Tư tưởng triết học hồ chí minh về chủ nghia xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xá hội ở việt nam với sự vận dụng của đảng ta hiện nay

76 865 2

Yugi Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 3,146 tài liệu

  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2014, 15:04

   !"#$%!&'('$) *+), &/-#0'," &( 1"$'-$2# !")3-114#56-! #0')*+)(. &17*#* &/- -89-,#:9141';<#: 9=7>?%@A5B1%CDE#:9B!F%+) 1B$%G@-#:9-:" !"# H-..I- &1!H-BJ#K-J $-#!BL-*M8"N#7%MO%#!P QGO%M1R%S =/--89-#0',1#:9B!F% .>81'TC.U-7,+)9!..I- $7-"N,$-!@-..I-99..I-$*,..I- B,..I-#:9,..I-'<VMH-!@-. .I-9+)(O1'8-,.4# "B-$<?%WMJ%,#3-JB3--N9OJ;.>DE. .I-+)1"!@-?%O"!#5%5X# H-#UM8J"'- !",1B?%856#C Y-#J$O5J-'-0JZ=7#%B!YO .4,BT#J$OJ-J$*$%G@-@[ ,%#:91'91..I-#-89- ,-89--,-89- &\#1C-X 1#4-0F(\B>5<"'#45<"' &'\#5<"',B@'BV. .I-+)5.&-%%$- X-1>,158]148-#S )1^#CG"8-,.4(?%G*...I-+ )#!@--8-'G#KCJ"31W1%C$* /-#4-0JZ=7)H--J$*149"J #:B!'3 __, ___,_`,`8--58 !"%BL-  *D)-0JZ=7,..I-+)18-. .I-,B"a"'-8-J"'- !"G1 M.4J$O5<?%$K-$-C<#.%G1W1%C 8- $.4H-G;14,<'-4,"bM!1 56$(,5Y;-0F(I=7`3#3-c%,d-. H-B9B:<'$-.4,9"5@ &(##- $e-D+)('"51]"B.-0JZ=7, -0F(#@9-%+-@T.U-G# !"f66 ]8N"O%.&-BJg3-H-9 &1'h $e-,+)1/--89-,@-+) G%1#J"'--89-,..I-+) UM81..I--89-K$e-7%..I-+ )<1b-#,[#-VH-?%O"$7 .C<P-X,]G#..I-+)d-. .9"JNBJ?%J,J$O,J"'-#-0JZ =7 i%"%@GB3-,17-0F#R1F%#C -,G%BJ?%15j1'!GkH- 1&M3K,H-"".%@-JJ16/*,-0 F(!6,/9H-:-$]",M'IUGGU BJ,.-('%C"l,9-#$h14B3-O C$-56J$OMB3--T-1*5j1'$- Bm`` !G$-M@8?%@"4/8@"b$.4$ %B9B:-!-(,J<5j,-0F(#R B3--T-#C-J$O#1.>--K&-0F( .4J5J--0JZ=7,#R$I-16 "'"n$7.&-J$O56M+#@#4J ?%@-,$-&'-GGZ&'?%JT.-0 .M817-0F($7?%G"3]% o .4P--M.4#&BN?%J17-0F( ,%#1W1%C#6p-.>b$hq8.> -8?%Gi9,-7<%..I-+)#-0F( #.&-17-0F(I !",1#M<# MJOY#Y$63-%FG6--0F( 8-,.4#H-?%O"+) #-0F(#.&-17-0F(I !"( P-G &1"7,"" U-5J-$-#! %,#CY--0JZ=7$7]1C,6# 5J-',;"4,JY-# !""J9!%?%8 C<.>]"?%$K-#,#N#CG3"'' KDETư tưởng triết học Hồ Chí Minh về chủ nghia hội con đường đi lên chủ nghĩa hội Việt Nam với sự vận dụng của Đảng ta hiện nayS1"B91%C@-!b/!G. .I-$K+)-h1#-Gr%$(,# ]8Y5%-7<%,1"$s oNN-7<%D -G5%81]<t;<-JYBK##: 9EA5S#+)E/--89- !", #:9-4S,(F%!%%3-$N-7<%# +)JBK$-.4#?%@)d-TG, $-BKF%!"-BK"4"-7+) K%3-$N-7<%..&-+)$&%G"u  &,"u-BK,BJI-9,B'BJ%, .-8%'H-B?%8J-BO,-PP-O%$sU# -TUMG 7%MO%$-5@9,8BO3-$NBK .4g`vo,.>COJBK-7<%#4w%- 14,A"1'!@-$<]%7#..I-+)#B ?%81-J$N..I-+)k-JY'$&, 1"1!%%Q#!-8-'G#KC"3..I-+)  w g3-H-,"..I-+)h.>%J -8-7<%.DxJ5.,50=7H%-0yM7zE..I- $K+)S,F%M8=-,ovvv\ d {EN" O%..I-h)#-0F(#.&-17 -0F(I !"S,F%M8)$*?%@-,,ovvo\ '.4- s-%G7xJE..I-+)#.&-J "'- !"S,F%M8)$*?%@-,,ovvw\xJ5. +g7" !Ex9]N"O%b5X.%G$K+)S, F%M8)$*?%@-,,ovvo-$h9%M #:-$7'$K.DE..I-+)#-0 F(#M.4?%J17-0FI !"S,'$ K5@tJ-|:"}}|ykG~z\ d-KgJ#4 E$+)#569--9#1*5jBm``S,' $K5@•:"ovvv\-%Gpi%G€%W#4E..&-+) #-0F(#.&-17-0F(I !"S, '$K5@w:"ovvw\-%Gp :$%-#4E@?%! -H%.I-+)#4-0JZ17S,')-58 5@•:"ovvtV#%JQ",M#JJ-8BJ17 ?%Gy‚7%]%8;-B.>K9 -Nz wY#!"#Y-7<% YB91%C1,-9]C<"J]G U#9!@-$1W+)#-0F(# .&-17-0F(I !",T95%,#CY- $-3-%;"4,FG6--0F(!GI ! " !"#YB91%C181"$sJ#5%D ƒ="$s%B7,8$-.4#?%@,H-U5I1W1%C N7?%O"+)#-0F(# .&-17-0F(I !" t ƒ="$s.>56#CY-5J-'#J$O-0JZ=7 +)#-0F(#.&-17-0F( I !" ƒ8-,.4##CY-.?%O" +)$-3-%FG6--0F(!GI ! " t@.>--7<% @.>--7<%1D..I-+)"YO1. .I-$K+)#-0F(#.&-17 -0F(I !",.>O!.?%1&4,M#, JQ"#- & „9--9 ="$s..I-+)#-0F(#.&- 17-0F(I !""J9!@-,OY#Y #!KC"3%.I-+)#.%I-$K+) ,d-.1"1!%"B8#!-7<%1W1%C -0F(#.&-?%J17-0F(I !" •.U-J-7<% =%C#:6$7U5I.U-J1%ClM!<-%G#C -0JZ=7\+-&#C%-.U-J-7<% YO.D,;->,1-,1*5j,55J#"5@.U- JBJV •g% -"Y1Y,]"I]%,]B1%C#"Y1!% "B8,%-1"o.U-• ).-DgJ?%J#?%J$NN?%!"+) #-0F(#.&-17-0F(I ! " ).U-oDf6#CY-.%I-$K+)#-0F( #.&-17-0F(I !"8-$- -'!G k…_ix „ Chương 1: Khái quát về quá trình hình thành quan niệm của Hồ Chí Minh về Chủ nghĩa hội con đường quá độ đi lên Chủ nghĩa hội Việt Nam. 1.1 Bối cảnh lịch sử trong nước quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX 1.1.1 Tình hình thế giới )%@Bm`_`,]%Bm``-0.M86'$ (%GO5--0.M8?%G.4,-0?%@ 1'-8*%56$*P-=PGJ%1Y# J.4C"J$O,bM!1J%*-$I ""-"+-MlMI56$-,F%FlJ.4 ?%@14 83-C$e-,-0?%@$&#J$O(1" F(1 &956J$O#.>MC,$-9bM!15< 58F%#BKB{%C)-0.M8UM-&,1PG ('.>"<J$O6*%G7,H-?%J 141"-0.M8A"1'1',d-1%5^ -P-$-.U-1 )d-UM-&,$-F(.M8-0.U-G, 1PG"%%R-G-Xp$?%G1!91"%%R-H 161.>-58F%-G-J$O"'"^#4H-?%!58 F%;,M'-BN"("56J$O161.>-58F% kO%!#F("%%RG1%%$-#3 58-M*JM<M91#M*+4.&-,B3-O"*% 85@-.d.>H,#4-.58-:Ur2 $7H--K"+3,.4"X#"J% &1-g3- a9"%%R9"h9"%%R-H-0?%@#J M*JM<3*VH-"%%RG,-0.M8 B3-O%h,-8?%G.>8pMNNF( $7('7"M]%$&%J",A@M8F()%%# -4,9MJ!%"&B†J"'-(4 • .U-3-,N9]pMC"UH-..I- J"'-(J5I%c%Bm$.4,-&G"49%B! F"C#J-F(J.4.U-3-$- H-..I-91..I-$*,#4%J"'-i%G 'Ck8y|•|z=5%91I$%-€%@#4J..I- "'-81.U-g-H% ,=.U-g8f7%,#4E # :S,G1H-.&-AB%G.4-.58 1%#C-3$%-fU#4-0E"S, R$J"'->I$%-€%@#:"},56 F%!!..I-G(<-"$e-I&'?%@ -0,.U-3-A%&-".U-G( JG-$:":"%9(PQG3-8?%]P- "-%$#N""Y7%1W.I-"$.4GK$5< %O'.> f%BJ#‡ A?%&,=71 &BY56-! 3-#J$O9.4&"Nke-56 "N#-0.M8IBm``,bM!156J$OI.U- 3-,=7C<.>$e-,$%-"J"'-$*5^ %GOTJ.4)%c%5-)%ˆ€%56#J"% %R=7BL-*$e-D)56J$OB3-3-%G, 7-0F(9Op$#X-1>I"5@J.4. M8ba$-".4.M8,"pI91B%G%5> G%G-0?%@$76%J"'-F( -0J-.&-:"}•(<-"%9f6X-1> 9(1"-8-4 X-1>)J"'-J-.&:"}•I-8.I- $6$J"'-IJ.4%M8d-0J.4 .M8%c%-1CJ8-#J;<-58]%7, e"18'#PQG"'"nUH%%$- #358,41C;56@-$*.-0.M8)J"'-F -0J-.&-#0'h1"<0#;#d-$ • %$-89-IJ<4%*#Y%e"F9 Mq6,31!1"%7.M8,$-99 !" J-w:"}},€%@<___$&A5J-B=7 f6B!G1'PQGJ"'--47""M.4&#! @-H- &J8,C56J"'-#-$3- ?%@g3-H-,56$&€%@___,(1"J .4Y%#%*-XB1'#4%U,OPQG/- %J$O,MIK9%-"Bn/,/-%-""Y, /-A".&-ZJ"'--89-A .&-J"'-#358 1.1.2. Tình hình trong nước :"|„|YJF"1.> !"$%N -%Gp#4M'.>,(9-]%-*#- .4Bn/g3-H-,]%MK#%,?%$%N -%Gph$5<-:8J%BJ-?%]P- P-17@-1'6JM8#!.4 f%BJ".>.4,6J1CM"JG @-$*6#%BJ%*I !" B,56%C.U-<58F%.M8 -0,NNB !"956M;D?%!B3- 3M*J#I,N7H-3*"4,H-$%-"B ‰F(,YO"."4.-6JB3-%C" Ja.U-<58F%.M8.-0#.4," #R%G$N?%!B-B,P-B>.U-< M91.M8#-BO%1>%C57%-')#N, .4 !"B3-OJ$O17-0.M8"JMN .&-.>,B !"M*BN"("$-#h-1'C%#Y %b-#BJ $*,6JY5J%G7 #4M"JGJb-K?%G%%9"$-GJ #7?%$* &J,T?%G3-i.U-,@-@" B†,B"5<$%-B†#@-@kXB†3-5<Ja, | M"JG?%,85J,hJVke-5JE/--TU !$*  & !SP-M#%,?%"$%H-GM/N,G 5X16)P-M9-[6,,,P- L-GJ,B-M@,N"J%%$$- MO"J% #:9,P-$!O5J#:93*,-G "1W6,#K-M8,B%GBJ'-"7,,+ -M'YK'-G7%.4%M*"J, P-N""KJM.-M#-:b8.I-#:9 M$7-4# !"#5J-%Op M$* Cuộc cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã ảnh hưởng rất mạnh m đến tình hình hội Việt Nam, làm cho sự phân hóa giai cấp diễn ra sâu sắc, mạnh mẻ. i5JB#$*8-6J, x*M*9MMCBJ$s$!DO%,$%-# '*,9"5@*M*J58 @5$#1417$- "?%@-9$%G@-G7%.4,@--'F",1'M* 5J@-$*M'#$*,rl#B,7"M CqO%#$%-*B3-*%;Y"<4,9"% %R#4?%@#?%G1>7(6"-- $%$@-6#MK8-G5 )5J?%GB,"%$nMJX,3,%:-, #Gb-18V?%@#-B(QG3- #.&-M]/-9B3-1@J5@MJ5<1-, 1"%7J"JG,]""q,+bMMX1"%IJ %*BJ?%@Jf@h1'#R8-X#+-$%- #-J*%56M91#3/-b-,-G$7"8"$.4 G%?%%G5IH%K NM*"<4#"$%-,1'M*JM<M91$b- 8?%@#-B,3- !"85@-$- 8E";$h-S73-9"%%Q#4?%@# } -B,bM!5%5X#4O?%@#MKG58- K#T9G7%]%1C,1'#T9G7%]%$%-,5-G7% ]%#1C1M<x3-9$%G @-%$B7.&-,MB%1161.>-14,"- 16J"'-"'"^x3-B.>;<,1'956 1('"7-J"'-5^J%G#$h6 "N$-56-!%$#N1C6 ! " x.58N$-?%J$NBJ%* 6JN%-,G1161.>-h$G%1'1%31%3M* .58Jrl,B3-5<A#4.58B%# JKd-9"%%R#4?%@#-B7K9 ]@-?%@#-Bx.581"16 1.>-J"'-B3-O%$--$-89- xO%.58M-+"%MCBJ%,.O% .U-,O%,3-<,$<,K5,5#7Vb/K9 %]%,-%G!#K-#?%G1>BJ%,.-N%-,*#* BK1$MM7,1%31%3M*rl-0 ?%@,.58#-B]%K1H- &G7%.4,9 ]J"'-#d-1"161.>-J"'-?%$K- f6J$O3-.U--!.M8J(R456$ &-3-x3- !"1"16 1.>-F(,'!.U-<58F%"4,M,9 W<;<Bm1%C,9N]J"'-$!O,"-M8 ?%@K1"-16J"'-"'"^#B17".> #4-3-#O%.58,5^$IU5I#H-X B@'B$-%%$#N1C6#N -0F(g.>;<1'#N"8-7 -J"'-,.>#d$-Me-"K%GJ"'-$!O 1-0J‰=7,N-3-$I &1(' $-%%$#N1C6#3-%FG6- -0F(I !" v [...]... tự chủ của Hồ Chí Minh Chương 2: SỰ VẬN DỤNG TƯỞNG TRIẾT HỌC HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA HỘI CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA HỘI VIỆT NAM CỦA ĐẢNG TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 2.1 .Tư tưởng triết học Hồ chí Minh về chủ nghĩa hội con đường đi lên chủ nghĩa hội Việt Nam 2.1.1 .Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh về chủ nghĩa hội Từ những giá trị truyền thống tốt đẹp của Việt Nam, cùng với. .. độ mới dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa hội Vận dụng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa hội, Hồ Chí Minh đã có những phát triển sáng tạo về chủ nghĩa hội con đường đi lên chủ nghĩa hội Việt Nam, những tưởng lập luận đó có thể xem là những tưởng triết học Thứ nhất: Hồ Chí Minh đã đặt ra câu hỏi trả lời cho câu hỏi chủ nghĩa hội là gì? Cũng... vô sản đến với chủ nghĩa hội, tìm thấy con đường cứu nước của cách mạng Việt Nam cũng từ đó hình thành nên những tưởng của Người 1.2 Những cơ sở lý luận hình thành quan niệm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa hội con đường quá độ đi lên chủ nghĩa hội Việt Nam 1.2.1 Những giá trị truyền thống dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh là người con ưư nhất của dân tộc Việt Nam tưởng của người... bình, hạnh phúc 1.2.2 tưởng hội chủ nghĩa phương Đông Trước khi tiếp cận với chủ nghĩa hội khoa học của các nhà kinh đi n chủ nghĩa Mác - Lênin, thì Hồ Chí Minh đã từng biết đến tưởng hội chủ nghĩa sơ khai phương Đông Đây cũng chính là một trong những nguồn gốc sâu xa, ảnh hưởng tới quan niệm của Người về chủ nghĩa hội con đường đi lên chủ nghĩa hội Việt Nam  Nho giáo Ngay... tưởng hiện đại để rồi sau khi tiếp nhân chủ nghĩa Mác - Lênin, với phương pháp khoa học, với cách làm việc biện chứng, thì Người đã nâng những tưởng đó một trình độ mới, một chất lượng mới 1.2.3 Quan niệm của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội Cội nguồn cốt lõi của quan niệm Hồ Chí Minh về chủ nghĩa hội con đường đi lên chủ nghĩa hội. .. - Lênin xem xét với cách sau đây: - Chủ nghĩa hội (chủ nghĩa cộng sản) với cách là một lý ng về một hội công bằng tốt đẹp - Chủ nghĩa hội với cách là một học thuyết khoa học - Chủ nghĩa hội với cách là một chế độ hội đây, cũng xin nói thêm rằng khi đề cập đến chủ nghia hội, đôi chổ Mác, Ăngghen Lênin dùng thuất ngữ chủ nghĩa cộng sản” để chỉ chủ nghĩa hội ... đầu của nhân dân Liên Xô trên con đường xây dựng hội mới, Người đã bị cuốn hút, bị mê hoặc bởi hội mới tốt đẹp đó, mà đưa cách mạng Việt Nam lên CNXH Vậy các nhà kinh đi n chủ nghĩa Mác - Lênin quan niệm như thế nào về chủ nghĩa hội con đường quá độ lên chủ nghĩa hội? 1.2.3.1 Quan niệm của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa hội Chủ nghĩa hội, được các nhà kinh đi n chủ nghĩa. .. để phục vụ cho sự nghiệp của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc chủ nghĩa hội Tóm lại, trong quá trình hình thành, phát triển hoàn thiện tưởng của mình về chủ nghĩa hội con đường quá độ bỏ qua chế độ bản chủ nghĩa lên chủ nghĩa hội Việt Nam, Hồ Chí Minh đã kế thừa, tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa của phương Đông, từ những tướng hội chủ nghĩa sơ phai... các nhà kinh đi n của chủ nghĩa Mác- Lênin, Hồ Chí minh không có định nghĩa về chủ nghĩa hội với những tiêu chí đầy đủ, toàn diện, hoàn chỉnh của một mô hình lý ng được xây dựng sẵn trong tưởng, nhận thức để từ đó “Bất thực tiễn khuôn vào”, mà Hồ Chí Minh đưa ra nhiều định nghĩa về chủ nghĩa hội việt Nam với nhiều khía cạnh góc độ khác nhau, tùy thuộc vào từng đối ̣ng, hoàn... hội Chủ nghĩa hội, được xem xét là để chỉ một giai đoạn, một trình độ phát triển của hình thái kinh tế - hội cộng sản chủ nghĩa Khi nói về chủ nghia hội, Mác, Ăngghen Lênin không đưa ra một định nghĩa nào về hội hội chủ nghĩa với cách là một mô hình cụ thể, mà các ông chỉ nêu ra những đặc trưng, bản chất của chủ nghĩa hội với cách là những nguyên tắc mà thôi Chủ nghĩa hội . KDETư tư ng triết học Hồ Chí Minh về chủ nghia xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xá hội ở Việt Nam với sự vận dụng của Đảng ta hiện nayS1"B91%C@-!b/!G Chương 1: Khái quát về quá trình hình thành quan niệm của Hồ Chí Minh về Chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 1.1 Bối cảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư tưởng triết học hồ chí minh về chủ nghia xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xá hội ở việt nam với sự vận dụng của đảng ta hiện nay , Tư tưởng triết học hồ chí minh về chủ nghia xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xá hội ở việt nam với sự vận dụng của đảng ta hiện nay , Tư tưởng triết học hồ chí minh về chủ nghia xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xá hội ở việt nam với sự vận dụng của đảng ta hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay