Nghiên cứu điều kiện địa lí địa bàn cư trú và đề xuất giải pháp tổng thể phát triển kinh tế xã hội của người mã liềng ở hà tĩnh

69 552 1

Naruto Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 6,025 tài liệu

  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2013, 12:46

bộ giáo dục đào tạo trờng đại học vinh nghiên cứu điều kiện địađịa bàn c trú đề xuất giải pháp tổng thể phát triển kinh tế - hội của ngời liềng Tĩnh khoá luận tốt nghiệp Phạm Thị Tuyết Mai vinh Mục lục 1 Trang Phần Mở đầu 1. do chọn đề tài 3 2. Mục đích nghiên cứu 3 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 4. Quan điểm nghiên cứu 3 5. Phơng pháp nghiên cứu 5 6. Đối tợng nghiên cứu 6 7. Phạm vi nghiên cứu 6 8. Những điểm mới của đề tài 6 9. Nguồn t liệu 7 10. Lịch sử nghiên cứu đề tài 7 11. Bố cục đề tài 8 phần Nội dung Chơng 1. Đặc điểm địa lý tự nhiên địa bàn c trú của ngời M Liềng Tĩnhã 9 1.1. Vị trí địa 9 1.2. Địa hình 10 1.3. Khí hậu 10 1.4. Thuỷ văn 11 1.5. Đất trồng 11 1.6. Sinh vật 12 Chơng 2. Đặc điểm Địa lý nhân văn của ngời M Liềng ởã Tĩnh 14 2.1. Vấn đề dân tộc 14 2.2.1. Xác định tộc danh 14 2.1.2. Bản sắc văn hoá dân tộc Liềng 17 2.1.2.1. Văn hoá vật chất 18 2.1.2.2. Văn hoá tinh thần 25 2.2. Vấn đề dân c 32 2.2.1. Quá trình phát triển dân số 32 2.2.2. Kết cấu dân số theo độ tuổi 34 2.2.3. Nguồn lao động 34 2.3. Một số vấn đề x hộiã 35 2.3.1. Chất lợng cuộc sống 35 2.3.2.Tình hình y tế - sức khoẻ 36 2.3.3. Giáo dục 36 2.3.4. Cơ cấu tổ chức, đoàn thể 38 2 Chơng 3. hiện trạng khai thác tự nhiên của ngời m liềng ởã tĩnh 40 3.1. Tình hình chung 40 3.2. Hoạt động khai thác tự nhiên 40 3.2.1. Hái lợm săn bắt trong rừng 40 3.2.2. Đánh bắt cá dới khe suối 41 3.3. Hoạt động sản xuất nông nghiệp 41 3.3.1. Trồng trọt 41 3.3.2.Chăn nuôi 44 3.4. Hoạt động kinh tế lâm nghiệp 45 3.5. Một số nghề phụ gia đình 46 3.6. Hoạt động trao đổi hàng hoá 47 3.7. Đánh giá chung 48 3.7.1. Những chuyển biến tích cực 48 3.7.2. Nhũng hạn chế cần khắc phục 49 Chơng 4. giải pháp tổng thể phát triển KT-Xh của ng- ời M Liềngã 52 4.1. Những cơ sở để đề xuất các giải pháp 52 4.1.1. Dựa vào các nguồn lực tự nhiên 52 4.1.2. Dựa vào các nguồn lực kinh tế- hội 53 4.1.3. Dựa vào chủ trơng, chính sách phát triển kinh tế- hội của các cấp chính quyền 53 4.2. Giải pháp tổng thể phát triển kinh tế - hội 54 4.2.1. Giải pháp tổng thể phát triển kinh tế 54 4.2.1.1. Phát triển sản xuất theo mô hình Lâm- Nông kết hợp theo ph- ơng châm lấy ngắn nuôi dài. 54 4.2.1.2. Phát triển sản xuất Nông nghiệp 60 4.2.2. Giải pháp tổng thể phát triển hội. 61 4.2.2.1. Bảo tồn phát huy tinh hoa văn hoá dân tộc 61 4.2.2.2. Phát triển giáo dục đào tạo 63 4.2.2.3. Phát triển y tế 65 Đánh giá chung 66 Phần Kết luận 67 Tài liệu tham khảo 68 Phụ lục 69 3 Phần Mở đầu 1. do chọn đề tài Chính sách dân tộc là một trong những nội dung quan trọng của đờng lối phát triển đất nớc đợc Đảng ta đã xác định ngay từ khi mới thành lập, với phơng châm là: đoàn kết, bình đẳng tơng trợ lẫn nhau cùng tiến bộ giữa các dân tộc anh em trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. Liềng là một thành phần của hệ dân tộc Chứt (cùng với Sách, Mày, Rục, Arem), có địa bàn c trú hẹp, chỉ có Quảng Bình, trên địa bàn hai huyện là Tuyên Hoá (ở hai Lâm Hoá Thanh Hoá) Minh Hoá (ở Dân Hoá) một ít Tĩnh. Trong đó đông nhất là huyện Tuyên Hoá, 462 ngời, tính đến tháng 7 năm 2004 ít nhất là Tĩnh, 105 ngời. Ngời Liềng Tĩnh đợc phát hiện vào năm 1960, đã thu hút sự chú ý của toàn hội về một dân tộc thiểu số mù chữ, không dùng tiền, thiếu thông tin, ẩn hiện chốn thâm sơn cùng cốc, tháng ngày kiên trì đến vô t đem rừng vàng quốc gia đổi lấy sắn khoai thờng nhật suốt đời vẫn chênh vênh trong nghèo đói. Việc bảo tồn giúp tộc ngời Liềng hoà nhập cùng cộng đồng là trách nhiệm không của riêng ai, trớc hết là của chính quyền các nhà khoa học Tĩnh. Một số chơng trình hỗ trợ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn của Tĩnh, bớc đầu giúp ngời dân Liềng giảm thiểu sự thua thiệt, phần nào bớt chông chênh trong cơn lốc hội nhập, từng bớc hình thành ý thức tự vơn lên. Tuy vây, đến nay trình độ phát triển kinh tế- hội của ngời Liềng vẫn còn thấp kém về mọi mặt. Là một sinh viên có mong muốn tìm hiểu, nghiên cứu góp phần vào việc nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc ít ngời Tĩnh, chúng tôi chọn đề tài "Nghiên cứu điều kiện địađịa bàn c trú đề xuất một số giải pháp khai thác tự nhiên để phát triển kinh tế - hội của ngời liềng Tĩnh làm nội dung nghiên cứu. 4 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở kết quả nghiên cứu theo quan điểm địa lý học về thực trạng cuộc sống của đồng bào Liềng huyện Hơng Khê tỉnh Tĩnh, đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần phát triển kinh tế - hội của tộc ngời này. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt đợc mục đích trên, đề tài tập trung giải quyết các nhiệm vụ cụ thể sau: - Hệ thống hoá các quan điểm, đờng lối, chính sách của Đảng Nhà nớc về vấn đề dân tộc. - Nghiên cứu thực trạng cuộc sống của tộc ngời Liềng. - Đề xuất các giải pháp để phát triển kinh tế - hội của tộc ngời Liềng. 4. Quan điểm nghiên cứu Đề tài vận dụng các quan điểm nghiên cứu sau: - Quan điểm hệ thống Quan điểm hệ thống đợc vận dụng trong đề tài vào việc tìm hiểu hệ thống tài nguyên thiên nhiên thuộc phạm vi sinh sống của ngời Liềng huyện Hơng Khê. Cấu trúc đứng là toàn bộ hệ các hợp phần của tài nguyên thiên nhiên thuộc phạm vi nghiên cứu ngời Liềng đã khai thác sử dụng vào cuộc sống trong lịch sử phát triển của mình. Cấu trúc ngang là các đơn vị lãnh thổ trong phạm vi sinh sống của đồng bào Liềng huyện Hơng Khê. Cấu trúc chức năng là cơ cấu tổ chức, phong tục tập quán từng đợc ngời Liềng huyện Hơng Khê hình thành vận hành trong lịch sử phát triển của mình. 5 - Quan điểm phát triển bền vững Quan điểm phát triển bền vững đợc vận dụng vào việc đánh giá những hình thức khai thác sử dụng tài nguyên thiên của ngời Liềng trong mối quan hệ của con ngời với tự nhiên, tìm hiểu khả năng hoà nhập của ngời Liềng với tự nhiên trong lịch sử phát triển của mình. Qua đó rút ra những nhận xét làm cơ sở đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - hội trên địa bàn c trú hiện tại của họ, vừa đảm bảo việc phát triển một nền sản xuất an toàn không ảnh hởng xấu đến tài nguyên môi trờng, làm anhr hởng đến quyền lợi của thế hệ mai sau. - Quan điểm sinh thái môi trờng Quan điểm sinh thái môi trờng đợc vận dụng vào việc xây dựng các mô hình sản xuất có cơ cấu sinh học không mâu thuẫn với môi trờng rừng tự nhiên từng là nơi sinh sống của ngời Liềng huyện Hơng Khê để không làm thay đổi đột ngột môi trờng, không dẫn đến những hậu quả xấu không lờng trớc. 5. Phơng pháp nghiên cứu Trên cơ sở các quan điểm nghiên cứu đã xác định trên, chúng tôi đã sử dụng các phơng pháp nghiên cứu sau: - Phơng pháp nghiên cứu thực địa Phơng pháp này đợc vận dụng vào việc nghiên cứu trực tiếp các điều kiện địa lý tự nhiên hoàn cảnh kinh tế - hội tại địa bàn sinh sống của ngời Liềng làm cơ sở thực tiễn cho đề tài đồng thời để kiểm chứng các thông tin thu thập từ các nguồn tài liệu, để từ đó đề xuất các giải pháp sát thực với điều kiện thực tế của địa bàn nghiên cứu. - Phơng pháp thu thập, xử tài liệu Phơng pháp này thực hiện với mục đích thu thập các nguồn t liệu hiện có liên quan đến tộc ngời Liềng huyện Hơng Khê; xử lý các nguồn thông tin thiếu tính thống nhất bằng các phơng pháp đặc thù của địa lý, nh việc đa về một tỉ 6 lệ thống nhất của các bản đồ; cập nhật hay nội suy, ngoại suy các thông tin thiếu đồng bộ hay khiếm khuyết . 6. Đối tợng nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu của đề tài là cuộc sống của ngời Liềng các giải pháp giúp ngời Liềng ổn định sản xuất đời sống trên cơ sở khai thác sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên hiện có. 7. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi lãnh thổ nghiên cứu Phạm vi lãnh thổ nghiên cứu của đề tài chỉ tập trung vào bản Rào Tre Hơng Liên thuộc huyện Hơng Khê- tỉnh Tĩnh. Đối với bản Giằng 2- Hơng Vĩnh- huyện Hơng Khê, do điều kiện đi lại khó khăn thời gian hạn hẹp nên việc nghiên cứu, khảo sát trên địa bàn này còn hạn chế. - Giới hạn nội dung nghiên cứu Nội dung nghiên cứu của đề tài chỉ tập trung vào: + Các đặc điểm chính về địa lý tự nhiên thuộc phạm vi c trú hoàn cảnh kinh tế - hội từ các nguồn tài liệu thu thập đợc từ kết quả tìm hiểu thực tế của bản thân về những phong tục tập quán đợc phép tìm hiểu của ngời Liềng bản rào Tre- Hơng Liên- huyện Hơng Khê- tỉnh Tĩnh. + Các mô hình sản xuất Nông Lâm nghiệp trên cơ sở khai thác sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên hiện có. Đề tài không đề xuất các giải pháp về phát triển công nghiệp, dịch vụ theo cơ chế thị trờng, vốn không tơng thích với hoàn cảnh cụ thể của ngời Liềng bản Rào Tre hiện nay. 8. Những điểm mới của đề tài - Hệ thống hoá đợc hệ thống các chủ trơng, đờng lối, chính sách đối với dân tộc ít ngời của chính quyền tỉnh Tĩnh. - Hệ thống hoá đợc các nguồn t liệu về tộc ngời Liềng huyện Hơng Khê tỉnh Tĩnh. 7 - Nghiên cứu có hệ thống về tộc ngời Liềng huyện Hơng Khê tỉnh Tĩnh. - Đa ra các giải pháp đồng bộ về việc phát triển kinh tế - hội của ngời Liềng trên cơ sở tiếp tục khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên hiện có không gây hậu quả xấu đối với môi trờng rừng không làm ảnh hởng đến quyền lợi các thế hệ mai sau. 9. Nguồn t liệu - Các chủ trơng, chính sách phát triển kinh tế- hội đồng bào dân tộc miền núi của Đảng Nhà nớc; các định hớng phát triển kinh tế- hội ngời Liềng của UBND Tỉnh Tĩnh. - Các loại bản đồ: bản đồ hành chính huyện Hơng Khê; bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hơng Khê. - Các kết quả phỏng vấn, điều tra, nghiên cứu thực địa 10. Lịch sử nghiên cứu đề tài Trớc khi phát hiện ra ngời Liềng thuộc dân tộc Chứt Tĩnh, đã có một số công trình nghiên cứu về dân tộc Chứt Việt Nam. Theo các tài liệu này, dân tộc Chứt Việt Nam gồm 5 nhóm Sách, Mày, Rục, Arem, Liềng, phân bố hai huyện Minh Hoá Tuyên Hoá thuộc tỉnh Quảng Bình. Năm 1960, với việc phát hiện ra một nhóm ngời Chứt vùng cửa Ba- bản Quạt thuộc huyện Hơng Khê- Tĩnh (giáp ranh với tỉnh Quảng Bình), sự tồn tại của dân tộc này Tĩnh mới đợc biết đến đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều nhà nghiên cứu công chúng. Có nhiều bài viết đợc phát hành trên các ph- ơng tiện thông tin đại chúng của TW địa phơng, một số công trình nghiên cứu về dân tộc Chứt. Đáng chú ý là: 1. Ngời Liềng bản Rào Tre của Võ Văn Tuyển, Tạp chí văn hoá Tĩnh số 14 năm 1995. 2. Ngời Chứt dới chân núi Giăng Màn của Thái Văn Sinh, Tạp chí Tĩnh - Ng- ời làm báo, số Xuân Canh Thìn 2000). 3. Ngời Chứt muốn trở thành những nông dân giỏi của Lam Hạnh, báo Pháp luật số 198/1728 ngày 19/8/2000. 6. Xuân về trên bản Rào Tre của Xuân Thiều, báo Tĩnh cuối tuần số 4537, ngày 9/2/2003. 7. Phát triển kinh tế- hội ngời Liềng huyện Hơng Khê- tỉnh Tĩnh. Dự án của Ban Miền núi Di dân Phát triển vùng kinh tế mới, UBND tỉnh Tĩnh 2003. 8 8. Bảo tồn phát huy bản sắc văn hoá tộc ngời Liềng Tĩnh. Đề tài của Th.s Nguyễn Trí Sơn, năm 2002. Những công trình nghiên cứu các bài viết trên là nguồn tài liệu tham khảo quan trọng cho việc nghiên cứu về ngời Liềng thuộc dân tộc Chứt Tĩnh về các mặt: nguồn gốc, ngôn ngữ, đặc trng văn hoá, đặc điểm phát triển kinh tế- hội . giúp chúng tôi xây dựng cơ sở luận vận dụng vào nghiên cứu thực trạng phát triển kinh tế- hội của tộc ngời Liềng, từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển sản xuất đối với ngời Liềng thuộc phạm vi nghiên cứu . 11. Bố cục đề tài Đề tài gồm 3 phần, 4 chơng, trong đó có 3 bản đồ, 2 biểu đồ, 4 ảnh tài liệu tham khảo, 2 phụ lục, tổng cộng 72 trang đánh máy trên giấy A4, cỡ chữ 14. 9 Chơng 1. Đặc điểm địa lý tự nhiên địa bàn c trú của ngời M Liềng Tĩnhã 1.1. Vị trí địa Tộc ngời Liềng thuộc dân tộc Chứt tỉnh Tĩnh phân bố tại bản Rào Tre thuộc Hơng Liên- huyện Hơng Khê. Toạ độ địa lí: bản Rào Tre nằm trong khoảng từ 18 0 0219 đến 18 0 0334 vĩ độ Bắc từ 105 0 4338 đến 105 0 4422 kinh độ Đông. Vị trí tiếp giáp: - Bắc: giáp khu vực sinh sống của ngời Kinh Hơng Liên. - Đông Bắc: giáp sông Ngàn Sâu. - Nam: giáp với khu vực rừng phòng hộ thuộc quản của lâm trờng huyện Hơng Khê, gần với huyện Tuyên Hoá- tỉnh Quảng Bình. - Tây: giáp Hơng Lâm huyện- Hơng Khê- tỉnh Tĩnh. Bản Rào Tre là một bản miền núi nằm về phía Tây Nam của Hơng Liên- một trong những nghèo nhất của huyện Hơng Khê- Tỉnh Tĩnh. Hơng Liên là một nghèo, có tiềm năng lớn về đất, rừng nhng chủ yếu cha đợc khai thác. Dân c phân bố tha thớt. Đại bộ phận sống tập trung vùng thung lũng sông Ngàn Sâu. Tiếp giáp với những khu vực có trình độ kinh tế- hội kém phát triển, trong điều kiện giao thông nội vùng giao thông liên vùng cha phát triển, vị trí nh trên gây cho đồng bào Liềng bản Rào Tre gặp nhiều trở ngại lớn trong việc giao lu kinh tế- hội với ngời Kinh. Bao bọc về phía Nam Tây Nam của bản là khu vực rừng sản xuất rừng phòng hộ với diện tích lớn. Đặc điểm này có ý nghĩa rất quan trọng đối với đời sống đồng bào. Vấn đề bảo vệ môi trờng vùng biên giới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Bản Rào Tre nằm gần với huyện Tuyên Hoá- tỉnh Quảng Bình, là nơi có những tộc ngời khác thuộc dân tộc Chứt sinh sống. Vị trí tiếp giáp với Quảng Bình có ý nghĩa lớn trong việc hình thành phát triển tộc ngời Liềng Tĩnh. 10 . và đào tạo trờng đại học vinh nghiên cứu điều kiện địa lý địa bàn c trú và đề xuất giải pháp tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của ngời Mã liềng ở Hà. dựng cơ sở lí luận vận dụng vào nghiên cứu thực trạng phát triển kinh tế- xã hội của tộc ngời Mã Liềng, từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu điều kiện địa lí địa bàn cư trú và đề xuất giải pháp tổng thể phát triển kinh tế xã hội của người mã liềng ở hà tĩnh , Nghiên cứu điều kiện địa lí địa bàn cư trú và đề xuất giải pháp tổng thể phát triển kinh tế xã hội của người mã liềng ở hà tĩnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay