Tài liệu Đề cương lập trình hướng đối tượng docx

2 535 5
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2013, 20:17

Phần 1. Lý thuyết Câu 1. Trình bầy phương pháp tiếp cận lập trình hướng chức năng. Câu 2. Trình bầy phương pháp tiếp cận lập trình hướng đối tượng. Câu 3. Định nghĩa lớp cơ sở, lớp dẫn xuất. Trình bầy các kiểu dẫn xuất (kế thừa), vẽ sơ đồ tương ứng. Câu 4. Cho biết tác dụng của hàm tạo (Constructor), hàm hủy (Destructor) trong các lớp, khi nào một lớp phải xây dựng hàm hủy. Hãy lấy một ví dụ một lớp có hàm tạo, hàm hủy. Phần 2. Bài tập Bài 1. Xây dựng lớp biểu diễn các đối tượng là các điểm trong mặt phẳng. Với các thuộc tính tọa độ x,y. Các phương thức : hàm tạo (không đối, có đối), hàm lấy giá trị các thuộc tính, hàm thiết lập giá trị cho các thuộc tính, toán tử nhập >>, toán tử xuất <<. Xây dựng chương trình nhập vào một dãy n điểm, in dãy điểm đó lên màn hình. Bài 2.Xây dựng lớp biểu diễn các đối tượng là các thí sinh với các thuộc tính: số báo danh, họ tên, năm sinh, giới tính, điểm môn 1, điểm môn 2, điểm môn 3. Các phương thức hàm tạo (không đối, có đối), toán tử nhập (>>), xuất (<<). Xây dựng chương trình thực hiện nhập một danh sách n thí sinh, in danh sách các thí sinh đã nhập lên màn hình. Bài 3. Xây dựng lớp biểu diễn các đối tượng là các nhân viên với các thuộc tính: mã nhân viên, họ tên, năm sinh, giới tính, trình độ, chức vụ, hệ số lương, hệ số phụ cấp. Với các phương thức: hàm tạo (không đối, có đối), toán tử nhập (>>), toán tử xuất (<<). Xây dựng chương trình thực hiện nhập thông tin của n nhân viên, in danh sách các nhân viên lên màn hình. 1 Bài 4.Xây dựng lớp biểu diễn các đa thức bậc n với các phương thức toán tử +, -, *, >> (nhập), <<(xuất). Xây dựng chương trình thực hiện nhập vào hai đa thức, in lên màn hình hệ số của đa thức tổng, hệ số của đa thức tích. Bài 5. Xây dựng lớp biểu diễn các đối tượng là các vector trong không gian n chiều với các phương thức toán tử +, -, *, >> (nhập), <<(xuất). Xây dựng chương trình thực hiện nhập vào hai vector, in lên màn hình vector tổng, vetor hiệu của hai vector đó. Bài 6. Xây dựng lớp biểu diễn các phân số với các phương thức: tìm ước số chung lớn nhất của tử số và mẫu số, rút gọn, toán tử +, -, *, /, >>, <<. Xây dựng chương trình thực hiện nhập vào hai phân số, in lên màn hình tổng, hiệu, tích, thương của hai phân số đó. Bài 7. Xây dựng lớp biểu diễn các số phức với các phương thức toán tử: +, -, *, /, >>, <<. Xây dựng chương trình thực hiện nhập vào hai số phức, in lên màn hình tổng, hiệu, tích, thương của hai số phức đó. ---- Hết ---- 2 . Lý thuyết Câu 1. Trình bầy phương pháp tiếp cận lập trình hướng chức năng. Câu 2. Trình bầy phương pháp tiếp cận lập trình hướng đối tượng. Câu 3. Định. dựng lớp biểu diễn các đối tượng là các điểm trong mặt phẳng. Với các thuộc tính tọa độ x,y. Các phương thức : hàm tạo (không đối, có đối) , hàm lấy giá trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Đề cương lập trình hướng đối tượng docx, Tài liệu Đề cương lập trình hướng đối tượng docx, Tài liệu Đề cương lập trình hướng đối tượng docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay