Tài liệu Đề cương môn học: NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO pptx

4 794 8
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2013, 22:16

. NĂNG LÃNH ĐẠO. I. Những phẩm chất của người lãnh đạo thành công. II. Những kỹ năng lãnh đạo CHƯƠNGV: PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO. I. Khái niệm về phong cách lãnh đạo. -1- ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO (LEADERSHIP) Người biên soạn: NGUYỄN HỮU LAM. Số đơn vị
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Đề cương môn học: NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO pptx, Tài liệu Đề cương môn học: NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO pptx, Tài liệu Đề cương môn học: NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn