Hạch toán kế toán TSCĐ tại công ty TNHH TM - DV Thái Phiên

94 260 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2012, 09:43

Hạch toán kế toán TSCĐ tại công ty TNHH TM - DV Thái Phiên Báo cáo thực tập LỜI NÓI ĐẦUTrong nền kinh tế thị trường co sự quản lý của nhà nước hiện nay,các doanh nghiệp chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ vói mục tiêu hàng đầu là tối đa hóa lợi nhuận .Để đạt mục tiêu được đó , vấn đề đặt ra là phải có một hệ thống chính sách cùng với các công cụ quản lý công cụ quản lý thích hợp.Một trong những công cụ quản lý tài chính quan trọng và có hiệu quả là hạch toán kế toán .Bởi vậy,hạch toán kế toán nói chung,hạch toán kế toán TSCĐ nói riêng không nằm ngoài mục đích nhằm tối đa hóa lợi nhuận. TSCĐ là một trong,yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất ,là cơ sở vật chất kỹ thuật để tiến hành các HĐSXKD thể hiện năng lực và thế mạnh của doanh nghiệp trong việc phát triển sản xuất.Vì thế việc sử dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ trong doanh nghiệp là rất quan trọng ,đòi hỏi những người làm công tác quản lý và sử dụng TSCĐ phải thường xuyên theo dõi ,nắm bắt tình hình TSCĐ về số lựơng , gía trị và sử dụng vốn đầu tư để tái sản xuất mở rộng ,trang bị thêm ,đầu tư mới TSCĐ ,giúp nhà nước và các doanh nghiệp đưa ra những kế hoạch kinh doanh hợp lý. Qua thời gian thực tập ở công ty TNHH TM - DV Thái Phiên cùng với sự giúp đỡ của cô giáo Vũ Thị Trang và các cán bộ phòng kế toán cùng với vốn kiến thức của mình em mạnh dạn chọn đề tài:"Hạch toán kế toán TSCĐ tại công ty TNHH TM - DV Thái Phiên.Kết cấu bài báo cáo của em bao gồm: Chương I :Các vấn đề chung về kế toán TSCĐ tại công ty Chương II :Thực tế công tác kế toán TSCĐ tại công ty Chương III: Một số nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán TSCĐ tại công ty. Cũng như bất kỳ một doanh nghiệp nào công ty TNHH TM - DV Thái Phiên là một đơn vị hạch toán độc lập xem việc hạch toán kế toán như một công cụ không thể thiếu trong quá trình SXKD .Do đó việc hoàn thiện công Nguyễn Thị Thanh Lớp: KT 4E1Báo cáo thực tập tác hạch toán TSCĐ rất được coi trọng và không thể thiếu trong doanh nghiệp.CHƯƠNG ICÁC VẤN ĐỀ CHUNG KẾ TOÁN TSCĐ1.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM TSCĐ ,VAI TRÒ CỦA TSCĐ TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH1.1.1 Khái niệm,đặc điểm TSCĐ ,tiêu chuẩn ghi nhận- Khái niệm TSCĐ : TSCĐ là những tài sản có thể có hình thái vật chất cụ thể và cũng có thể chỉ tồn tại dưới hình thái giá trị được sử dụng để thực hiện một hoặc một chức năng nhất định trong quá trình sản xuất kinh doanh , có giá trị lớn hơn 10.000.000 đồng và thời gian sử dụng từ một năm trở lên. -KN TSCĐHH : TSCĐHH là những tài sản có hình thái vật chất cụ thể do doanh nghiệp nắm rõ để sử dụng cho hoạt động SXKD phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhân TSCĐHH. Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam các tài sản được coi là TSCĐ HH phải đồng thời thỏa mãn 4 tiêu chuẩn sau: + Chắc chắn thu đựơc lợi ích trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó. + Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy. + Thời gian sử dụng ước tính trên môt năm. + Đủ tiêu chuân giá trị theo quy định hiện hành .- Khái niệm TSCĐ vô hình : TSCĐ vô hình là những tài sản không có hình thái vật chất cụ thể nhưng xác định được giá trị do doanh nghiệp nắm giữ,sử dụng trong SXKD phù hợp với các tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình.Nguyễn Thị Thanh Lớp: KT 4E2Báo cáo thực tập Các tài sản vô hình do doanh nghiệp nắm giữ sử dụng trong SXKD thỏa mãn đồng thời cả 4 tiêu chuẩn sau thì được coi là TSCĐ vô hình: +chắc chắn thu đựơc lợi ích kinh tế trong tương lai do tài sản đó mang lại. +Thời gian sử dụng ước tính trên môt năm. +Nguyên giá tài ản phải được xác định một cách đáng tinn cậy +Đu tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành .-KN TSCĐ thuê tài chính: TSCĐ thuê tài chính là những TSCĐ mà doanh nghiệp thuê dài hạn trong thời gian dài theo hợp đồng thuê . Đối với những TSCĐ này doanh nghiệp có quyền quản lý và sử dụng tài sản , còn quyền sở hữu tài sản thuộc về doanh nghiệp cho thuê.*Đặc điểm TSCĐ HH và TSCĐ VH:-Tham gia vào nhiều chu kì SXKD nhưng vân giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu.-Giá trị hao mòn dần và chuyển dịch dần vào chi phí SXKD trong kì.*Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ :-Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ HH: Đối với TSCĐ HH:mọi tư liệu lao động là từng tài sản hữu hình có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận TS riêng lẻ liên kết với nhau đồng thời cũng thực hiện một hay một số những chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kì một bộ phận nào trong đó thì cả hệ thống không thể hoạt động được,nếu thỏa mãn đồng thời cả 4 tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là TSCĐ HH +Chắc chắn thu đựơc lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó. +Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy +Có thời gian sử dụng từ một năm trở lênNguyễn Thị Thanh Lớp: KT 4E3Báo cáo thực tập +Có giá trị từ 10.000.000 đồng trở lên.Trường hợp 1 hệ thống gồm nhiều bộ phận TS riêng lẻ liên kết với nhau trong đó mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu thiếu 1 bộ phận nào đó là cả hệ thống vẫn thực hiện được chức năng hoạt động chính của nó là do yêu cầu quản lý, sử dụng TSCĐ đòi hỏi phải quản lý riêng từng bộ phận tài sản thì 1 bộ phận tài sản đó được coi là 1 TSCĐ HH độc lập.Đối với súc vật làm việc, súc vật cho sản phẩm thì từng con súc vật dược coi là 1 TSCĐ HH. Đối với vườn cây lâu năm thì tưng mảnh vườn dược coi là 1 TSCĐ HH. Những tư liệu lao động không hội đủ cả 4 tiêu chuẩn nêu trên gọi là CC-DC-Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ VH:Đối với TSCĐ VH: mọi khoản chi phí thực tế mà DN đã chỉ ra thỏa mãn đồng thời 4 tiêu chuẩn nêu trên mà không hình thành TSCĐ HH thì dược coi là TSCĐ VH .Nếu những khoản chi phí này không đồng thời thỏa mãn 4 tiêu chuẩn nêu trên thì dược hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ vào CP KD của DN.-Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ thuê TCTSCĐ thuê TC nếu HĐ thuê thỏa mãn 4 tiêu chuẩn sau:+Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo HĐ quyền sở hữu TSCĐ thuê dược chuyển cho bên đi thuê.+HĐ cho phép bên đi thuê được quyền mua lại TSCĐ thuê theo giá thấp hơn giá trị thực tế của TSCĐ thuê tại thời điểm mua lại.+Thời hạn thuê theo HĐ ít nhất phải bằng 60% thời gian cần thiết để khấu hao TSCĐ thuê. 1.1.2: Vai trò của TSCĐ trong quá trình SXKD - Có vai trò đặc biệt cần thiết là giảm cường độ lao động và tăng năng suất lao động.-TSCĐ là những tư liệu lao động tham gia vào quá trình SXKD-TSCĐ có vai trò quan trọng để tạo nên sức mạnh cạnh tranh cho DNNguyễn Thị Thanh Lớp: KT 4E4Báo cáo thực tập 1.2 NHIỆM VỤ KẾ TỐN TSCĐ Để có được những thơng tin hưu ích nhằm phục vụ tốt cho cơng tác quản lý, sử dụng TSCĐ , kế tốn phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:-Ghi chép phản ánh chính xác , đầy đủ, kịp thời số hiện có và tình hình tăng, giảm TSCĐ của tồn DN cũng như ở từng bộ phận trên các mặt số lượng, chất lượng, cơ cấu, giá trị đồng thời kiểm sốt chặt chẽ việc bảo quản, bảo dưỡng và sử dụng TSCĐ ở các bộ phận khác nhau nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng TSCĐ.-Tính tốn chính xác, kịp thời số khấu hao TSCĐ đồng thời phân bổ đúng đắn phí khấuhao vào các đối tượng sử dụng TSCĐ -Phản ánh và kiểm tra chặt chẽ các khoản chi phí sửa chữa TSCĐ. tham gia dự đốn về chi phí sửa chữa và đơn đốc đưa TSCĐ được sửa chữa vào sử dụng 1 cách nhanh chóng-Theo dõi, ghi chép, kiểm tra chặt chẽ q trình thanh lý, nhượng bán TSCĐ nhằm bảo đảm việc quản lý và sử dụng vốn dúng mục đích có hiệu quả.-Lập các báo cáo về TSCĐ, tham gia phân tích tính hình trang bị, sử dụng va bảo quản các loại TSCĐ.1.3: CÁC CÁCH PHÂN LOẠI TSCĐ CHỦ YẾU VÀ NGUN TẮC ĐÁNH GIÁ TSCĐ.1.3.1: Các cách phân loại TSCĐ chủ yếu TSCĐ trong 1 DN rất đa dạng, có sự khác biệt về tính chất kỹ thuật , cơng dụng, thời gian sử dụng… do vậy phân loại TSCĐ theo những tiêu thức khác nhau là cơng việc hết sức cần thiết nhằm quản lý thống nhất TSCĐ trong DN, phụ vụ phân tích đánh giá tình hình trang bị, sử dụng TSCĐ cũng như để xác định các chỉ tiêu tổng hợp liên quan đến TSCĐ. Thơng thường TSCĐ được phân loại theo các tiêu thức sau:1.3.1.1:Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiệnTheo cách phân loại này thì có 2 loại là TSCĐ HH và TSCĐ VHNguyễn Thị Thanh Lớp: KT 4E5Báo cáo thực tập TSCĐ HH gồm:+Nhà cửa, vật kiến trúc+Máy móc, thiết bị+Phương tiện vận tải truyền dẫn+Thiết bị dụng cụ, quản lý+Cây lâu năm, gia súc cơ bản+TSCĐ HH khác TSCĐ VH gồm:+Quyền sử dụng đất +CP thành lập DN +CP nghiên cứu phát triển+Bằng phát minh sáng chế+CP về lợi thế TM+TSCĐ VH khác 1.3.1.2:Phân loại TSCĐ theo nguồn hình thànhTheo cách phân loại này TSCĐ bao gồm các loại sau:-TSCĐ hình thành từ nguồn vốn ngân sách cấp,cấp trên cấp -TSCĐ hình thành từ nguồn vốn tự bổ sung (nguồn khấuhao,quĩ xí nghiệp) ---TSCĐ hình thành từ nguồn vốn kinh doanh, liên kết -TSCĐ hình thành từ nguồn vốn vay nợ dài hạn 1.3.1.3:Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu -TSCĐ tự có:là những TSCĐ được xây dựng , mua sắm hình thành từ nguồn vốn ngân sách cấp hoặc cấp trên cấp , bằng nguồn vốn vay ,nguồn vốn liên doanh , các quĩ của doanh nghiệp và các TSCĐ được biếu , tặng , viên chợ không hoàn lại-TSCĐ thuê ngoài : là những TSCĐ của DN hình thành do việc DN đi thuê sử dụng trong một thời gian nhất định theo HĐ thuê TSCĐ .TSCĐ thuê ngoài gồm :TSCĐ thuê TC và TSCĐ thuê hoạt động Nguyễn Thị Thanh Lớp: KT 4E6Báo cáo thực tập Phân loại theo cách này có tác dụng trong việc quản lý và tổ chức kế toán phù hợp với từng loại TSCĐ theo nguồn hình thành để có giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ trong quá trình SXKD không chỉ với nhưng TSCĐ đi thuê mà có những TSCĐ tự có của DN .1.3.1.4:Phân loại TSCĐ theo công dụng và tình hình sử dụng -TSCĐ dùng cho SXKD -TSCĐ dùng cho phúc lợi , sự nghiệp ,an ninh quốc phòng .-TSCĐ chờ sử lý-TSCĐ bảo quản hộ,cất giữ hộ,cất giữ hộ cho nhà nước Nguyễn Thị Thanh Lớp: KT 4E7Bỏo cỏo thc tp 1.3.2:Nguyờn tc ỏnh giỏ TSC Nguyờn giỏ TSC HH :*Nguyờn giỏ TSC HH mua sm :-Mua trong nc:Nguyờn giỏ TSC loi mua sm(k c c v mi)bao gm: Giỏ thc t phi tr ,tin vay u t cho TSC khi cha a TSC vo s dng, cỏc chi phớ vn chuyn , bc d, chy th,thu v l phớ trc b(nu cú )Nguyên giá =Giá mua ghi trên HĐ+Các CP trớc khi sử dụng-Các khoản giảm trừTrong đó :Đối với các TSCĐ mua về sử dụng cho SXKD mặt hàng phải chịu thuế GTGT và DN tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thì giá mua không bao gồm thuế GTGT đợc hoàn lại khi mua TSCĐ .Ngợc lại đối với các TSCĐ mua ngoài sử dụng cho SXKD sản phẩm ,dịch vụ không phải nộp thuế GTGT hoặc TSCĐ ở các DN nộp thuế GTGT theo phơng pháp tính thuế trực tiếp thì nguyên giá TSCĐ bao gồm cả thuế GTGT mà DN phải trả khi mua TSCĐ .CP trớc khi sử dụng bao gồm :Các CP vận chuyển , bốc xếp ban đầu ,CP tân trang , lắp đặt,chạy thử,thuế trớc bạ (nếu có),CP chuyên gia và các CP liên quan trực tiếp khác .Các khoản phế liệu thu hồi do chạy thử đợc trừ ra khỏi CP này +Trả chậm:Nguyên giá TSCĐ HH mua săm đợc thanh toán theo phơng thức trả chậm đợc tính theo giá mua trả ngay tại thời điểm mua.Khoản chênh lẹch giữa giá mua trả chậm và giá mua trả tiền ngay đợc hạch toán vào cp theo kì hạn thanh toán, trừ khi số chênh lẹch đó dợc tính vào nguyên giá TSCĐ HH (vốn hóa) theo quy định chuẩn mực" CP đi vay" - Theo phơng thức trao đổi với TSCĐ tơng tự và TSCĐ không tơng tự:+Nguyên giá TSCĐ HH dới hình thức trao đổi 1 TSCĐ HH không tơng tự hoặc tài sản khác là giá trị hợp lý của TSCĐ HH nhận về, hoặc giá trị hợp lý của tài sản đem đi trao đổi(sau khi + thêm các khoản phải trả thêm hoặc trừ đi các khoản phải thu về) cộng(+) các khoản thuế( không bao gôm các khoản thuế đợc Nguyn Th Thanh Lp: KT 4E8Bỏo cỏo thc tp hoàn lại), các CP liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng nh:CP vận chuyển, bốc dỡ, cp nâng cấp, CP lắp đặt, chạy thử, lệ phí trớc bạ +Nguyên giá TSCĐ HH dới hình thức trao đổi với 1 TSCĐ HH tơng tự hoặc có thể hình thành do đợc bán để đổi lấy quyền sở hữu 1 TSCĐ HH tơng tự la giá trị còn lại của TSCĐ HH đem trao đổi- Mua nhập khẩuNguyên giá=Giá mua+Thuế NK=Các CP trớc khi sd+Lãi tiền vay đợc vốn hóaGiỏ mua NK c cn c trờn H do bờn bỏn lp tr s tin c gim giỏ, chit khu TM, i vi cỏc TSC mua NK v s dng cho SXKD mt hng phi chu thu GTGT v DN tớnh thu GTGT theo phng phỏp KT thỡ giỏ tr mua khụng bao gm thu c hon li khi mua TSC v ngc li,i vi cỏc TSC mua NK ngoi s dng cho SXKD sn phm, dch v khụng phi np thu GTGT, hoc TSC cỏc DN np thu GTGT theo phng phỏp tớnh thu trc tip thỡ nguyờn giỏ TSC bao gm c thu GTGT m DN phi tr khi mua TSC. CP trc khi s dng ca TSC NK bao gm: cỏc CP vn chuyn , bc xp ban u ,CP tõn trang, lp t , chy th, thu trc b(nu cú)CP chuyờn gia va cỏc CP liờn quan trc tip khỏc. cỏc khon ph liu thu hi do chy th c tr ra khi CP ny.-c ti tr, biu tng.Nguyờn giỏ TSC HH c ti t, biu tng :l giỏ tr theo ỏnh giỏ thc t ca hi ng giao nhn cng(+)cỏc CP m bờn nhn phi chi ra tớnh n thi im a ra TSC vo trng thỏi sn sng s dng nh:CP vn chuyn, bc d, nõng cp,, lp t, chy th ,l phớ trc b.*Nguyờn giỏ TSC HH do u t XDCB hon thnh bn giao a vo s dng. Nguyn Th Thanh Lp: KT 4E9Bỏo cỏo thc tp Nguyờn giỏ TSC HH do u t XDCB hon thnh bn giao a vo s dng la giỏ quyt toỏn cụng trỡnh u t xõy dng,cỏc CP liờn quan trc tip khỏc v l phớ trc b( nu cú)* Nguyờn giỏ TSC HH do nhn gúp vn liờn doanh, liờn kt hoc gúp vn c phnNguyên giá=Giá trị vốn góp đợc XĐ+Các CP tiếp nhận TSCĐ phát sinh và các cp trơc khi sd khác(nếu có)Giá trị vốn góp của các TSCĐ này thờng do hội đồng định giá tài sản của công ty xác định hoặc theo thỏa thuận giữa các bên liên quan.Nguyên giá TSCĐ thuê TCNguyên giá TSCĐ thuê TC phản ánh ở đơn vị thuê là: giá trị hợp lý của tài sản thuê tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản. Nếu giá trị hợp ly của taì sản thuê cao hơn giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tài sản tối thiểu thì nguyên giá ghi theo giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu. CP phát sinh ban đầu liên quan trực tiếp đến hoạt động thuê TC đợc tính vào nguyên giá của TSCĐ đi thuê. Nguyên giá TSCĐ VH Nguyên giá TSCĐ VH bao gồm tổng các CP thực tế đã chi ra có liên quan đến việc hình thành từng TSCĐ VH cụ thể đợc vốn hóa theo quy định-Cụ thể theo nguyên giá TSCĐ VH mua riêng biệt :Nguyên giá TSCĐ VH mua riêng biệt bao gồm giá mua và các CP liên quan trực tiếp đến việc đa TSCĐ vào sử dụng không bao gồm các khoản thuế đ-ợc hoàn lại, các khoản chiết khấu TM v các khoản giảm giá.-Nguyên giá TSCĐ VH mua theo phơng thức trả chậm, trả góp:Nguyên giá TSCĐ VH mua theo phơng thức trả chậm, trả góp: nguyên giá TSCĐ là giá mua trả tiền ngay tại thời điểm mua. Khoản chênh lệch giữa giá muâtr chậm, trả góp và giá mua trả tiền ngay đợc thanh toán vào CP TC theo kỳ hạn thanh toán, trừ khi số chênh lệch đó đợc tính vào nuyên giá của TSCĐ theo quy định vốn hóa CP lãi vay.Nguyn Th Thanh Lp: KT 4E10[...]... CễNG TY TNHH TM DCH V THI PHIấN 2.1 C IM CHUNG CA CễNG TY TNHH TM- DV THI PHIấN 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin Cụng ty TNHH TM- DV Thỏi Phiờn Cụng ty TNHH TM- DV Thỏi Phiờn tr s ti 82 Vng Tha VThanh Xuõn-HN, c thnh lp trờn c s UBND thnh ph H Ni vi s vn iu l l 2.500.000.000 ng v s lao ng 45 ngi Cụng ty TNHH TM- DV Thỏi Phiờn c thnh lp cha lõu, s vn ban u khụng ln nhng tri qua 4 nm hot ng, Cụng ty ó... Th Thanh 11 Lp: KT 4E Bỏo cỏo thc tp 1.4.2:Chng t k toỏn TSC -Biờn bn giao nhn TSC (mu s 01-TSC ) -Húa n khi lng XDCB hon thnh(mu s10-BH) -Biờn bn thanh lý TSC (mu s 03-TSC ) -Biờn bn giao nhn TSC sa cha ln hon thnh(mu s 04-TSC ) -Biờn bn ỏnh giỏ li TSC (mu s 05-TSC ) -Th TSC(mu s 02-TSC ) -TSC v s theo dừi TSC v cụng c, dng c theo ni sd -Cỏc chng t k toỏn cú liờn quan khỏc, nh: Húa n mua hng, t kờ... thnh +Th tớnh giỏ thnh sn phm, cụng trỡnh xõy lp hon thnh Ngoi cỏc s tng hp v chi tit trờn, Cụng ty khụng s dng mt loi s nht ký c bit no khỏc Quy trỡnh hch toỏn TSC trờn h thng s theo hỡnh thc nht ký chung nh sau:(S 8) Sơ đồ 8: Trình tự hạch toán TSCĐ theo hình thức Nhật ký chung tại Công ty TNHH TM_ DV Thái Phiên Chng t gc S chi tit TSC Nht ký chung S cỏi TK 211,214 Bng tng hp chi tit TSC Bng C s phỏt... ty, chi tit cụng n ca i vi Cụng ty, bng thanh toỏn hp ng khoỏn tng cụng trỡnh, bng kờ chi tit cỏc khon vay, quyt toỏn vt t, bỏo cỏo thm nh kt qu 2.1.3.2: Vic vn dng ch k toỏn ti cụng ty TNHH TM- DV Thỏi Phiờn Hin nay, ti cụng ty h thng h thng ti khon ca Cụng ty c xõy dng da trờn h thng ti khon k toỏn doanh nghip do B ti chớnh ban hnh theo Quyt nh s 1864/1998/Q/BTC ngy 10/07/2002 Hỡnh thc s m cụng ty. .. chc qun lý ca cụng ty nh trong S 6 S 6: S t chc b mỏy qun lý ca Cụng ty TNHH TM- DV Thỏi Phiờn Giỏm c PG K thut Phũng k thut PG thi cụng Phũng kinh t k hoch PG xng Phũng t chc hnh chớnh T c khớ Phũng k toỏn Xng v cỏc i thi cụng iu hnh, ch o trc tip 2.1.3 Cụng tỏc t chc qun lý.t chc SX v t chc b mỏy k toỏn ca Cụng ty TNHH TM- DV Thỏi Phiờn 2.1.3.1: Cụng tỏc t chc b mỏy k toỏn Xut phỏt t nhng c im sn... t phỏt sinh i, nh k gi v phũng k toỏn Cụng ty kim tra, x lý tng hp (vai trũ ny thng do i trng kiờm nghim) Riờng i vi xng l n v trc thuc Cụng ty, c phộp m s k toỏn riờng theo dừi cỏc hot ng ti chớnh k toỏn trong k nhng cui k phi tp trung s sỏch, ti liu v phũng k toỏn i chiu v lp bỏo cỏo tng hp ca ton Cụng ty S 7: S t chc b mỏy k toỏn ca Cụng ty TNHH TM- DV Thỏi Phiờn K toỏn trng K toỏn vt t, TSC... TON TSC 2.2.1 Tỡnh hỡnh u t v TSC ti Cụng ty TNHH TM_ DV Thỏi Phiờn L mt cụng ty xõy lp, vỡ vy TSC luụn l mt b phn khụng th thiu trong cỏc t liu lao ng m Cụng ty s dng phc v cho hot ng sn xut kinh doanh c bit l nhng mỏy múc, phng tin vn ti phc v cho thi cụng cỏc cụng trỡnh Hin ti, Cụng ty khụng cú TSC vụ hỡnh m ch xem xột TSC hu hỡnh TSC hu hỡnh trong Cụng ty hu ht l nhng n v ti sn c lp Nguyn Th Thanh... nm gn õy, TSC trong Cụng ty ó c u t i mi nhiu vi ngun ch yu t vay tớn dng Nm 2004 va qua Cụng ty ó u t 1.029.011.324 ng vo vic sa cha v mua sm mi phc v cho sn xut kinh doanh Vic u t trang thit b mỏy múc mi, hin i thay th dn mỏy múc c l mc tiờu lõu di ca Cụng ty nhm nõng cao cht lng v hiu qu s dng ca TSC 2.2.2 Thc t phõn loi TSC trong Cụng ty TNHH TM_ DV Thỏi Phiờn Trong Cụng ty, TSC hu hỡnh bao gm nhiu... gim:Nguyờn giỏ TSC VH gim trong k trong k DCK: Nguyờn giỏ TSC VH hin cũn cui k Ti khon 213 cú 7 ti khon cp 2 sau: -TK 2131: Quyn s dng t -TK 2132: Quyn phỏt hnh -TK 2133: Bn quyn, bng sỏng ch -TK 2134: Nhón hiu hng húa -TK 2135: Phn mm mỏy vi tớnh -TK 2136: Giy phộp v giy phộp nhng quyn -TK 2138: TSC VH khỏc *Ti khon 214: Hao mũn TSC N TK 214 Cú DK: Giỏ tr hao mũn TSC hin cú u k PS gim: Cỏc nghip v... nghiên cứuvà cá khỏan mục tơng tự không đợc xác định là TSCĐ VH mà hạch toán vào KD tròng kỳ -Nguyên giá TSCĐ VH là quyền sở hữu có thời hạn Nguyên giá TSCĐ VH là quyền sở hữu có thời hạn là tiền chi ra để có quyền sử dụng đất hợ phápcộng CP cho đền bù gải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trớc bạ.(không bao gồm các cp chia ra để xd các công tring trên đất) hoặc là giá trị quyền sd đất nhận góp . kế toán TSCĐ tại công ty Chương II :Thực tế công tác kế toán TSCĐ tại công ty Chương III: Một số nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán TSCĐ tại công. cán bộ phòng kế toán cùng với vốn kiến thức của mình em mạnh dạn chọn đề tài:" ;Hạch toán kế toán TSCĐ tại công ty TNHH TM - DV Thái Phiên. Kết cấu bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạch toán kế toán TSCĐ tại công ty TNHH TM - DV Thái Phiên, Hạch toán kế toán TSCĐ tại công ty TNHH TM - DV Thái Phiên, Hạch toán kế toán TSCĐ tại công ty TNHH TM - DV Thái Phiên, Khái niệm,đặc điểm TSCĐ ,tiêu chuẩn ghi nhận, Chế độ tính và sd khấu hao TSCĐ hiện hành: Phân loại cơng tác sửa chũa TSCĐ : Các phương thức tiến hành sửa chữa TSCĐ Tài khoản kế tốn sd để phản ánh CP sửa chữa TSCĐ, Tình hình đầu tư về TSCĐ tại Cơng ty TNHH TM_DV Thái Phiên Thực tế phân loại TSCĐ trong Cơng ty TNHH TM_DV Thái Phiên, Hạch tốn chi tiết TSCĐ tại Cơng ty TNHH TM_DV Thái Phiên, Hạch tốn sửa chữa TSCĐ tại Cơng ty, Ưu điểm III HỒN THIỆN HẠCH TỐN TSCĐ HH TẠI, Những tồn tại cần khắc phục, Hồn thiện hạch tốn chi tiết TSCĐ Hồn thiện hạch tốn sửa chữa lớn TSCĐ, Hồn thiện hạch tốn khấu hao TSCĐ, Nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ trong Công ty

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay