Tài liệu Trắc nghiệm Pháp luật đại cương - phần hợp đồng ppt

30 813 6

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2013, 12:16

1. Định nghĩa về hợp đồng được quy định tại điều mấy của Luật Dân sự 2005? a.382. b.384. c.386. d.388. 2. ”Hợp đồng có điều kiện” thuộc loại hợp đồng nào trong các loại hợp đồng của Bộ Luật Dân sự: a.Hợp đồng có đền bù. b.Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba. c.Hợp đồng trao đổi tài sản. d.Hợp đồng gửi giữ. 3. Hợp đồng giữa các doanh nghiệp tư nhân với nhau hoặc giữa doanh nghiệp tư nhân với các hộ kinh tế cá thể có nằm trong phạm trù hoạt đồng kinh tế hay không? a.Có. b.Không. 4. Hai nguyên tắc ký kết hợp đồng: +Tự do__________hợp đồng, nhưng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội. +Tự nguyện, bình đẳng__________, trung thực và ngay thẳng. a.Giao kết & hợp tác. b.Giao kết & thiện chí. c.Xác lập & hợp tác. d.Ký kết & thiện chí. 5. Có mấy phương thức ký kết hợp đồng? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 6. Tại Việt Nam, hợp đồng được giao kết vào thời điểm: a. Bên được đề nghị cùng ký vào văn bản hợp đồng. b.Bên được đề nghị im lặng ( theo điều 404 Bộ luật Dân sự : im lặng là chấp nhận giao kết ). c.Khi bên đề nghị nhận đựơc văn bản chấp nhận giao kết hợp đồng từ bên được đề nghị. d.Khi bên được đề nghị gửi văn bản chấp nhận giao kết hợp đồng cho bên đề nghị. 7. Những nội dung của việc thực hiện hợp đồng: a. Thực hiện đúng điều khoảng về đối tượng. Thực hiện đúng điều khoảng về chất lượng. Thực hiện đúng điều khoảng về thời gian, địa điểm. Thực hiện đúng điều khoảng về giá cả, phương thức b. Thực hiện đúng điều khoảng về đối tượng. Thực hiện đúng điều khoảng về phương thức thanh toán. Thực hiện đúng điều khoảng về số lượng, giá cả. Thực hiện đúng điều khoảng về thời gian. c. a,b,c đều đúng. d. a,b đều sai. 8. Theo Bộ Luật Dân sự 2005, tài sản dung trong thế chấp: a. được xác định là bất động sản. b. không bắt buộc phải là bất động sản, chỉ nhấn mạnh đến tính chất không chuyển giao tài sản cho bên nhận thế chấp. c. 1 số loại tài sản theo quy định của pháp luật. d. b,c đúng. 9. Chế tài phạt vi phạm chỉ được áp dụng nếu các bên có thỏa thuận trong hợp đồng, mức phạt cũng do các bên thỏa thuận, nhưng không quá _____ giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm. a. 6% b. 7% c. 8% d. 9% 27. HĐKT là: a. sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch. b. Được các bên ký kết về việc thực hiện các mục đích kinh doanh. c. Quy định quyền và nghĩa vụ của mỗi bên. d. a, b, c đều đúng. 28. Hợp đồng mua bán hàng hóa là hợp đồng: a. Dân sự. b. Thương mai c. a & b đều đúng d. a & b đều sai. 29. Hợp đồng phải là một loại __________ được điều chỉnh bởi pháp luật. a. Khế ước b. Thỏa thuận c. Giao ước. d. a, b, c đều đúng. 30. Thương nhân là: a. Một cá nhân b. Một pháp nhân. c. Một tổ hợp tác. d. a, b, c đều đúng 14. Hợp đồng kinh doanh có hiệu lực từ lúc a. Hai bên kí vào hợp đồng b. Bên nhận được lời đề nghị công nhận đề nghị trong thời gian qui định c. Các bên đồng ý với các khoản của hợp đồng d. Cả a, b, c đều đúng 15. Trong một công ty bình thường hợp đồng kinh doanh là do giám đốc kí nhưng trong một số hợp đồng lại do chủ tịch hội đồng thành viên (giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty). Để hợp đồng có giá trị khi chủ tịch hội đồng thành viên kí thì a. Do hội đồng thành viên là người sáng lập nên tất nhiên hợp đồng đó có giá trị b. Phải có giấy ủy quyền của giám đốc cho chủ tịch hội đồng thành viên c. a, b đều đúng d. a, b đều sai 16. Loại hợp đồng nào có thể thực hiện bằng lời nói a. Hợp đồng đại lý b. Hợp đồng mua bán hàng hóa c. Hợp đồng đấu thầu và đấu giá hàng hóa d. Hợp đồng mua bán với thương nhân nước ngoài 17. Việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty, tổ chức lại công ty chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên phải được ít nhất bao nhiêu số thành viên chấp nhận a. 30% c. 75% b. 50% d. 80% 18. Trong các công ty sau công ty nào cơ quyền giảm vốn điều lệ a. Công ty cổ phần c. TNHH 1thành viên b. Công ty hợp danh d. a, b đúng 19. Cổ phần phổ thông có thể được quyền chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi tùy theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông a. Đúng b. Sai 20. A và B kí kết hợp đồng mua bán hàng hóa nhưng trong hợp đồng không có thỏa thuận về thời hạn thực hiện hợp đồng . Để đảm bảo quyền lợi của cả hai bên A đã tiến hành thông báo cho B về thời gian giao hàng 15 ngày và B không đến nhận tại địa điểm thỏa thuận và đưa ra lý do chưa trả lời đồng ý nhận hàng. Vậy theo qui định của pháp luật hiện hành B phải chịu trách nhiệm về việc này không a. Có b. Không 21. Luật doanh nghiệp năm 2005 có hiệu lực từ ngày tháng năm nào a. 1/5/2005 z c. 1/7/2006 b. 1/12/2005 d. 1/12/2006 22. Anh A là đội trưởng 1 đội xây dựng của một công ty nhà nước. Vậy anh A có thể mở một công ty xây dựng được không a. Được b. Không 23. Căn cứ vào vị trí trong quan hệ của các hợp đồng có thể chia thành a. Hợp đồng chính, phụ c. Hợp đồng song vụ, đơn vụ b. Hợp đồng đền bù không đền bù d. Tất cả đều đúng 24. Hợp đồng có thể được xem là vô hiệu trong trường hợp nào a. Người tham gia bị bắt buộc cưỡng ép b. Hình thức đúng nhưng không phù hợp phong tuc tập quán c. Có đủ năng lực hành vi d. Cả a, b, c đều đúng 25. Luật thương mại 1997 qui định có mấy loại thương nhân a. 2 c. 4 b. 3 d. 5 26. Hình thức hợp đồng được thể hiện bằng lời nói bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể a. Hợp đồng mua bán c. Hợp đồng đại lý b. Hợp đồng tín dụng d. Cả a, b, c đều đúng 27. Hợp đồng được xem là vô hiệu thì trách nhiệm pháp lý giữa các bên chấm dứt toàn bộ a. Đúng b. Sai 28. Hợp đồng nào mà 1 bên thực thi nghĩa vụ nhưng chỉ được hưởng quyền sau một thời gian thỏa thuận a. Hợp đồng tín dụng c. Hợp đồng đại lý b. Hợp đồng mua bán d. a, c đều đúng 29. Có mấy phương thức kí hợp đồng a. 2 c. 4 b. 3 d. 5 30. Mua bán hàng hóa khác với quan hệ thuê mướn tài sản ở chỗ a. Có chuyển giao quyền chiếm hữu b. Có chuyển giao quyến sở hữu c. Có chuyển giao quyến sử dụng d. a, c đúng 1)“Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”. Định nghĩa trên được trích trong điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005: a/Điều 388 b/Điều 372 c/Điều 333 d/ Điều 344 2)Căn cứ theo Bộ Luật Dân Sự 2005, nếu phân biệt hợp đồng theo chủng loại thì có mấy loại hợp đồng : a/11 b/12 c/13 d/14 3)”Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói,bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể(trừ những trường hợppháp luật quy định phải lập bằng văn bản)” Đoạn trên được trích trong điều mấy của Luật Thương Mại 2005: a/Điều 24 b/Điều 25 c/Điều 26 d/Điều 27 4) Bộ Luật Dân Sự 2005 không phân loại hợp đồng nào,tuy nhiên có truyền thống phân biệt 2 loại hợp đồng này nhằm làm rõ hơn mức độ đối ứng về quyền và nghĩa vụ: a/Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù b/ Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ c/Hợp đồng chính và hợp đồng phụ d/Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba. 5)Hợp đồng nào sau đây là hợp đồng phân biệt theo chủng loại: a/Hợp đồng mua bán nhà b/Hợp đồng trao đổi tài sản c/Cả a và b d/Không có đáp án nào đúng. 6)Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo mấy nguyên tắc? a/1 b/2 c/3 d/4 7)Có mấy loại người đại diện kí hợp đồng? a/1 b/2 c/3 d/4 8)Qua nội dung của hợp đồng có thể phân chia các điều khoản của hợp đồng thành mấy loại? a/1 b/2 c/3 d/4 9)Thời điểm giao kết hợp đồng được quy định tại điều mấy trong Bộ Luật Dân Sự 2005? a/Điều 403 b/Điều 404 c/Điều 405 d/Điều 406 10)Những loại tài sản nào không được dùng làm tài sản bảo đảm? a/Tài sản đang còn tranh chấp b/Tài sản đi thuê,đi mượn c/Tài sản khó cất giũ,bảo quản,kiểm định,định giá d/Cả a,b,c. 11)Có mấy trường hợp vô hiệu của hợp đồng dân sự? a/9 b/10 c/11 d/12 12)”Hợp đồng đuợc giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác” Đoạn trích trên được quy định tại điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005? a/Điều 406 b/Điều 405 c/ Điều 404 d/Điều 403 13)Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng: a/Lời nói b/Văn bản c/Được xác lập bằng hành vi cụ thể d/Cả a,b,c 14)Nội dung của hợp đồng đại lý gồm: a/Tên và địa chỉ của các bên,hàng hóa đại lý b/Hàng hóa đại lý,hình thức đại lý,thù lao đại lý c/Tên và địa chỉ của các bên,hình thức đại lý,thời hạn của hợp đồng đại lý d/ Cả a,b,c 15)Trừ trường hợp thỏa thuận khác, thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian hợp lý nhung không sớm hơn bao nhiêu ngày,kể từ ngày 1trong 2 bên thong báo bằng văn bảng cho bên kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý? a/40 ngày b/50 ngày c/60 ngày d/70 ngày Câu 19 : Đặc trưng chủ yếu của hợp đồng là: a. Thay đổi quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia. b. Xác lập quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia. c. Chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia. d. a, b, c đúng. Đáp án : d Câu 20 : Theo Bộ Luật dân sự 2005 loại hợp đồng nào sau đây không được phân loại. a. Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ. b. Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù. c. Hợp đồng chính và hợp đồng phụ. d. Hợp đồng vì lợi ích của người thứ 3. Đáp án : b Câu 21 : Hợp đồng nào không cần phải tuân thủ một yêu cầu nào khác về hình thức của hợp đồng. a. Hợp đồng mua bán. b. Hợp đồng bảo hiểm. c. Hợp đồng vay tài sản. d. Hợp đồng uỷ quyền. Đáp án : a Câu 22 : Người từ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi nếu có tài sản riêng thì : a. Có thể kí hợp đồng dân sự nếu có sự đồng ý của người đại diện. b. Không thể kí hợp đồng dân sự. c. Có thể kí hợp đồng dân sự không cần sự đồng ý của người đại diện. d. a, c đúng. Đáp án : c Câu 23 : Luật thương mại 1997 quy định có mấy loại thương nhân? a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 Đáp án : c Câu 24 : Theo Bộ Luật dân sự 2005 trong lĩnh vực kinh doanh, các hình thức đảm bảo chủ yếu là : a. Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh. b. Bảo lãnh, đặt cọc, kí cược. c. Cầm cố, ký quỹ, thế chấp. d. Tất cả đều đúng. Đáp án : a Câu 25 : Tỷ lệ tiền đặt cọc ký quỹ dự thầu phải nộp khi hồ sơ dự thầu không được quá bao nhiêu % tổng giá trị ước tính của hàng hoá dịch vụ đấu thầu? a. 3% b. 5% c. 7% d. 9% Đáp án : a Câu 26 : Hợp đồng thế chấp cần có chứng nhận của : a. Cơ quan công chứng nhà nước. b. Cơ quan có thẩm quyền. c. a,b đúng d. a, b sai Đáp án : c Câu 27 : Thời hiệu yêu cầu toà án tuyên bố hợp đồng dân sự do trái pháp luật và giả tạo là : a. 1 năm b. 2 năm c. Không bị hạn chế d. a, b, c đều sai Đáp án : c Câu 28 : Loại hợp đồng nào mà 1 bên thực hiện nghĩa vụ nhưng chỉ được hưởng quyền sau 1 thời gian thoả thuận ? a. Hợp đồng mua bán. b. Hợp đồng tín dụng. c. Hợp đồng đại lý. d. a, c đúng. Đáp án : b Câu 29 : Bộ Luật Dân sự quy định nguyên tắc kí kết hợp đồng là : a. Tự do giao kết hợp đồng. b. Không trái pháp luật và đạo đức xã hội. c. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng. d. a, b, c đều đúng. Đáp án : d Câu 30 : Khi thế chấp tài sản, bên thế chấp có chuyển giao tài sản cho bên nhận thế chấp không? a. Có. b. Không. c. Tuỳ theo u cầu của bên nhận thế chấp. d. Tuỳ theo u cầu của bên thế chấp. Đáp án : b 1. Các loại hợp đồng được quy đònh trong : a.Luật doanh nghiệp b.Luật đầu tư c.Luật thương mại d.Tất cả đều sai 2. Hợp đồng mua bán hàng hoá được thể hiện bằng: a.Lời nói b.Được xác đònh bằng hành vi cụ thể c.Văn bản d.Cả 3 ý trên 3. Người được ủy quyền có được ủy quyền lại cho người khác không a.Được b.Không 4.Có mấy cách thức ký kết hợp đồng a.1 b.2 c.3 d.4 5.Thông thường, ……. sẽ chòu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hóa nếu vào thời điểm giao kết hợp đồng……. đã biết về những khuyết điểm đó a.Bên bán…. bên mua b.Bên mua…. bên bán c.Bên bán…. bên bán d.Bên mua…. bên mua 6. Bên mua yêu cầu bên bán tuân theo số liệu chi tiết do bên mua cung cấp, khi đó có khiếu nại đến những vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ phát sinh thì bên nào chòu trách nhiệm a.Bên bán b.Bên mua c.Cả 2 bên d.Không bên nào cả 7. Nếu không có thoả thuận về đòa điểm thanh toán thì bên mua thanh toán cho bên bán tại a.Đòa điểm kinh doanh bên bán b.Tại nơi cư trú c.Tại điểm giao hàng d.Tùy trường hợp 8.Thường ở Việt Nam, qua các quy đònh pháp luật, có thể chỉ ra bao nhiêu tiêu chuẩn để hợp đồng được xem là có tính chất quốc tế a.2 b.3 c.4 d.5 9.Phương tiện vận tải tay lái bên phải thuộc các loại phương tiện hoạt động trong phạm vi hẹp có được nhập khẩu hay không a.Được b.Không 10.Luật thương mại quy đònh bao nhiêu hình thức đại lý a.2 b.3 c.4 d.5 11.Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian hợp lý nhưng không sớm hơn bao nhiêu ngày, kể từ ngày 1 trong 2 bên thông báo bằng văn bản cho bên kia báo chấm dứt hợp đồng đại lý a.15 b.30 c.45 d.60 12. Đấu giá hàng hóa được thực hiên theo bao nhiêu phương thức a.1 b.2 c.3 d.4 13. Có mấy hình thức đấu thầu a.1 b.2 c.3 d.4 14. Người tham gia đấu giá phải nộp một khoản tiền nhưng không quá bao nhiêu % giá khởi điểm hàng hóa được đấu a.1 b.2 c.3 d.4 15.Người tham gia dự thầu phải nộp một khoản tiền nhưng không quá bao nhiêu % giá trò ước tính hàng hoá a.1 b.2 c.3 d.4 1)“Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”. Định nghĩa trên được trích trong điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005: a/Điều 388 b/Điều 372 c/Điều 333 d/ Điều 344 2)Căn cứ theo Bộ Luật Dân Sự 2005, nếu phân biệt hợp đồng theo chủng loại thì có mấy loại hợp đồng : a/11 b/12 c/13 d/14 3)”Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói,bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể(trừ những trường hợppháp luật quy định phải lập bằng văn bản)” Đoạn trên được trích trong điều mấy của Luật Thương Mại 2005: a/Điều 24 b/Điều 25 c/Điều 26 d/Điều 27 4) Bộ Luật Dân Sự 2005 khơng phân loại hợp đồng nào,tuy nhiên có truyền thống phân biệt 2 loại hợp đồng này nhằm làm rõ hơn mức độ đối ứng về quyền và nghĩa vụ: a/Hợp đồng có đền bù và hợp đồng khơng đền bù b/ Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ c/Hợp đồng chính và hợp đồng phụ d/Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba. [...]... vụ và hợp đồng đơn vụ b) Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không có đền bù c) Hợp đồng đại lý và hợp đồng có đền bù d) Hợp đồng đại lý và hợp đồng đấu giá Câu 18 Theo điều 2 của pháp lệnh Hợp Đồng Kinh Tế thì hợp đồng nào sau đây được coi là Hợp Đồng Kinh Tế a) Hợp đồng giữa pháp nhân với pháp nhân b) Hợp đồng giữa các doanh nghiệp tư nhân với nhau c) Hợp đồng giữa các doanh nghiệp tư nhân với các hộ kinh... đúng: a Hợp đồng là sự thoả thuận qua đó xác lập sự ràng buộc quyền và nghĩa vụ giữa các bên chủ thể kết ước b Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau, ví dụ như hợp đồng tặng, cho tài sản c Hợp đồng chính là loại hợp đồng mà hiệu lực khơng phụ thuộc vào hợp đồng phụ d Hợp đồng đơn vụ là loại hợp đồng chỉ làm phát sinh nghĩa vụ đối với một bên giao kết, chẳng hạn như hợp đồng. .. cầm cố phải được lập thành hợp đồng văn bản X B Nội dung của hợp đồng cầm cố tài sản khác với hợp đồng thế chấp C Hợp đồng bảo lãnh cần có chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền D Thế chấp tài sản phải được lập thành văn bản cam kết hoặc hợp đồng thế chấp Câu 28: Hợp đồng kinh doanh có hiệu lực từ lúc: X A Hai bên ký vào hợp đồng B Các bên đồng ý các điều kiện hợp đồng C Bên nhận được lời đề... của hợp đồng d Tất cả đều đúng 4 Khi tiến hành kí kết hợp đống mua bán, mỗi bên tham gia quan hệ hợp đồng cử đại diện kí kết là ai? a Người đại diện theo pháp luật b Người đại diện theo ủy quyền c Cả a và b đều đúng d Cả a và b đều sai 5 Những điều kiện bảo đảm hợp đồng mua bán có hiệu lực a Nội dung thoả thuận khơng vi phạm pháp luật b Phải đảm bảo điều kiện chủ thể của hợp đồng c Đại diện kí kết hợp. ..5 )Hợp đồng nào sau đây là hợp đồng phân biệt theo chủng loại: a /Hợp đồng mua bán nhà b /Hợp đồng trao đổi tài sản c/Cả a và b d/Khơng có đáp án nào đúng 6)Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tn theo mấy ngun tắc? a/1 b/2 c/3 d/4 7)Có mấy loại người đại diện kí hợp đồng? a/1 b/2 c/3 d/4 8)Qua nội dung của hợp đồng có thể phân chia các điều khoản của hợp đồng thành mấy loại? a/1... làm tài sản bảo đảm a.nhà cửa b sổ đỏ c xe cộ d tài sản khó cất giữ, bảo quản, kiểm đònh Câu21: Trường hợp nào sau đây thì hợp đồng không còn hiệu lực a Đình chỉ hợp đồng b Tạm ngưng hợp đồng c Hủy một phần hợp đồng d Tất cả các trường hợp trên Câu 22: Nếu một hợp đồng mua bán hàng hóa, công ty A giao hàng hóa không đúng chất lượng theo yêu cầu ban đầu của đại lí B Thì công ty A sẽ bò phạt bao nhiêu phần. .. câu đúng: a Buộc thực hiện đúng hợp đồng khơng được gọi là chế tài trong thương mại b Trong trường hợp bên đề nghị giao kết hợp đồng chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự sau khi bên được đề nghị giao kết hợp đồng trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng thì đề nghị giao kết hợp đồng vẫn có giá trị c Có ba phương thức kí kết hợp đồng d Cả b, c đều đúng Câu 27: Kí kết hợp đồng có bao nhiêu ngun tắc? a 1... nghĩa pháp lý đầu tiên về hợp đồng kinh doanh ở nước ta Câu 15: Chọn câu sai: a Đề nghị giao kết hợp đồng là việc một bên thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng bằng cách đưa ra những điều khoản cơ bản của hợp đồng như đối tượng, số lượng, … và chịu sự ràng buộc pháp lý đối với bên được đề nghị b Tư cách của người đại diện theo pháp luật có thể chấm dứt trước hoặc sau khi pháp nhân đó chấm dứt hợp đồng. .. 2 Hợp đồng kinh doanh bị coi là vơ hiệu tồn bộ khi: a Nội dung của hợp đồng vi phạm điều cấm của pháp luật b Một trong các bên kí kết hợp đồng khơng có điều kiện kinh doanh theo qui định của pháp luật để thực hiện cơng việc đã thỏa thuận c Người kí kết hợp đồng khơng đúng thẩm quyền hoặc có hành vi lừa đảo d Tất cả đều đúng 3 Hợp đống kinh doanh được thành lập vào thời điểm a Hai bên kí vào hợp đồng. .. giao kết hợp đồng được quy định tại điều mấy trong Bộ Luật Dân Sự 2005? a/Điều 403 b/Điều 404 c/Điều 405 d/Điều 406 10)Những loại tài sản nào khơng được dùng làm tài sản bảo đảm? a /Tài sản đang còn tranh chấp b /Tài sản đi th,đi mượn c /Tài sản khó cất giũ,bảo quản,kiểm định,định giá d/Cả a,b,c 11)Có mấy trường hợp vơ hiệu của hợp đồng dân sự? a/9 b/10 c/11 d/12 12) Hợp đồng đuợc giao kết hợp pháp có . loại hợp đồng của Bộ Luật Dân sự: a .Hợp đồng có đền bù. b .Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba. c .Hợp đồng trao đổi tài sản. d .Hợp đồng gửi giữ. 3. Hợp đồng. bù b/ Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ c /Hợp đồng chính và hợp đồng phụ d /Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba. 5 )Hợp đồng nào sau đây là hợp đồng phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Trắc nghiệm Pháp luật đại cương - phần hợp đồng ppt, Tài liệu Trắc nghiệm Pháp luật đại cương - phần hợp đồng ppt, Tài liệu Trắc nghiệm Pháp luật đại cương - phần hợp đồng ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn