Tài liệu Máy và thiết bị chuẩn bị môi trường dinh dưỡng_chương 5 doc

10 399 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2013, 06:17

. nghởch õaớo õổồỡng coù thóứ tờch 50 0, 750 vaỡ 1000 m 3 . Thióỳt bở laỡ bóứ chổùa hỗnh truỷ õổùng coù õaùy noùn vaỡ nừp (hỗnh 5. 2). Bón trong thióỳt bở coù. dỉåïi ạp sút åí nhiãût âäü 1 25 ÷130 0 C. 5. 2. THIÃÚT BË ÂÃØ TRUNG HO AXIT, HO TAN V ÂO TRÄÜN CẠC CÁÚU TỈÍ CA MÄI TRỈÅÌNG DINH DỈÅỴNG Dung dëch nỉåïc v
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Máy và thiết bị chuẩn bị môi trường dinh dưỡng_chương 5 doc, Tài liệu Máy và thiết bị chuẩn bị môi trường dinh dưỡng_chương 5 doc, Tài liệu Máy và thiết bị chuẩn bị môi trường dinh dưỡng_chương 5 doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn