Tài liệu Bài tập môn học kỹ thuật truyền dẫn pdf

27 1,043 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2013, 16:15

Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn Sinh viên thực hiện Nguyễn éức Ninh Lớp ĐT7 - K46 1 I. MÃ ĐƯỜNG DÂY Các hàm được viết và lưu trong các m-file riêng với tên trùng tên hàm. x là tọa độ mà các đoạn thẳng được vẽ tại vị trí đó 1.Các hàm bổ trợ Các hàm vẽ các đoạn nằm dọc function doc1(x)%ve mot doan nam doc dai 1 don vi u=linspace(0,1,1000); plot(x,u,'r','LineWidth',5) hold on; grid on; -------------------------- function doc_1(x))%ve mot doan nam doc dai -1 don vi u=linspace(-1,0,1000); plot(x,u,'r','LineWidth',5) hold on; grid on; -------------------------- function doc2(x)%ve mot doan nam doc dai 2 don vi u=linspace(-1,1,1000); plot(x,u,'r','LineWidth',5) hold on; grid on; -------------------------- Các hàm vẽ các đoạn nằm ngang function ngang0_1(x)%ve mot doan nam ngang dai 1 don vi % nam tren truc hoanh t=linspace(x,x+1,100); for a=1:100 N(a)=0; end plot(t,N,'r','LineWidth',5) hold on;grid on; -------------------------- function ngang0_5(x)%ve mot doan nam ngang dai 1/2 don vi t=linspace(x,(2*x+1)/2,100); for a=1:100 N(a)=0; end plot(t,N,'r','LineWidth',5) hold on;grid on; -------------------------- %ve mot doan nam phia duoi truc hoanh ngang dai 1/2 don vi function ngang_0_5(x) t=linspace(x,(2*x+1)/2,100); for a=1:100 N(a)=-1; end plot(t,N,'r','LineWidth',5) hold on;grid on; Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn Sinh viên thực hiện Nguyễn éức Ninh Lớp ĐT7 - K46 2 -------------------------- function ngang1_5(x)%ve mot doan nam ngang %cao tren truc hoanh dai 1/2 don vi t=linspace(x,(2*x+1)/2,100); for a=1:100 N(a)=1; end plot(t,N,'r','LineWidth',5) hold on;grid on; %ve mot doan nam phia duoi truc hoanh ngang dai 1 don vi function ngang_0_1(x) t=linspace(x,x+1,100); for a=1:100 N(a)=-1; end plot(t,N,'r','LineWidth',5) hold on;grid on; -------------------------- function ngang1_1(x)%ve mot doan nam ngang dai 1 don vi t=linspace(x,x+1,100); for a=1:100 N(a)=1; end plot(t,N,'r','LineWidth',5) hold on; -------------------------- Các hàm vẽ nửa xung dương và xung âm function duong(x) doc1(x) ngang1_5(x) doc1(x+1/2) ngang0_5(x+1/2) -------------------------- function am(x) doc_1(x) ngang_0_5(x) doc_1((2*x+1)/2) ngang0_5((2*x+1)/2) -------------------------- Các hàm vẽ mã HDB3 thuận và ngược %ve ma thuan 0000->000V function t=HDB3_thuan(x,t)%t la bien kiem tra for a=x:x+2 ngang0_1(a-1) end %V la bit pha luat if t==0%neu truoc do la mot xung am am(x+2)%ve mot xung am t=0; else duong(x+2)%ve mot xung duong Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn Sinh viên thực hiện Nguyễn éức Ninh Lớp ĐT7 - K46 3 t=1; end --------------------------- %ve ma nguoc 0000->B00V function t=HDB3_nguoc(x,t) if t==1%neu truoc do la mot xung duong am(x-1)%ve mot xung am t=0; else duong(x-1)%ve mot xung duong t=1; end ngang0_1(x)%00 ngang0_1(x+1)%00 %V la bit pha' luat if t==1%neu truoc do la mot xung duong duong(x+2) t=1; else am(x+2) t=0; end 1. Đoạn mã vẽ các mã đường truyền %ma AMI function AMI(x) n=length(x); truth=0; for i=1:n if x(i)==1 if truth==0 duong(i-1) truth=1; else am(i-1) truth=0; end else ngang0_1(i-1) end end xlabel('AMI') ------------------------- % ma RZ don cuc function RZ(x) n=length(x); for i=1:n if i==n x(i+1)=x(i); end if x(i)==1 duong(i-1) else ngang0_1(i-1) Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn Sinh viên thực hiện Nguyễn éức Ninh Lớp ĐT7 - K46 4 end if (x(i)==1)&(x(i+1)==0) doc1((2*(i-1)+1)/2) end if (x(i)==0)&(x(i+1)==1) doc1(i) end end %suon cuoi cung xlabel('RZ don cuc') ------------------------------------- % ma RZ luong cuc function POLAR_RZ(x) n=length(x); for i=1:n if x(i)==1 duong(i-1) else am(i-1) end end xlabel('RZ luong cuc') ------------------------------------- %ve ma NRZ don cuc function NRZ(x) n=length(x); for i=1:n if i==n x(i+1)=x(i); end if x(i)==1 ngang1_1(i-1) else ngang0_1(i-1) end if ((x(i)==1)&(x(i+1)==0))|((x(i)==0)&(x(i+1)==1)) doc1(i) end end %suon dau tien if x(1)==1 doc1(0) end %suon cuoi cung if x(n)==1 doc1(n) end xlabel('NRZ') --------------------------------------- %ve ma NRZ bipolar function NRZ_L(x) n=length(x); for i=1:n if i==n Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn Sinh viên thực hiện Nguyễn éức Ninh Lớp ĐT7 - K46 5 x(i+1)=x(i); end if x(i)==1 ngang1_1(i-1) else ngang_0_1(i-1) end if ((x(i)==1)&(x(i+1)==0))|((x(i)==0)&(x(i+1)==1)) doc2(i) end end %suon dau tien if x(1)==1 doc1(0) else doc_1(0) end %suon cuoi cung if x(n)==1 doc1(n) else doc_1(n) end xlabel('NRZ_L') %ma HDB3 function HDB3(x) n=length(x); truth=0;%bien kiem tra xung duong=0 hay am=1 tn=0;%bien kiem tra=0 HDB3_thuan hoac=1 HBD3_nguoc i=1; while i<=n dem=1; if x(i)==1 if truth==0 duong(i-1) truth=1; else am(i-1) truth=0; end else if i==n x(i+1)=1; x(i+2)=1; x(i+3)=1; end if (x(i)==0)&(x(i+1)==0)&(x(i+2)==0)&(x(i+3)==0) if tn==0 truth=HDB3_thuan(i,truth); tn=1; else truth=HDB3_nguoc(i,truth); tn=0; end dem=4 ; Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn Sinh viên thực hiện Nguyễn éức Ninh Lớp ĐT7 - K46 6 else ngang0_1(i-1) end end i=i+dem; end xlabel('HBD3') ------------------------------------------- % Manchester function Manchester(x) n=length(x); for i=1:n if i==n x(i+1)=x(i); end if x(i)==1 ngang1_5(i-1) doc2(i-1/2) ngang_0_5(i-1/2) else ngang_0_5(i-1) doc2(i-1/2) ngang1_5(i-1/2) end end %ve cac suon xung for i=1:n-1 if x(i)==x(i+1) doc2(i) end end %suon xung cuoi cung if x(n)==1 doc_1(n) else doc1(n) end xlabel('Manchester') -------------------------------------------- %ma B2Zs %00->BV function B2ZS(x) n=length(x); t=0;%bien xac dinh xung duong hay am i=1; dem=0; while i<=n dem=1; if i==n x(i+1)=1; end if x(i)==1 if t==0 duong(i-1) t=1; else Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn Sinh viên thực hiện Nguyễn éức Ninh Lớp ĐT7 - K46 7 am(i-1) t=0; end else if x(i+1)==0 if t==1 am(i-1) am(i) t=0;%bit V trai luat else duong(i-1) duong(i) t=1;%bit V trai luat end dem=2; else ngang0_1(i-1) end end i=i+dem; end xlabel('B2ZS') ---------------------------- % ma CMI function CMI(x) n=length(x); truth=0; for i=1:n if i==n x(i+1)=x(i); end if x(i)==1 if truth==0 ngang1_1(i-1) truth=1; else ngang_0_1(i-1) truth=0; end else ngang_0_5(i-1) doc2(i-1/2) ngang1_5(i-1/2) end %ve cac suon xung if (x(i)==1)&(x(i+1)==0)&(truth==1) doc2(i) end if (x(i)==0)&(x(i+1)==1)&(truth==1) doc2(i) end end for i=1:n-1 if x(i)==x(i+1) doc2(i) end Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn Sinh viên thực hiện Nguyễn éức Ninh Lớp ĐT7 - K46 8 end %ve suon xung cuoi cung if (x(n)==1)&(truth==0) doc_1(n) end if (x(n)==1)&(truth==1) doc1(n) end if x(n)==0 doc1(n) end xlabel ('CMI') Giả sử ta có tín hiệu đầu vào là x= [1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,1]; • Dạng tín hiệu đối với từng mã đường dây là 1 . Tín hiệu Unipolar NRZ Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn Sinh viên thực hiện Nguyễn éức Ninh Lớp ĐT7 - K46 9 2.Tín hiệu RZ Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn Sinh viên thực hiện Nguyễn éức Ninh Lớp ĐT7 - K46 10 3.Tín hiệu Polar NZ [...]... K46 13 Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn Phổ của mã Polar NRZ Sinh viên thực hiện Nguyễn éức Ninh Lớp ĐT7 - K46 14 Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn Phổ của mã Polar RZ Sinh viên thực hiện Nguyễn éức Ninh Lớp ĐT7 - K46 15 Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn Phổ của mã Manchester Sinh viên thực hiện Nguyễn éức Ninh Lớp ĐT7 - K46 16 Bài tập môn học Sinh viên thực hiện Kỹ thuật truyền dẫn Nguyễn éức.. .Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn 4 Tín hiệu AMI-NRZ(Bipolar NRZ) 5 Tín hiệu HDB3 Sinh viên thực hiện Nguyễn éức Ninh Lớp ĐT7 - K46 11 Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn 6 Tín hiệu Manchester Sinh viên thực hiện Nguyễn éức Ninh Lớp ĐT7 - K46 12 Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn • Phổ của tín hiệu mã đường dây Phổ của mã Unipolar NRZ Sinh viên thực hiện Nguyễn éức Ninh Lớp ĐT7 - K46 13 Bài tập. .. éức Ninh Lớp ĐT7 - K46 17 Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn • Vẽ đồ thị mật độ xác suất Cho S 1 = -1; S 2 = 1 , Eb /N0 = 15db Sinh viên thực hiện Nguyễn éức Ninh Lớp ĐT7 - K46 18 Bài tập môn học • Vẽ đồ thị quan hệ giữa Sinh viên thực hiện Kỹ thuật truyền dẫn EB và PE No Nguyễn éức Ninh Lớp ĐT7 - K46 19 Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn • Biết tốc độ tối đa trên kênh truyền có băng tần B trong... hiệu ASK Sinh viên thực hiện Nguyễn éức Ninh Lớp ĐT7 - K46 24 Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn 2 Phổ của tín hiệu FSK Sinh viên thực hiện Nguyễn éức Ninh Lớp ĐT7 - K46 25 Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn 3 Phổ của tín hiệu PSK 4 Phổ của tín hiệu MSK Sinh viên thực hiện Nguyễn éức Ninh Lớp ĐT7 - K46 26 Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn 5 Phổ của tín hiệu QASK Sinh viên thực hiện Nguyễn éức Ninh... = 10 Tính công suất tín hiệu trong các trường hợp Bài làm: ans = A(PBSK) = 0.03361 ans = Cong suat cua tin hieu PBSK la :0.00056 ans = A(ASK) = 0.04753 ans = Cong suat cua tin hieu ASK la :0.00113 ans = A(FSK) = 0.03006 ans = Cong suat cua tin hieu FSK la :0.00045 Sinh viên thực hiện Nguyễn éức Ninh Lớp ĐT7 - K46 20 Bài tập môn học II Kỹ thuật truyền dẫn Tín hiệu điều chế số Hàm vẽ dạng song hình sin:... wave(i-1,2*pi/4,1,3,1) end if (x(i)==0)&(x(i+1)==1)&(x(i+2)==1)%011 wave(i-1,3*pi/4,1,3,1) end if (x(i)==1)&(x(i+1)==0)&(x(i+2)==0)%100 Sinh viên thực hiện Nguyễn éức Ninh Lớp ĐT7 - K46 22 Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn wave(i-1,4*pi/4,1,3,1) end if (x(i)==1)&(x(i+1)==0)&(x(i+2)==1)%101 wave(i-1,5*pi/4,1,3,1) end if (x(i)==1)&(x(i+1)==1)&(x(i+2)==0)%110 wave(i-1,6*pi/4,1,3,1) end if (x(i)==1)&(x(i+1)==1)&(x(i+2)==1)%111... (x(i)==0)&(x(i+1)==0)&(x(i+2)==1)&(x(i+3)==0)%0010 wave(i-1,pi/8,1,4,0.7653) end if (x(i)==0)&(x(i+1)==0)&(x(i+2)==1)&(x(i+3)==1)%0011 Sinh viên thực hiện Nguyễn éức Ninh Lớp ĐT7 - K46 23 Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn wave(i-1,2*pi/8,1,4,0.5) end if (x(i)==0)&(x(i+1)==1)&(x(i+2)==0)&(x(i+3)==0)%0100 wave(i-1,6*pi/8,1,4,1) end if (x(i)==0)&(x(i+1)==1)&(x(i+2)==0)&(x(i+3)==1)%0101 wave(i-1,5*pi/8,1,4,0.7653)... n=length(x); for i=1:n if x(i)==1 wave(i-1,pi,1,1,1)%ve tin hieu hinh sin lech pha PI else wave(i-1,0,1,1,1) end end xlabel('BPSK') Sinh viên thực hiện Nguyễn éức Ninh Lớp ĐT7 - K46 21 Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn 3 QPSK %QPSK Quadrature phase shitf keying function BPSK(x) n=length(x); i=1; if mod(n,2)==1 n=n-1; end while i . Unipolar NRZ Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn Sinh viên thực hiện Nguyễn éức Ninh Lớp ĐT7 - K46 9 2.Tín hiệu RZ Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn Sinh. NRZ Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn Sinh viên thực hiện Nguyễn éức Ninh Lớp ĐT7 - K46 14 . Phổ của mã Polar NRZ Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài tập môn học kỹ thuật truyền dẫn pdf, Tài liệu Bài tập môn học kỹ thuật truyền dẫn pdf, Tài liệu Bài tập môn học kỹ thuật truyền dẫn pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn