Tài liệu Cách dùng thì trong Tiếng Anh docx

13 722 4
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2013, 16:15

Cách dùng thì trong Tiếng Anh? Việc sử dụng chính xác thì và hình thái của động từ là một điều rất quan trọng trong ngữ pháp Tiếng Anh. Sau đây là một số quy tắc đơn giản giúp bạn có thể lựa chọn các thì để sử dụng cho chính xác. Hãy nhớ rằng, việc sử dụng thì của động từ phụ thuộc vào việc bạn chứng kiến sự việc hay hành động đó như thế nào. 1, Thói quen hàng ngày hoặc các trạng thái cố định thường xuyên: sử dụng hình thái đơn giản của động từ Ví dụ: - I live in London. (Tôi sống ở London) Câu này nói lên một sự thật là “Tôi” luôn sống tại London, London là nơi có chỗ ở của tôi. - I lived in the countryside when I was a child. (Tôi sống ở nông thôn khi còn bé) Câu này chỉ một trạng thái kéo dài trong quá khứ. 2, Những trạng thái tạm thời hoặc đang xảy ra: sử dụng hình thái tiếp diễn của động từ Ví dụ: - I'm working as a secretary at the moment. (Tại thời điểm này, tôi đang làm việc như một thư ký.) Công việc “thư ký” (secretary) không phải là một công việc cố định và có lẽ “tôi” chỉ làm công việc này trong khi chờ đợi tìm được một công việc khác. - House prices are rising. (Giá nhà đang tăng.) Giá nhà đang tăng liên tục, liên tiếp, chưa hề ngừng tăng tại bất kỳ thời điểm nào. - She was wearing a black dress. (Cô ấy đang diện một chiếc váy màu đen.) Page 1 of 13 Cô ấy đã mặc chiếc váy đó từ trước khi tôi nhìn thấy cô ấy và cô ấy vẫn mặc nó sau khi tôi nhìn thấy cô ấy – hành động “mặc” kéo dài liên tục trong một quãng thời gian nhất định. 3, Liên kết các thời điểm khác nhau: sử dụng hình thái hoàn thành của động từ để thể hiện việc một sự việc kết thúc hay hoàn thành trước sự việc khác, hay để thể hiện việc một trạng thái xảy ra tiếp theo sau một trạng thái khác. Ví dụ: - I have lived here for two years. (Tôi đã sống ở đây trong 2 năm qua.) Câu này đồng nghĩa với: “I started to live here two years ago and I still live here.” (Tôi đã bắt đầu sống ở đây từ hai năm trước và đến bây giờ, tôi vẫn đang sống ở đây.) - I will have finished the report before next week. (Tôi sẽ hoàn thành báo cáo trước tuần sau.) Tức là vào một thời điểm nào đó trước tuần sau, tôi sẽ hoàn thành bản báo cáo nhưng tôi không biết chính xác thời điểm đó là vào ngày giờ nào. - He had studied law before he met her. (Anh ấy đã học luật trước khi gặp cô ấy.) Anh ấy đã gặp cô ấy tại một thời điểm trong quá khứ nhưng việc anh ấy học luật còn xảy ra trước đó nhưng chúng ta không biết chính xác là anh ấy học luật vào lúc nào. Các thì trong tiếng Anh Page 2 of 13 1- HIỆN TẠI ĐƠN/HIỆN TẠI ĐƠN TIẾP DIỄN 1- THÌ HIỆN TẠI ÐƠN Thì hiện tại đơn giản diễn tả hành động có thật trong quá khứ, hiện tại, và tương lai. Thì hiện tại đơn giản cũng diễn tả thói quen và hoạt động hàng ngày. CHỦ TỪ + ÐỘNG TỪ (động từ ở thì hiện tại, động từ thêm "S" hay "ES" nếu chủ từ là ngôi 3 số ít: She, he, it, Mary, John) Thì hiện tại đơn giản có thể diễn tả thời gian trong tương lai khi ý nghĩ đó thuộc về thời khóa biểu. The English alphabet consists of 26 letters. The sun rises in the east. She goes to school every day. The boy always wakes up at 8 every morning. SAI: They are always trying to help him. We are studying every day. ÐÚNG: They always try to help him. We study every day. The game starts in ten minutes. My class finishes next month. Cụm từ và từ ngữ chỉ thời gian: Always, usually, often, sometimes etc., (a fact, habit, or repeated action), every time, as a rule, every day (every other day), once (a month), once in a while THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả hành động đang xảy ra. CHỦ TỪ + IS/ARE/AM + ÐỘNG TỪ THÊM -ING Một hành động gì đó I'm typing right now. It is raining at the moment. Shhh! The baby is sleeping. She is taking ESL 107 this semester. Page 3 of 13 Cách dùng “both, either, neither” Chúng ta dùng both, either, neither để nói về 2 người hoặc vật: * Mary has two children. Both are married. (Both = the two children) * Would you like tea or coffee? You can have either. ( Either = tea or coffee) * A: Do you want to go to the cinema or the theatre? B: Neither. I want to stay at home. (Neither = not the cinema or the theatre) So sánh giữa either và neither: • A: Would you like tea or coffee? B: Either. I don’t mind. (= tea or coffee) B: I don’t want either. (not “I don’t want neither”) B: Neither. (= not tea or coffee) Both/ either/ neither + Noun Both + plural: Ex: both windows/ books/ children, etc. Either/ Neither + singular: Ex: either/ neither window/book/child, etc • Last year I went to Paris and Rome. I like both cities very much. • First I worked in an office, and later in a shop. Neither job was very interesting. • There are two ways from here to the station. You can go either way. Both of…/ either of…/ neither of… Both Either Neither of the… these/those… my/your/ Page 4 of 13 Ann’s… • Neither of my parents is English. • I haven’t read either of these books. Bạn có thể nói both (of) the …/both (of) those…/both (of) my …etc • I like both of those pictures. Or I like both those pictures. • Both of Ann’s sisters are married. Or Both Ann’s sisters are married. Both of them/ Neither of us… Both Either Neither of them us you • Ann has got two sisters. Both of them are married. • Tom and I didn’t eat anything. Neither of us was hungry. • Who are those two people? I don’t know either of them. Exercises: Put in both/ either/ neither. Use “of” where necessary. 1. Last year I went to Paris and Rome. I liked …cities very much. 2. There were two pictures on the wall. I didn’t like … them 3. It was a good football match. ….teams played well. 4. It wasn’t a good football match. ….teams played well. 5. “Is your friend English or American?” “ ……… She’s Australian”. 6. I invited Diana and Mike to the party but …… them came. 7. “Which jacket do you prefer, this one or that one?” “I don’t like ……… them.” 8. Paula and I didn’t know the time because …….us had a watch. 9. We went away for two days but the weather wasn’t good. It rained on …days. Page 5 of 13 10. Ann has got two sisters and a brother. …….sisters are married. Keys: 1. both 2. either of 3. Both 4. Neither 5. Neither 6. neither of 7. either of 8. neither of 9. both 10. both Các câu nói ting Anh thông th  ng Chúng ta ai cũng biết muốn học tiếng Anh giỏi thì phải học ngữ pháp cho thật tốt. Đó là điều không cần phải bàn cãi. Nhưng có một sự thật là có một số người học ngữ pháp rất giỏi, rất chuẩn nhưng lại không thể đem kiến thức ngữ pháp đó ra áp dụng khi nói ^^! Lý do chính là những câu dùng trong đối thoại hằng ngày rất đơn giản, cũng rất khác với những gì chúng ta học được trong sách. Có những câu mình dịch ra rất phức tạp nhưng thực ra nó lại rất đơn giản Mình có sưu tập được một số câu và rất thích đem mấy câu này ra xài khi nói . Nói hoài quen luôn đó hihi. Thấy hay hay nên giới thiệu cho các bạn học luôn cho vui. Đọc tí relax sau những giờ học ngữ pháp căng thẳng và đừng quên áp dụng luôn khi nói nhé Có chuyện gì vậy? ----> What's up? Dạo này ra sao rồi? ----> How's it going? Dạo này đang làm gì? ----> What have you been doing? Không có gì mới cả ----> Nothing much Bạn đang lo lắng gì vậy? ----> What's on your mind? Tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi ----> I was just thinking Tôi chỉ đãng trí đôi chút thôi ----> I was just daydreaming Không phải là chuyện của bạn ----> It's none of your business Vậy hã? ----> Is that so? Làm thế nào vậy? ----> How come? Chắc chắn rồi! ----> Absolutely! Quá đúng! ----> Definitely! Dĩ nhiên! ----> Of course! Chắc chắn mà ----> You better believe it! Tôi đoán vậy ----> I guess so Page 6 of 13 Làm sao mà biết được ----> There's no way to know. Tôi không thể nói chắc ---> I can't say for sure ( I don't know) Chuyện này khó tin quá! ----> This is too good to be true! Thôi đi (đừng đùa nữa) ----> No way! ( Stop joking!) Tôi hiểu rồi ----> I got it Quá đúng! ----> Right on! (Great!) Tôi thành công rồi! ----> I did it! Có rảnh không? ----> Got a minute? Đến khi nào? ----> 'Til when? Vào khoảng thời gian nào? ----> About when? Sẽ không mất nhiều thời gian đâu ----> I won't take but a minute Hãy nói lớn lên ----> Speak up Có thấy Melissa không? ----> Seen Melissa? Thế là ta lại gặp nhau phải không? ----> So we've met again, eh? Đến đây ----> Come here Ghé chơi ----> Come over Đừng đi vội ----> Don't go yet Xin nhường đi trước. Tôi xin đi sau ----> Please go first. After you Cám ơn đã nhường đường ----> Thanks for letting me go first Thật là nhẹ nhõm ----> What a relief What the hell are you doing? ----> Anh đang làm cái quái gì thế kia? Bạn đúng là cứu tinh.Tôi biết mình có thể trông cậy vào bạn mà ----> You're a life saver. I know I can count on you. Đừng có giả vờ khờ khạo! ----> Get your head out of your ass! Xạo quá! ----> That's a lie! Làm theo lời tôi ----> Do as I say Đủ rồi đó! ----> This is the limit! Hãy giải thích cho tôi tại sao ----> Explain to me why Ask for it! ----> Tự mình làm thì tự mình chịu đi! . In the nick of time: ----> . thật là đúng lúc No litter ----> Cấm vất rác Go for it! ----> Cứ liều thử đi Yours! As if you didn't know ----> của you chứ ai, cứ giả bộ không biết. What a jerk! ----> thật là đáng ghét No business is a success from the beginning ----> vạn sự khởi đầu nan What? How dare you say such a thing to me ----> Cái gì, .mài dám nói thế với tau à How cute! ----> Ngộ ngĩnh, dễ thương quá! None of your business! ----> Không phải việc của bạn Don't stick your nose into this ----> đừng dính mũi vào việc này Don't peep! -----> đừng nhìn lén! What I'm going to do if ----> Làm sao đây nếu . Stop it right a way! ----> Có thôi ngay đi không A wise guy, eh?! ----> Á à . thằng này láo Page 7 of 13 You'd better stop dawdling ----> Bạn tốt hơn hết là không nên la cà Chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ Thông thường các món ăn VN nếu nước ngoài không có thì bạn có thể hoàn toàn yên tâm dùng bằng tiếng Việt . • Bánh mì : tiếng Anh có -> bread • Nước mắm : tiếng Anh không có -> nuoc mam . • Tuy nhiên cũng có thể dịch ra tiếng Anh một số món ăn sau: • Bánh cuốn : stuffed pancake • Bánh dầy : round sticky rice cake • Bánh tráng : girdle-cake • Bánh tôm : shrimp in batter • Bánh cốm : young rice cake Bánh trôi: stuffed sticky rice balls • Bánh đậu : soya cake Bánh bao : steamed wheat flour cake • Bánh xèo : pancako Bánh chưng : stuffed sticky rice cake • Bào ngư : Abalone Bún : rice noodles • Bún ốc : Snail rice noodles Bún bò : beef rice noodles • Bún chả : Kebab rice noodles Cá kho : Fish cooked with sauce Page 8 of 13 • Chả : Pork-pie Chả cá : Grilled fish • Bún cua : Crab rice noodles Canh chua : Sweet and sour fish broth • Chè : Sweet gruel Chè đậu xanh : Sweet green bean gruel • Đậu phụ : Soya cheese Gỏi : Raw fish and vegetables • Lạp xưởng : Chinese sausage Mắm : Sauce of macerated fish or shrimp • Miến gà : Soya noodles with chicken • Bạn củng có thể ghép các món với hình thức nấu sau : • Kho : cook with sauce Nướng : grill Quay : roast • Rán ,chiên : fry Sào ,áp chảo : Saute Hầm, ninh : stew • Hấp : steam Phở bò : Rice noodle soup with beef • Xôi : Steamed sticky rice • Thịt bò tái : Beef dipped in boiling water Với các câu sử dụng mệnh đề quan hệ trong tiếng anh, khi nào thì cần và khi nào không cần có dấu phẩy trước mệnh đề quan hệ? Page 9 of 13 Mệnh đề quan hệ (relative clause) là mệnh đề phụ trong câu nhằm bổ sung ý nghĩa cho một cụm danh từ hoặc đại từ. Có hai loại mệnh đề quan hệ: 1. Mệnh đề quan hệ xác định (defining relative clause): bổ sung ý nghĩa nhằm xác định đối tượng được nêu ra trong cụm danh từ/đại từ đứng trước. Loại mệnh đề quan hệ này không có dấu phẩy ngăn cách giữa nó và cụm danh từ/đại từ mà nó bổ nghĩa. Ví dụ: ‘During the conference, we had a discussion with the person who was named the Australian of the Year in 2007’. Trong ví dụ này, mệnh đề quan hệ ‘who was named the Australian of the Year in 2007’ giúp xác định the person. 2. Mệnh đề quan hệ không xác định (non-defining relative clause): cụm danh từ/đại từ đứng trước nó nêu ra một chủ thể đã được xác định và mệnh đề này chỉ có tác dụng cung cấp thêm thông tin. Loại mệnh đề quan hệ này cần có dấu phẩy ngăn cách giữa nó và cụm danh từ/đại từ mà nó bổ nghĩa. Ví dụ: ‘During the conference, we had a discussion with Tim Flannery, who was named the Australian of the Year in 2007. Trong ví dụ thứ hai này, mệnh đề quan hệ ‘who was named the Australian of the Year in 2007’ không có ý nghĩa xác định mà chỉ bổ sung ý nghĩa cho Tim Flannery là một người đã xác định. Lưu ý: hai loại mệnh đề trên còn có cách gọi khác là mệnh đề quan hệ giới hạn (restrictive relative clause) và mệnh đề quan hệ không giới hạn (non-restrictive relative clause). 'There are plenty of biscuits' hay 'There's a lot of biscuits' ? bài 12( UC 1) Ca'ch dùng tinh- tu chi so luong . De tra'nh rac-roi , khi dùng MUCH(vat khong dem duoc) trong cau phu-dinh(phrase négative) và cau hoi (phrase interrogative), và MANY(vat dem duoc ), thuoc loai nhu hai cau tren. Qui vi de - nghi 2 cum-tu co' vai trò nhu adj.(locution adjective) là A LOT OF và PLENTY OF There are plenty of biscuits There's a lot of biscuits Tai sao co' su "phan-biet doi xu" (discrimination) trong van-pham tieng anh vay? khi thi there are, khi thi there's ? Page 10 of 13 [...]... nghĩa là gì? "Que sera" thực ra là tiếng Tây Ban Nha không phải tiếng Anh và câu đúng của nó phải là "Que sera sera" có nghĩa trong tiếng Anh đúng như lời của bài hát rất phổ biến ở Việt Nam là "What will be will be" - Điều gì đến sẽ đến Pleased/please, mạo từ THE 1) Tại sao, Pleased to meet you nhưng trong câu Could I sit here, please ? 'Please' là thán từ dùng trong phép lịch sự khi giao tiếp còn... tên để tránh sai sót Những từ có cách phát âm tương tự, gây nghĩa phản cảm Từ sheet phát âm i dài hơn [i:] và shit phát âm i ngắn [i] thường dễ bị phát âm nhầm và ý nghĩa thì ai cũng biết Những cặp từ sau cũng cần đặc biệt chú ý: Peach/pitch beach/bitch peanut/penis Ngoài ra thì một số tên tiếng Việt nên chú ý khi nói như Phúc, Khanh sẽ dễ bị hiểu sang từ tục trong tiếng Anh nhất khi người nước ngoài... ít (singular subject) nên đúng ngữ pháp ta chỉ dùng singular verb 'is' chứ không dùng 'are' dù chủ thể thực sự được đề cập ở đây là biscuits (số nhiều) Tuy nhiên vì trong Anh văn giao tiếp hiện đại, cách nói there are a lot of biscuits/ there are plenty of biscuits vẫn được chấp nhận và sử dụng rộng rãi nên không quá khắt khe khi chọn dùng 'are' hay 'is' trong trường hợp như thế này Câu gián tiếp và... khi bạn dùng cách nói gián tiếp (reported speech) Nếu bạn đang kể lại một sự việc và nó vẫn còn đúng vào lúc nói thì bạn không cần phải thay đổi động từ Ví dụ: They said: "Sai Gon is busier than Hanoi " They said Sai Gon is busier than Hanoi Lưu ý: không dùng say + somebody mà dùng tell + somebody hay say something to somebody Chúng ta cũng dùng thể nguyên mẫu infinitive (to do/to stay etc) trong câu... chưa có sự tìm hiểu kỹ càng và không thật quan tâm đến công việc Bạn hỏi rằng liệucách viết nào khác trong trường hợp người viết không thể biết rõ tên người nhận mà không gây phản cảm với người đọc không? Câu trả lời là không, vì có rất nhiều cách mà bạn có thể áp dụng để tìm hiểu người nhận hồ sơ của mình là ai Thường thì mỗi tin đăng tuyển người đều sẽ có một địa chỉ liên lạc nhất định, có thể... very busy" 2 Câu gián tiếp: An said that she was very busy Như vậy có thể thấy trong câu gián tiếp này động từ chính được chuyển sang thời quá khứ Thường dạng thức hiện tại trong câu trực tiếp (direct speech) được đổi sang quá khứ trong câu gián tiếp (reported speech) Thì quá khứ đơn (past simple) có thể được giữ nguyên trong câu gián tiếp reported speech, hoặc bạn cũng có thể đổi sang quá khứ hoàn... Page 12 of 13 Vấn đề không phải mạo từ THE được dùng liên quan đến thời gian hay không mà thời gian đó có được xác định không Kính ngữ trong đơn xin việc Đúng là thông thường người viết phải ghi đúng tên của người mà mình gửi thư nếu như biết rõ tên của người nhận Lấy ví dụ: "Dear Mr.A;" Trong trường hợp người viết thư không biết rõ tên của người nhận thư thì có thể viết: "Dear Sir or Madam," nhưng khi... câu đều chỉ thời gian ? Mạo từ xác định THE được dùng trước danh từ để diễn tả một ( hoặc nhiều) người , vật, sự việc nào đó đã được xác định rồi, nghĩa là cả người nói và người nghe đều biết đối tượng được đề cập tới Ví dụ: I'm free in THE afternoon too ( cả người nói và nghe đều biết buổi chiều được đề cập là vào ngày nào rồi nên mới có từ 'too') Trong câu đầu tiên: I'm tied up ON SATURDAY SATURDAY... hài lòng Bạn cảm thấy khó hiểu và không phân biệt được hai từ này vì câu thứ nhất là cách nói ngắn gọn Câu đầy đủ phải là: I am pleased to meet you ( Tôi rất vui khi được làm quen với bạn) Như vậy rõ ràng phân tích câu, không cần để ý đến ý nghĩa ta thấy pleased đi cùng với động từ to be (am) nên nó là một tính từ Trong khi đó 'please' ở câu thứ hai đứng riêng rẽ là một thán từ 2) Tại sao người ta . Cách dùng thì trong Tiếng Anh? Việc sử dụng chính xác thì và hình thái của động từ là một điều rất quan trọng trong ngữ pháp Tiếng Anh. Sau đây. chính xác là anh ấy học luật vào lúc nào. Các thì trong tiếng Anh Page 2 of 13 1- HIỆN TẠI ĐƠN/HIỆN TẠI ĐƠN TIẾP DIỄN 1- THÌ HIỆN TẠI ÐƠN Thì hiện tại
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Cách dùng thì trong Tiếng Anh docx, Tài liệu Cách dùng thì trong Tiếng Anh docx, Tài liệu Cách dùng thì trong Tiếng Anh docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn