Tài liệu Đồ án môn học - Thiết kế động cơ không đồng bộ roto dây quấn ppt

30 666 6
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2013, 16:15

Đồ án môn học Thiết kế động không đồng bộ roto dây quấn - 1 PHẦN THIẾT KẾ ĐỘNG ĐIỆN CHƯƠNG I: TÍNH TOÁN KÍCH THƯỚC CHỦ YẾU. 1. Xác định chiều dài đường kính D,chiều dài l δ : Yêu cầu kích thước để máy được chế tạo tinh tế nhất và tính năng phù hợp với tiêu chuẩn. Theo công thức: C A = ' 2 p nlD δ = δ α BAKKs dq 10.1,6 0 7 ( Hằng số máy điện) + p:số đôi cực với n=1000v/p: p= n f 1 60 = 600 50.60 =5 ⇒2p=10 Với P = 75 (Kw) và 2p = 10 ta chọn K d = 0,74 ÷ 0,77 + D n :là đường kính ngoài của lõi sắt Stato.D n quan hệ mật thiết với kết cấu máy, cấp cách điện và chiều cao tâm trục h đã chuẩn hoá.Vì vậy thường chọn D n theo h và từ đó tính ngược lại D. Đồ án môn học Thiết kế động không đồng bộ roto dây quấn - 2 Với công suất cho P đm =75(kw)tra bảng IV.1(tr601)sách thiết kế máy điện .Dãy công suất chiều cao tâm trục của động điện không đồng bộ Rôto dây quân kiểu IP23 theo TCVN-1987-94 cấp cách điện B ta có: h=320(mm) Với chiều cao h=320(mm) qua bảng 10.3 chọn : Dn = 60(cm) + D: đường kính trong của lõi sắt Stato, giữa hai đường kính trong và ngoài của lõi sắt Stato một quan hệ nhất định: K D = n D D Tra bảng 10.2(tr230) trong sách“TKMĐ” ta có: k D = 0,74 ÷ 0,77 ⇒D=k D .D n =(0,74÷0,77).60 = 44,4÷46,2(cm) Chọn D=44,4(cm) + P’ công suất tính toán:P’= ϕη cos. . mE Pk ® Với P đm =75(kw),từ bảng 10.1(tr228)Sách thiết kế máy điện máy điện ta η=92%;cosϕ=0,8 ;theo hình 10.2 (tr 231) trong ” TKMĐ” ta trị số k E =0,95. Vậy P’= 8,0.92,0 75.95,0 =96,8(kw) Đồ án môn học Thiết kế động không đồng bộ roto dây quấn - 3 +Chọn A và B δ :A là tải đường đặc trưng cho mạch điện; B δ là mật độ từ thông δ khe hở không khí đặc trưng cho mạch từ.Việc chọn A và B δ ảnh hưởng rất nhiều đến kích thước chủ yếu D và l . A, B δ được chọn phụ thuộc nhiều vào vật liệu. Nếu dùng vật liệu sắt từ tốt (tổn hao thấp hay độ từ thẩm cao), thì chọn B δ lớn.Trong máy điện không đồng bộ thì tỉ số δ B A ảnh hưởng rất lớn đến kích thước máy điện, đặc tính khởi động cũng như đặc tính làm việc của máy điện. Dùng dây đồng cấp cách điện cao cấp B nhiệt độ cho phép là 130 0 thể chọn A lớn. Với h=320(mm); Dn = 60 (cm); 2p = 10 và kiểu bảo vệ IP23 từ bảng 10.3(tr234)sách “TKMĐ” ta chọn A = 405 (A/cm) và B δ = 0,85 (T) . Với a 5 là hệ số cụm cực từ lấy 64,0 2 5 = π =α ; k δ là hệ số sóng lấy 1,1 22 K s = π = ;chọn D=44,4(cm). +Vậy chiều dài lõi sắt là: l δ = nDBAkka P ds 10 1,6 2 7' δδ = 600.4,44.85,0.405.95,0.1,1.64,0 10.8,96.1,6 2 7 =21,6(cm) . Lay l’ δ = l 1 =22(cm) 2. Bước cực :τ = p D 2 . π = 10 4,44. π =13,9(cm) Đồ án môn học Thiết kế động không đồng bộ roto dây quấn - 4 3. Lập phương án so sánh : λ = τ δ l = 9.13 22 =1,65 Theo hình 10.3b (tr235)sách “TKMĐ” thì để thiết kế chế tạo máy tính năng tốt và tính kinh tế cao thì λ nằm trong phạm vi cho phép. Với 2p = 10, h ≥ 250 (mm),kiểu bảo vệ IP23 ;đối chiếu với Hình 10-3b(tr235Sách TKMĐ) ta chọn phương án này là hợp lý . 4. Dòng điện định mức: I 1đm = ϕη cos . 10. 11 3 Um P = 8,0.92,0.220.3 1000.75 =154,4(A) Đồ án môn học Thiết kế động không đồng bộ roto dây quấn - 5 CHƯƠNG II. DÂY QUẤN, RÃNH STATO VÀ KHE HỞ KHÔNG KHÍ. Theo đâu bài :máy P=75Kw ,tốc độ n=600v/p, ta chọn số cực q =3 ; số rãnh Z1=2.m.p.q=2.3.5.3=90 rãnh. 6.Bước rãnh Stato: t 1 = 1 . Z D π = 90 4,44. π =1,55(cm) 7. Số thanh dẫn tác dụng trong một rãnh: Chọn số mạch nhánh song song là: a = 5(do a là ươc của số cực) Ta : u r1 = dm I atA 1 11 = 4.154 5.55,1.405 =20,35 Lấy u r1 =20vòng (lấy số nguyên chẵn do ta chọn dây quấn 2 lơp 8. Số vòng dây nối tiếp của 1 pha: W 1 = ma Zu r 2 . 1 11 = 3.5.2 90.20 =60(vòng) 9. Kiểu dây quấn :h=320>280 nên dùng dây quân 2lớp phần tử cứng đăt vào 1/2 rãnh. chọn dây quấn hai lớp bước ngắn với y=12 Đồ án môn học Thiết kế động không đồng bộ roto dây quấn - 6 β = τ y = 9,13 12 =0,86(Với τ tra bảng 10.4 tr239 sách “TKMĐ”) 10. Hệ số dây quấn: Ta tính : k y1 =sinβ 2 π =sin 2.94,13 .12 π =0,976 k r1 = 2 sin. 2 sin 1 1 α α q q = 2 20 sin.3 2 20 .3sin =0,96 Trong đó α= 1 360. Z P = 90 360.5 =20 Vậy ta có: k d1 =k y1 .k r1 =0,976.0,96 =0,937 11. Từ thông khe hở không khí: φ = 1 1 4 . wfKK UK d E δ = 60.50.937,0.1,1.4 220.95,0 =0,016(Wb) 12. Mật độ từ thông khe hở không khí: B δ = 22.9,13.64,0 10.016,0 10. 4 1 4 = l τα φ δ =0,8175(T) 13. Chiều rộng của răng Stato nơi nhỏ nhất: b z1min = cZm klB ltB 1· 1 δδ = 95,0.22.9,1 22.55,1.8175,0 =0,7(cm) Đồ án môn học Thiết kế động không đồng bộ roto dây quấn - 7 Trong đó theo bảng 10-5c trang 241 sách “TKMĐ” lấy B z1max =1,9(T).Chọn loĩ săt stato làm bằng thép KTĐ dày 0,5mm, chọn tôn silic 2312 không phủ sơn ,hệ số ép chặt k c =0,95. 14.Chiều rộng rãnh hìng chữ nhật(sơ bộ): b r1 =t 1 - b z1min =1,55 - 0,7=0,85(cm) 15. Tiết diện dây (sơ bộ): Theo hình 10-4e(tr237 sách “TKMĐ”)ta trị số: AJ =1950(A 2 /cm.mm 2 ) Ta tính được : J 1 = A AJ = 450 2000 =4,44(A 2 /mm 2 ) Chọn bốn sợi ghép song song n 1 =4.Vậy tiết diện mỗi sợi dây : s’ 1 = 111 1 Jan I = 81,4.5.4 4,154 =1,6(mm 2 ) s =1,6 , đường kính dây d=1,4<1.8mm => thoả mãn Đồ án môn học Thiết kế động không đồng bộ roto dây quấn - 8 16. Kích thước rãnh stato và sự điền đầy rãnh như hình và bảng sau: Các mục Kích thước rãnh,mm Chiều rộng Chiều cao - Dây dẫn KSDKT của Nga cỡ: 2,26.4=9,04 1,12.20=22,4 2 626,1 26,2.12,1 2.9,0 mm (tra bảng VI.2 trang 620 và bảng VII.b) -Cách điện rãnh(bảng VIII.5) 2,2 4,5 không kể dung sai. -Kích thước rãnh trừ nêm 11,24 31,9 Chiều cao miệng rãnh 1mm; chiều cao nêm=3mm;chiều cao cách điện lót giữa nêm và dây=1mm ta có: + tổng chiều sâu rãnh:4,5+22.4+3+1+1=31,9mm + h =26,9+0,3+3+1=31,2mm Rãnh Stato Đồ án môn học Thiết kế động không đồng bộ roto dây quấn - 9 17.Mật độ dòng điện dây quấn stato: Đồ án môn học Thiết kế động không đồng bộ roto dây quấn - 10 J 1 = 111 1 san I = 626,1.5.4 4,154 =4,75.10 6 (A/mm 2 ) 18. Khe hở không khí : do p=75kw >20kw nên : δ = ) 2 9 1( 1200 p D + = ) 10 9 1( 1200 4,44 + =0,703(mm) Chọn δ =0,7 mm 19.Đường kính ngoài của Rôto: D’ =D - 2δ = 44,4 – 2.0,7 =44,26(cm) 20.Chiều dài lõi sắt Rôto: l 2 = l 1 + 0,5 =22 + 0,5 =22,5(cm) 21.Số rãnh của Rôto: Z 2 =2p.m.q 2 =12.3.4 =120 rãnh để giảm điện kháng roto chọn Z2>Z1=>q2>q1lấy q 2 =4 22. Bước răng Rôto: t 2 = 2 ' . z D π = 120 26,44. π =1,158(cm) 23. Dùng dây quấn kiểu thanh dẫn : Số vòng dây của một pha Rôto; [...]... 0,89 0,87 18 - η = 1− ∑P P2 28 Đồ án môn học h quấ ấn - Thiết kế động không đ ế ơ đồng bộ roto dây 29 Đồ án môn học quấn Thiết kế động không đồng bộ roto dây MỤC LỤC tr LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN THIẾT KẾ ĐỘNG ĐIỆN 2 CHƯƠNG I: TÍNH TOÁN KÍCH THƯỚC CHỦ YẾU 2 CHƯƠNG II DÂY QUẤN, RÃNH STATO VÀ KHE HỞ KHÔNG KHÍ 6 CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN MẠCH TỪ 13 CHƯƠNG IV TÍNH TOÁN THAM SỐ 17 CHƯƠNG V TÍNH TOÁN TỔN HAO 22... PFef=Pđm+Pbm=302,9+75,6169=578,5169(w) 67 Tổn hao cơ: đối với máy điện không đồng bộ kiểu bảo vệ IP23 khi rãnh thông gió hướng kính ta có: 2 3 2 3 n ⎞ ⎛ D ⎞ ⎛ 600 ⎞ ⎛ 44,4 ⎞ −3 −3 ⎟ ⎜ ⎟ 10 = 11.⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 10 = 347(W ) ⎝ 1000 ⎠ ⎝ 100 ⎠ ⎝ 1000 ⎠ ⎝ 100 ⎠ Pcơ=kcơ ⎛ ⎜ vpí Kcơ= ( ng+11) chọn ng=0 - 23 Đồ án môn học quấn Thiết kế động không đồng bộ roto dây 68.Tổn hao ma sát trên vành trược : Pms=9,81.kmsρmsρvvv=... Chiều rộng -Thanh dẫn bằng đồng : Chiều cao 3,55 9,5.2=19 3,55.9,5 mm2 -Cách điện rãnh :2 lớp 1,7 4,0 -Kích thước rãnh không kể nêm 5,25 23 và dung sai: 30 Đường kính trong Rôto: D2 ≈ 0,3.D =0,3.44,4 = 13,32(cm) - 12 Đồ án môn học Thiết kế động không đồng bộ roto dây quấn Lấy D2 =14 (cm) Trong gông Rôto một dãy lỗ thông gió dọc trục đường kính lỗ dg2 =30(mm) CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN MẠCH TỪ 31... Gg1=π(Dn-hg1)hg1l1kcγFe.1 0-3 = =π(6 0-4 ,68).4,68.22.0,95.7,8.1 0-3 = 132,5(kg) Gz1=hz1bz1tbZ1l1kcγFe.1 0-3 = =3,12.1,081.90.22.0,95.7,8.1 0-3 =37,08(kg) trong đó :bz1tb= bz1max + bz1min 0,7 + 0,92 = = 0,81(cm) 2 2 64 Tổn hao bề mặt : Pbm=pbm2(t2-b42)Z2l2= =244,2(1,15 8-0 ,15).120.2,25 = 66,5(W) ở đây : pbm2=0,5kz ⎛ ⎜ 1, 5 Z1n ⎞ ⎟ ⎝ 10000 ⎠ - (B0 t1 )2 = 22 Đồ án môn học quấn Thiết kế động không đồng bộ roto dây 1, 5 = 0,5.1,8⎛... P1=3U1.I1r 1 0-3 Kw 15 28,1 53,8 77,4 88,33 98,2 12 PCu1=3.r1.I21.1 0-3 Kw 0,346 0,565 1,403 2,67 3,45 4,27 13 PCu2=3.r’2.I2’2 1 0-3 Kw 0,065 0,253 0,987 2,12 2,82 3,56 14 Po=PFe+Pcơ Kw 0,797 0,797 0,797 0,797 0,797 0,797 15 Pf=0,005.p1 Kw 0,075 0,14 0,27 0,387 0,44 0,491 - 27 Đồ án môn học quấn Thiết kế động không đồng bộ roto dây 16 ΣP = PCu1+PCu2+Pf+P0 Kw 1,283 1,755 3,457 5,974 7,5 9,118 17 P2=P 1- P Kw... 69.Tổn hao không tải: P0=PFe+PFèf+Pcơ+Pms = 577+378,5169+347+96,52=1399(W) - 24 Đồ án môn học quấn Thiết kế động không đồng bộ roto dây 70 Tổn hao phụ: Pf= 0,005 P2 η = 0,005 75 = 0,4(kW ) 0,92 71 Dòng điện không tải : I0 = 2 2 I 0 r + I 0 x = 2,32 2 + 41,952 = 42,5( A) Trong đó:I0r= 2 P0 + 3I μ r1 3U1 1272,036 + 3.41,952.0,0495 = = 2,32( A) 3.220 I0x=Iμ=41,95(A) 72 Hệ số công suất lúc không tải... sdm = ⎛ 414,4 ⎞ 0,0285 = 2,03 ⎜ ⎟ ⎜ I' ⎟ s ⎝ 2 dm ⎠ m ⎝ 313,24 ⎠ 0,14 ở đây :P2=75(KW);I1đm=154,4(A);η=92%;cosϕ=0,8 Bảng đặc tính làm việc của động Rôto dây quấn với - P2=75KW,U1=220/380V,2p=10 26 Đồ án môn học quấn STT S Thiết kế động không đồng bộ roto dây Đơn 0,005 0,01 0,02 0,03 0,035 0,04 vị 1 ⎛r r' ⎞ 2 rnS = C1 ⎜ 1 + 2 ⎟ ⎜C ⎟ ⎝ 1 S ⎠ Ω 10,3 5,2 2,62 1,77 1,52 1,34 2 2 X X nS = C1 ( 1 + X'... s’2 = I 2 = 314,5 =33,78(mm2) J2 5,7 Trong đó ta chọn kiểu dây quấn xếp 2 lơp J2=5,7(mm2) 27.Kích thước rãnh Rôto: Sơ bộ lấy chiều rộng rãnh = (0,4~0,45)t - 11 Đồ án môn học quấn Thiết kế động không đồng bộ roto dây br2 =0,4.t2 =0,4.11,58 =4,632(mm) Chọn thanh dẫn : a = 3,55(mm) , b =9,5(mm) với tiết diện s2=33,18(mm2)(tra bảng VI.2 tr622,62 3- TKMĐ”) 28 Mật độ dòng điện Rôto: J2 = I 2 192,53 = =5,802(mm2).. .Đồ án môn học Thiết kế động không đồng bộ roto dây quấn W2=2p.q2 =10.4 =40 24.Điện áp trên vành trược lúc không tải: U2 = 3.U1 W2 W1 = 3.220 40 =254,03(V) 60 25 Dòng điện trong thanh dẫn roto: I2 =k1.I1.ν1=0,85.154,4.1,467=192,53(A) Trong đó: + K1 là hệ số phụ thuộc vào cosϕ của máy, qua hình 1 0-5 (tr244 sách “TKMĐ”) ta K1= 0,85 + Kd1: hệ số dây quấn Stato, Kd1= 0,937 kđ2... 0,7) 36 Sức từ động trên răng Stato: Fz1=2hz1Hz1=2.3,12.20,27=126,48(A) 1 6 ở đây: Hz1= (Hz1max+Hz1min+4Hz1tb) 1 6 = (41,6+10+4.17,5)=20,27(A/cm) Với Bz1max=1,9(T);Bz1tb=1,675(T);Bz1min=1,45(T).do chọn tôn silic2312 nên: Theo phụ lục V-6(tr608 sách “TKMD”)ta có: - 15 Đồ án môn học quấn Thiết kế động không đồng bộ roto dây Hz1max=41,6(A/cm);Hz1tb=17,5(A/cm);Hz1min=10(A/cm) 37 Sức từ động trên răng . Đồ án môn học Thiết kế động cơ không đồng bộ roto dây quấn - 1 PHẦN THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ ĐIỆN CHƯƠNG I: TÍNH TOÁN KÍCH THƯỚC CHỦ YẾU không đồng bộ roto dây quấn - 9 17.Mật độ dòng điện dây quấn stato: Đồ án môn học Thiết kế động cơ không đồng bộ roto dây quấn - 10 J 1 = 111 1 san I
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Đồ án môn học - Thiết kế động cơ không đồng bộ roto dây quấn ppt, Tài liệu Đồ án môn học - Thiết kế động cơ không đồng bộ roto dây quấn ppt, Tài liệu Đồ án môn học - Thiết kế động cơ không đồng bộ roto dây quấn ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn