Nghiên cứu mối quan hệ phụ thuộc giữa doanh số bán ra với chi phí dành cho quảng cáo và giá bán ,người ta thu thập được các số liệu sau đây tại 10 cửa hàng cùng kinh doanh 1 nhóm hàng

13 714 2

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,649 tài liệu

  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2014, 22:40

Bài thực hành kinh tế lượng sử dụng Eviews Đề bài : Nghiên cứu mối quan hệ phụ thuộc giữa doanh số bán ra với chi phí dành cho quảng cáo giá bán ,người ta thu thập được các số liệu sau đây tại 10 cửa hàng cùng kinh doanh 1 nhóm hàng. Y i 84 90 92 96 100 108 120 126 130 136 X i 8 9 10 9 10 12 13 14 14 15 Z i 9 8 8 7 7 8 7 7 6 6 Trong đó: Y i : Doanh số bán ra trong 1 tháng của cửa hàng thứ i ( Đvi : Triệu đồng) X i : Chi phí dành cho quảng cáo trong 1 tháng của cửa hàng thứ i ( Đvi : Triệu đồng) Z i : Giá bán trong 1 tháng của cửa hàng thứ i ( Đvi : ngàn đồng /sản phẩm) Yêu cầu : Câu 1: Vẽ đồ thị biến Y , X , Z Câu 2: Ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính .Với mức ý nghĩa α = 0,01 a) Ước lượng mô hình hồi quy mẫu giải thích các hệ số nhận được b) Kiểm định giả thiết yếu tố giá bán không ảnh hưởng tới doanh số bán ra. c) Kiểm định giả thiết cả chi phí quảng cáo giá bán đều không ảnh hưởng đến doanh số bán ra d) Vẽ đồ thị phần dư e i Câu 3 : Phát hiện hiện tượng phương sai của sai số thay đổi a) Vẽ đồ thị e 2 theo X b) Kiểm định Park c) Kiểm định Glejser Câu 4 : Phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến a) R 2 cao, tỷ số t thấp b) Hệ số tương quan cặp cao Câu 5 : Phát hiện hiện tượng tự tương quan a) Phương pháp Durbin-Watson d: b) Phương pháp Breush- Godfrey Bài làm : 1 Câu 1: Vẽ đồ thị a) Đồ thị biến Y b) Đồ thị biến X 2 c) Đồ thị biến Z d) Đồ thị biến Y theo X Z Câu 2: a) Ước lượng mô hình hồi quy mẫu 3 Với số liệu trên , sử dụng phần mềm eviews ta được bảng sau : Từ bảng trên ta có mô hình hồi quy mẫu Y ˆ = 69,53704 + 6,083333X i - 4,203704Z i Ý nghĩa các hệ số: 1 = 69,53704 : khi chi phí dành cho quảng cáo giá bán = 0 thì doanh số bán ra trung bình là 69,53704 trd/tháng 2 = 6,083333 : khi các yếu tố khác không đổi chi phí quảng cáo tăng lên 1 trđ thì doanh thu trung bình tăng lên 6,083333 trđ 3 = - 4,203704 khi các yếu tố khác không đổi giá bán tăng lên 1 trd thì doanh số bán ra giảm đi 4,203704 trđ b) Với mức ý nghĩa α = 0,01 Sử dụng kiểm định T để kiểm định giả thiết H 0 : yếu tố giá bán không ảnh hưởng tới doanh số bán ra. Từ bảng trên ta có P-Value = 0,0143 > α = 0,01. Ta chưa có cơ sở để bác bỏ H 0 Kết luận : yếu tố giá bán có ảnh hưởng tới doanh số bán ra c) Với mức ý nghĩa α = 0,01 Sử dụng kiểm định F để kiểm định giả thiết H 0 : R 2 = 0 4 Từ bảng trên ta có α = 0,01 > P-Value = 0,00000. Vậy ta bác bỏ giả thiết H 0. Kết Luận: có ít nhất 1 trong 2 yếu tố chi phí quảng cáo hoặc giá bán ảnh hưởng tới doanh số bán ra d) Vẽ đồ thị phần dư e i Câu 3: a) Vẽ đồ thị e 2 theo X 5 KLuận : Nhìn đồ thị ta thấy khi X tăng , độ rộng của đồ thị tăng không đều vậy không có hiện tượng phương sai của sai số thay đổi b) Kiểm định PARK • Ước lượng mô hình gốc để thu được phần dư e i • Ước lượng mô hình hồi quy ; ln =β 1 + β 2 .lnX i +v i Kiểm định giả thuyết H 0 : β 2 =0. 6 Nếu giả thuyết này bị bác bỏ thì có thể kết luận về sự tồn tại của hiện tượng phương sai của sai số thay đổi. Theo bảng trên ta cao P-Value = 0,037567 > α =0,01. Vậy chưa đủ cơ sở để bác bỏ H 0 → Không có hiện tượng phương sai của sai số thay đổi c) Kiểm định Glejser • Hồi quy mô hình; le i l= β 1 + β 2 X i +v i Sử dụng eviews cho ta kết quả sau : Kiểm định giả thuyết H 0 : β 2 =0. Nếu giả thuyết H 0 bị bác bỏ thì có thể kết luận về sự tồn tại của hiện tượng phương sai của sai số thay đổi. Theo bảng trên ta cao P-Value = 0,107432> α =0,01. Chưa có cơ sở bác bở H 0. → Không có hiện tượng phương sai của sai số thay đổi • Hồi quy mô hình le i l= β 1 + β 2 +v i Sử dụng eviews cho ta kết quả sau: 7 Tương tự như mô hình trên Theo bảng trên ta cao P-Value = 0,104819> α =0,01. Chưa có cơ sở bác bở H 0. → Không có hiện tượng phương sai của sai số thay đổi • Hồi quy mô hình le i l= β 1 + β 2 +v i Sử dụng eviews cho ta kết quả sau: 8 Theo bảng trên ta cao P-Value = 0,106199> α =0,01. Chưa có cơ sở bác bở H 0. → Không có hiện tượng phương sai của sai số thay đổi • Hồi quy mô hình le i l= β 1 + β 2 +v i Tương tự như mô hình trên Theo bảng trên ta cao P-Value = 0,104653> α =0,01. Chưa có cơ sở bác bở H 0. → Không có hiện tượng phương sai của sai số thay đổi Câu 4 Phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến a) R 2 cao, tỷ số t thấp Hồi quy mô hình hồi quy gốc Y i = β 1 + β 2 X 1i + β 3 X 2i +…+ β k X ki +U i Theo bảng ước lượng trên ta có R 2 =0.986862 >0.8 là khá cao , nên có thể có hiện tượng đa cộng tuyến. b) Hệ số tương quan cặp cao 9 Từ bảng trên ta thấy các hệ số tương quan cặp cao R 12 = R 21 = 0,983469 > 0.8  Có hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra Câu 5 : Phát hiện hiện tượng tự tương quan a) Phương pháp Durbin-Watson d: - Ước lượng mô hình hồi quy gốc Trong bảng hồi quy, ở dòng Durbin-Watson star ta có kết quả thống kê d =1.889720 Tra bảng thống kê d Durbin-Watson : với n=10, k=2.thì: d l =0.697 & d u =1.641 b) Phương pháp Breush- Godfrey 10 [...]... điều Hàng tiêu dùng các loại 20.969 840 000 7 XKKHANBONG Khăn bông chi c 8 XKMAY May mặc xuất khẩu chi c 9 XKTINHBOTKMI Tinh bột khoai mì 12 Đvt thùng tấn Số lợng 61 975 328 000 10 7 386 1 667 18 0 67 67 523 34 10 0 18 ,858 67,489 815 1, 049 1, 433 51, 272 207,200 2,802 Nm 2007 Stt Mã vật t Tên vật t Đvt Số lợng 1 HBTL Hàng bán bị trả lại tấn 396 2 NKGO Gỗ tấn 15 1.84 3 NKHATNHUA Hạt nhựa nguyên sinh tấn 11 2.95... 5 NKTHEP Thép tấn 11 0. 958 30 899.667 6 XKCAOSU Cao su tấn 1 727.4 7 XKCHE chè xanh tấn 8 XKDA Đá muối trắng m2 84.75 30 398.685 9 XKGO gỗ tấn 19 . 019 10 XKHATDIEU Hạt điều LB 905 800 11 XKHTD Hàng tiêu dùng các loại thùng 12 XKMATONG Mật ong tấn 13 XKMAY May mặc xuất khẩu chi c 14 XKTINHBOTKMI Tinh bột khoai mì tấn 48 902 94.25 234 399 513 Nm 2008 Stt Ma_vt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NKHATNHUA NKINOX... mụ hỡnh hi quy gc Yi= 1+ 2X1i+ 3X2i++ kXki+Ui Vi =2 ta cú bng sau Trờn bng cho ta bit Fqs= 0,067068 2 = 0,2 612 62 cựng vi p-value tng ng Trong ú thng kờ 2 c tớnh bng n*R2.Ngi ta chng minh c rng vi mu ln vag qs gi thuyt H: khụng cú s tng quan bc p l ỳng thỡ n*R2 2() Ta cú =0. 01 . ,người ta thu thập được các số liệu sau đây tại 10 cửa hàng cùng kinh doanh 1 nhóm hàng. Y i 84 90 92 96 10 0 10 8 12 0 12 6 13 0 13 6 X i 8 9 10 9 10 12 13 14 14 . hành kinh tế lượng sử dụng Eviews Đề bài : Nghiên cứu mối quan hệ phụ thu c giữa doanh số bán ra với chi phí dành cho quảng cáo và giá bán ,người
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu mối quan hệ phụ thuộc giữa doanh số bán ra với chi phí dành cho quảng cáo và giá bán ,người ta thu thập được các số liệu sau đây tại 10 cửa hàng cùng kinh doanh 1 nhóm hàng , Nghiên cứu mối quan hệ phụ thuộc giữa doanh số bán ra với chi phí dành cho quảng cáo và giá bán ,người ta thu thập được các số liệu sau đây tại 10 cửa hàng cùng kinh doanh 1 nhóm hàng , Nghiên cứu mối quan hệ phụ thuộc giữa doanh số bán ra với chi phí dành cho quảng cáo và giá bán ,người ta thu thập được các số liệu sau đây tại 10 cửa hàng cùng kinh doanh 1 nhóm hàng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay