Tài liệu Bài giảng kinh tế vi mô: "Trạng thái vàng,sự gia tăng dân số và tăng trưởng kinh tế." doc

16 1,007 9

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,441 tài liệu

  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2013, 13:15

12/23/13 12/23/13 Chuyên đề: Trạng thái vàng,sự gia tăng dân số tăng trưởng kinh tế. ✔ Trạng thái vàng – Trạng thái vàng là gì? – Làm thế nào để biết nền kinh tế có đạt trạng thái vàng không? – Chính phủ hoạch định chính sách đưa nền kinh tế đạt trạng thái vàng? ✔ Sự gia tăng dân số tăng trưởng kinh tế ✔ Trạng thái dừng khi có sự gia tăng dân số – Tiêu dùng ở trạng thái vàng với sự gia tăng dân số 12/23/13 12/23/13 TRẠNG THÁI VÀNG 1. Trạng thái vàng là gì? Là trạng thái nền kinh tế đạt trạng thái dừng với mức tiêu dùng cao nhất. ✔ Giả Định: ✔ Nền kinh tế đóng ✔ Hàm sản xuất có dạng: Y=F(K,L) ✔ Chính phủ có khả năng quyết định tỷ lệ tiết kiệm của nền kinh tếDân số không đổi 12/23/13 12/23/13 2. Làm thế để biết nền kinh tế có ở trạng thái vàng không? ✔ Xác định mức tiêu dùng của mỗi công dân ở trạng thái dừng. ✔ Ta có: y = c + i ✔ Suy ra c = y – i ✔ k* : Là khối lượng tư bản ở trạng thái dừng ✔ Ta có y=f(k*) ; i= k* ✔ Thay vào công thức trên ta có: ✔ c = f(k*) - k* δ δ 12/23/13 12/23/13 Khối lượng tư bản ở trạng thái vàng K * K * g } Sản lượng & khấu hao ở trạng thái dừng δ f(k * ) Khối lượng tư bản mỗi công nhân K * c * g A : Khối lượng tư bản ở trạng thái vàng K * g 12/23/13 12/23/13 Mức tiêu dùng khi k*=k *g ✔ Nếu k < kg* thì f(k*) dốc hơn , nên khi tăng k thì sản lượng tăng nhanh hơn khấu hao dẫn đến tiêu dùng tăng ✔ Nếu k > kg* thì f(k*) ít dốc hơn nên khi tăng k sản lượng tăng chậm hơn khấu hao dẫn đến tiêu dùng giảm ✔ Tại mức tư bản vàng hàm sx đường có cùng độ dốc, mức tiêu dùng tối đa. δ K * δ K * δ K * 12/23/13 12/23/13 3. Chính phủ hoạch định chính sách đưa nền kinh tế đạt trạng thái vàng ✔ Bản thân mỗi người dân không quan tâm đến khối lượng tư bản, sản lượng trong nền kinh tế ✔ Họ quan tâm đến mức tiêu dùng của họ là bao nhiêu? ✔ Mục tiêu chính phủ tối đa hóa phúc lợi người dân. 12/23/13 12/23/13 Tỷ lệ tiết kiệm quyết định khối lượng tư bản ở trạng thái dừng ✔ Sự gia tăng tỷ lệ tiết kiệm sẽ làm tăng khối lượng tư bản ✔ Ngược lại tỷ lệ tiết kiệm thấp , nền kinh tế sẽ có khối lượng tư bản thấp ✔ Tỷ lệ tiết kiệm bao nhiêu tối ưu? 12/23/13 12/23/13 Chính phủ hoạch định chính sách đưa nền kinh tế đạt trạng thái vàng Khối lượng tư bản mỗi công nhân ở trạng thái dừng Sản lượng,khấu hao & đầu tư mỗi công nhân ở trạng thái dừng Sgf(k) Hình: T l ti t ki m v tr ng thái ỷ ệ ế ệ à ạ v ngà K * f(k) K * g δ K } } c * g i * g 12/23/13 12/23/13 Tỷ lệ tiết kiệm đạt trạng thái vàng ✔ Với tỷ lệ tiết kiệm s*g nền kinh tế đạt trạngthái vàng. ✔ Quá trình tiến tới trạng thái vàng như thế nào? ✔ Nền kinh tế đạt trạng thái dừng khi với k*> k*g ✔ Chính sách giảm k: giảm tiết kiệm-> tăng tiêu dùng giảm đầu tư, cho đến khi đạt trạng thái dừng mới là trạng thái vàng. ✔ Tiêu dùng tăng trong suốt quá trình cắt giảm tiết kiệm. ✔ Nền kinh tế đạt trạng thái dừng khi với k*< k*g 12/23/13 12/23/13 Tỷ lệ tiết kiệm đạt trạng thái vàng ✔ Chính sách tăng k: tăng tiết kiệm-> giảm tiêu dùng hiện tại tăng đầu tư, cho đến khi đạt trạng thái dừng mới là trạng thái vàng. ✔ Tiêu dùng hiện tại giảm tăng trong tương lai, tăng cực đại khi nền kinh tế đạt trạng thái dừng mới là trạng thái vàng. [...]...II Sự gia tăng dân số tăng trưởng kinh tế Trạng thái dừng khi có sự gia tăng dân số Các yếu tố làm thay đổi tư bản: – – – – – – Đầu tư : tăng k Khấu hao : giảm k Gia tăng dân số: giảm k Ghi chú:k là khối lượng tư bản mỗi công nhân Gọi n∆ tỷ lệ tăng dân số là δ Ta có : k= i-( - n)k (1*) 12/23/13 Tác động sự gia tăng dân số δ ( + n2)K* δ ( + n1)K* ư uầ đ t sf(k)... K*2 K*1 Khối lượng tư bản mỗi công nhân Hình: ảnh hưởng sự gia tăng dân số 12/23/13 Tác động sự gia tăng dân số Qua đồ thị ta thấy tỷ lệ tăng dân số tăng lên đẩy đường biểu thị sự gia tăng dân số khấu hao lên phía trên Trạng thái dừng mới có khối lượng tư bản sản lượng mỗi công nhân thấp hơn-> thu nhập thấp hơn Khi nền kinh tế ở trạng thái dừng k=0,∆vậy lượng đầu tư cần thiết cho mõi công nhân... khấu hao một phần trang bị cho công nhân mới 12/23/13 Kết luận tác động sự gia tăng dân số ở trạng thái dừng với sự gia tăng dân số, khối lượng tư bản của mỗi công nhân không đổi công nhân tăng với tỷ lệ n, tổng khối lượng tư bản tổng sản lượng cũng tăng với tỷ lệ n Vậy sự gia tăng dân số có thể lý giải sự tăng trưởng vững chắc Từ đồ thị ta có thể lý giải những nước có tỷ lệ dân số tăng cao... công nhân ở trạng thái dừng thấp, GDP đầu người 12/23/13 thấp Tiêu dùng ở trạng thái vàng với sự gia tăng dân số Sự gia tăng dân số làm hàm tiêu dùng thay đổi c=y – i ở trạng thái dừng: C* = f(k*) – ( + n)k* δ Trong phần trước chúng ta đã biết nền kinh tế đạt trạng thái vàng thì sản lượng biên tư bản(MPK) bù đắp vừa đủ tỷ lệ khấu hao tức là MPK = Vậy trong δ trường hợp gia tăng dân số với tỷ lệ n ta... tỷ lệ khấu hao tức là MPK = Vậy trong δ trường hợp gia tăng dân số với tỷ lệ n ta có : MPK= + n δ Ở trạng thái vàng, sản phẩm cận biên tư bản trừ khấu hao bằng tỷ lệ tăng dân số 12/23/13 Lời kết Lĩnh vực kinh tế là lĩnh vực hết sức phức tạp biến đổi khôn lường Với trình độ hãn chế thời gian nghiên cứu cấp bách, nội dung trình bày không tránh khỏi thiếu sót Rất mong sự đóng góp ý kiến của các . Trạng thái vàng,sự gia tăng dân số và tăng trưởng kinh tế. ✔ Trạng thái vàng – Trạng thái vàng là gì? – Làm thế nào để biết nền kinh tế có đạt trạng thái vàng. nền kinh tế đạt trạng thái vàng? ✔ Sự gia tăng dân số và tăng trưởng kinh tế ✔ Trạng thái dừng khi có sự gia tăng dân số – Tiêu dùng ở trạng thái vàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài giảng kinh tế vi mô: "Trạng thái vàng,sự gia tăng dân số và tăng trưởng kinh tế." doc, Tài liệu Bài giảng kinh tế vi mô: "Trạng thái vàng,sự gia tăng dân số và tăng trưởng kinh tế." doc, Tài liệu Bài giảng kinh tế vi mô: "Trạng thái vàng,sự gia tăng dân số và tăng trưởng kinh tế." doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn