Bài 1: Công nghệ phần mềm- giới thiệu về SE_TS.Nguyễn Mạnh Hùng

13 1,246 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2014, 12:14

Silde bài giảng công nghệ phần mềm Giới thiệu môn học Công nghệ phần mềm Giảng viên: TS. Nguyễn Mạnh Hùng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) 2 Tài liệu tham khảo chính Stephen R. Schach. Object-Oriented and Classical Software Engineering. Seventh Edition, WCB/McGraw-Hill, 2007 3 Công cụ hỗ trợ Visual Paradigm (VP) for UML: download bản free tại: http://www.visual-paradigm.com/product/vpuml/ 4 Các khái niệm liên quan (1) Software : phần mềm Software engineering: công nghệ / kỹ nghệ phần mềm Software process: tiến trình phần mềm Software development: phát triển phần mềm Software life-cycle models: mô hình vòng đời phần mềm Phase: một pha, một bước, một giai đoạn phát triển phần mềm 5 Các khái niệm liên quan (2) Developer: người phát triển phần mềm Development team: đội phát triển phần mềm Quality Assurance (QA): đội đảm bảo chất lượng phần mềm User: người sử dụng phần mềm Client: người đặt hàng phần mềm 6 Các khái niệm liên quan (3) Methodology, paradigm: phương pháp luận, mô hình lần lượt các bước để phát triển phần mềm Cost: chi phí phát triển phần mềm Price: giá bán của phần mềm Technique: kỹ thuật Mistake, fault, failure, error: lỗi Defect: các thiếu sót Bug: lỗi trong code 7 Các khái niệm liên quan (4) Requirements: yêu cầu, lấy yêu cầu Description: đặc tả yêu cầu Analysis: phân tích yêu cầu / phần mềm Design: thiết kế Implementation: cài đặt Delivery: triển khai Maintenance: bảo trì Testing: kiểm thử 8 Các khái niệm liên quan (5) Object-oriented software: phần mềm hướng đối tượng Object-oriented software engineering: công nghệ phần mềm hướng đối tượng 9 Một số câu hỏi (1) Phân biệt client và user? Trả lời: 10 Một số câu hỏi (2) Phân biệt cost và price? Trả lời: [...]...Một số câu hỏi (3) Phân biệt fault, failure và bug? Trả lời: 11 Một số câu hỏi (4) Phân biệt việc phát triển phần mềm và sản xuất phần mềm? Trả lời: 12 Questions? . quan (2) Developer: người phát triển phần mềm Development team: đội phát triển phần mềm Quality Assurance (QA): đội đảm bảo chất lượng phần mềm User: người. tiến trình phần mềm Software development: phát triển phần mềm Software life-cycle models: mô hình vòng đời phần mềm Phase: một pha, một bước, một giai
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 1: Công nghệ phần mềm- giới thiệu về SE_TS.Nguyễn Mạnh Hùng, Bài 1: Công nghệ phần mềm- giới thiệu về SE_TS.Nguyễn Mạnh Hùng, Bài 1: Công nghệ phần mềm- giới thiệu về SE_TS.Nguyễn Mạnh Hùng

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn