Tài liệu MIND MAPS – GIẢN ĐỒ Ý pdf

7 181 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2013, 10:15

. MIND MAPS – GIẢN ĐỒ Ý Mind Maps (Giản Đồ Ý) Khác với các bài trước, phương pháp sau đây được đưa. tự hoàn tất trở lại mind map cuả mình 5. Kết hợ lần nưã để tạo thành giản đồ ý cuả cả nhóm. • Dùng trong Diễn Thuyết: Dùng 1 giản đồ ý bao gồm toàn bộ cac
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu MIND MAPS – GIẢN ĐỒ Ý pdf, Tài liệu MIND MAPS – GIẢN ĐỒ Ý pdf, Tài liệu MIND MAPS – GIẢN ĐỒ Ý pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay