PHÂN TÍCH nội DUNG, QUY LUẬT QUAN hệ sản XUẤT PHÙ hợp với TRÌNH độ PHÁT TRIỂN của lực LƯỢNG sản XUẤT ĐẢNG TA đã NHẬN THỨC và vận DỤNG QUY LUẬT này NHƯ THẾ nào TRONG GIAI đoạn HIỆN NAY

22 1,917 12

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,609 tài liệu

  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2013, 12:11

Lời mở đầu Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lợng sản xuất là qui luật hết sức phổ biến trong công cuộc xây dựng đất nớc của mỗi quốc gia. Sự mâu thuẫn hay phù hợp giữa quan hệ sản xuất lực lợng sản xuất đều có ảnh hởng rất lớn tơí nền kinh tế. Sự tổng hoà mối quan hệ giữa lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất tạo nên một nền kinh tế có lực lợng sản xuất phát triển kéo theo một quan hệ sản xuất phát triển. Nói cách khác Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ của lực lợng sản xuất là một điều kiện tất yếu để phát triển một nền kinh tế. Do vậy, việc nắm vững vận dụng đúng đắn quy luật này sẽ giúp cho đảng nhà nớc có một chính sách mục tiêu thích hợp để đa đất nớc ta tiến lên trên con đờng đổi mới phát triển. giúp cho sinh viên chúng ta có một cái nhìn đúng đắn hơn về sự phát triển kinh tế xã hội từ đóthể góp môt phần nhỏ bé của minh vào công cuộc xây dựng đổi mới đất nớc. Do thời gian còn hạn hẹp sự hiểu biết các vấn đề cha sâu sắc, chắc chắn bài viết còn có rất nhiều thiếu sót. Bởi vậy em mong đợc sự chỉ bảo, phê phán của cô giáo để có thể sửa chữa, khắc phục những mặt kiến thức còn yếu của mình để bài viết có thể hoàn thiện hơn. 1 MụC LụC A. ĐặT VấN Đề. - lý do chọn đề tài. - Nêu khái quát đề tài. B. GIảI QUYếT VấN Đề. I.KHái niệm về lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lợng sản xuất 1.1. Khái niệm về lực lợng sản xuất qUAn hệ sản xuất: 1.1.1/ Lực lợng sản xuất: 1.1.2/ Khái niệm về quan hệ sản xuất: 1.2/ Quy luật về quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lợng sản xuất: 1.2.1/ Tính chất trình độ của lực lợng sản xuất: a/ Tính chất: b/ Trình độ của lực lợng sản xuất: 1.2.2/ Quy luật về quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lợng sản xuất: a.Sự vận động,phát triển của lực lợng sản xuất quyết định làm thay đổi quan hệ sản xuất cho phù hợp với nó. b. Quan hệ sản xuất cũng có tính độc lập tơng đối tác động trở lại sự phát triển của lực lợng sản xuất. ii. ĐảNG TA NHậN THứC VậN DụNG QUY LUậT NàY TRONG GIAI ĐOạN HIệN NAY. 2.1. Sự hình thành phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần 2 2.2. Qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất đợc vận dụng trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. 2.3. Qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất . c. KếT LUậN 1. Thành tựu đạt đợc nhờ vận dụng đúng đắn quy luật đợc vận dụng trong quá trình CNH-HĐH đất nớc 2. Hạn chế 3.Giải pháp. Danh mục tài liệu tham khảo 3 a. đặt vấn đề Xã hội loài ngời muốn tồn tại phát triển không thể không sản xuất ra của cải vật chất mà trình độ phát triển của nó đợc biểu hiện chính bởi phơng thức sản xuất trong mỗi giai đoạn lịch sử nhất định. Từ khi con ngời mới xuất hiện trên hành tinh đã trải qua năm phơng thức sản xuất. Đó là: Cộng sản nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, xã hội phong kiến, xã hội t bản chủ nghĩa. T duy nhận thức của con ngời không dừng lại ở một chỗ mà theo thời gian ngày càng phát triển hoàn thiện hơn, từ đó kéo theo sự thay đổi phát triển trong sản xuất. Lịch sử phát triển của sản xuất trong xã hội loài ngời là lịch sử phát triển của các ph- ơng thức sản xuất kế tiếp nhau. Phơng thức sản xuất là sự thống nhất biện chứng giữa lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất, là cách thức sản xuất ra của cải vật chất mà trong đó lực lợng sản xuất đạt đến một trình độ nhất định, thống nhất với quan hệ sản xuất tơng ứng với nó. Phơng thức sản xuất vừa là hạt nhân đồng thời vừa là động lực thúc đẩy quy đinh mọi mặt của đời sống xã hội. Không thể thúc đẩy sự tăng trởng của nền kinh tế nếu không hiểu biết về cách thức sản xuất không có những biện pháp tối u tác động nhằm hoàn thiện phơng thức sản xuất mà cụ thể chính là hoàn thiện mối quan hệ giữa lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất. Tác động qua lại biện chứng giữa lực lợng sản xuất với quan hệ sản xuất đã đợc Mac Ăngghen khái quát thành quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất lực lợng sản xuất. Chủ nghĩa duy vật lịch sử đã khẳng định rằng lực lợng sản xuất có vai trò quyết định đối với quan hệ sản xuất ngợc lại, có thể thúc đầy hoặc kìm hãm sự phát triển của lực lợng sản xuất. Xã hội ngày càng phát triển thì mối quan hệ giữa quan hệ sản xuất lực lợng sản xuất là không thể tách rời, đây là quy luật chung của sự phát triển là một trong những quy luật quan trọng quy định sự tồn tại, phát triển tiến bộ xã hội. Chính vì thế mà không phải ngẫu nhiên việc nghiên cứu quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lợng sản xuất là một trong những nội dung quan trọng của công cuộc đổi mới chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đang tiến hành hôm nay. Chúng ta đã có những bài học đắt giá, đó là sự sai lầm khi xây 4 dựng nhiều yếu tố của quan hệ sản xuất vợt trớc so với lực lợng sản xuất mà chúng ta hiện có. Đó là việc chỉ cho phép các hình thức sở hữu Nhà nớc sở hữu tập thể tồn tại, trong khi các hình thức sở hữu khác đang còn có tác dụng mạnh mẽ đối với lực lợng sản xuất thì lại bị ngăn cấm, không đợc phép phát triển. Việc đó đã dẫn đến tình trạng sản xuất bị đình đốn, ngời lao động không làm việc hết mình, xã hội không phát triển. Vậy phải giải quyết vấn đề này nh thế nào ? Việc vận dụng đúng đắn qui luật trên vào công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay là vô cùng cấp thiết. 5 B. giải quyết vấn đề I.KHái niệm về lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lợng sản xuất 1.1. Khái niệm về lực lợng sản xuất qUAn hệ sản xuất: 1.1.1/ Lực l ợng sản xuất: Lực lợng sản xuất biểu hiện mối quan hệ giữa con ngời với tự nhiên trong quá trình sản xuất. Nghĩa là trong quá trình thực hiện sản xuất xã hội con ngời chinh phục tự nhiên bằng các sức mạnh hiện thực của mình sức mạnh đó đợc chủ nghĩa duy vật lịch sử khái quát trong khái niệm lực lợng sản xuất. Trình độ lực lợng sản xuất biểu hiện trình độ chinh phục tự nhiên của con ngời. Lực l- ợng sản xuất nói lên năng lực thực tế của con ngời trong quá trình sản xuất tạo nên của cải cho xã hội đảm bảo sự phát triển của con ngời. Vậy lực lợng sản xuất là năng lực thực tiễn cải biến giới tự nhiên của con ngời nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống của mình. Lực lợng sản xuất bao gồm ngời lao động kỹ năng lao động t liệu sản xuất. Trong đấy ngời lao động là nhân tố quan trọng chủ đạo lực lợng sản xuất cơ bản nhất, quyết định nhất của xã hội. Lê nin viết: Lực lợng sản xuất hàng đầu của toàn thể nhân loại là công nhân, ngời lao động chính ngời lao động là chủ thể của quá trình lao động sản xuất, với sức mạnh kĩ năng lao động của mình sử dụng t liệu lao động tác động vào đối tợng lao động để sản xuất ra của cải vật chất. T liệu sản xúât bao gồm đối tợng lao động t liệu lao động. Đối tợng lao động là bộ phận của giới nhiên mà lao động của con ngời tác động vào làm thay đổi hình thái của nó cho phù hợp với mục đích của con ng- ời.T liệu lao động là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con ngời lên đối tợng lao động nhằm biến đổi đối tợng lao động theo mục đích của mình. Do đó, t liệu lao động đợc coi là cánh tay thứ 2 của con ngời. Nó kéo dài tăng cờng sức mạnh thế giới quan con ngời T liệu lao động do con ngời sáng tạo ra, trong đó công cụ sản xuất đóng vai trò đặc biệt 6 quan trọng trong việc biến đổi tự nhiên. Công cụ lao động là yếu tố động nhất của lực lợng sản xuấtnhân sức mạnh của con ngời trong quá trình sản xuất. Cùng với quá trình phát triển của khoa học kĩ thuật công cụ lao động không ngừng đợc cải tiến. Trình độ phát triển của công cụ lao động là thớc đo trình độ chinh phục tự nhiên của con ngời là tiêu chuẩn phân biệt các thời đại kinh tế trong lịch sử. C. Mác viết: "Những thời đại kinh tế khác nhau không phải ở chỗ chúng sản xuất ra cái gì mà là ở chỗ chúng sản xuất bằng cách nào, với những t liệu lao động nào" Trong sự phát triển của lực lợng sản xuất khoa học đóng vai trò ngày càng to lớn. Sự phát triển của khoa học gắn liền với sản xuất là động lực mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất phát triển. Ngày nay khoa học phát triển đến mức trở thành nguyên nhân trực tiếp của nhiều biến đổi to lớn trong sản xuất trong đời sống trở thành: lực lợng sản xuất trực tiếp. Có thể nói: khoa học công nghệ hiện đại là đặc trng cho lực lợng sản xuất hiện đại. 1.1.2/ Khái niệm về quan hệ sản xuất: Để tiến hành quá trình sản xuất nhất định con ngời phải có mối quan hệ với nhau. Tổng thể những mối quan hệ này gọi là quan hệ sản xuất. Nói cách khác quan hệ sản xuấtquan hệ giữa ngời với ngời trong sản xuất. Quan hệ sản xuất do con ngời tạo ra song nó đợc hình thành một cách khách quan không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con ngời. Với tính chất là những quan hệ kinh tế khách quan không phụ thuộc vào ý muốn của con ngời, quan hệ sản xuất là những quan hệ mang tính vật chất của đời sống xã hội. Quan hệ sản xuất là hình thức xã hội của lực lợng sản xuất là cơ sở của đời sống xã hội. Quan hệ sản xuất gồm 3 mặt: - Quan hệ sở hữu về t liệu sản xuất tức là quan hệ giữa ngời với t liệu sản xuất. Tính chất của quan hệ sản xuất trớc hết đợc quy định bởi quan hệ sở hữu đối với t liệu sản xuất Biểu hiện thành chế độ sở hữu. trong hệ thống các quan hệ sản xuất thì quan hệ sở hữu về t liệu sản xuất có vai trò quyết định đối với các quan hệ xã hội khác. 7 Trong các hình thái kinh tế xã hội mà loài ngời đã từng trải qua, lịch sử đã đợc chứng kiến sự tồn tại của 2 loại hình sở hữu cơ bản đối với t liệu sản xuất: sở hữu t nhân sở hữu công cộng. Sở hữu công cộng là loại hình mà trong đó t liệu sản xuất thuộc về mọi thành viên của cộng đồng. Do t liệu sản xuất là tài sản chung của cả cộng đồng nên các quan hệ xã hội trong sản xuất trong đời sống xã hội nói chung trở thành quan hệ hợp tác giúp đỡ nhau. Ngợc lại trong các chế độ t hữu do t liệu sản xuất chỉ nằm trong tay một số ngời nên của cải xã hội không thuộc về số đông mà thuộc về một số ít ngời các quan hệ xã hội do vậy bất bình đẳng. - Quan hệ tổ chức quản lý kinh doanh sản xuất: Tức là quan hệ giữa ngời với ngời trong sản xuất trong trao đổi vật chất của cải. Trong hệ thống các quan hệ sản xuất các quan hệ về mặt tổ chức quảnsản xuất là các quan hệ có khả năng quyết định một cách quy mô tốc độ hiệu quả xu hớng mỗi nền sản xuất cụ thể đi ngợc lại các quan hệ quản tổ chức có thể làm biến dạng quan hệ sở hữu ảnh hởng tiêu cực đến kinh tế xã hội. - Quan hệ phân phối sản xuất sản phẩm tức là quan hệ chặt chẽ với nhau cùng mục tiêu chung là sử dụng hợp có hiệu qủa t liệu sản xuất để làm cho chúng không ngừng đợc tăng trởng, thúc đẩy tái sản xuất mở rộng nâng cao phúc lợi cho ngời lao động. Bên cạnh các quan hệ về mặt tổ chức quản lý, trong hệ thống quan hệ sản xuất, các quan hệ về mặt phân phối sản phẩm lao động cũng là những nhân tố có ý nghĩa hết sức to lớn đối với sự vận động của toàn bộ nền kinh tế. Quan hệ phân phối có thể thúc đẩy tốc độ nhịp điệu của sản xuất nhng ngợc lại nó có khả năng kìm hãm sản xuất kìm hãn sự phát triển của xã hội Nếu xét riêng trong phạm vi một quan hệ sản xuất nhất định thì tính chất sở hữu quyết định tính chất của quản phân phối. Mặt khác trong mỗi hình thái kinh tế xã hội nhất định quan hệ sản xuất thống trị bao giờ cũng giữ vai trò chi phối các quan hệ sản xuất khác, ít nhiều cải biến chúng để chẳng những chúng không đối lập mà phục vụ đắc lực cho sự tồn tại phát triển của kinh tế xã hội mới. 8 1.2/ Quy luật về quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lợng sản xuất: 1.2.1/ Tính chất trình độ của lực l ợng sản xuất: a/ Tính chất: Tính chất của lực lợng sản xuất là tính chất của t liệu sản xuất lao động. Khi nền sản xuất đợc thực hiện với những công cụ ở trình độ phổ thông, lực lợng sản xuất chủ yếu mang tính chất cá nhân. Khi trình độ sản xuất đạt tới trình độ cơ khí hoá, lực lợng sản xuất đòi hỏi phải đợc vận động cho sự hợp tác xã hội rộng rãi trên cơ sở chuyên môn hoá. Tính chất tự cấp tự túc cô lập của nền sản xuất nhỏ lúc đó phải đợc thay thế bởi tính chất xã hội hoá. b/ Trình độ của lực l ợng sản xuất: Lực lợng sản xuất là yếu tố có tác dụng quyết định đối với sự phát triển của phơng thức sản xuất: Trình độ của lực lợng sản xuất trong từng giai đoạn của lịch sử loài ngời thể hiện trình độ chinh phục tự nhiên của loài ngời trong giai đoạn đó. Khái niệm trình độ của lực lợng sản xuất nói lên khả năng của con ngời thông qua việc sử dụng công cụ lao động thực hiện quá trình cải biến tự nhiên nhằm đảm bảo cho sự sinh tồn phát triển của mình. Trình độ lực lợng sản xuất thể hiện ở: Trình độ công cụ lao động, trình độ quản lý xã hội trình độ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh nghiệm kỹ năng của con ngời trình độ phân công lao động. Trên thực tế tính chất trình độ của lực lợng sản xuất không tách biệt nhau. 1.2.2/ Quy luật về quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực l ợng sản xuất : Lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất là hai mặt của phơng thức sản xuất, chúng tồn tại không tách rời nhau, tác động qua lai lẫn nhau một cách biện chứng, tạo thành quy luật sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất-quy luật cơ bản nhất của sự vận động phát triển xã hội. 9 a.Sự vận động,phát triển của lực l ợng sản xuất quyết định làm thay đổi quan hệ sản xuất cho phù hợp với nó. Mỗi phơng thức sản xuất mới ra đời là sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất. Lực lợng sản xuấtnhân tố thờng xuyên biến đổi phát triển. Ngợc lại quan hệ sản xuất thờng có tính ổn định trong một thời gian dài. Sự biến đổi của lực lợng sản xuất có nhiều nguyên nhân: do ngời lao động không ngừng nâng cao kĩ năng kinh nghiệm, khoa hoc kĩ thuật ngày càng tiến bộ trở thành lực lợng sản xuất trực tiếp. Chính vì vậy mà sự phát triển của lực lợng sản xuất đến một giới hạn nhất định sẽ đặt ra nhu cầu xoá bỏ quan hệ sản xuất hiện có. Việc xoá bỏ quan hệ sản xuất cũ thay nó bằng một quan hệ sản xuất mới cũng có nghĩa là diệt vong cả một phơng thức sản xuất lỗi thời sự ra đời của một phơng thức sản xuất mới. Sự xoá bỏ các hình thức quan hệ sản xuất hiện có không phải là tự thân mà phải thông qua một phơng thức chính trị pháp quyền mà phơng thức pháp quyền là trực tiếp. Những quan hệ sản xuất hiện có từ chỗ là hình thức kinh tế cần thiết để đảm bảo duy trì khai thác, phát triển của lực lợng sản xuất giờ đây trở thành những hình thức kìm hãm sự phát triển đó. Sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất là một trạng thái mà trong đó quan hệ sản xuất là: hình thức phát triển của lực lợng sản xuất. Trong trạng thái đó tất cả các mặt của quan hệ sản xuất đều tạo địa bàn đầy đủ cho lực lọng sản xuất phát triển. Nh vậy ở trạng thái phù hợp thì cả 3 mặt của quan hệ sản xuất thích ứng phù hợp với trình độ phát triển của lực luợng sản xuất. Sự phát triển của lực lọng sản xuất đến một trình độ nhất định làm cho quan hệ sản xuất từ chỗ phù hợp thành không phù hợp với sự phát triển của lực lọng sản xuất. Khi đó quan hệ sản xuất trở thành xiềng xích của lực lợng sản xuất, kìm hãm lực lợng sản xuất phát triển. Song yêu cầu khách quan của sự phát triển lực lợng sản xuất tất yếu dẫn đến thay thế quan hệ sản xuất cũ bằng quan hệ sản xuất mới phù hợp với trình độ phát triển mới của lực lợng sản xuất 10
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH nội DUNG, QUY LUẬT QUAN hệ sản XUẤT PHÙ hợp với TRÌNH độ PHÁT TRIỂN của lực LƯỢNG sản XUẤT ĐẢNG TA đã NHẬN THỨC và vận DỤNG QUY LUẬT này NHƯ THẾ nào TRONG GIAI đoạn HIỆN NAY , PHÂN TÍCH nội DUNG, QUY LUẬT QUAN hệ sản XUẤT PHÙ hợp với TRÌNH độ PHÁT TRIỂN của lực LƯỢNG sản XUẤT ĐẢNG TA đã NHẬN THỨC và vận DỤNG QUY LUẬT này NHƯ THẾ nào TRONG GIAI đoạn HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn