Tài liệu Cấp Giấy phép in và phát hành báo chí Việt Nam ở nước ngoài doc

1 282 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2013, 18:15

Thủ tục hành chính Báo chí-Cục Báo chí Tên thủ tục : Cấp Giấy phép in phát hành báo chí Việt Nam nước ngoài Cơ quan thực hiện : Cục Báo chí Nội dung : Thủ tục Cấp Giấy phép In Phát hành báo chí Việt Nam nước ngoài. Trình tự thực hiện - Cơ quan, tổ chức báo chí sau khi có ý kiến đồng ý của Bộ Ngoại giao Việt Nam nộp hồ sơ cho Cục Báo chí, Bộ Thông tin Truyền thông (tại 50 Thi Sách, Hà Nội) hoặc thông qua hệ thống bưu chính. - Cục Báo chí xem xét, xử lý hồ sơ trình Bộ Thông tin Truyền thông. - Trong trường hợp từ chối cấp giấy phép, Bộ Thông tin Truyền thông có văn bản trả lời, nêu rõ lý do. Cách thức thực hiện - Trực tiếp tại Cục Báo chí - Thông qua hệ thống bưu chính. Thành phần, số lượng hồ sơ - Đơn xin in phát hành báo chí nước ngoài (kèm theo văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản). - Đề án triển khai hoạt động in phát hành báo chí nước ngoài. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính. Thời hạn giải quyết: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: - Tổ chức Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin Truyền thông. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính - Giấy phép Lệ phí (nếu có): Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm): - Đơn xin cấp giấy phép xuất bản bản tin. - Tờ khai xin cấp giấy phép xuất bản tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Yêu cầu hoặc điều kiện 1 Nội dung, hình thức trình bày bản in nước ngoài phải đúng như bản chính phát hành trong nước. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Nghị định 98/CP ngày 13/9/1997 ban hành Quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài. - Thông tư 97/TTLB ngày 17/12/1997 của liên bộ Văn hóa – Thông tin - Ngoại giao hướng dẫn thi hành Quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài. . Thủ tục hành chính Báo chí- Cục Báo chí Tên thủ tục : Cấp Giấy phép in và phát hành báo chí Việt Nam ở nước ngoài Cơ quan thực hiện : Cục Báo chí Nội dung. Cấp Giấy phép In và Phát hành báo chí Việt Nam ở nước ngoài. Trình tự thực hiện - Cơ quan, tổ chức báo chí sau khi có ý kiến đồng ý của Bộ Ngoại giao Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Cấp Giấy phép in và phát hành báo chí Việt Nam ở nước ngoài doc, Tài liệu Cấp Giấy phép in và phát hành báo chí Việt Nam ở nước ngoài doc, Tài liệu Cấp Giấy phép in và phát hành báo chí Việt Nam ở nước ngoài doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn