Tài liệu BÀI 3 CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA SINH THÁI HỌC ÁP DỤNG TRONG SINH THÁI NHÂN VĂN pptx

14 664 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,449 tài liệu

  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2013, 15:15

. BÀI 3 BÀI 3 CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA SINH THÁI HỌC ÁP CỦA SINH THÁI HỌC ÁP DỤNG TRONG SINH THÁI DỤNG TRONG SINH THÁI NHÂN VĂN NHÂN. thể của quần thể thể của quần thể Tỷ lệ sinh Tỷ lệ sinh Tỷ lệ sinh: được tính bằng số lượng cá thể mới được sinh ra trong một đơn vị thời gian. • Tỷ lệ sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu BÀI 3 CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA SINH THÁI HỌC ÁP DỤNG TRONG SINH THÁI NHÂN VĂN pptx, Tài liệu BÀI 3 CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA SINH THÁI HỌC ÁP DỤNG TRONG SINH THÁI NHÂN VĂN pptx, Tài liệu BÀI 3 CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA SINH THÁI HỌC ÁP DỤNG TRONG SINH THÁI NHÂN VĂN pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn