Tài liệu ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC QUẢN TRỊ HỌC pdf

7 763 4
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2013, 10:16

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC QUẢN TRỊ HỌC Năm học: 2008 – 2009 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH www.ou.edu.vn; 97 Võ Văn Tần, Quận 3, Phường 6, TP. Hồ Chí Minh TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085 PHẦN A: THÔNG TIN TỔNG QUÁT MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản để có thể lãnh đạo, quản lý một tổ chức kinh doanh hoặc các tổ chức trong các lĩnh vực khác. Sau khi học môn này, sinh viên sẽ nắm được các kiến thức và kỹ năng sau: • Hiểu quản trị là gì, và biết những công việc của nhà quản trị. • Có kiến thức và kỹ năng để quản trị có hiệu quả. YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC Môn Quản trị học không bắt buộc sinh viên phải học trước bất cứ môn học nào trong chương trình đại học, nhưng để tiếp thu tốt nội dung môn học, sinh viên cần có kiến thức phổ thông tổng hợp về khoa học xã hội và nhân văn, ví dụ về các tổ chức trong xã hội, quan hệ con người, chi phí, thành quả công việc v.v… Vì nhiều ví dụ minh hoạ sẽ được lấy từ cuộc sống thực tế, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh, nên sinh viên cần tập thói quen đọc báo hàng ngày và các tạp chí định kỳ hoặc các trang web về quản trị kinh doanh như Nhà quản trị, Kinh tế Sài gòn, các trang web “chúngta.com”, “bwportal ” . để có thông tin về các tình huống cụ thể. THỜI LƯỢNG CỦA MÔN HỌC Môn Quản trị học là một học phần có 4 đơn vị học trình, học trong 60 tiết, được phân bổ như sau : • Số tiết lý thuyết: 30 w w w . o u . e d u . v n • Số tiết thảo luận, bài tập: 15 • Số tiết tự học, thuyết trình, báo cáo chuyên đề: 15 PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Giảng viên giới thiệu tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn sinh viên đọc tài liệu. Bổ sung bài giảng chính khoá bằng các chuyên đề để sinh viên tự nghiên cứu và thuyết trình. Và sau một nhóm bài theo chủ đề, giảng viên sẽ cho câu hỏi hoặc tình huống để sinh viên làm bài tập và thảo luận tại lớp. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP • Nghiên cứu, thuyết trình, bài tập tại lớp: 30% • Bài thi cuối khoá (tự luận hoặc trắc nghiệm): 70% Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh Trang 1/8 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY Buổi học NỘI DUNG Số tiết 1. Đại cương về Quản trịQuản trị học 3 2. Nhà quản trị 3 3. Khái quát về lý thuyết quản trị hiện đại 3 4. Chức năng hoạch định của Nhà quản trị 3 5. Các khái niệm căn bản về tổ chức 3 6. Các mô hình bộ máy tổ chức 3 7. Chức năng lãnh đạo của Nhà quản trị 3 8. Chức năng Kiểm tra của Nhà quản trị 3 9. Ra quyết định 3 10. Truyền thông trong quản trị 3 Phần bài tập và thảo luận Bài tập chủ đề 1 (Tổng quát: Chương 1, 2, 3) 5 Bài tập chủ đề 2 (Chức năng quản trị: Chương 4, 5, 6, 7, 8 ) 5 Bài tập chủ đề 3 (Kỹ năng quản trị: Chương 9, 10) 5 Phần chuyên đề tự học 1. Tư tưởng quản trị của người Việt Nam 7 2. Nhược điểm của công tác quản trị tại các doanh nghiệp Việt Nam 8 THI CUỐI KHÓA w w w . o u . e d u . v n Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh Trang 2/8 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085 TÀI LIỆU HỌC TẬP • Tài liệu hướng dẫn học tập môn Quản trị học do Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Thạc sĩ Lê Thị Thanh Xuân, Thạc sĩ Mai Thị Hoàng Yến biên soạn, tài liệu lưu hành nội bộ của Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh năm 2007. • Chương trình phát thanh môn Quản trị học trên Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM. Ngoài học liệu căn bản trên, sinh viên có thể đọc tham khảo bất cứ cuốn sách “Quản trị học” nào bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh để củng cố và mở rộng kiến thức w w w . o u . e d u . v n Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh Trang 3/8 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085 PHẦN B: NỘI DUNG MÔN HỌC Mục tiêu yêu cầu NỘI DUNG CHÍNH Những kiến thức cốt lõi cần nắm 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊQUẢN TRỊ HỌC  Giới thiệu khái quát về Quản trị làm cơ sở cho việc học các chương sau. • Định nghĩa quản trị • Nội dung của hoạt động quản trị • Tính chất và ý nghĩa của hoạt động quản trị • Sự phát triển của quản trị học • Nội dung của từng chức năng quản trị • Phân biệt hiệu quả với kết quả • Tính phổ biến của quản trị 2. NHÀ QUẢN TRỊ  Hiểu rõ vai trò, nhiệm vụ và yêu cầu về kỹ năng của nhà quản trị. • Khái niệm, các cấp bậc và chức năng của nhà quản trị • Yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của các nhà quản trị • Các vai trò của nhà quản trị • Các khó khăn và thách đố đối với nhà quản trị trong thời đại hiện nay. • Phân biệt nhà quản trị với người thừa hành • Các cấp bậc của nhà quản trị, nhiệm vụ của họ • Yêu cầu về kỹ năng của nhà quản trị • Vai trò của nhà quản trị 3. KHÁI QUÁT VỀ LÝ THUYẾT VÀ QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI  Cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết cơ bản về các lý thuyết quản trị xuất hiện từ đầu thế kỷ 20, hiện còn được áp dụng. • Các lý thuyết cổ điển • Các lý thuyết tâm lý xã hội • Các lý thuyết định lượng • Lý thuyết quản trị của Taylor, Fayol, Weber. • Nghiên cứu Hawthornes, lý thuyết nhu cầu của Maslow, lý thuyết X - Y của Argyris. • Lý thuyết định lượng • Sự đúng đắn và mặt giới hạn của từng lý thuyết. 4. CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH CỦA NHÀ QUẢN TRỊ  Hiểu rõ nội dung, tính chất và những việc phải làm của Nhà quản trị trong việc hoạch định hoạt động tương lai của tổ chức. • Vai trò và ý nghĩa của hoạch định. • Phân loại kế hoạch. • Tiến trình hoạch định chiến lược. • Kỹ thuật quản trị theo mục tiêu. • Ý nghĩa của chức năng hoạch định • Phân biệt chiến lược và kế hoạch • Các bước để thiết lập chiến lược • Nội dung và giá trị của kỹ thuật MBO w w w . o u . e d u . v n Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh Trang 4/8 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085 Những kiến thức cốt lõi Mục tiêu yêu cầu NỘI DUNG CHÍNH cần nắm 5. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC  Hiểu rõ một số khái niệm quan trọng cần thiết để xây dựng bộ máy tổ chức. • Vai trò và tính chất của công tác tổ chức • Tầm hạn quản trị • Quyền hành quản trị • Phân cấp quản trịQuan hệ giữa quản trị với bộ máy tổ chức • Cơ sở vững chắc của quyền hành quản trị • Ưu và nhược điểm của việc phân cấp quản trị 6. CÁC MÔ HÌNH BỘ MAÝ TỔ CHỨC  Hiểu rõ các cách thức tổ chức khác nhau, ưu nhược điểm của từng mô hình để chọn lựa áp dụng • Khái niệm về bộ máy tổ chức và những yếu tố cần xem xét khi xây dựng bộ máy tổ chức. • Các cách thức phân chia đơn vị trong tổ chức. • Các mô hình bộ máy tổ chức. • Các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng bộ máy tổ chức. • Ưu và nhược điểm của từng mô hình bộ máy tổ chức 7. CHỨC NĂNG LÃNH ĐẠO CỦA NHÀ QUẢN TRỊ  Cung cấp những hiểu biết cần thiết để Nhà quản trị làm tốt việc lãnh đạo và động viên nhân viên dưới quyền • Khái niệm về chức năng lãnh đạo và động viên • Các lý thuyết giải thích sự lãnh đạo hữu hiệu • Các lý thuyết hướng dẫn cách thức động viên • Các lý thuyết về lãnh đạo và động viên • Giá trị và giới hạn của từng lý thuyết 8. CHỨC NĂNG KIỂM TRA CỦA NHÀ QUẢN TRỊ  Hiểu được tầm quan trọng của công tác kiểm tra và những phương pháp, để tiến hành kiểm tra có hiệu quả. • Khái niệm và tầm quan trọng của kiểm tra • Qui trình kiểm tra • Các nguyên tắc kiểm tra • Ý nghĩa của kiểm tra • Các bước trong qui trình kiểm tra • Những nguyên tắc để tiến hành kiểm tra 9. RA QUYẾT ĐỊNH  Cung cấp cho sinh viên những sự hiểu biết cần thiết để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn trong quá trình quản trị • Khái niệm về việc ra quyết định • Tiến trình ra quyết định • Ưu điểm và nhược điểm của việc ra quyết định tập thể. • Phân loại quyết định theo tiến trình • Mô hình cổ điển và hành chính của việc ra quyết định • Các bước trong tiến trình ra quyết định • Ưu và nhược điểm của việc ra quyết định tập thể w w w . o u . e d u . v n Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh Trang 5/8 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085 Những kiến thức cốt lõi Mục tiêu yêu cầu NỘI DUNG CHÍNH cần nắm 10. TRUYỀN THÔNG QUẢN TRỊ  Cung cấp những hiểu biết cần thiết để Nhà quản trị có thể thực hiện việc truyền thông và giao tiếp có hiệu quả • Khái niệm và tầm quan trọng của truyền thông trong quản trị • Qui trình truyền thông • Các kênh truyền thông • Các điều cần lưu ý để truyền thông có hiệu quả. • Qui trình truyền thông • Ưu điểm và nhược điểm của các kênh truyền thông khác nhau Viết đề cương: TS. Trần Anh Tuấn Duyệt đề cương: TS. Đoàn Thị Mỹ Hạnh Ngày duyệt đề cương: 20/12/2008 w w w . o u . e d u . v n Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh Trang 6/8 . năng để quản trị có hiệu quả. YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC Môn Quản trị học không bắt buộc sinh viên phải học trước bất cứ môn học nào trong chương trình đại học, . ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC QUẢN TRỊ HỌC Năm học: 2008 – 2009 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH www.ou.edu.vn;
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC QUẢN TRỊ HỌC pdf, Tài liệu ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC QUẢN TRỊ HỌC pdf, Tài liệu ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC QUẢN TRỊ HỌC pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn