200 bài thi sóng ánh sáng được trích dẫn từ đề thi thử của các trường chuyên và đề thi thử chính thức của bộ giáo dục và đào tạo

24 754 1
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2014, 09:21

Tuyển tập trích dẫn 200 cậu hỏi từ đề thi của các trường chuyên và đề thi thử chính thức thức của bộ giáo dục . 1 200 BÀI SÓNG ÁNH SÁNG C TRÍCH TRONG  THI TH TRNG CHUYÊN VÀ CHÍNH THC CA B GD&T Câu 1. Trong thí nghim Iâng v giao thoa ánh sáng. ch̀m tia sáng màu lam và tím. Câu 41. Màu sc ca ánh sáng ph thuc vào A. c bc sóng ánh sáng ln môi trng truyn ánh sáng. B. tn s ca ánh sáng.
- Xem thêm -

Xem thêm: 200 bài thi sóng ánh sáng được trích dẫn từ đề thi thử của các trường chuyên và đề thi thử chính thức của bộ giáo dục và đào tạo, 200 bài thi sóng ánh sáng được trích dẫn từ đề thi thử của các trường chuyên và đề thi thử chính thức của bộ giáo dục và đào tạo, 200 bài thi sóng ánh sáng được trích dẫn từ đề thi thử của các trường chuyên và đề thi thử chính thức của bộ giáo dục và đào tạo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay