Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân háng công thương khu vực Đống Đa

62 427 1
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2012, 17:11

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân háng công thương khu vực Đống Đa Mục lụcChơng I 4ngân hàng thơng mại và chất lợng tín dụng của ngân hàng thơng mại .4 I/ Những hoạt động cơ bản của ngân hàng thơng mại: 4 1- Khái quát về Ngân hàng Thơng mại: .42. Nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng Thơng mại .6 3. Vai trò của Ngân hàng Thơng mại: 8II. Chất lợng tín dụng của Ngân hàng Thơng mại: .8I. Vài nét về Ngân hàng công thơng khu vực đống đa: .29II. Thực trạng hoạt động tín dụng của Ngân hàng Công thơng khu vực Đống Đa 36Biểu4: Kết quả sử dụng vốn tại Ngân hàng .42Biểu 5: tình hình nợ quá hạn .42I.định hớng hoạt động kinh doanh của ngân hàng 50II. Những giải pháp nhằm nâng cao chất lợng hoạt động tín dụng tại ngân hàng công thơng khu vực đống đa 51III. Một số kiến nghị: 59Lời nói đầuNhững năm qua, nền kinh tế nớc ta đã và đang chuyển đầu t cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trờng có sự điều tiết và quản lý của Nhà n-ớc, việc chuyển đổi cơ chế mang tính tất yếu cho sự phát triển kinh tế của một quốc gia nh Việt Nam.ở Việt Nam trong bớc chuyển đổi sang cơ chế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc thực hiện nhất quán kinh tế nhiều thành phần theo định hớng XHCN và theo luật pháp của Nhà nớc. Từ đó nền kinh tế thị trớng phát triển tất yếu sẽ tạo ra những tiền đề cần thiết và đòi hỏi sự ra đời của nhiều loại ngân hàng nh: Ngân hàng Nhà nớc, Ngân hàng thơng mại quốc doanh bao gồm: Ngân hàng công thơng, Ngân hàng đầu t và phát triển của các ngân hàng liên doanh, Ngân hàng cổ phần . cho nên cần tăng cờng quản lý, hớng dẫn hoạt động của các Ngân hàng, tạo thuận lợi cho sự phát triển nền kinh tế.Hoạt động Ngân hàng là một trong những mắt xích quan trọng cấu thành sự vận động nhịp nhàng của nền kinh tế. Cùng với sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế của đất nớc, hệ thống ngân hàng cũng có những bớc chuyển mình cho phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh kinh tế mới. Cụ thể là từ hệ thống Ngân hàng ba cấp chuyển thành hệ thống Ngân hàng hai cấp, từ sau khi có hai pháp lệnh Ngân hàng (5/1990) tách bạch chức năng: Ngân hàng Nhà nớc có chức năng quản lý Nhà nớc đối với hệ thống Ngân hàng, chức năng kinh doanh tiền tệ và dịch vụ Ngân hàng thuộc về Ngân hàng Thơng mại và tổ chức tín dụng với nội dung nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi cấp tín dụng, cung ứng và dịch vụ thanh toán.Sau hơn 10 năm đổi mới Ngân hàng đã đa lại nhiều thành quả. Đóng góp tích cực vào thành tựu chung đa đất nớc thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, chấm dứt việc phát hành tiền để bù đắp thâm hụt cho Ngân sách. Đặc biệt là Việt Nam đã thành công trong việc đẩy lùi lạm phát, ổn định giá cả. Hoạt động Ngân hàng đã góp phần tích cực trong việc huy động vốn trong và 22ngoài nớc đảm bảo cho tăng trởng kinh tế với mức độ cao. Tuy nhiên hiện nay lĩnh vực Ngân hàng đã bộc lộ những yếu kém mà d luận xã hội đang quan tâm về những tiềm ẩn và nguy cơ không lành mạnh. Đặc biệt là chất lợng tín dụng cha cao đang đòi hỏi tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ có hiệu quả.Qua thời gian học tại trờng và thời gian thực tế tại Ngân hàng Công th-ơng khu vực Đống Đa, cùng với việc nhận thức sự cần thiết phải nâng cao chất lợng hoạt động tín dụng Ngân hàng trong giai đoạn hiện nay, với sự chỉ dẫn và chỉ bảo tận tình của giáo viên hớng dẫn và cán bộ hớng dẫn thực tập Ngân hàng Công thơng Đống Đa. Từ thực tiễn trên tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: Giải pháp nâng cao chất l ợng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Công th-ơng khu vực Đống Đa. làm khoá luận tốt nghiệp của mình.Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng tại Ngân hàng Công thơng khu vực Đống Đa. là một lĩnh vực nghiên cứu phức tạp. Song trong quá trình tìm hiểu thực tế tại Ngân hàng Công thơng khu vực Đống Đa tôi đã đi vào nghiên cứu một số vấn đề sau đây:Kết cấu chuyên đề gồm ba chơng:Chơng I: Ngân hàng thơng mại và chất lợng của ngần hàng thơng mại.Chơng II: Thực trạng hoạt động kinh doanh và chất lợng tín dụng tại ngân hàng công thơng đống đa.Chơng III: Những giải pháp nhằm nâng cao chất lợng tín dụng tại ngân hàng công thơng đống đa.33Chơng Ingân hàng thơng mại và chất lợng tín dụng của ngân hàng thơng mạiI/ Những hoạt động cơ bản của ngân hàng thơng mại:1- Khái quát về Ngân hàng Thơng mại:Ngân hàng Thơng mại trớc hết là một doanh nghiệp,vì Ngân hàng thơng mại hoạt giống nh các doanh nghiệp khác: có vốn riêng, mua vào, bán ra,có chi phí và thu nhập, có nghĩa vụ nộp thuế cho Ngân hàng Nhà nớc, có thể lãi hoặc lỗ, có thể giầu nên hoặc phá sản.Ngân hàng Thơng mại kinh doanh dịch vụ tiền tệ, không trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất nh các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh nhng tạo điều kiện thuận lợi cho qúa trình sản xuất , lu thông và phân phối sản phẩm xã hội bằng cách cung ứng vốn tín dụng, vốn đầu t cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mở rộng kinh doanh góp phần tăng nhanh tốc độ phát triển kinh tế.Nói tóm lại Ngân hàng Thơng mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động thờng xuyên và chủ yếu là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền gửi đó để cho vay đầu t thực hiện nghiệp vụ triết khấu và làm các phơng tiện thanh toán.Ngân hàng Thơng mại có hoạt động gần gũi nhất với nhân dân về nền kinh tế càng phát triển cao, hoạt động của Ngân hàng Thơng mại càng đi sâu vào đời sống kinh tế của đất nớc.Hoạt động của Ngân hàng Thơng mại mang tính cạnh tranh cao độ. Trong nền kinh tế thị trờng, cạnh tranh là quy luật hoạt động tự nhiên, không lệ thuộc vào nhuận thực hoặc chọn lựa chủ quan của con ngời. Mục tiêu của kinh doanh, là tối đa hoá lợi nhuận, an toàn trong kinh doanh không ngừng gia tăng doanh thu. Nên cạnh tranh không ngừng xảy ra nên thị trờng đây chính là chìa khoá của mỗi doanh nghiệp để đạt đợc tham vọng trong thơng trờng và 44cạnh trạnh là điểu không tránh khỏi. Ngân hàng Thơng mại ra đời trên cơ sở sản xuất và lu thông hàng hoá phát triển và nền kinh tế ngày càng cần đến hoạt động của Ngân hàng Thơng mại với các chức năng , vai trò của mình nhất là chức năng trung gian tín dụng.Ngân hàng Thơng mại đã trở thành bộ phận thúc đẩy nền kinh tế phát triển.Trong sự vận hành của nền kinh tế thị trờng, Ngân hàng Thơng mại hoạt động một cách có hiệu quả thông qua các nghiệp vụ kinh doanh của mình sẽ thực sự là một công cụ để Nhà nớc điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Bằng hoạt động tín dụng Ngân hàng Thơng mại đã góp phần mở rộng khối lợng tiền cung ứng trong lu thông . Tiền tệ là kết của quá trình phát sinh lâu dài của sản xuất hàng hoá. Nó ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu của việc mở rộng giao lu kinh tế, mở rộng thị trờng làm cho kinh tế hàng hoá phát triển của quá trình sản xuất và lu thông hàng hoá. Trong quá trình đó đã phát triển yêu cầu vay mợn vốn lẫn nhau giữa các thơng gia nhằm đáp ứng cho sản xuất và lu thông hàng hoá. Vốn đợc chuyển từ ngời thừa vốn sang ngời thiếu vốn và phải có một Ngân hàng đứng ra làm trung gian để cho ngời thừa vốn và ngời thiếu vốn gặp nhau. Thông qua hoạt động tín dụng là chiếccầu nối đa họ đến với nhau, dần dần thiết lập nên mối quan hệ mật thiết với nhau đó là quan hệ vay mợn. Ngân hàng Thơng mại là một doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ hoạt động trên cơ sở đi vay để cho vay. Đây là hình thức sơ khai của tín dụng. Chính trên cơ sở của sự phát triển đó Ngân hàng cũng đồng thời xuất hiện, trong cuốn T Bản (Tập III, phần II) Các Mác đã viết Một mặt Ngân hàng là sự tập trung t bản tiền tệ của những ngời có tiền cho vay, mặt khách nó là sự tập trung của những ngời đi vay.Nh vậy, hoạt động kinh doanh của Ngân hàng từ buổi sơ khai bắt đầu từ hoạt động tín dụng và cho đến nay vẫn bằng con đờng đó.Trong qúa trình hoạt động của Ngân hàng Thơng mại đáp ứng nhu cầu của thị trờng dẫn tới sự phân chia và hình thành nên hệ thống Ngân hàng hai cấp: Ngân hàng Trung ơng làm nhiệm vụ quản lý vĩ mô hoạt động Ngân hàng và các Ngân hàng Thơng mại làm nhiệm vụ kinh doanh tiền tệ - tín dụng. Nh 55vậy hoạt động của Ngân hàng Thơng mại rất đa dạng phong phú và có phạm vi rộng lớn ở quy mô, tính toàn cầu, tính hiện đại trong công nghệ Ngân hàng.2. Nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng Thơng mại.Nghiệp vụ Ngân hàng nói chung bao gồm tất cả những việc Ngân hàng thờng làm trong khuôn khổ nghề nghiệp của họ. Các nghiệp vụ Ngân hàng Th-ơng mại có quan hệ chặt chẽ hỗ trợ lẫn nhau trong suốt quá trình hoạt động, tạo thành một chỉnh thể thống nhất.Các nghiệp vụ cơ bản, chủ yếu của Ngân hàng Thơng mại bao gồm:- Nghiệp vụ huy động vốn.- Nghiệp vụ sử dụng vốn.- Một số nghiệp vụ khác.2.1. Nghiệp vụ huy động vốn: Đây là nghiệp vụ chủ yếu để tạo nên nguồn vốn kinh doanh của Ngân hàng, Ngân hàng có thể huy động vốn bằng một trong hai cách sau:Nhận tiền gửi: Đây là nghiệp vụ mang tính truyền thống, đây là nghiệp vụ nhận tiền gửi một cách thụ động, nó phụ thuộc vào ý muốn của ngời có tiền gửi vào Ngân hàng.- Phát hành các phiếu nợ: Có thể ngắn hạn và có thể là dài hạn, đây là hình thức huy động vốn chủ động tức là Ngân hàng có kế hoạch ấn định đợc thời gian và số lợng cần phát hành. Để thực hiện đợc nghiệp vụ này, Ngân hàng sử dụng công cụ chính lãi suất.Vốn kinh doanh của Ngân hàng Thơng mại chủ yếu là vốn đi vay và vốn tự tạo, vốn tự chỉ có thể chiếm một phần nhỏ trong tổng số vốn tín dụng.Vốn đi vay của Ngân hàng Thơng mai bao gồm: Tiền vay trên thị trờng, tiền gửi, tiền vay trên thị trờng tiền tệ, tiền vay trên thị trờng trái phiếu, tiền vay chiết khấu của Ngân hàng Trung ơng tất cả gộp lại thành nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Thơng mại.Trong quá trình sử dụng các nguồn vốn tiền gửi và vay trên thị trờng, công nghệ Ngân hàng đã tạo ra một nguồn vốn mới gọi là tự tạo để có thêm bổ 66sung chho nhu cầu tín dụng và đầu t cho các ngành kinh tế, cung ứng thêm ph-ơng tiện thanh toán cho các doanh nghiệp, việc tổ chức kinh tế để mở rộng sản xuất kinh doanh trong cả nớc.2.2. Nghiệp vụ sử dụng vốn: Đây là nghiệp vụ chủ yếu của Ngân hàng Thơng mại, nó thể hiện ở nhiều Ngân hàng, d nợ chiếm trên 70% tổng tài sản có. Đây là nghiệp vụ sinh lời cao nhất mang lại nguồn thu nhập lớn nhất cho Ngân hàng. Song đây cũng là nghiệp vụ mang lại rủi ro nhiều nhất cho Ngân hàng.Khi thực hiện nghiệp vụ này, Ngân hàng quan tâm nhiều hơn đến lợi nhuận có tính thanh khoản của các hợp đồng cho vay chỉ ở vào vị trí thứ yếu vì Ngân hàng không thể đòi nợ trớc hạn nếu quan hệ tín dụng giữa Ngân hàng với khách hàng vẫn diễn ra bình thờng.Ngoài ra Ngân hàng còn đầu t vào mua công trái, trái phiếu, tín phiếu kho bạc giấy tờ có giá do Kho bạc Nhà nớc đại diện cho Chính phủ phát hành và các giấy tời có giá có khả năng thanh toán cao và trách nhiệm cao của các Công ty lớn.Bất cứ chứng khoán nào cũng có thể đem lại lợi nhuận cho Ngân hàng nếu Ngân hàng chủ yếu quan tâm đến việc nâng cao thanh khoản thì đầu t vào các tín phiếu do Kho bạc phát hành.Mặt khác Ngân hàng đầu t vào các chứng khoán nhằm phân tán.2.3. Một số nghiệp vụ khác: Ngân hàng thực hiện kinh doanh và làm dịch vụ hởng hoa hồng theo sự uỷ thác của khách hàng, các nghiệp vụ này bao gồm:- Nghiệp vụ thu hộ, chi hộ.- Nghiệp vụ uỷ thác.- Mua hộ bán hộ.- Môi giới và kinh doanh chứng khoán.Hoạt động của Ngân hàng Thơng mại tập trung chủ yếu vào nhận tiền gửi và cho vay. Đó là hai mặt hoạt động tín dụng. Hoạt động tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu tạm thời thiếu hụt về vốn của các doanh nghiệp,các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân trong quá trình sản xuất kinh doanh hoặc tiêu dùng hàng ngày.77Xét trên góc độ khác, khi hoạt động tín dụng ngày càng đợc mở rộng và phát triển một cách đa dạng , phong phú, với sự tham gia của nhiều chủ thể kinh tế, quan hệ tín dụng hàng ngày càng mở rộng về đối tợng và quy mô thì hoạt động của tín dung của Ngân hàng sẽ gặp nhiều khó khăn, phức tạp.Để các Ngân hàng Thơng mại có tồn tại và phát triển đứng vững trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của thị trờng và để phục vụ nền kinh tế ngày một tốt hơn, đòi hỏi các Ngân hàng phải thực hiện có hiệu quả các hoạt động tín tụng hay nói cách khác là phải nâng cao chất lợng tín dụng.3. Vai trò của Ngân hàng Thơng mại:- Ngân hàng thơng mại giúp doanh nghiệp có vốn đầu t mở rộng sản xuất kinh doanh nâng cao hiệu quả kinh doanh.- Góp phần phân bố hợp lý các nguồn lực giữa các vùng trong quốc gia, tạo điều kiện phát triển kinh tế.- Ngân hàng Thơng mại tạo môi trờng cho việc thực hiện chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ơng.- Ngân hàng Thơng mại là cầu nối cho việc phát triển kinh tế đối ngoại giữa các quốc gia.II. Chất lợng tín dụng của Ngân hàng Thơng mại:1. Chất lợng tín dụng của Ngân hàng Thơng mại:Quan niệm về chất lợng tín dụng không chỉ giới hạn trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng trực tiếp mà nó còn đợc thể hiện qua hiệu quả sử dụng vốn tín dụng của khách hàng vay, nói rộng hơn nó đợc thể hiện qua sự tăng trởng và phát triển của các ngành cũng nh của toàn bộ nền kinh tế. Chỉ có trên cơ sở hiệu quả sử dụng vốn tín dụng của khách hàng thì chất lợng tín dụng ngân hàng mới đợc đảm bảo. Điều này đợc thể hiện rõ nét ở một số khía cạnh sau đây:a - Chất lợngtín dụng nhìn từ phía khách hàng vay vốn:88Một khoản tín dụng đợc đánh giá có chất lợng đối với ngời vay khi khoản tín dụng đó bù đắp một cách kịp thời, đầy đủ nhu cầu thiếu hụt về vốn của khách hàng vay. Nó đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh đợc diễn ra nhịp nhàng, làm tăng sản lợng hàng hoá sản xuất ra, tăng vòng quay vốn và do đó tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.b - Nhìn từ lợi ích xã hội:Dới giác độ này, tín dụng đợc coi là có chất lợng khi nó hỗ trợ và làm tăng hiệu quả hoạt động của từng doanh nghiệp đơn lẻ, tạo điều kiện để những doanh nghiệp này thực hiện tốt nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nớc giải quyết đợc việc làm cho ngời lao động, tạo nên tốc độ phát triển chung của nền kinh tế. Đồng thời, chất lợng tín dụng đợc đảm bảo cũng sẽ góp phần tích cực vào việc thực thi chính sách tiền tệ của Nhà nớc.Bên cạnh đó, khi sản xuất và lu thông hàng hoá phát triển, nhu cầu của xã hội và của từng thành viên sẽ đợc đáp ứng một cách tốt hơn.c - Từ phía ngân hàng:Với ngân hàng, chất lợng tín dụng đợc xác định thông qua các chỉ tiêu cơ bản sau đây: - Phục vụ tốt sự phát triển của các ngành, các địa phơng theo định hớng của Nhà nớc qua từng thời kỳ.- Các khoản tín dụng đợc thực hiện đúng mục đích, đúng đối tợng, có hàng hoá, vật t tơng đơng làm đảm bảo.- Các khoản tín dụng đợc thu hồi đầy đủ, đúng hạn cả gốc và lãi góp phần tăng nhanh vòng quay sử dụng vốn của ngân hàng, giảm thiểu các khoản nợ quá hạn, nợ khó đòi, trên cơ sở đó, tăng doanh lợi cho hoạt động của các ngân hàng thơng mại.2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lợng tín dụng của Ngân hàng thơng mại:Tín dụng là cầu nối giữa tiết kiệm và đầu t tín dụng, góp phần điều hoà nguồn vốn trong xã hội từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn. Giúp cho Ngân hàng có 99một nguồn vốn nhất định và giải quyết quan hệ cung cầu về vốn. Đồng thời làm tăng tốc độ luân chuyển hàng hoá và tiền vốn. Chính vì vậy, chất lợng tín dụng tạo điều kiện cho Ngân hàng làm tốt chức năng trung gian tín dụng trong nền kinh tế quốc dân.Chất lợng tín dụng góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định tiền tệ, tăng trởng kinh tế. Nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng có quan hệ chặt chẽ với khối lợng tiền mặt tronglu thông. Thông qua cho vay bằng chuyển khoản các Ngân hàng có khả năng mở rộng tiền ghi sổ bấp nhiều lần so với số tiền thực có. Vì vậy tín dụng còn là nguyên nhân của lạm phát. Đảm bảo chất lợng tín dụng sẽ tạo điều kiện cho các Ngân hàng cung cấp đủ các phơng tiện thanh toán cho nền kinh tế.Tín dụngcông cụ để thực hiện chủ trơng chính sách của Đảng và Nhà nớc về phát triển kinh tế. Chất lợng tín dụng đợc nâng cao sẽ góp phần tăng hiệu quả sản xuất xã hội, đầu t đúng hớng để khai thác khả năng tiền tàmg về tài nguyên, lao độg, tiền vốn, đảm bạ chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển cân đối giữa các ngành nghề, các vùng trong cả nớc theo công nghiệp hoá, hiện đại hoá đât nớc.2.1. Đối với Ngân hàng: Chất lợng tín dụng góp phần lành mạnh hoá quan hệ tín dụng, các thủ tục về tín dụng đợc đơn giản hoá, thuận tiện nhng vẫn đảm bảo nguyên tắc sẽ tạo điều kiện để mở rộng quan hệ tín dụng, từ đó đi đến hạn chế và xoá bỏ nạn cho vay nặng lãi, góp phân lành mạnh hoá quan hệ tín dụng.Chất lợng tín dụng đối với sự tồn tại và phát triển của Ngân hàng thơng mại: Ngân hàng thơng mại là một doanh nghiệp, Ngân hàng muốn tồn tại và phát triển thì hoạt động phải sinh lời. Bởi vậy cũng nh tất cả các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh khác, muốn tồn tại và phát triển thì Ngân hàng phải giải quyết đợc các mâu thuẫn trong quá trình kinh doanh: mâu thuẫnvề giá cả, mức cung cầu của vốn .Bởi vì chất lợng tín dụng cho phép Ngân hàng có những khách hàng trung thành, khách hàng có quan hệ thờng xuyên và gắn bó lâu dài với Ngân hàng vì đối với Ngân hàng tạo lập củng cố và phát triển đợc ngày càng nhiều khách hàng truyền thống. Ngân hàng phải thiết lập đợc nhiều khách hàng trung 1010[...]... hoạt động kinh doanh và chất lợng tín dụng tại ngân hàng công thơng đống đa I Vài nét về Ngân hàng công thơng khu vực đống đa: 1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Công thơng khu vực Đống Đa Ngân hàng Công thơng Việt Nam là một trong bốn Ngân hàng Thơng mại quốc doanh, hoạt động trong lĩnh vực thơng mại và công nghiệp,với đăng ký kinh doanh là : Hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng. .. đến hoạt động tài chính, tiền tệ Ngân hàng Trớc năm 1998 Ngân hàng Công thơng Đống ĐaNgân hàng Nhà nớc quận Đống Đa trực thuộc Ngân hàng Nhà nớc thành phố Hà Nội từ tháng7/1998 đợc đổi thành Ngân hàng Công thơng quận Đống Đa. Từ năm 1993 Ngân hàng Công thơng Đống Đa đợc đổi thành Chi nhánh Ngân hàng Công thơng khu vực Đống Đa trực thuộc Ngân hàng Công thơng Việt Nam Chức năng và nhiệm vụ của Ngân. .. hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng, cũng nh việc mở rộng quy mô hoạt động Nếu thu hút đợc nguồn vốn đầu t vào sẽ tạo thuận lợi cho Ngân hàng trong các hoạt động sử dụng vốn tín dụng, tăng thêm lợi nhuận của Ngân hàng đồng nghĩa với việc nâng cao chất lợng hoạt động của tín dụng Nhận thức đợc điều này, Ngân hàng Công thơng khu vực Đống Đa đã có những biện pháp, giải pháp và phơng thức hợp lý để huy động. .. chi nhánh Ngân hàng Công thơng khu vực Đống Đa đã không ngừng quyết tâm phấn đấu, thực hiẹn có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ mà Ngân hàng cấp trên giao phó II Thực trạng hoạt động tín dụng của Ngân hàng Công thơng khu vực Đống Đa 1 Tình hình huy động vốn: Đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào,vấn đề tạo vốn để đảm bảo hoạt động luôn luôn chiếm một vị trí quan trọng, đặc biệt là với hoạt động Ngân hàng,... vốn tín dụng của khách hàng để tránh gây khó khăn cho cả hai bên Qua phân tích ta thấy đợc việc củng cố và tăng cờng nâng cao chất lợng tín dụng là sự cần thiết khách hàng vì sự tồn tại và phát triển lâu dài của Ngân hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung 3 Chỉ tiêu đánh giá chất lợng tín dụng 3.1- Chỉ tiêu định tính Chính sách tín dụng: Bao gồm các chủ trơng, đờng lối đảm bảo cho hoạt động tín dụng. .. lai *7 Các hoạt động bổ trợ cho hoạt động tín dụng: Các hoạt động bổ trợ nh: Kinh doanh ngoại tệ, Thanh toán hộ, Thu hộ, có ảnh hởng đến nguồn vốn, cũng nh sự an toàn của ngân hàng (Một ngân hàng sẽ ở trong vùng an toàn nếu có 40% - 45% doanh thu là từ hoạt động dịch vụ) Nh vậy sẽ có tác động lớn đến chất lợng tín dụng và uy tín của ngân hàng 3.2 - Chỉ tiêu định lợng *8Tổng nguồn vốn huy động: Chỉ... Huân chơng Lao động hạng Hai đợc chủ tịch nớc tặng năm 1998 Vinh dự to lớn này là sự cổ vũ động viên và ghi nhận và động viên của Đảng và Nhà nớc về kết quả kinh doanh của Ngân hàng Công thơng khu vực Đống Đa trong sự nghiệp đổi mới hoạt động Ngân hàng , góp phần tích cự vào công vuộc đổi mới đất nớc.Tuy nhiên không tự bằng lòng với kết quả đạt đợc, Ngân hàng Công thơng khu vực Đống Đa sẽ tiếp tục... 37 Ngân hàng Công thơng Đống Đa là một Ngân hàng có danh số hoạt động lớn trong hệ thống Ngân hàng Công thơng Việt Nam Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Công thơng Đống Đa không ngừng phát triển cả về quy 32 mô và chất lợng, đã tạo cho Ngân hàng một vị trí vững chắc trên thị trờng kinh doanh tiền tệ đối với khách hàng trong cả nớc Nhìn lại kết quả 10 năm thành lập và đổi mới cho thấy Ngân hàng Công. .. dẫn tới tốc độ tăng trởng tín dụng chậm, hoạt động Ngân hàng kém, nền kinh tế trì trệ, các doanh nghiệp không có cơ hội để hoạt động sản xuất kinh doanh thu lợi nhuận Các Ngân hàng sẽ chịu thiệt hại lớn do đồng tiền mất giá, chất lợng tín dụng bị giảm sút Việc xác định mức lãi xuất cho vay cũng ảnh hởng đến chất lợng tín dụng, vì lợi tức của Ngân hàng thu đợc từ hoạt động tín dụng bị giới hạn bởi lợi... vậy pháp luật có vai trò hết sức quan trọng đối với hoạt động Ngân hàng nói chung và chất lợng hoạt động tín dụng nói riêng 4.2.Các nhân tố chủ quan: Bao gồm các nhân tố thuộc về phía Ngân hàng nh các yếu tố: Chính sách tín dụng, công tác tổ chức, chất lợng cán bộ, quy trình nghiệp vụ, kiểm soát Nếu chính sách tín dụng phù hợp sẽ thu hút đợc nhiều khách hàng, đảm bảo khả năng sinh lợi của hoạt động tín . Công th-ơng khu vực Đống Đa. làm khoá luận tốt nghiệp của mình.Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng tại Ngân hàng Công thơng khu vực Đống Đa. là một. đống đa. Chơng III: Những giải pháp nhằm nâng cao chất lợng tín dụng tại ngân hàng công thơng đống đa. 33Chơng Ingân hàng thơng mại và chất lợng tín dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân háng công thương khu vực Đống Đa, Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân háng công thương khu vực Đống Đa, Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân háng công thương khu vực Đống Đa, Nghiệp vụ huy động vốn: Nghiệp vụ sử dụng vốn: Đây là nghiệp vụ chủ yếu của Ngân hàng Thơng, Vai trò của Ngân hàng Thơng mại:, Đối với Ngân hàng: Đối với khách hàng:, Chỉ tiêu đánh giá chất lợng tín dụng 1- Chỉ tiêu định tính, - Quản lí qui mô và cơ cấu, 2. Quản lí tài khoản., Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Công thơng khu vực Đống Đa., Mô hình, cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Công thơng khu vực Đống Đa:, Tình hình huy động vốn:, Thùc tr¹ng sư dơng vèn tÝn dơng:, Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. 1. Tồn tại, Nguyên nhân về tồn tại và hạn chế:, Chiến lợc con ngời, phát huy hiệu quả nguồn nhân lực, VỊ phÝa nhµ níc.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn