Tài liệu Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp pptx

5 416 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2013, 19:15

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu đối với dự án đầu vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế quy từ 300 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực đầu điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đầu trong nước, đầu của nước ngoài đầu của Việt Nam ra nước ngoài quan thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch Đầu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan phối hợp (nếu có): quan quản lý nhà nước về quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật, sử dụng đất, xây dựng, khoáng sản tài nguyên; quan quản lý nhà nước liên quan đến điều kiện của dự án. Cách thức thực hiện:Trụ sở quan hành chính Thời hạn giải quyết: - 03 ngày làm việc, quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho nhà đầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. - 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí thành lập doanh nghiệp Mức cụ thể theo quy định của từng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thông 97/2006/TT- BTC ngày . Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước tả bước 1. Nhà đầu nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu cho quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư. 2. quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thông báo cho nhà đầu sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ. Tên bước tả bước 3. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, quan cấp Giấy chứng nhận đầu tổ chức thẩm tra làm sở cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu cho nhà đầu tư. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. + Hồ sơ dự án đầu tư: - Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu - Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; - Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ; - Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu (do nhà đầu lập chịu trách nhiệm); - Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ giải pháp về môi trường; - Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu theo hợp đồng hợp tác kinh doanh. Thành phần hồ sơ - Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu + Hồ sơ thành lập doanh nghiệp: tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp. Số bộ hồ sơ: 08 (bộ), trong đó 01 bộ gốc Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu Quyết định số 1088/2006/QĐ- BK . Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, dự án phải đáp ứng các điều kiện: - Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa quy hoạch thì phải được quan thẩm Nghị định số 108/2006/NĐ-CP n . Nội dung Văn bản qui định quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận; - Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất tiến độ sử dụng đất; - Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp; - Đáp ứng các quy định về môi trường 2. - Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP pháp luật liên quan Luật Đầu Nghị định số 108/2006/NĐ-CP n . 3. Ngành nghề kinh doanh không bị cấm. Trường hợp ngành nghề kinh doanh thuộc loại điều kiện thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định. Luật Doanh nghiệp số 13/1999/ . . Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế có quy mô từ 300 tỷ đồng trở. lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp pptx, Tài liệu Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp pptx, Tài liệu Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn