Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn và vi nấm có khả năng khử aflatoxin nhiễm trên ngô lạc ở mức độ cao

53 723 3

bero3a Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 1,772 tài liệu

  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2012, 11:10

Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn và vi nấm có khả năng khử aflatoxin nhiễm trên ngô lạc ở mức độ cao Khoá luận tốt nghiệpPHN 1 - M U1.1. t vn L mt nc nụng nghip ang phỏt trin nh nc ta, cỏc nụng sn v cỏc sn phm t chn nuụi úng mt vai trũ rt quan trng. Lc v ngụ l hai nụng sn, ngoi vic s dng lm thc phm, chỳng ch yu cũn c lm thc n trong chn nuụi. Vi iu kin khớ hu núng m ca nc ta thỡ lc v ngụ li l ngun c cht lớ tng cho nm mc phỏt trin. Khi phỏt trin trờn ngụ, lc nm mc ó s dng cỏc cht dinh dng, gõy ra tn tht v lng cng nh v cht ca ht. Khụng nhng th, mt s loi nm mc khi phỏt trin chỳng sinh ra cỏc loi c t khỏc nhau v c gi chung l mycotoxin. Nguy him hn, nhng c t ny cú kh nng theo thc n vo c th, gõy c cho con ngi v ng vt kinh t.Vic s dng cỏc bin phũng tr c t nm mc ó c khuyn cỏo s dng. Tuy nhiờn, s nhim nm mc v cỏc c t nm mc núi chung v s nhim aflatoxin trờn ngụ lc mc cao quỏ gii hn cho phộp l khụng th trỏnh c. Chớnh vỡ vy cn phi cú nhng bin phỏp kh nhim c t nm mc, c bit l aflatoxin bi c tớnh v nguy c gõy ung th ca nú.Trờn th gii hin nay, vic nghiờn cu tỡm ra nhng phỏp lm gim lng c t aflatoxin trong lng thc núi chung v trong ngụ, lc núi riờng ó v ang c cỏc nh khoa hc rt quan tõm. nc ta, t nhng nm 1970 Nguyn Phựng Tin v cng s [9] ó nghiờn cu mc nhim nm mc trờn thúc kho bo qun lng thc min Bc Vit Nam v mt s lng thc nh u, , lc . , ng Hng Miờn [5] cng ó nghiờn cu s nhim nm mc aflatoxin trờn lc.Nguyễn Thị Minh Châu lớp: 04-02 Khoa CNSH1Khoá luận tốt nghiệpNguyn Thựy Chõu v cng s [1] ó nghiờn cu tỡnh hỡnh nhim c t nm mc trờn ngụ go v cỏc bin phỏp phũng tr.Mt s cụng trỡnh ca u Ngc Ho v s nhim nm mc v aflatoxin trờn thc n gia sỳc v cỏc bin phỏp kh c t aflatoxin bng NH4OH cng ó c nghiờn cu v cụng b [7].Nguyn Thựy Chõu v cng s [1] cng ó nghiờn cu kh aflatoxin trờn ngụ bng NH3 v Ca(OH)2, kt qu cho thy tỏc dng kh aflatoxin bng hai húa cht rt rừ rt v hiu qu cao. Tuy nhiờn, vic kh nhim aflatoxin bng cỏc húa cht nh NH3 cú giỏ thnh cao v li mựi khú chu cho nụng sn b x lý. khc phc nhc im ny, trong nhng nm qua, nhiu cụng trỡnh nghiờn cu kh nhim aflatoxin bng bin phỏp sinh hc ó c nhiu nh khoa hc tp trung nghiờn cu v ó thu c mt s kt qu ha hn. gúp phn vo vic nghiờn cu kh nhim aflatoxin bng bin phỏp sinh hc, chỳng tụi tin hnh nghiờn cu ti : Phõn lp v tuyn chn cỏc chng vi khun v vi nm cú kh nng kh aflatoxin nhim trờn ngụ lc mc cao.Nguyễn Thị Minh Châu lớp: 04-02 Khoa CNSH2Khoá luận tốt nghiệp1.2. Mc tiờu v ni dung nghiờn cu1.2.1. Mc tiờu nghiờn cu Tỡm c mt s chng Flavobacterium aurantiacum v Rhizopus delemar cú hot tớnh kh nhim aflatoxin mc cao v kh nng ng dng chỳng trong kh nhim aflatoxin trờn ngụ v trờn lc.1.2.2. Ni dung nghiờn cu- Phõn lp mt s chng Flavobacterium aurantiacum t mt s mu t thu thp mt s tnh min Bc Vit Nam.- Phõn lp mt s chng Rhizopus delemar t mt s mu nụng sn, thc phm nh quýt, xoi, go mc, bỏnh men thuc bc.- Xỏc nh hot tớnh kh aflatoxin ca cỏc chng Flavobacterium aurantiacum phõn lp c.- Xỏc nh hot tớnh kh aflatoxin ca cỏc chng Rhizopus delemar phõn lp c.Nguyễn Thị Minh Châu lớp: 04-02 Khoa CNSH3Khoá luận tốt nghiệpPHN 2 - TNG QUAN TI LIU2.1. i cng v c t nm mc t nm mc (hay cũn gi l mycotoxin) l nhúm hp cht cú cu trỳc a dng, cú khi lng phõn t nh, c to ra bng trao i th cp ca cỏc nm mc v gõy ng c vi ng vt cú vỳ, cỏ v gia cm [14]. Ngoi t nhiờn cú rt nhiờu loi nm khỏc nhau phỏt trin trờn cỏc sn phm ng cc, ht bụng, lỳa mỡ v nhiu loi hp cht hu c. Tuy nhiờn, ch cú mt vi loi nm cú th sinh c t v nh hng n gia sỳc, gia cm v con ngi. S sn sinh c t nm mc l kt qu ca tỏc ng qua li gia kiu gen (genotype) v iu kin phỏt trin ca nm mc. c t nm l sn phm ca s chuyn húa th cp trong quỏ trỡnh phỏt trin ca nm mc [6]. Quỏ trỡnh trao i th cp c hiu l quỏ trỡnh to thnh cỏc cht m vai trũ sinh lý ca chỳng cha c rừ,cha tht cn thit cho s tn ti ca chớnh t bo ú. S chuyn húa th cp thng xy ra cui giai on phỏt trin ca t bo nm mc.Tớnh c ca nhng loi nm ln nht nh ó c bit n t lõu, nhng n nm 1960 Bnh c t nm mc mi c nghiờn cu sõu. Khi ú, c th gii bng hong bi hn 100 000 con g tõy nc Anh ó cht vỡ bnh X khi n lc b nhim nm mc Aspergillus flavus.Nhng s liu cú giỏ tr v cỏc mycotoxin v cỏc bnh v mycotoxin ó c thu nhn t lnh vc thỳ y hc. Nghiờn cu v ng vt thc nghim ó cho thy tớnh c ca mycotoxin l rt ln.Bnh nm mc ngi v ng vt u khụng cú kh nng lõy lan vỡ chỳng do tỏc nhõn c t (húa hc ) gõy ra.Tuy nhiờn, hu nh tt cỏc sn phm thc vt u cú th l c cht cho s phỏt trin ca nm mc v s to Nguyễn Thị Minh Châu lớp: 04-02 Khoa CNSH4Khoá luận tốt nghiệpmycotoxin tip theo, v vỡ th nú cú kh nng nhim trc tip cho thc phm ca con ngi. Khi gia sỳc n cỏc thc n cú nhim mycotoxin, chỳng khụng ch chu tỏc dng trc tip m cũn l ngun mang mycotoxin vo sa, tht, v nh vy to s nhim mycotoxin tip theo cho con ngi.c t nm mc ó thu hỳt s quan tõm ca ton cu bi chỳng e da n sc khe con ngi v ng vt cng nh s thit hi nghiờm trng v kinh t [8]. iu ny ó c chng t bng nhiu hi ngh, hi tho quc t , tp chớ v cỏc bi nghiờn cu dnh cho vn cú tớnh cp thit ny.Cho n nay cú trờn 300 loi c t nm ó c phỏt hin v nghiờn cu. Nhng ch cú 20 loi mycotoxin cú trong thc phm mc nghiờm trng v thng liờn quan n an ton thc phm.2.2. c t aflatoxinNm 1961, Butler l ngi ó xỏc nh c loi nm Aspergillus flavus tit ra c t gõy bnh X g tõy v ụng t tờn l aflatoxin l vit tt ca Afla v toxin.Trong cỏc mycotoxin thỡ aflatoxin c phỏt hin sm nht v c nghiờn cu y nht v mi phng din. Cỏc aflatoxin gm bn hp cht ca nhúm bis-furanocaumarin, l sn phm trao i cht, to bi nm Aspergillus flavus v Aspergillus parasiticus c t tờn l B1, B2, G1, G2. Cỏc aflatoxin thng nhim trờn cỏc sn phm thc vt.Cỏc cụng thc cu to ca mt s aflatoxin v cỏc cht trao i liờn quan n aflatoxin B1, G1 v aflatoxin B2, G2 l dn xut dihydro ca cỏc hp cht m. Cỏc aflatoxin M1 v M2 l cỏc cht trao i hydroxylat húa ca B1 v B2 theo th t, chỳng cú cụng thc cu to nh sau:Nguyễn Thị Minh Châu lớp: 04-02 Khoa CNSH5Khoá luận tốt nghiệpBn cht c phõn bit trờn c s mu phỏt quang ca chỳng. B l ch vit tt ca Blue (mu xanh nc bin), v G l ch vit tt ca Green (mu xanh lỏ cõy). Aflatoxin B1 v B2 trong sa bũ c chuyn húa v gi l aflatoxin M1 v aflatoxin M2 (M l ch vit tt ca Milk). Trong bn loi aflatoxin, aflatoxin, aflatoxin B1 c tỡm thy nng cao nht, sau ú l G1, cũn B2 v G2 tn ti nng thp hn. Cỏc aflatoxin phỏt quang mnh khi di ỏnh sỏng cc tớm súng di. iu ny cho phộp phỏt hin cỏc hp cht ny nng cc kỡ thp(0,5 ng hay thp hn trờn mt vt sc kớ bn mng). Nú cung cp im c bn v mt thc hnh cho tt c cỏc phng phỏp húa lý cho vic phỏt hin v nh lng. Aflatoxin M1 nng 0,22mg/l cú th phỏt hin c trong sa lng.Cỏc aflatoxin c hũa tan trong cỏc dung mụi phõn cc nh nh cloroform v metanol, c bit tan nhiu trong dimetylsulfoxit (dung mụi thng Nguyễn Thị Minh Châu lớp: 04-02 Khoa CNSH6OCH3O OOOOAflatoxin B1Aflatoxin M2OHOCH3O OOOOAflatoxin B2OOOO OOCH3Aflatoxin M1OHOCH3O OOOOO OO OOCH3OOAflatoxin G1O OO OOCH3OOAflatoxin G2Khoá luận tốt nghiệpc s dng nh phng tin trong vic ỏp dng cỏc aflatoxin v cỏc ng vt thc nghim). Tớnh tan ca aflatoxin trong nc giao ng t 10 -20 mg/l.Cỏc aflatoxin rt bn nhit cao, khi c lm núng trong khụng khớ. Tuy nhiờn nú tng i khụng bn khi c trong khụng khớ di tia cc tớm phin sc kớ bn mng v c bit hũa tan cỏc dung mụi cú phõn cc cao. Cỏc aflatoxin ớt hoc khụng b phõn hy phỏ hy iu kin nu bỡnh thng v lm núng khi thanh trựng. Tuy nhiờn, lc rang ó lm gim c bit lng cỏc aflatoxin v cỏc aflatoxin cú th b phỏ hy hon ton vi vic x lớ mnh bng amoniac hay hypochlorit.S cú mt ca vũng lacton phõn t aflatoxin lm chỳng cm vi vic thy phõn trong mụi trng kim. c tớnh ny l quan trng trong quỏ trỡnh ch bin thc phm vỡ quỏ trỡnh x lớ kim lm gim s nhim aflatoxin ca cỏc sn phm. Tuy nhiờn, nu x lớ kim l nh thỡ vic axit húa s lm phn ng ngc tr li to aflatoxin ban u.Moreau v cng s khi nghiờn cu tớnh cht ca aflatoxin ó a ra nhng kt qu sau:Nguyễn Thị Minh Châu lớp: 04-02 Khoa CNSH7Khoá luận tốt nghiệpBng 2.1. Tớnh cht húa lý ca mt s aflatoxinAflatoxinCụngthc phõn tTrnglngphõn tNhit núng chy* ** ***Hunh quangB1C17H12O6312 268-269 265-270 252-266 Xanh lamB2C17H14O6314 286-289 305-309 280-283 Xanh lamG1C17H12O7328 244-246 247-250 246-247 Xanh lcG2C17H14O7330 229-231 237-240 Xanh lcM1C17H12O7328 299 Xanh lam tớmM2C17H14O7320 293 Tớm Ghi chỳ: * Kt qu ca Townsend ** Kt qu ca Stubblefield v cng s. *** Kt qu ca Beljaars.2.2.1. S to thnh aflatoxin do cỏc nm mcS to thnh aflatoxin ch yu c thy hai chng A.flavus v A.parasiticus. Cỏc chng to aflatoxin ca A.flavus l rt ph bin v thng c phõn lp t cỏc ngun khỏc nhau nh lc, ht bụng, ht go, lỳa . Theo s liu ca Schoroder v Boller (1976), cú t 20-98% cỏc chng phõn lp ca A.flavus cú kh nng to aflatoxin. Ngoi hai loi A.flavus v A.parasiticus cũn cú mt s loi khỏc cng cú kh nng sinh aflatoxin nhng yu hn nh A.nominus (Samson 2001, Varga etall 2003) v A.bombycis (Varga et all 2003).Sn lng aflatoxin thng t l vi trng lng vi h si nm to thnh khi nuụi cy: khi s lng h si nm t giỏ tr ti u thỡ sn lng aflatoxin ln nht, nhng gim sỳt nhanh chúng bt u t lỳc h si nm t phõn gii. S sn sinh aflatoxin trong iu kin nuụi cy thụng thng bt u t lỳc hỡnh thnh cỏc c quan mang bo t ớnh ca A.flavus, nú tng dn n giai on sinh bo t mnh m. Nguyễn Thị Minh Châu lớp: 04-02 Khoa CNSH8Khoá luận tốt nghiệpCú nhiu yu t nh hng n kh nng sinh c t aflatoxin nh chng nm mc, nhit , hot ca nc, cỏc yu t mụi trngCỏc nhit cc tiu, ti thớch, v cc i cho s to aflatoxin l 12oC, 27oC v 40 42oC theo th t. Mt s chng nm mc b mt hot tớnh sau nhiu ln cy chuyn liờn tip trờn mụi trng khụng thớch hp, nhng kh nng sinh c t cng cú th tng khi chng nm mc c cy chuyn trờn mụi trng thớch hp. Mụi trng cú b sung nm men hoc pepton hoc l cỏc axit amin cựng vi iu kin pH, nhit thớch hp (pH=5 5,4; nhit 26 28oC) l iu kin tt nht cho s to thnh c t aflatoxin.2.2.2. S nhim aflatoxin trờn ngụ v lc.Cho ti nay, s cú mt ca aflatoxin c phỏt hin trờn nhiu loi nụng sn, thc phm ca trờn 50 nc hu ht cỏc chõu lc. Aflatoxin ó lm thit hi kinh t cho nghnh trng trt v chn nuụi rt ln [9]. Theo ỏnh giỏ ca FAO, hin ti c lng cú khong 25% tt c cỏc loi ng cc b nh hng bi c t nm mc [10]. Mc dự aflatoxin c tỡm thy trờn nhiu loi lng thc, thc phm khỏc nhau nhng hu ht s nhim tp trung c xỏc nh trờn lc v trờn ngụ l ch yu.* Tỡnh hỡnh nhim aflatoxin trờn ngụ, lc trờn th giiNhng nghiờn cu ca Ablas K. v cng s [13] cho thy s nhim aflatoxin trờn ngụ do nm Aspergillus flavus gõy nờn l vn nghiờm trng cỏc vựng trng ngụ ca ng bng Missisipi ca M. Trong 3 nm nghiờn cu t 2000 n 2002, cỏc tỏc gi ó nghiờn cu mc nhim A.flavus trờn ngụ ht nm 2000 dao ng t 0 -100% (trung bỡnh l 15% ht ngụ b nhim), hm lng aflatoxin trong ngụ dao ng t 0 n 1590 ppb (trung bỡnh l 57ppb). Mc nhim aflatoxin phõn b ngu nhiờn trong ngụ ngoi ng khụng tng quan vi vi s nhim A.flavus. Tuy nhiờn, 84% A.flavus phõn lp t cỏc ht ngụ cú kh nng to aflatoxin. Thỏi Lan, 35% mu ngụ nhim aflatoxin B1 Nguyễn Thị Minh Châu lớp: 04-02 Khoa CNSH9Khoá luận tốt nghiệp(mc trung bỡnh 400g/kg) trong khi 40% mu nhim aflatoxin B1 (mc trung bỡnh 133g/kg) ó c tỡm thy Uganda v 97% mu o Cebu, Philippin trung bỡnh 213g/kg [18]. Theo Goto v cng s [12], 80 -85% s mu ngụ thu thp t cỏc kho bo qun trong mựa ma 1984 1985 Thỏi Lan ó nhim aflatoxin B1 vi liu lng 6,30 1310 ppb.Cũn i vi lc, trong nm 1973, nghiờn cu v lc búc v nc M cho thy 15% ca 361 mu cú aflatoxin gii hn t vt n 50g/kg. Stoloff, Krof v Hald ó tỡm thy aflatoxin 86,5% ca 52 mu ca cỏc sn phm lc nhp vo an Mch lm thc n gia sỳc, mt mu cú 3,465g/kg. Cỏc aflatoxin ó tỡm thy 41% s mu ca tt c cỏc mu b lc c kim tra nm 1967-1968, cú aflatoxin vi giỏ trỡ 155g/kg v giỏ tr trung bỡnh 500g/kg.* Tỡnh hỡnh nhim aflatoxin trờn ngụ, lc Vit Nam nc ta cng ó cú mt s tỏc gi nghiờn cu v mc nhim aflatoxin trờn ngụ, lc. Nguyn Thựy Chõu v cng s ó nghiờn cu v thy rng mc nhim aflatoxin trờn ngụ min Nam v min Bc Vit Nam l tng i cao, t 73,3% n 95,8% trong ú hm lng aflatoxin trung bỡnh cao nht l 63,8 ppb v hm lng aflatoxin trung bỡnh thp nht l 16,25% ppb i vi cỏc tnh khỏc nhau [3]. u Ngc Ho [6] xỏc nh t l nhim aflatoxin B1 trong 168 mu nguyờn liu sn xut thc n chn nuụi, t l nhim trờn ngụ ht l 33%, ngụ bt l 74,2%, khụ lc l 84,7%. Theo kt qu nghiờn cu ca Vin y t cng ng TPHCM gn 95% thc n gia sỳc cú cha aflatoxin B1, bờn cnh ú thc phm s dng cho con ngi cng cú cha loi c t ny (68% mu lc v cỏc sn phm t lc) [8]. Ngoi ra cũn cú ng Hng Miờn nghiờn cu s nhim nm mc v aflatoxin trờn lc [5].2.2.3. c tớnh ca aflatoxinNguyễn Thị Minh Châu lớp: 04-02 Khoa CNSH10[...]... nguyờn vựng cao (Thy S) 0,2 2,2 Vựng cao trung bỡnh Kenya 0,2 2,5 Tho nguyờn cao trung bỡnh (Thy S) 0,3 3,8 Vựng thp Kenya 0,3 4,0 Tho nguyờn vựng thp (Thy S) 1,5 9,2 MụZmbic 7,8 13,0 2.2.5 Gii hn aflatoxin cho phộp Trc thc trng nhim aflatoxin trờn ngụ, lc mc cao cng nh tớnh c ca aflatoxin i vi ng vt kinh t v nh hng ca nú i vi sc khe con ngi, nhiu quc gia trờn th gii ó cú nhng quy nh gii hn aflatoxin. .. nghiệp Aflatoxin l mt c t rt c, nht l aflatoxin B1 C quan chu tỏc ng ca aflatoxin ln nht l gan Trong c th ng vt, aflatoxin gn vi ARN v AND thnh dng liờn kt, cn tr vic sinh tng hp ADN, ARN v protein, gõy t bin dn n ung th v lm suy gim h min dch S liờn kt ca aflatoxin vi protein lm vụ hot cỏc enzym, thay i tớnh cht ca ty th, lp th, suy gim quỏ trỡnh hụ hp mụ bo [11] Tỡnh trng nhim c món tớnh aflatoxin. .. hydroclorit dng nh cú kh nng trong vic kh aflatoxin t cỏc sn phm giu protein hay cỏc sn phm dựng cho ngi n Trong khi ú, dimetylamin hay cỏc amoniac cú th ỏp dng cho vic kh c t cỏc ht cú du hay ngụ Vic x lý aflatoxin trờn ngụ v khụ lc bng amoniac ó c ỏp dng rng rói trong vic x lý cỏc thc n gia sỳc nhim aflatoxin nhiu nc V c ch, nhit cao, cú th trong iu kin ỏp sut xy ra s thoỏi bin aflatoxin B1 bi amoniac ... cú kh nng to nhng sn phm khỏc cú hot tớnh sinh lý a dng t aflatoxin - Trong nhiu trng hp, vic chit sut cú th tin hnh vi vic thu hi dung mụi m khụng b mt mỏt cht dinh dng Nhng vic chit sut bng dung mụi cú mt s bt li: - Cn phi cú thit b chit sut dung mụi c bit; - S chit sut luụn mt s thnh phn hũa tan cựng aflatoxin; - Giỏ thnh ca vic chit sut cao; - Cú th mt mựi ca sn phm x lý tỡm c dung mụi cú th thớch... min dch dch th, ỏp ng min dch t bo v c sc khỏng chung ca c th [27] Aflatoxin cú th tỏc ng tng h vi s thiu vitamin, thiu protein, nhit khụng thun li v cỏc yu t truyn nhim gõy hi 2.2.4 nh hng ca aflatoxin i vi sc khe con ngi Hin nay, vn thc phm b nhim aflatoxin ang l mi quan tõm ca nhiu nh khoa hc vỡ nú e da n sc khe ca con ngi Aflatoxin liờn quan ti bnh ung th gan nguyờn phỏt ngi Nhiu ti liu nghiờn... c t aflatoxin B1 trờn ngụ v khụ lc bng húa cht Kt qu cho thy NH3 nng 6% hoc Ca(OH) 2 cú tỏc dng kh 90% c t aflatoxin [1] Nhng giỏ x lý bng húa cht ny cú giỏ thnh cao, c bit vic kh c t bng amoniac ó li mựi khú chu cho ngụ v khụ lc nờn khú ỏp dng rng rói trong thc t Vit Nam 2.3.3 Kh nhim aflatoxin bng con ng sinh hc Mc dự cỏc bin phỏp phũng chng nm mc sinh c t ó c khuyn cỏo ỏp dng, nhng s nhim aflatoxin. .. thnh mt hp cht phõn cc hn nờn cú Rf thp hn so vi aflatoxin khụng cú axit ch th Mu cú aflatoxin s tt ngang vi Rf ca chun so vi chun khụng chm axit trifluoroaxetic õy l phn ng chớnh thc c dựng lm phn ng th xỏc minh aflatoxin ca cỏc phũng thớ nghim trờn th gii * nh lng alflatoxin: Nu alflatoxin c phỏt hin trong mu th, cú th nh lng chỳng nh sau: Nh 10l cht chit vi ng kớnh ca vt khụng quỏ 5 mm, gúc di bờn... A.flavus m cht c l nhúm aflatoxin Bng 2.3 di õy cho thy mi tng gia t l ngi b mc bnh ung th gan vi hm lng aflatoxin cú trờn thc phm Nguyễn Thị Minh Châu 11 lớp: 04-02 Khoa CNSH Khoá luận tốt nghiệp Bng 2.2 T l dõn s b ung th gan v hm lng aflatoxin trung bỡnh cú trờn thc phm (Theo Alain Reilly, 1993) Hm lng Tờn nc hoc vựng aflatoxin trong thc phm (g/kg) T l ngi mc ung th gan trờn 105 Vựng cao Kenya 0,1 ngi/nm... thớ nghim [12] Elis v Dipaolo ó chng minh rng vic tiờm aflatoxin B1 vo chut theo ng bng vi liu 4g/kg th trng ó gõy cho thai chut b quỏi thai hoc cht [bỏo cỏo tng kt] Vi nhng con vt b nhim c aflatoxin món tớnh chỳng thng kộm n, chm ln, cú th sỳt cõn, tn thng gan, gan b t mỏu cú vựng chy mỏu v hoi t, tng sinh biu mụ ng dn mt hm lng thp tuy khụng gõy cht nhng aflatoxin ó m ng cho cỏc bnh truyn nhim xõm... 2.4 Quy nh v c t aflatoxin B1 v aflatoxin tng s ca Vit Nam Loi vt nuụi Aflatoxin B1 Tng s cỏc aflatoxin G con t 1 28 ngy tui < 20 . (M l ch vit tt ca Milk). Trong bn loi aflatoxin, aflatoxin, aflatoxin B1 c tỡm thy nng cao nht, sau ú l G1, cũn B2 v G2 tn ti nng thp hn. Cỏc aflatoxin. Khoa CNSH6OCH3O OOOOAflatoxin B 1Aflatoxin M2OHOCH3O OOOOAflatoxin B2OOOO OOCH 3Aflatoxin M1OHOCH3O OOOOO OO OOCH3OOAflatoxin G1O OO OOCH3OOAflatoxin G2Khoá
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn và vi nấm có khả năng khử aflatoxin nhiễm trên ngô lạc ở mức độ cao, Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn và vi nấm có khả năng khử aflatoxin nhiễm trên ngô lạc ở mức độ cao, Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn và vi nấm có khả năng khử aflatoxin nhiễm trên ngô lạc ở mức độ cao, Đại cương về độc tố nấm mốc, Sự tạo thành aflatoxin do các nấm mốc Sự nhiễm aflatoxin trên ngô và lạc., Độc tính của aflatoxin Ảnh hưởng của aflatoxin đối với sức khỏe con người, Phương pháp vật lí, Phương pháp khử độc tố bằng hóa chất, Khử nhiễm aflatoxin bằng con đường sinh học, Phương pháp phân lập, Phương pháp định loại Flavobacterium aurantiacum Phương pháp định loại Rhizopus delemar Phương pháp làm tiêu bản quan sát F.aurantiacum Phương pháp làm tiêu quan sát nấm mốc Phương pháp phân tích aflatoxin, Phân lập các chủng Rhizopus delemar từ một số mẫu nông sản, thực phẩm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay