Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng” doc

47 310 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2013, 00:15

. THỰC TẬP Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Giáo viên hướng dẫn : Vương Văn. tính giá thành sản phẩm sản xuất và những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng” doc, Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng” doc, Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng” doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn