200 bài thi sóng ánh sáng được trích dẫn từ đề thi thử của các trường chuyên và đề thi thử chính thức của bộ giáo dục và đào tạo

24 821 1
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2014, 09:21

Tuyển tập trích dẫn 200 cậu hỏi từ đề thi của các trường chuyên và đề thi thử chính thức thức của bộ giáo dục 1 200 BÀI SÓNG ÁNH SÁNG C TRÍCH TRONG  THI TH TRNG CHUYÊN CHÍNH THC CA B GD&T Câu 1. Trong thí nghim Iâng v giao thoa ánh sáng trong không khí, hai khe cách nhau 3mm đc chiu bng ánh sáng đn sc có bc sóng 0,6m, màn quan sát cách hai khe 2m. Sau đó đt toàn b thí nghim vào trong nc có chit sut 4/3, khong vân quan sát trên màn có giá tr bao nhiêu? A. 0,3m. B. 0,4m. C. 0,3mm. D.,4mm. Câu 2. Trong thí nghim v giao thoa ánh sáng ca Y-âng, hai khe sáng cách nhau 0,8mm. Khong cách t hai khe đn màn là 2m, đn sc chiu vào hai khe có bc sóng  = 0,64m. Vân sáng bc 4 bc 6 (c̀ng phía so vi vân chính gia) cách nhau đon A. 3,2mm. B. 1,6mm. C. 6,4mm. D. 4,8mm. Câu 3. Chiu mt ch̀m tia sáng trng, song song, hp vào mt bên ca mt lng kính thu tinh có góc chit quang 5 0 , theo phng vuông góc vi mt phng phân giác P ca góc chit quang. Sau lng kính đt mt màn nh song song vi mt phng P cách P là 1,5m. Tính b rng ca quang ph liên tc trên màn ( t tia đ đn tia tím). Cho bit chit sut ca lng kính đi vi tia đ là 1,50 đi vi tia tim là 1,54. A. 5,2 mm. B. 6,4 mm. C. 8,2 mm. D. 4,8 mm. Câu 4. Thc nghim thí nghim I – âng v giao thoa ánh sáng. Khong cách gia hai khe 1 mm, màn quan sát đt song song vi mt phng cha hai khe cách hai khe là 2 m. Chiu sáng hai khe bng ánh sáng trng có bc sóng 0,40 µm ≤  ≤ 0,75 µm. S bc x cho vân ti ti đim N cách vân trung tâm 12 mm là A. 8 bc x. B. 7 bc x. C. 6 bc x. D. 5 bc x. Câu 5. Trong thí nghim I – âng v giao thoa ánh sáng, khong cách gia hai khe là 0,5 mm, khong cách t màn cha hai khe ti màn quan sát là 1,5 m. Hai khe đc chiu bng ch̀m bc x gm có bc sóng  1 = 0,63 µm  2 . Trên v̀ng giao thoa có có đ rng 18,λ mm ca màn giao thoa ta thy có 23 vân sáng, trong đó có 3 vân sáng tr̀ng nhau ca hai h vân giao thoa ca  1  2 . Bit rng hai trong ba vân sáng tr̀ng nhau đó nm ngoài c̀ng. Bc sóng  2 là A. 0,45 µm. B. 0,55 µm. C. 0,65 µm. D. 0,75 µm. Câu 6. Trong thí nghim I – âng v giao thoa ánh sáng, khong cách gia hai khe S 1 S 2 là 1,0 mm. Khong cách t màn quan sát đn mt phng cha hai khe là S 1 S 2 là 2,0 mm. Chiu vào khe S đng thi hai ánh sáng đn sc có bc sóng  1 = 0,4 µm  2 vi 0,50 µm ≤  2 ≤ 0,66 µm. Trên màn, ti đim M cách vân trung tâm 5,6 mm có vân sáng c̀ng màu vi vân trung tâm. Bc sóng  2 có giá tr là A. 0,52 µm. B. 0,56 µm. C. 0,60 µm. D. 0,62 µm. Câu 7. Trong thí nghim I – âng v giao thoa ánh sáng, khong cách gia hai khe là 0,3 mm. Khong cách gia mt phng cha hai khe màn quan sát là 1,5 m. Hai khe S 1 , S 2 đc chiu đng thi bi ba bc x đn sc có bc sóng ln lt là  1 = 0,4 µm;  2 = 0,5 µm  3 = 0,6 µm. Khong cách ngn nht gia hai vân sáng c̀ng màu đo đc trên màn là A. 2,0 mm. B. 2,5 mm. C. 3,0 mm. D. 30 mm. Câu 8. Mt thu kính hi t có hai mt li có bán kính ging nhau 20 cm. Chit sut ca thu kính đi vi ánh sáng đ tím là n đ = 1,50; n t = 1,54. Khi đó khong cách t tiêu đim đi vi tia đ tia tím là A. 1,48 cm. B. 0,148 cm. C. 1,98 cm. D. 0,198 cm. Câu 9. Trong thí nghim I – âng v giao thoa ánh sang, ngun sáng phát đng thi hai bc x đn sc, có bc sóng ln lt là 720 nm 450 nm. Hi trên màn quan sát, gia hai vân sáng gn 2 nhau nht c̀ng màu vi vân sáng trung tâm. Có bao nhiêu vân sáng khác màu vi vân sáng trung tâm? A. 11. B. 12. C. 13. D. 10. Câu 10. Trong thí nghim I – âng v giao thoa ánh sáng, ti đim trên màn cách vân chính gia 5,4 mm có vân ti th 5 tính t vân chính gia. Ánh sáng đn sc d̀ng trong thí nghim có tn s 5.10 14 Hz. Khong cách t màn quan sát đn hai khe là D = 2,4 m. Khong cách gia hai khe là A. 1,00 mm. B. 1,10 mm. C. 1,20 mm. D. 1,30 mm. Câu 11. Trong thí nghim I – âng v giao thoa ánh sáng, khe hp S phát ra đng thi ba bc x đn sc có bc sóng  1 = 0,40 µm;  2 = 0,60 µm  3 = 0,72 µm. Trên màn, trong khong gia hia vân sáng liên tip có màu ging màu vân trung tâm, nu hai vân sáng ca hai bc x tr̀ng nhau ch tính là mt vân sáng thì s vân sáng quan sát dc là A. 13 vân. B. 15 vân. C. 17 vân. D. 1λ vân. Câu 12. Mt bc x đn sc có bc sóng bng  1 = 0,36 µm trong thu tinh có bc sóng bng  2 = 0,42 µm trong mt cht lng. Chit sut t đi ca cht lng so vi thu tinh ( ng vi bc x đó) là A. 1,167. B. 0,857. C. 0,814. D. 1,228. Câu 13. Chiu vào mt bên ca mt lng kính có góc chit quan A = 60 0 mt ch̀m tia sáng trng hp. Bit góc lch ca tia màu vàng là cc tiu.Chit sut ca lng kính đi vi tia vàng là n V = 1,52 tia tím n t = 1,54. Góc lch ca tia màu tím là A. 40,72 0 . B. 48,50 0 . C. 36,84 0 . D. 43,86 0 . Câu 14. Thc hin thí nghim I – âng v giao thoa ánh sáng. Khong cách gia hai khe 1 mm, màn quan sát đt song song vi mt phng cha hai khe cách hai khe 2 m. Chiu sáng hai khe bng ánh sáng trng có bc sóng 0,400 µm ≤  ≤ 0,700µm. Bc sóng ln nht ca các bc x cho vân ti ti đim N trên màn, cách vân trung tâm 12 mm, là bao nhiêu? A. 0,685 µm. B. 0,735 µm. C. 0,635 µm. D. 0,705 µm. Câu 15. Trong thí nghim v giao thoa ánh sáng, khong cách gia hai khe là 2 mm, khong cách t hai khe đn màn quan sát là 2m. Khe hp S phát ra đng thi ba bc x đn sc có bc sóng  1 = 0,4 µm;  2 =0,5 µm;  3 = 0,6µm. Xem rng ch tr̀ng nhau ca ba vân màu là mt vân trng. Khong cách t vân trng th ba đn vân trng trung tâm là A. 8 mm. B. 18 mm. C. 12 mm. D. 9 mm. Câu 16. Trong thí nghim I – âng v giao thoa ánh sáng, ngun S phát ra ánh sáng trng có bc sóng t 380 nm đn 760 nm. Trong thí nghim I – âng v giao thoa ánh sáng, khong cách gia hai khe ( S 1 S 2 ) là 2 mm, khong cách t hai khe đn màn là 2 m khong cách t ngun S đn mt phng cha hai khe là 0,5 m. Nu di S theo phng song song vi hai khe v phía S 1 mt khong 1mm thì khong chiu dch chuyn ca vân trung tâm là A. 5 mm, ngc chiu di ca S. B. 4 mm, ngc chiu di ca S. C. 5 mm, c̀ng chiu di ca S. D. 4 mm, c̀ng chiu di ca S. Câu 17. Trong thí nghim I – âng v giao thoa ánh sáng, ngun phát ra đng thi hai bc x có bc sóng ln lt là  1 = 0,50 µm  2 = 0,6 µm. Bit hai khe I – âng cách nhau 1 mm khong cách t hai khe đn màn nh là 1 m/ Kích thc v̀ng giao thoa trên màn là 15 mm. S vn sáng trên màn có màu ca  1 là A. 24. B. 28. C. 26. D. 31. Câu 18. Mt bc x đn sc có bc sóng trong thy tinh là 0,2800 µm; chit sut ca thy tinh đi vi bc x đó là 1,5. Bc x này là A. tia t ngoi. B. ánh sáng chàm. 3 C. tia hng ngoi. D. ánh sáng tím. Câu 19. Trong môi trng có chit sut n, bc sóng ca ánh sáng đn sc thay đi so vi trong chân không nh th nào? A. Gim n 2 ln. B.Gim n ln. C. Tng n ln. D. Không đi. Câu 20. Phát biu nào sau đây là saiμ Hai nguyên t khác nhau có quang ph vch phát x khác nhau v… A. b rng các vch quang ph. B. s lng các vch quang ph. C. đ sáng t đi gia các vch quang ph. D. màu sc các vch v trí các vch màu. Câu 21. S đo vch quang ph có th đc gii thích da vào A. sóng ánh sáng. B. tiên đ v trng thái dng. C. tiên đ v s bc x hp th nng lng ca nguyên t D. đnh lut v gii hn quang đin. Câu 22. Quang ph liên tc A. d̀ng đ xác đnh bc sóng ca ánh sáng. B. d̀ng đ xác đnh nhit đ ca các vt phát sáng do b nung nóng. C. d̀ng đ xác đnh thành phn cu to ca các vt phát sáng. D. không ph thuc bn cht nhit đ ca vt. Câu 23. Chiu mt tia sáng màu lc t thy tinh ti mt phân cách vi môi trng không khí, ngi ta thy tia ló đi là là mt phân cách gia hai môi trng. Thay tia sáng lc bng mt ch̀m tia sáng song song, hp, cha đng thi ba ánh sáng đn scμ màu vàng, màu lam, màu tím chiu ti mt phân cách trên theo đúng hng c thì ch̀m tia sáng ló ra ngoài không khí là A. ba ch̀m tia sángμ màu vàng, màu lam màu tím. B. ch̀m tia sáng màu vàng. C. hai ch̀m tia sáng màu lam màu tím. D. hai ch̀m tia sáng màu vàng màu lam. Câu 24. Chn khng đnh đúng. Trong thí nghim Y-âng v giao thoa sóng ánh sáng. Ti đim M trên màn quan sát là vân ti thì hiu đng đi ca hai sóng ánh sáng t hai ngun S 1 , S 2 ti đim M bng A. s nguyên ln bc sóng. B. mt bc sóng. C. s bán nguyên ln bc sóng. D. s nguyên ln na bc sóng. Câu 25. Chit sut ca môi trng trong sut đi vi các bc x đin t A. tng dn t màu đ đn màu tím. B. có bc sóng khác nhau đi qua có c̀ng mt giá tr. C. đi vi tia hng ngoi ln hn chit sut ca nó đi vi tia t ngoi. D. gim dn t màu đ đn màu tím. Câu 26.  to mt ch̀m tia X, ta cho mt ch̀m electron có đng nng ln bn vàoμ A. mt cht rn, cht lng hoc cht khí bt kì. B. mt kim loi có nguyên t lng bt kì. C. mt cht rn hoc mt cht lng có nguyên t lng ln. D. mt kim loi khó nóng chy, có nguyên t lng ln. Câu 27. Phát biu nào sau đây là không đúng khi nói v tia hng ngoi? 4 A. Tia hng ngoi có tn s nh hn tn s ca ánh sáng đ. B. Tia hng ngoi có màu hng. C. C th ngi có th phát ra tia hng ngoi. D. Tia hng ngoi đc d̀ng đ sy khô mt s nông sn. Câu 28. Trong thí nghim Iâng ( Young) v giao thoa ánh sáng, khong vân s A. gim đi khi tng khong cách gia hai khe. B. tng lên khi gim khong cách gia hai khe màn quan sát. C. tng lên khi tng khong cách gia hai khe. D. không thay đi khi thay đi khong cách gia hai khe màn quan sát. Câu 29. Phát biu nào sau đây là không đúng? A. Tia t ngoi có tác dng sinh lý B. Tia t ngoi không có kh nng đâm xuyên C. Tia t ngoi có tác dng mnh lên kính nh D. Tia t ngoi có th kích thích cho mt s cht phát quang Câu 30. iu nào sau đây là không đúng khi nói v quang ph liên tc? A. Quang ph liên tc không ph thuc vào thành phn cu to ca ngun sáng. B. Quang ph liên tc là nhng vch màu riêng bit hin trên mt nn ti. C. Quang ph liên tc ph thuc vào nhit đ ca ngun sáng. D. Quang ph liên tc do các vt rn, lng hoc khí có áp sut ln khi b nung nóng phát ra. Câu 31. Khi ánh sáng đi t nc ra không khí thì điu nào sau đây là đúng? A. Tn s tng lên vn tc gim đi. B. Tn s gim đi bc sóng trong nc nh hn trong không khí. C. Tn s không đi nhng bc sóng trong nc ln hn trong không khí. D. Tn s không đi nhng bc sóng trong nc nh hn trong không khí. Câu 32. Trong ng Cu-lít-gi . Chn câu đúng A. Mi electrôn đp đn ant nhng toàn b nng lng cho mt phôtôn Rnghen phát ra B. Mi electrôn đp đn ant nhng mt phn nng lng cho mt phôtôn Rnghen phát ra mt phn làm nóng ant C. Trong trng hp lý tng phôtôn rnghen nhn toàn b nng lng ca electron phát ra vi bc sóng ln nht D.  làm cng tia X bng cách làm gim hiu đin th gia hai cc ca ng Câu 33. Do hin tng tán sc ánh sáng nên đi vi mt thu kính thu tinh A. Tiêu đim ng vi áng sáng màu đ luôn  xa thu kính hn tiêu đim ng vi ánh sáng màu tím B. Tiêu đim ng vi áng sáng màu đ luôn  gn thu kính hn tiêu đim ng vi ánh sáng màu tím C. Tiêu đim ca thu kính phân kì ng vi áng sáng màu đ luôn  gn thu kính hn tiêu đim ng vi ánh sáng màu tím D. Tiêu đim ca thu kính hi t ng vi áng sáng màu đ luôn  gn thu kính hn tiêu đim ng vi ánh sáng màu tím Câu 34. Tìm phát biu sai v đc đim quang ph vch ca các nguyên t hóa hc khác nhau. A. Khác nhau v s lng vch. B. Khác nhau v màu sc các vch. C. Khác nhau v đ sáng t đi gia các vch. D. Khác nhau v b rng các vch quang ph. Câu 35. Nhn đnh nào sau đây v các loi quang ph là sai? 5 A. Quang ph liên tc không ph thuc vào bn cht ca ngun B. Quang ph vch ph thuc vào bn cht ca ngun C. Khi nhit đ tng quang ph liên tc m rng v hai phía, phía bc sóng ln phía bc sóng nh D. Hin tng đo vch chng t ngun phát x đc bc x nào thì cng ch hp th đc bc x đó. Câu 36. Chn nhn đnh đúng A. Màu sc ca các vt ph thuc vào bn cht ca vt ánh sáng chiu vào B. Màu ca môi trng là màu tng hp ca nhng bc x mà môi trng hp th C. S hp th ásáng ca môi trng là s gim bc sóng khi ásáng truyn trong môi trng đó D. Khi chiu ásáng trng vào vt thy vt có màu đ thì khi chiu ásáng tím vt s có màu tím Câu 37. Trong thí nghim giao thoa ánh sáng vi hai khe I-âng, nu di ngun S mt đon nh theo phng song song vi mt phng cha hai khe thìμ A. Khong vân s tng hoc gim tu thuc chiu di chuyn ca S. B. H vân giao thoa tnh tin c̀ng chiu di ca S khong vân thay đi. C. H vân giao thoa tnh tin ngc chiu di ca S khong vân không thay đi. D. H vân giao thoa tnh tin ngc chiu di ca S khong vân thay đi. Câu 38. Chn phát biu sai khi nói v lazeμ A. Laze là ch̀m sáng song song nên có đ đnh hng cao. B. Laze có công sut ln. C. Laze có cng đ rt ln. D. Laze có đ đn sc cao. Câu 39. iu nào sau đây là đúng khi nói v quang ph liên tc? Quang ph liên tc A. d̀ng đ xác đnh nhit đ ca các vt phát sáng do b nung nóng. B. không ph thuc bn cht nhit đ ca vt. C. d̀ng đ xác đnh bc sóng ca ánh sáng. D. d̀ng đ xác đnh thành phn cu to ca các vt phát sáng. Câu 40. Chiu mt tia sáng màu lc t thy tinh ti mt phân cách vi môi trng không khí, ngi ta thy tia ló đi là là mt phân cách gia hai môi trng. Thay tia sáng lc bng mt ch̀m tia sáng song song, hp, cha đng thi ba ánh sáng đn scμmàu vàng, màu lam, màu tím chiu ti mt phân cách trên theo đúng hng c thì ch̀m tia sáng ló ra ngoài không khí là A. hai ch̀m tia sáng màu vàng màu lam. B. ba ch̀m tia sángμ màu vàng, màu lam màu tím. C. ch̀m tia sáng màu vàng. D. hai ch̀m tia sáng màu lam tím. Câu 41. Màu sc ca ánh sáng ph thuc vào A. c bc sóng ánh sáng ln môi trng truyn ánh sáng. B. tn s ca ánh sáng. C. tc đ ca ánh sáng. D. môi trng truyn ánh sáng. Câu 42. Chiu mt tia sáng màu lc t thy tinh ti mt phân cách vi môi trng không khí, ngi ta thy tia ló đi là là mt phân cách gia hai môi trng. Thay tia sáng lc bng mt ch̀m tia sáng song song, hp, cha đng thi ba ánh sáng đn scμ màu vàng, màu lam, màu tím chiu ti mt phân cách trên theo đúng hng c thì ch̀m tia sáng ló ra ngoài không khí là A. ba ch̀m tia sángμ màu vàng, màu lam màu tím. B. ch̀m tia sáng màu vàng. 6 C. hai chm tia sỏng mu lam v mu tớm. D. hai chm tia sỏng mu vng v mu lam. Cõu 43. Trong hiện t-ợng giao thoa ánh sáng đơn sắc với hai khe Iâng. Khoảng cách giữa hai khe sáng là a, khoảng cách từ hai khe đến màn là D, x là tọa độ của một điểm sáng trên màn so với vân sáng trung tâm. Hiệu đ-ờng đi từ hai khe sáng đó đến điểm sáng đ-ợc xác định bằng công thức nào? A. D xa. . B. 2 D xa. C. D xa 2 . . D. x Da. . Cõu 44. Khi nghiờn cu quang ph ca cỏc cht, cht no di õy khi b nung núng n nhit cao thỡ khụng phỏt ra quang ph liờn tc? A. Cht khớ ỏp sut ln. B. Cht rn. C. Cht lng. D. Cht khớ ỏp sut thp. Cõu 45. Tia hng ngoi A. l ỏnh sỏng nhỡn thy, cú mu hng. B. c ng dng si m. C. khụng phi l súng in t. D. khụng truyn c trong chõn khụng. Cõu 46. S xut hin cu vng sau cn ma do hin tng no to nờn? A. Hin tng khỳc x ỏnh sỏng. B. Hin tng giao thoa ỏnh sỏng. C. Hin tng phn x ỏnh sỏng. D. Hin tng tỏn sc ỏnh sỏng. Cõu 47. nh sỏng khụng cú tớnh cht sau A. Cú truyn trong chõn khụng. B. Cú th truyn trong mụi trng vt cht. C. Cú mang theo nng lng. D. Cú vn tc ln vụ hn. Cõu 48. Tỡm phỏt biu sai v c im quang ph vch ca cỏc nguyờn t húa hc khỏc nhau. A. Khỏc nhau v b rng cỏc vch quang ph. B. Khỏc nhau v mu sc cỏc vch. C. Khỏc nhau v sỏng t i gia cỏc vch. D. Khỏc nhau v s lng vch. Cõu 49. Chn phỏt biu sai? A. Quang ph liờn tc ph thuc vo nhit ca ngun sỏng v c ng dng o nhit ca ngun sỏng. B. Quang ph vch hp th v phỏt x ca cỏc nguyờn t khỏc nhau thỡ khỏc nhau. C. Nhng vch ti trong quang ph vch hp th ca nguyờn t nm ỳng v trớ nhng vch mu trong quang ph vch phỏt x. D. ng dng ca quang ph liờn tc dng xỏc nh thnh phn cu to ca ngun sỏng. Cõu 50. Trong cỏc tớnh cht v ng dng sau, cỏi no cú tia Rn ghen, nhng khụng cú tia t ngoi? A. c dng cha ung th nụng. B. Cú kh nng ion hoỏ cht khớ. C. Tỏc dng lờn kớnh nh. D. Cú tỏc dng sinh lớ dit vi khun. Cõu 51. Chn phỏt biu sai khi núi v tia hng ngoi. Tia hng ngoi A. cú bn cht l súng in t. B. c ng dng cha bnh coi xng. 7 C. do các vt b nung nóng phát ra, tác dng ni bt nht là tác dng nhit. D. là nhng bc x đin t không nhìn thy đc, có bc sóng ln hn bc sóng ánh sáng đμ  ≥ 0,76 µm. Câu 52. Chn phát biu sai khi nói v quang ph vach phát x? A. Quang ph vch phát x ca các nguyên t khác nhau thì rt khác nhau v s lng vch ph, v trí vch, màu sc đ sáng t đi gia các vch. B. Quang ph vch phát x đc ng dng đ nhn bit s có mt ca các nguyên t trong các hn hp hay trong mt hp cht, xác đnh thành phn cu to ca vt. C. Quang ph vch phát x là quang ph gm mt h thng các vch màu riêng r nm trên mt nn ti. D. Quang ph vch phát x do các cht khí hay hi phát ra khi b kích thích bng nhit hay bng đin. Câu 53. Phát biu nào sau đây là không đúng? Cho các ch̀m ánh sáng sauμ trng, đ, vàng, tím A. Ánh sáng trng b tán sc khi đi qua lng kính. B. Chiu ánh sáng trng vào máy quang ph s thu đc quang ph liên tc. C. Mi ch̀m ánh sáng trên đu có mt bc sóng xác đnh. D. Ánh sáng tím b lch v phía đáy lng kính nhiu nht do chit sut ca lng kính đi vi nó ln nht. Câu 54. Chiu đng thi hai bc x đn sc đ lc vào hai khe Young. Trên màn quan sát hình nh giao thoa, ta thy h thng các vân sáng có màu A. đ. B. lc. C. đ, lc, vàng. D. đ, lc, trng. Câu 55. Mt bc x đn sc có bc sóng trong thu tinh là 0,2800 µm. Chit sut ca thu tinh đi vi bc x đó là 1,5. Bc x này là A. tia t ngoi. B. tia hng ngoi. C. ánh sáng chàm. D. ánh sáng tím. Câu 56. Màu sc các vt là do vt A. cho ánh sáng truyn qua vt. B. hp th mt s bc sóng ánh sáng phn x ánh sáng có nhng bc sóng khác. C. phn x, tán x ánh sáng chiu vào vt. D. hp th ánh sáng chiu vào vt Câu 57. Mt tm nha trong sut có b dày e = 10 cm. Chiu mt ch̀m tia sáng trng hp ti mt trên ca tm này vi góc ti 60 0 . Chit sut ca nha vi ánh sáng đ, tím ln lt là n đ = 1,45 n t = 1,65. B rng di quang ph liên tc khi ch̀m sáng tia ló ra khi tm nha là A. 1,81 cm. B. 2,81 cm. C. 2,18 cm. D. 0,64 cm. Câu 58. Bên di mt nc đ rng có mt ngun sáng trng kích thc nh. Trên mt nc quan sát thy A. mt v̀ng sáng tròn, phn gia màu trng, mép ngoài màu tím. B. mt v̀ng sáng tròn, mép ngoài màu tím. C. mt v̀ng sáng tròn, phn gia màu trng, mép ngoài màu đ. D. các vòng tròn cu vng đng tâm. Câu 59. Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, ánh sáng đn sc đc s dng có bc sóng , vi hai khe sáng S 1 , S 2 cách nhau a(mm). Các vân giao thoa đc quan sát trên mt màn nh M song song vi hai khe cách hai khe mt khong D. Nu ta di màn M li gn thêm 50cm theo phng vuông góc vi mt phng cha hai khe sáng thì khong vân thay đi mt lng bng 250 ln bc sóng. Tính a? A. 20 mm. B. 2 mm. C. 1 mm. D. 3 mm. 8 Câu 60. Cho mt ch̀m sáng mt tri qua mt l hình ch nht, ri ri qua mt bn mt song song bng thu tinh, lên mt màn thì vt sáng trên mànμ A. Có đ by màu ca cu vng. B. Có màu trng, nhng có vin màu sc  các mép. C. Có đ by màu cu vng, nu ch̀m sáng đ hp, bn thy tinh đ dày ánh sáng ri xiên góc D. Hoàn toàn có màu trng. Câu 61. Xét hai bc x đn sc đ tím trong nc. Kt lun nào sau đây là đúng? A. Tc đ truyn ca bc x tím bng tc đ truyn ca bc x đ. B. Tn s ca bc x tím ln hn tn s ca bc x đ. C. Bc sóng ca bc x tím ln hn bc sóng ca bc x đ. D. Tc đ truyn ca bc x tím ln hn tc đ truyn ca bc x đ. Câu 62. Trong môi trng chân không hoc không khí, bc sóng ca mt trong các bc x màu lc có tr s là A. 0,75 m. B. 0,55 m. C. 55 nm. D. 0,55 mm. Câu 63. Nu chiu ánh sáng đn sc (1) có bc sóng trong chân không ln hn ánh sáng đn sc (2) thì A. chit sut ca nc đi vi ánh sáng (1) ln hn chit sut ca nc đi vi ánh sáng (2). B. tn s ca nc đi vi ánh sáng (1) ln hn tn s chit sut ca nc đi vi ánh sáng (2). C. phôtôn ca ánh sáng (1) có nng lng ln hn nng lng phôtôn ca ánh sáng (2). D. trong nc, ánh sáng (1) có vn tc ln hn vn tc ca ánh sáng (2). Câu 64. Trong thí nghim v giao thoa ánh sáng vi khe I – âng, nu đt trc mt trong hai khe mt thu tinh mng có hai bn mt song song thì hin tng xy ra nh th nào A. Khong vân không đi nhng toàn b h thng vân trên màn dch chuyn v phái khe có bn thu tinh. B. Vân sáng trung tâm tr thành vân ti không thay đi v trí. C. Khong vân không đi nhng toàn b h thng vân trên màn dch chuyn v phía khe không có bn thu tinh. D. H thng vân không thay đi. Câu 65. Chn phát biu đúng khi nói v quang ph? A.  thu đc quang ph vch hp th thì nhit đ ca đám khí hay hi hp th phi cao hn nhit đ ca ngun sáng phát ra quang ph liên tc. B. Quang ph liên tc ph thuc vào nhit đ thành phn cu to ca ngun sáng. C. Quang ph vch phát x ca mt cht thì ph thuc vào t l phn trm các nguyên t cu to phân t ca cht y. D. Mi nguyên t hoá hc thì hp th nhng bc x nào mà có kh nng phát x. Câu 66. Cho lng kính có góc chit quang A đt trong không khí. Chiu ch̀m tia sáng đn sc màu lc theo phng vuông góc vi mt bên th nht thì tia ló ra khi lng kính nm sát mt bên th hai. Nu chiu tia sáng gm 3 ánh sáng đn scμ cam, chàm, tím vào lng kính theo phng nh trên thì các tia ló ra khi lng kính  mt bên th hai A. gm hai tia chàm tím. B. ch có tia tím. C. ch có tia cam. D. gm hai tia cam tia tím. Câu 67. Tính cht nào sau đây không có chung  tia hng ngoi t ngoi? A. đu có bn cht là sóng đin t. B. đu có kh nng gây ra hin tng quang đin ngoài. C. đu la các bc x không nhìn thy. D. đu có tác dng nhit. Câu 68. Phát biu nào di đây là sai? 9 A. Tia hng ngoi có bn cht là sóng đin t. B. Vt nung nóng  nhit đ thp ch phát ra tia hng ngoi. Nhit đ ca vt trên 500 0 C mi bt đu phát ra ánh sáng kh kin. C. Tia hng ngoi kích thích th giác làm cho ta nhìn thy màu hng. D. Tia hng ngoi nm ngoài v̀ng ánh sáng kh kin, tn s ca tia hng ngoi nh hn tn s ca ánh sáng đ. Câu 69. Nhìn vào m kính lc sc ca máy nh, ta thy nó có màu vàng. Phát biu nào sau đây là đúng? A. Kính đó không hp th ánh sáng đ. B. Kính đó không hp th ánh sáng da cam, hp th ánh sáng đ. C. Kính đó hp th ánh sáng da cam, không hp th ánh sáng đ. D. Kính đó cho qua hu ht ánh sáng vàng, hp th hu ht các ánh sáng còn li. Câu 70. Cho hai bóng đèn ( si đt) hoàn toàn ging nhau c̀ng chiu sáng vào mt bc tng thì A. ta có th quan sát đc mt h vân giao thoa nu hai bóng đèn đc đt  v trí thích hp. B. không quan sát đc vân giao thoa, vì ánh sáng phát ra t hai ngun t nhiên, đc lp không bao gi là sóng kt hp. B. không quan sát đc vân giao thoa, vì ánh sáng do đèn phát ra không phi là ánh sáng đn sc. D. không quan sát đc vân giao thoa, vì đèn không phi là ngun đim. Câu 71. Quang ph mt tri thu đc trên trái đt là A. quang ph liên tc. B. quang ph vch hp th ca khí quyn mt tri. C. quang ph vch phát x. D. quang ph vch hp th ca khí quyn trái đt. Câu 72. T không khí ngi ta chiu xiên ti mt nc nm ngang mt ch̀m tia sáng hp song song gm hai ánh sáng đn scμ màu vàng, màu chàm. Khi đó ch̀m tia khúc x A. ch là ch̀m tia màu vàng còn ch̀m tia màu chàm b phn x toàn phn. B. vn ch là mt ch̀m tia sáng hp song song. C. gm hai ch̀m tia sáng hp là ch̀m màu vàng ch̀m màu chàm, trong đó góc khúc x ca hcumf màu vàng ln hn góc khúc x ca ch̀m màu chàm. D. gm hai ch̀m tia sáng hp là ch̀m màu vàng ch̀m màu chàm, trong đó góc khúc x ca chmf màu vàng nhr hn góc khúc x ca ch̀m màu chàm. Câu 73. Tia hng ngoi đc d̀ng A. đ tìm vt nt trên b mt sn phm bng kim loi. B. trong y t d̀ng đ chp đin, chiu đin. C. đ chp nh b mt Trái t t v tinh. D. đ tìm khuyt tt bên trong sn phm bng kim loi. Câu 74. Nhn xét nào sau đây là đúng? A. Các vt th quanh ta có màu sc khác nhau là kh nng phát ra các bc x có màu sc khác nhau ca tng vt. B. Các ánh sáng có bc sóng ( tn s) khác nhau thì đu b môi trng hp th nh nhau. C. Cm nhn v màu sc ca vt thay đi khi thay đi màu sc ca ngun chiu sáng vt. D. Các ánh sáng có bc sóng ( tn s) khác nhau thì đu b các vt phn x ( hoc tán x) nh nhau. Câu 75. Màu sc các vt là do vt A. cho ánh sáng truyn qua vt. B. hp th mt s bc sóng ánh sáng phn x ánh sáng có nhng bc sóng khác. 10 C. phn x, tán x ánh sáng chiu vào vt. D. hp th ánh sáng chiu vào vt. Câu 76. Máy quang ph càng tt, nu chit sut ca cht làm lng kính A. càng ln. B. càng nh. C. bin thiên càng nhanh theo bc sóng ánh sáng. D. bin thiên càng chm theo bc sóng ánh sáng. Câu 77. Phép phân tích quang ph là A. phép phân tích mt chum sáng nh hin tng tán sc. B. phép đo nhit đ ca mt vt da trên quang ph do vt phát ra. C. phép phân tích thành phn cu to ca mt cht da trên vic nghiên cu quang ph do nó phát ra. D. phép đo vn tc bc sóng ca ánh sáng t quang ph thu đc. Câu 78. Tìm phát biu sai: Hai nguyên t khác nhau có c̀ng đc đim quang ph vch x khác nhau v A. đ sáng t đi gia các vch quang ph. B. b rng các vch quang ph. C. s lng các vch quang ph. D. màu sc các vch v trí các vch màu. Câu 79. Trong thí nghim Iâng v giao thoa ánh sáng a = 1,5mm ; D = 1,5m ngun sáng phát ra hai bc x có bc sóng  1 = 480 nm  2 = 640 nm. Kích thc v̀ng giao thoa trên màn là 2cm (chính gia v̀ng giao thoa là vân sáng trung tâm). S vân sáng quan sát đc trên màn là A. 61 B. 54 C. 51 D. 72 Câu 80. Thc hin thí nghim Iâng trong không khí (n = 1). ánh du đim M trên màn quan sát thì ti M là mt vân sáng. Trong khong t M đn vân sáng trung tâm còn 3 vân sáng na. Nhúng toàn b h thng trên vào mt cht lng thì ti M vn là mt vân sáng nhng khác so vi khi  trong không khí mt bc. Xác đnh chit sut ca môi trng cht lng? A. 1,75 B. 1,25 C. 1,33 D. 1,5 Câu 81. Trong thí nghim Iâng v giao thoa ánh sáng a = 2mm ; D = 3m ngun sáng phát ra hai bc x có bc sóng  1 = 0,4µm  2 = 0,5µm. Xét trên b rng L = 1,68cm đi xng nhau qua vân trung tâm có bao nhiêu vân sáng c̀ng màu vi vân trung tâm, k c vân trung tâm. A. 5 B. 8 C. 6 D. 7 Câu 82. Trong thí nghim Iâng v giao thoa ánh sáng, ngun S phát ra 2 bc x  1 = 0,7 µm,  2 = 0,5µm, a = 2mm, D = 2m. Vch đen đu tiên quan sát đc cách vân trung tâm là A. 3,75mm. B. 0,25mm C. 1,75mm. D. 0,35m. Câu 83. Mt tia sáng trng chiu ti mt bên ca mt lng kính thu tinh tam giác đu. Tia ló màu vàng qua lng kính có góc lch cc tiu. Bit chit sut ca lng kính đi vi ánh sáng vàng, ánh sáng tím ln lt là n v = 1,5 n t = 1,52. Góc to bi tia ló màu vàng tia ló màu tím có giá tr xp x bng A. 0,77 0 . B. 48,59 0 C. 4,46 0 . D. 1,73 0 . Câu 84. Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, khong cách gia hai khe là 2 mm, khong cách t hai khe đn màn là 2 m. Ngun S phát ra ánh sáng trng có bc sóng t 380 nm đn 760 nm. V̀ng ph nhau gia quang ph bc hai bc ba có b rng làμ A. 1,52 mm. B. 0,38 mm. C. 1,14 mm. D. 0,76 mm. Câu 85. Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, ngun S phát ra ba ánh sáng đn scμ 1 (tím) = 0,42µm;  2 ( lc) = 0,56µm;  3 ( đ) = 0,70µm. Gia hai vân sáng liên tip có màu ging nhau nh màu ca vân trung tâm có 14 vân màu lc. S vân tím vân màu đ nm gia hai vân sáng liên tip k trên làμ [...]... 2 C B - 15 D 4 D ng 14 14 8 B C 2007 ): B 2007 ): B 0,55 mm 2007 ): A 0,55 nm C D 55 nm -9 -7 A 2007 ): - C 2007 ): C : Trong m - 1 i1 2 A i2 = 0,60 mm B i2 = 0,40 mm : C i2 = 0,50 mm - D i2 = 0,45 mm A 0,50.10-6 m B 0,55.10-6 m : C 0,45.10-6 m D 0,60.10-6 m 14 14 16 Hz 14 C 14 14 : A : sai? C 2008 ): (Y- A 4,9 mm B 19,8 mm C 9,9 mm 2008 ): T D 29,7 mm C 2008 ):: sai A D 2008 ):: B : B 17 : 8 A 5,5.1014 Hz... C 7,5.1014 Hz : ( D 6,5 1014 Hz - m A 15 B 17 C 13 : 1 A 2 3 B 3 C D 11 = 750 nm, 2 = 67 1 D : 2 - D : A 0,5 m B 0,7 m - C 0,4 m : D 0,6 m B 2009 ): D 2009 ): B 2009 ): A ti -ghen 18 3 = 600 nm -ghen 2009 ): A 3 B 8 - C 7 D 4 2009 ): A 2009 ): 1 A 4 B 2 2 C 5 D 3 2009 ): sai? 0 B - A B C D A B C D d l v A 500 nm B 520 nm l C 540 nm D 560 nm - A 0,48 C 0,45 m m B 0,40 D 0,40 19 m m A B C D 1, A 2 B 1,5 . 1 200 BÀI SÓNG ÁNH SÁNG C TRÍCH TRONG  THI TH TRNG CHUYÊN VÀ CHÍNH THC CA B GD&T Câu 1. Trong thí nghim Iâng v giao thoa ánh sáng. ch̀m tia sáng màu lam và tím. Câu 41. Màu sc ca ánh sáng ph thuc vào A. c bc sóng ánh sáng ln môi trng truyn ánh sáng. B. tn s ca ánh sáng.
- Xem thêm -

Xem thêm: 200 bài thi sóng ánh sáng được trích dẫn từ đề thi thử của các trường chuyên và đề thi thử chính thức của bộ giáo dục và đào tạo, 200 bài thi sóng ánh sáng được trích dẫn từ đề thi thử của các trường chuyên và đề thi thử chính thức của bộ giáo dục và đào tạo, 200 bài thi sóng ánh sáng được trích dẫn từ đề thi thử của các trường chuyên và đề thi thử chính thức của bộ giáo dục và đào tạo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay