Tài liệu TỔNG QUAN VỀ VẬT LÝ VÀ HỆ ĐO LƯỜNG pptx

8 1,953 6

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,441 tài liệu

  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2013, 04:18

TỔNG QUAN VỀ VẬT HỆ ĐO LƯỜNG ÐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CƠ HỌC    1. Khái niệm về Cơ học   Vật lý học – với tên gốc xuất phát từ tiếng hy lạp “physis”  nghĩa là tự nhiên - là ngành khoa học tự nhiên nghiên cứu về  các tính chất tổng quát của vật chất, những qui luật vận động  phổ biến của vật chất trên các lĩnh vực cơ học, nhiệt học, điện  từ học, quang học và  cấu trúc phân tử, nguyên tử.  ARCHIMEDES GALILEO TỔNG QUAN VỀ VẬT HỆ ĐO LƯỜNG             a) Cơ học cổ điển: do Newton xây dựng qua công trình  “Những nguyên lý toán học của triết học tự nhiên” (1687) trên  cơ  sở  đúc  kết  những  kết  quả  đáng  kể  của  nhiều  nhà  vật  lý  trước đó như Galileo, Leibnitz, Huygens, Kepler vv… đã tạo  nên  một  bức  tranh  biện  chứng  khá  hoàn  chỉnh  về  các  hiện  tượng cơ học cho các vật thể thông thường quan sát được - thế  giới vĩ mô.  NEWTON                     “Những nguyên lý toán học của triết học tự nhiên” TỔNG QUAN VỀ VẬT HỆ ĐO LƯỜNG          b) Cơ học tương đối: do Einstein xây dựng trên cơ sở lý  thuyết tương đối hẹp (1905) và lý thuyết tương đối rộng (1916)  đã đưa ra những quan niệm mới về quan hệ giữa sự tồn tại của  vật chất và khái niệm thời gian – không gian, về bản chất của  khái niệm quán tính và mối liên hệ hữu cơ giữa cơ học và hình  học. EINSTEIN TỔNG QUAN VỀ VẬT HỆ ĐO LƯỜNG            c) Cơ học lượng tử: lý thuyết được đề xuất trong nửa  đầu thế kỷ XX mang tính cách mạng giải quyết những quy luật  vật lý ở phạm vi kích thước nguyên tử - thế giới vi mô – trên  cơ sở đưa ra khái niệm tính gián đoạn của các đại lượng vật lý. Đại diện của Cơ học lượng tử: SOMMERFELD, BOHR, DIRAC, HEISENBERG TỔNG QUAN VỀ VẬT HỆ ĐO LƯỜNG            Về nội dung, cơ học thường được chia thành: động  học và động lực học. Động học nghiên cứu các đặc trưng của  chuyển  động  mà  không  quan  tâm  đến  nguyên  nhân  gây  ra  chuyển động. Động lực học nghiên cứu về mối quan hệ giữa  chuyển động và lực – là tác nhân gây ra chuyển động; và tĩnh  học, một bộ phận mật thiết của động lực học, quan tâm đến  các  trạng  thái  cân  bằng  lực.  Ngoài  ra,  người  ta  còn  có  thể  phân loại cơ học tuỳ theo đối tượng nghiên cứu (cơ học chất  điểm, cơ học vật rắn, cơ học chất lưu, cơ học môi trường liên  tục…), tuỳ theo phương pháp nghiên cứu (cơ học lý thuyết,  cơ học ứng dụng, cơ học tính toán…) hoặc theo những chủ  đích khác.   TỔNG QUAN VỀ VẬT HỆ ĐO LƯỜNG 2. Phương pháp nghiên cứu Vật lý    1)Quan sát hiện tượng, kết hợp thí nghiệm để khảo sát hiện  tượng. 2) Ðưa ra lý luận hoặc giả thuyết để giải thích các hiện tượng  đã quan sát được.  3) Dùng thí nghiệm để kiểm chứng sự đúng đắn của lý thuyết  bằng các số liệu đo đạc chính xác. Nếu kết quả sai với thực  tế thì phải làm lại từ đầu.  TỔNG QUAN VỀ VẬT HỆ ĐO LƯỜNG 3. Ðơn vị đo  Hệ SI bao gồm 7 đơn vị đo cơ bản là:  Đại lượng Đơn vị Ký hiệu    Ðộ dài L (Length) mét m    Thời gian t (Time)   giây   s Khối lượng M (Mass) kilogam kg    Nhiệt độ T  độ Kelvin K  Cường độ dòng điện I  ampère    A Đơn vị phân tử mol mol Độ sáng I 0   candela cd  Trong cơ học người ta chỉ lưu ý đến 3 đơn vị: độ dài (L), khối lượng  (M) và thời gian (T).  TỔNG QUAN VỀ VẬT HỆ ĐO LƯỜNG Một số lưu ý:  Bảng 1.1 Ký hiệu bội số ước số của đơn vị đo Số mũ  Cách đọc  Ký hiệu  Số mũ  Cách đọc  Ký hiệu  10 18   Exa  E-  10  -1   Deci  d- 10 15   Penta  P-  10  -2   Centi  c-  10 12   Tera  T-  10  -3   Milli  m-  10 9   Giga  G-  10  -6   Micro  m-  10 6   Mega  M-  10  -9   Nano  n-  10 3   Kilo  k-  10  -12   Pico  p-  10 2   Hecto  h-  10  -15   Femto  f-  10 1   Deca  da-  10  -18   Atto a- . TỔNG QUAN VỀ VẬT LÝ VÀ HỆ ĐO LƯỜNG ÐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CƠ HỌC    1. Khái niệm về Cơ học   Vật lý học – với tên gốc xuất phát từ tiếng hy lạp “physis” . TỔNG QUAN VỀ VẬT LÝ VÀ HỆ ĐO LƯỜNG 2. Phương pháp nghiên cứu Vật lý    1 )Quan sát hiện tượng, kết hợp thí nghiệm để khảo sát hiện  tượng. 2) Ðưa ra lý luận hoặc giả thuyết để giải thích các hiện tượng 
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu TỔNG QUAN VỀ VẬT LÝ VÀ HỆ ĐO LƯỜNG pptx, Tài liệu TỔNG QUAN VỀ VẬT LÝ VÀ HỆ ĐO LƯỜNG pptx, Tài liệu TỔNG QUAN VỀ VẬT LÝ VÀ HỆ ĐO LƯỜNG pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn