chuong 9 :Trục (Đại cương về thiết kế máy và chi tiết máy)

7 256 5
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/01/2014, 21:20

Kết cấu của trục được xác định theo trị số và tình hình phân bố lực tác dụng lên trục, cách bố trí và cố định các tiết máy lắp trên trục, phương pháp gia công và lắp ghép v.v ...
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 9 :Trục (Đại cương về thiết kế máy và chi tiết máy), chuong 9 :Trục (Đại cương về thiết kế máy và chi tiết máy), chuong 9 :Trục (Đại cương về thiết kế máy và chi tiết máy)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay