Tài liệu Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều quận, huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi một tỉnh, thành phố hoặc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương pdf

3 292 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2013, 06:15

Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài sở tôn giáo sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều quận, huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi một tỉnh, thành phố hoặc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tôn giáo quan thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân tỉnh quan hoặc người thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Nội vụ; quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ quan phối hợp (nếu có): chưa quy định Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Tổ chức tôn giáo gửi hồ đến Sở Nội vụ 2. Sở Nội vụ kiểm tra, tiếp nhận, xử lý hồ sơ. 3. Tổ chức tôn giáo nhận kết quả từ Sở Nội vụ Hồ Thành phần hồ 1. Văn bản đề nghị nêu rõ tên cuộc lễ, người chủ trì, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm thực hiện, quy mô, thành phần tham dự cuộc lễ Số bộ hồ sơ: Chưa quy định Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều quận, huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi một tỉnh, thành. thành phố hoặc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thông tin Lĩnh vực thống kê :Tôn giáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân tỉnh Cơ quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều quận, huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi một tỉnh, thành phố hoặc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương pdf, Tài liệu Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều quận, huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi một tỉnh, thành phố hoặc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương pdf, Tài liệu Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều quận, huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi một tỉnh, thành phố hoặc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay