản phẩm cần đạt những yêu cầu sau: - Giảm hai công đoạn gấp ép Tab - Tỉ lệ sản phẩm làm ra bị lỗi cho phép là: 1/1000 - Thời gian gấp ép Tab giảm tối đa từ 7s xuống còn 0.5s/1sp so với gấp, ép thủ công - Giảm số lượng nhân công làm việc tại khâu gấp, ép Tab Foler từ hai nhân công/ 1ca... chuyển sang khâu đóng gói tạm Do Tab làm bằng nhựa nên có sự đàn hồi việc ép Tab mất rất nhiều thời gian dễ gây trầy xước cong vênh khi vận chuyển Từ thực tế trên, sau quá trình tìm hiểu, nghiên cứu được sự chấp thuận của ban lãnh đạo công ty Nhóm nghiên cứu đã tiến hành thi t kế thi công máy gấp ép Tab Folder -22- 4.1.2 Sơ đồ khối các c ng đoạn gấp ép Tab bằng tay NG Kiểm tra Lỗi???... tài liệu về cơ khí + Phân tính chọn một phương án gấp ép hợp lý nhất để xây dựng một mô hình test + Xây dựng bản vẽ thi t kế, quy trình hoạt động của máy + Thi t kế thi công từng chi tiết, sau đó lắp ráp thành máy hoàn chỉnh Từ đó nắm bắt được quy trình gấp ép Tab, nhóm đã thử nguyên lý làm việc (dựa trên nguyên tắc đảm bảo các thông số kĩ thuật như: Lực ép Tab, chất lượng của sản phẩm,... sản phẩm Tab thời gian giao hàng Theo chủ chương của ban lãnh đạo công ty tại xưởng Clear File các sản phẩm chủ yếu làm bằng tay nên việc tự động là rất cần thi t 2 3 1 Hình 4.1: Thao tác gấp ép bằng tay của công nhân 1- Thao tác công nhân gấp sản phẩm, 2 - Sản phẩm được đưa vào ô chứa, 3 - Sản phẩm đưa sang ô ép dùng tấm thép nặng 5kg ép cho Tab thẳng theo yêu cầu Sau khi gấp ép song Tab sẽ... cơ cấu đỡ Tab; 3 Cụm cơ cấu dẫn Tab; 4 Cụm cơ cấu chỉnh khe hở lấy Tab; 5 ụm cơ cấu 6 Băng tải 2; 7 Cụm cơ cấu gấp Tab; 8 Cụm cơ cấu chỉnh đường gấp Tab; 9 Cụm cơ cấu ép Tab hoàn chỉnh; 10 Cụm chứa Tab s u khi đã gấp ép song  Nhiệm vụ chính của từng cụm cơ cấu - Cụm cơ cấu băng tải: Cơ cấu băng tải dùng để đưa Tab từ vùng cung cấp vào vùng gấp, ép cụm chứa Tab -27- - Cụm cơ cấu đỡ Tab: Làm nhiệm... phương án 3 có tính khả thi cao nhất được ban lãnh đạo công ty kiểm nghiệm, đánh giá cao về tính khả thi, đồng thời đề nghị nhóm nghiên cứu thi t kế bản vẽ chính thức Theo phương án này máy có một kết cấu cơ khí đơn giản, dễ vận hành thực hiện tốt yêu cầu về chất lượng của sản phẩm 4.2 Tính toán thi t kế 4.2.1 Xác định nguyên lý cấu tạo nguyên lý làm việc của máy gấp, ép Tab tự động 4.2.1.1 . gp Tab Folder;  thi công và cui cùng là lp ráp máy.    tiên tin vào dây chuyn sn xut, thay th ng th công. phát trin ca công ty. Nm bc nhu cu thi t y tác gi chn t k và thi công máy gp và ép    tài tt nghip cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thiết kế và thi công máy gấp và ép tab folder , Báo cáo thiết kế và thi công máy gấp và ép tab folder , Báo cáo thiết kế và thi công máy gấp và ép tab folder

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn