Tài liệu Xã hội học là gì? Trình bày đối tượng nghiên cứu của xã hội học và mqhệ giữa Xã hội học với các KH XH khác docx

27 7,583 20
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2013, 19:15

1.XH học gì? Trình bày đối tượng nghiên cứu của XH học mqhệ giữa XH học với các KH XH khác. A. hội học gì? #KháI niệm: - xét về mặt thuật ngữ, nhiều nhà nghcứu cho rằng XH học bằng SocietaS ( gốc la tinh) LogoS( gốc hi laS) có nghĩa học thuyết trên n/c . Như vậy xhh được hiểu học thuyết về XH, nghcứu XH. - Xét về mặt ls, Auguste Conte (1798-1857-pháp) đã công khai sinh ra môn KH về các qluật cùa xh với tên gọi “XHH”. Theo đó xxh được mô tả như 1 hệ thống hoàI chỉnh có cấu trúc xđ (các tập hợp, nhóm, tổng hợp ) được tổ chức vận hành theo các thiết chế, luôn vận đg, biến đổi có tính ql. Sao đó các nhà xhh khác đã p/triển, n/cứu các vấn đề trong đ/s xh làm cho xhh ngày càng p/tr phong phú hơn. - Ngày nay, xhh được đinh nghĩa như sau: xhh 1 KH thuộc các KH xh chuyên n/c các ql ,tinh ql ,các đ/đIểm, các tính chất, các cơ chế nảy sinh, vận/đ, biến đổi mqhệ giữa con người con người. - Theo 1số nhà xhh Xô Viết trước đây thì xhh Mác Xít KH về các ql phổ biến đặc thù cùa sự v/đg p/triển cùa các hệ thống xh x/định; KH về các cơ chế h/đ các h/thức biểu hiện cùa ql đó trong h/đ cùa các cá nhân, tập đoàn xh, g/c,d/tộc. B. đối tượng n/cứu cùa xhh. - ĐTNC cùa xhh xh loàI người trong đó các QHXH (ttxh) được biểu hiện thông qua các hành vi xh giữa người người hay nói 1 cách khác n/c mqh hữu cơ, sự a/h lẫn nhau, qhệ biện chứng giữ 1 bên con người với tư cách cá nhân, nhóm…và 1 bên xh với tư cách hệ thống xh, cơ cấu xh. - Nói 1 cách hình ảnh ,vấn để k phảI ở chỗ làm cho con người xh ngày càng xa nhau hay nhập lạI làm 1 về mặt lí luận p/p luận xhh vấn đề làm sao chỉ ra ql, tính ql, thuộc tính, đ/đIểm cũng như cơ chế ,hình thức,đk cùa sự hình thành ,v/đ p/triển mqh tắc động qua lạI giữa con người xh. - Xét trong tiến trình p/ triển cùa xhh, các vấn đề kép: “con người-xh”, “hành động xh-cơ cấu xh”, “vĩ mô-vi mô”, “chủ quan-kquan”, “chủ thể- khách thể”, “tự nhiên-xh”…là trọng tâm trong n/c xhh. - Có thể nói ĐTNC của xh nói 1 cách kháI quát hành vi xh của con người . chúng ta chỉ có thể hiểu rõ h/vi xh trên cơ sở làm rõ được mối tỷ quan giữa người-người trong các nhóm trong cộng đồng xh dựa trên các dấu hiệu đặc trưng. đồng thời xhh n/c sự tương tắc giữa các nhóm các cộng đồng xh khác nhau để phát hiện ra tính ql chi phối các qhệ, các mối liên hệ tạo thành hệ thống tổng thể, hoàn chỉnh của xh. c. Quan hệ giữa xhh với các KH khác. # Quan hệ giữa xhh triết học. - Triết học KH n/c ql quan trọng nhất của tự nhiên, xh tư duy. Qhệ giữa xhh & triết học qh giữa KH cụ thể với thế giới quan KH.Triết học M-LN nền tảng thế giới quan, cơ sở p/pháp luận n/c của xhh mác xít. Xhh mác xít vdụng CNDVLS & phép BCDV làm công cụ lí luận sắc bén để n/c & cảI thiện mqh giữa con người & xh. - Trong qh này cần tránh 2 quan niệm của trợ p/tr của xhh: + Quan đIểm 1: xhh 1 bộ phận của triết học: chẳng hạn quan đIểm này đã đồng nhất n/c lí luận xhh với CNDVLS trong việc giảI thích đ/s xh. Làm gián đoạn việc kế thừa, vdụng & p/tr 1 cách sáng tạo cáctưởng , k/n & p/p luận xhCac Mác & Angghen, Lênin đã nêu ra từ thế kỷ 19-nay. + Quan đIểm 2: đặt xhh biệt lập hay đối lập với triết học .xhh không có mlhệ đáng kể gì với triết học . thực chất của quan niệm này cố tình làm ngơ trước 1 thực tế xhh bao giờ cũng có tính triết học. Nó được thể hiện ở chỗ xhh tìm hiểu bản chất của các sự vật hiện tượng trong triết học & xh & nhận thức ql chung của vận/đg p/tr con người & xh , lý thuyết xhh của Mác 1sv. Tính triết học trong xhh gắn liền với thế giới quan , tự tư tưởng tính g/c. - Mqhệ xhh-triết học bằng biện chứng. Các n/c xhh cung cấp những thông tin phát hiện các vấn đề, bầng chứng mới làm phong phú kho tàng tri thức p/p luận triết học. Trên cơ sở nắm vững tri thức xhh ta có thể vdụng 1 cách sáng tạo tri thức triết học vào hđ thực tiến CM. # Quan hệ xhh-tâm lý học lịch sử học. XHH không bị TL học lấn áp vì xhh không tập trung n/c về cá nhân , hành vi xh về hoạt đg TL của con người. Xhh không bị lịch sử học bao hàm vì xh không tập trung n/c các sự kiện LSXH cụ thể. Xhh cũng không phảI “KH nửa nọ, nửa kia.(tức vừa n/c con người, vừa nghiên cứu XH một cách biệt lập). XH học có mối liên chặt chẽ với tấm lý học lịch sử học. Các nhà hội học có thể vận dụng cách tiếp cận tâm lý học để xem xét hành động hội với tư cách hoạt động cảm tính, có đối tượng mục đích. XH học có thể quán triệt quan đIểm lịch sử trong việc đánh gía tác động của hoàn cảnh, đIều kiện XH đối với con người. ( phân tích yếu tố “ thời gian XH ”) khi giảI thích những thay đổi XH trong đời sống con người. # Quan hệ XH học – kt học. Kinh tế học nghiên cứu quá trình sản xuất, phân phối tiêu dùng hàng hoá dịch vụ. XH học nghiên cứu hoàn cảnh văn hoá, cách tổ chức XH 2 quan hệ XH của các hiện tượng, qúa trình KT. 2 khoa học này cùng vận dụng những kháI niệm phạm trù hai lý thuyết thichs hợp với đối tượng nghiên cứu của mình. Ví dụ: lý thuyết trao đổi, kháI niệm thị trường trong kinh tế học được sử dụng trong nghiên cứu XH học. KháI niệm mạng lưới XH, vị thế XH, hành động XH trong XH học được các nhà kinh tế học quan tâm. Mối quan hệ XH học kinh tế học phát triển theo 3 xu hướng tạo nên 3 lĩnh vực khoa học liên ngành. - KT hoch XH rất gần với KT học CT. - XH học – KT - Lĩnh vực nghiên cứu KT XH. XHh KT chuyên ngành Xhh nghiên cứu mối quan hệ giữa hội học kinh tế giữa con người KT. KT học giúp cho XH học cách thực tiếp nhận, mô hình hoá, tư duy rõ ràng, logic, chặt chẽ định lượng. # Quan hệ XH học – nhân chúng học. Nhân chúng học nghiên cứu so sánh XH loàI người từ lúc xuất hiện đến giai đoạ phát triển hiện nay. Nhất nhân chúng hoch XH ( nhân chúng học văn hoa ) nghiên cứu đời sống XH của các cộng đồng, dân tộc ( văn hoá cơ cấu XH của các XH ) dẫn đến có mốc liên quan gần, chặt chẽ nhất vớiXH học. Nhân chúng học tìm hiểu các hội sơ khai hoặc tiền hiện đạI; XH học chủ yếu quan tâm đến XH hiện đạI dẫn đến nhiều kháI niệm phương thức nghiên cứu quan trọng của XH học bắt nguồn phát triển trong nhân chủng học. Ví dụ: KháI niệm văn hoá được sử dụng lần đầu tiên tong công trình nghiên cứu của nhà nhân chủng học ngươì Anh. Edửad Tylor. XH học cũng có tác động trử lạI đối với nhân chủng học về mặt phương pháp luận nghiên cứu. Ví dụ: vận dụng lý thuyết của Durkhiem về vai trò của cơ cấu XH, chức năng của các thiết chế XH, nhà nhân chủng học người Anh Radcliffe – Brown đã lý giảI sự giống khác nhau giữa các XH cụ thể đặc thù. # Quan hệ XH học va luật. Luật hệ thống các chuẩn mực quy tắc hành động do cơ quan có thầm quyền chính thức đưa ra. Các nhà XHH rất quan tâm nghiên cứu luật vì nó có tác dụng quuy định kiểm soát XH đối với hành động quan hệ XH. VD: Durkheim cho rằng hệ thống thiết chế luật pháp phát triển với sự tiến hoá từ XH đoàn kết có học tới XH đoàn kết hữu cơ. Có thể vận dụng lí thuyết XHH để phân tích sự phát triển của hệ thống pháp luật cũng như mối quan hệ giữa pháp luật cơ cấu XH. VD: Theo Marx, hệ thống pháp luật Tư Sản một bộ phận của nhà nước Tư Sản , công cụ áp bức giai cấp các nhà XHH rất quan tâm tới vai trò của pháp luật đối với XH cũng nhuư xem xét, đánh giá ảnh hưởng qua lạI giữa hệ thống luật pháp hệ thống XH. VD: Weber cho rằng luật pháp 1 lực lượng đoàn kết, tập hợp biến đổi XH. # Quan hệ XHH- Khoa học chính trị : Khoa học chính trị chủ yếu nghiên cứu quyền lực sự phân chia quyền lực trong XH. Trong khi chính trị học chú trọng phân tích cơ chế hoạt động bộ máy quyền lực thì XHH tập trung nghiên cứu mối liên hệ giữa các tổ chức , thiết chế chính trị cơ cấu XH. XHH chính trị học có mối quan hệ chặt chẽ trong việc cùng vận dụng các lí thuyết , kháI niệm phương pháp chung. Phương pháp phỏng vấn, đIều tra dư luận XH phân tích nội dung được áp dụng cho hai khoa học. Khi các nhà XH học nghiên cứu lĩnh vực chính trị nên đã giúp hình thành ngành XH học chính trị khá phát triển trên thế giới. Với tư cách một khoa học tương đối độc lập trong hệ thống các KH, XH học nghiên cứu qui luật hình thành, vận động phát triển mối quan hệ giữa con người XH. XH học không ngừng tiếp thu các thành tựu của các KH khác. Trên cơ sở đó, XH học có nhiệm vụ phát triển hoàn thiện hệ thống kháI niệm, phạm trù phương pháp luận nghiên cứu của mình. 1. Cơ cấu XH họccác cấp độ nghiên cứu của cơ cấu XH học. • Cơ cấu XH học. Căn cứvào đối tượng nghiên cứu của XH học, thì các qui luận chung về sự phát triển sự hoạt động của XH, sự tác động qua lạI giữa các thành phần của cơ cấu XH chính cáI mà XH học hướng vào đó để nghiên cứu. Các nhà XH học khác nhau cũng có những cách nhìn cơ cấu XH học khác nhau. Từ quan đIểm tương quan, người ta quan niệm có 3 mức độ nghiên cứu khác nhau: - Nghiên cứu cơ cấu tổng thể XH. Từ tính chất, đặc đIểm của các hình tháI XH mà chia thành XH nô lệ, XH phông kiến, XHTB ( nghiên cứu ở cấp độ này nhiệm vụ của XH học vĩ mô ). - Nghiên cứu sự vận hành của cáccơ chế XH, các tợp hợp XH( nhóm, hội, đoàn, cộng đồng … ) trong quá trình quản lý XH. - Nghiên cứu cả người với tư cách con người XH trong các mối tương quan đó XH học vi mô. Các nhàXH học Macxít lấy chủ nghĩa duy vạt lịch sử làm ohương pháp luận khoa học, áp dụng vào quá trình nghiên cứu; lấy CNXHKH làm mục tiêu nội dung nghiên cứu. Trong quá trình phát triển, XH học luôn luôn có mối liên hệ bền vững các ngành KHXH khác tiếp thu những thành tựu mới của các khoa học khác làm phong phú thêm nội dung phương pháp nghiên cứu của mình. • Cấp độ nghiên cứu: - Căn cứ vào mức đọ trừu tượng, kháI quát của tri thức XH học để phân chia cơ cấu XH học thành: + XH học trừu tượng – lý thuyết. + XH học cụ thể – thực nghiệm. + XH học triển khai – ứng dụng. . XH học trừu tượng – lý thuyết ( Ferdinand Tonnies – nhà XH học nmgười Đức 1855 – 1936 còngọi XH học thuần tuý) một bộ phận XH học nghiên cứu một cách khách quan, Kh về hiện tượng, quá trình XH nhằm phát hiện tri thức mới; xây dựng lý thuyết kháI niệm phạm trù XH. . XH học cụ thể – thực nghiệm: bộ phận XH học nghiên cứu các hiện tượng quá trình XH bằng cách vận dụng lý thuyết, kháI niệm XH học, các phương pháp thực nghiệm ( cân, đo, đong, đếm … ) nhằm kiểm tra hoặc chứng minh giả thuyết XH học. . XH học triển khai, ứng dụng: bộ phận của XH học, có nhiệm vụ vận dụng các nguyên lý ý tưởng XH học vào việc phân tích, tìm hiểu giảI quyết các tình huống, sự kiện hiện thực của đời sống XH; nghiên cứu cơ chế hoạt động, đIều kiện, hình thức biểu hiện của các qui luật Xh học nhàem chỉ ra các giảI pháp đưa tri thức Xh học vào cuộc sống. Ba bộ phận này có mối quan hệ biện chứng với nhau. XH học lý thuyết vạch đường, xác định phạm vi nghiên cứu, định hướng lý luận cho XH thực nghiệm XH học thực nghiệm cung cấp bằng chứng, sự kiện để kiềm chứng giả thuyết được rút ra từ XH học lý thuyết ( tính đúng, sai ). XH học thực nghiệm trung giữa XH học thuần tuý XH học ứng dụng. Tức chỉ những tri thức XH học đã được kiềm chứng mới nêu áp dụng vào cuộc sống. Mặc dù vậy, còn phảI tiến hành nghiên cứu ứng dụng, triển khai trước khi đưa kết quả nghiên cớu lý luận thực nghiệm vào thực tiễn để sử dụng. - Căn cứ vào cấp độ chung – riêng, bộ phận chính thể của tri thức lĩnh vực nghiên cứu của XH học, phân chia cơ cấu hàng hoá thành 2 bộ phân. + XH học đạI cương. + XH học chuyên nghành ( chuyên biệt ) . XH học đạI cương: nghiên cứu các qui luật, tính qui luật, thuộc tính đạc đIểm chung nhất của cáchiện tượng hai quá trình XH dẫn đến XH học đạI cương có nội dung nghiên cứu gắn với XH học vĩ mô XH học lý thuyết. . XH học chuyên ngành bộ phận của XH học gắn lý luận XH học đạI cương nghiên cứu các hiên tượng của từng lĩnh vực, hoạt động, khía cạnh, các mặt cụ thể của đời sống XH con người. Hai bộ phận này có mối quan hệ biện chứng với nhau. XH học đạI cương cơ sở lý luận, pháp luận cho XH học chuyên nghành. XH học chuyên ngành cung cấp bằng chứng, số liệu cụ thể, thông tin mới cho công tác nghiên cứu của XH học đạI cương, góp phần bổ xung phát triển cho XH học đạI cương. - Căn cứ vào qui mô, kích cỡ ( lớn, nhỏ ) của hệ thống XH, chia cơ cấu XH học thành 2 bộ phận: + XH học vĩ mô. + XH học vi mô. . XH học vĩ mô nghiên cứu cơ cấu Xh, thiết chế XH, tương tác Xh giữa các hệ thống Xhvà của Xh có qui mô lớn. Một Xh đặc thù, một quốc gia, một dân tộc, một chế độ Xh, một khu vực trên thế giới … XH học vĩ mô nghiên cứu hiện tượng, qua trùnh Xh với tư cách chính thể toàn vẹn. . Xh học vi mô: nghiên cứu các qui luật phát sinh, vận động ohát triển của nhóm Xh có qui mô nhỏ. NgoàI ra còn nghiên cứu các quá trình, hiện tượng xảy ra trong nhóm nhỏ, cũng như hành động tương tác Xh giữa các cá nhân. Hai bộ phận này có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Xh học vi mô cung cấp các thông tin cơ bản, chi tiết cho kháI quát nghiên cứu của Xh học vĩ mô. Xh học vĩ mô nguồn ký luận để kích thích, vận dụng XH học vi mô. - NgoàI ra còn có thể xem cơ cấu Xh học với tư cách một hệ thống các ngành XH học. Căn cứ vào loạI hình hoạt động hay lĩnh vực cơ bản của đời sống Xh chia ra Xh học kỹ thuật, Xh học chính trị, Xh học văn hoá, Xh học công nghiệp … Căn cứ vào khu vực địa lý – hành chính kỹ thuật có Xh học thành thị hai Xh học nông thôn nghiên cứu cộng đồng lối sống ở thành thị hoặc nông thôn. 2. Phân tích chức năng chủ yếu XH học – nhiệm vụ của XH học ở VN hiện nay. • Chức năng của XH học: Xh học như các khoa học khác đều có 3 chức năng cơ bản -Chức năng nhận thức. -Chức nâưng thực tiễn. -Chức năng tư tưởng. a. Chức năng nhận thức. Thể hiện ở 3 đIểm: - Thứ 1: Xh học cung cấp tri hức khoa học về bản chất của hiện thực Xh con người . - Thứ 2: Xh học phát hiện các qui luật, tính qui luật qui chế nảy sinh vận động phát triển của các hiện tượng, quá trình XH; của mỗi tác động qua lạI giữa con Xh. -Thứ 3: Xh học xây dựng phát triển hệ thống các phạm trù, kháI niệm, lý thuyết phương pháp luận nghiên cứu. Các quan niệm về chức năng nhận thức của Xh học có thể chia thành 3 loạI: - Quan niệm 1: Xh học có chức năng chủ yếu nhận thức Xh thuần tuý. Quan niệm này bắt nguồn từ Xh của A. Comte & E. Durheim, từ KH tự nhiên chủ nghĩa thực chứng. Cho rằng Xh học phảI trở thành một môn khoa học thuần tuý để phát hiện tư thức khách quan, KH, chính xác, công bằng … Xh học cần tìm ra các qui luật, đưa ra lý thuyết xây dựng các kháI niệm, phạm trù; đồng thừi các kết quả nghiên cứu của Xh học phảI được kiềm chứng bằng thực hiện. - Quan niệm 2: chức năng nhận thức của Xh học thể hiện ở việc giảI nghĩa, động cơ, ý nghĩa của các hiện tượng, quá trình 2 hành động XH. Quan niệm này bắt nguồn tư KH nhân vật, triết học, lịch sử, nghệ thuật, các nghiên cứu về tôn giáo, văn hoá, … mà đạI diện M. Weber. Cho rằng mọi hiện tượng, quá trình hành động Xh đều có mục đích, ý nghĩa giá trị nào đó đối với con người Xh. Phương pháp nhận thức cơ bản quan sát trực tiếp tham dự vào sự kiện Xh rồi mô tả lạI; Kết quả quan sát phảI phù hợp đúng với gì đã trảI nghiệm. Quan niệm này cho rằng Xh học không hoàn toàn trung tính tuyệt đối khách quan vì nó phụ thuộc nhiều vào ý trí chủ quan ( lựa chọn câu hỏi, ví dụ nghiên cứu ) yêu cầu của Xh hoàn cảnh lịch sử cụ thể. - Quan niệm 3: bắt nguồn từ CNDVLS , từ Xh học Macxít đòi hỏi nhận thức Xh học phảI vạch ra được cơ cấu thực của các quá trình, hiện tượng của thế giới vật chất của tồn tạI XH. Cho rằng nhận thức KH phảI dựa trên lập trường tư tưởng thế giới quan Khcủa CN Mác – Lê nin. Tri thức Xh học phảI giúp con người nhận thức được phảI tráI, đúng sai góp phần cảI tạo đời sống con người. Tức c/năng nhận thức gắn liền với c/năng thực tiễn tưởng B. chức năng thực tiễn. C/năng này có mqhệ biện chứng với c/n nhận thức. đây 1 trong những mục tiêu cao cả của xhh, thể hiện ở sự nỗ lực cảI thiện xh cuộc sống của con người. đây không chỉ việc vận dụng ql xhh trong hoạt động nhận thức hiện thực, mà còn việc giảI quyết đúng đắn, kịp thời những vấn đề nảy sinh trong xh để cảI thiện thực trạng xh. đồng thời còn phảI hướng tới dự báo những gì sẽ xẩy ra để xuất kiến nghị, giảI pháp để kiểm soát các hiện tượng, quá trình xh. Lênin nói về c/năng của xhh: “không phảI chỉ để giảI thích quá khứ mà còn dự kiến tương lai 1 cách mạnh dạn thực hiện dự kiến ấy bẳng 1 hành động dũng cảm”. VD : các công trình KH sử dụng các p/páp, thuật ngữ, k/niệm xhh để n/c các vđề xh trong thời kì đổi mới ở nước ta. Các n/c này đã cung cấp thông tin, bằng chứng làm luận chứng KH cho việc tiếp tục đổi mới hoàn thiện các chính sách KT-XH. Trong quá trình thực hiện c/năng thực tiễn, các k/niệm, lý thuyết p/p n/c của xh cũng được kiểm nghiệm để sửa đổn dần dần hoàn chỉnh. C. Chức năng tư tưởng. (rất quan trọng đối với KHXH). C/n này thể hiện ở chỗ xhh mác xít trang bị thế giới quan KH của CN Mác- Lênin, CNDVLS, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao, lý tượng XHCN tinh thần cách mạng phấn đấu đến cùng cho CNXH .xhh mác xít không chỉ trau dời thế giới qua tưởng M-Ln mà còn hình thành p/tr p/p tư duy ng/c KH khả năng suy xét phê phán.(phê phán các trào lưu, tư tưởng sai tráI, không lành mạnh trong xh; công khai bảo vệ lợi ích sự nghiệp cảI tạo, xây dựng xh theo định hướng XHCN). C/năng tư tưởng có qhệ hữu cơ với c/n nhận thức thực tiễn. Các q/luật tri thức xh chỉ có ý nghĩa KH nhân văn chân chính khi hướng tới phục vụ lợi ích sự nghiệp của nhân dân trong quá trình xây dựng 1 xh công bằng, văn minh. Tính tư tưởng, tính đảng, triết học của xhh Mác-Lênin trở nên thuyết phục, hiện thực hơn khi được hình thành p/tr trên cơ sở các qluật phạm trù KH. Tóm lạI, c/n tư tưởng của xhh M-L đóng vai trò kim chỉ nam định hướng nhận thức hoạt động thực tiễn cho n/c xhh. #Nhiệm vụ xhh ở VN hiện nay: xhh có 3 nhiệm vụ chính : ng/c lý luận, ng/c thực nghiệm, ng/c ứng dụng. -Nghiên cứu lý luận: fảI XD & p/tr hệ thống các k/niệm, fạm trù lý thuyết KH riêng, đặc thù of KHXHH ở VN. Nhiệm vụ hình thành p/tr công tác n/c lý luận để củng cố bộ máy kháI niệm vừa tìm & tích luỹ trí thức tín tới p/tr nhảy vọt về chất trong lý luận & p/tr n/c, trong hệ thống k/niệm & tri thức KH. Còn hướng tới hình thành & p/tr hệ thông lý luận ,p/p luận n/c & tổ chức n/c 1cách cơ bản, hệ thống về những vấn đề lý luận & thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu p/tr KT, XH of đất nước ta. -Nghiên cứu thực nghiệm: tiến hành nghiên cứu thực nghiệm để: Kiểm nghiệm, chứng minh giả thuyết KH. Phát hiện bằng chứng vấn đề mới làm cơ sở choviệc sửa đổi, p/tr hoàn thiện k/niệm, lý thuyết p/p luận n/c. kích thích & hình thành tư duy xhh. NgoàI ra còn hướng tới vạch ra cơ chế đIều kiện hoạt động hình thức biểu hiện of các quy luật xhh làm cơ sở để đưa tri thức KH vào cuộc sống. Nghiên cứu thực nghiệm cầu nối giữa lý luận thực tiễn. Thực hiện nhiệm vụ này, trình độ lý luận kĩ năng n/c of các nhà xhh cũng được nâng lên. #Nghiên cứu ứng dụng: n/c ứng dụng hướng tới việc để ra các giảI pháp vận dụng những phát hiện of ng/c lý luận thực nghiệm p/tr hoạt động thực tiễn .để theo kịp trình độ of thế giới, mục tiêu của chung ta đI tắt đón đầu , do đó các nhà xhh cần đẩy mạnh n/c ứng dụng để rút ngắn khoảng cách giữa 1 bên trí thức lý luận, thực nghiệm 1 bên hoạt động thực tiễn cuộc sống of coc người. Căc cứ vào đường lối, chính sách p/tr KT-XH of đảng nhà nước, nhất chiến lược đình hướng p/tr KH-công nghệ , giáo dục trong thời kỳ công nghệp hoá, hiện đạI hoá đất nước, xhh cần n/c tham gia giảI quyết các khía cạnh of các vấn đề liên quan tới. - chủ nghĩa M-L, tư tưởng Hồ Chí Minh con đường đI lên CNXH ofVN. - Sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đạI hoá đất nước. - Biến đổi các giai cấp, tầng lớp XH. - Các chính sách bảo đảm tiến bộ xh công bằng xh. - xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. - Tăng cường vai trò lãnh đạo sức chiến đấu of đảng. - xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân. - P/tr nền KT hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý of nhà nước ,theo con đường XHCN. 6. Nêu những đóng góp của Karl Marx (1818-1883) đối với sự ra đời phát triển của xhh nói chung xhh Macxít nói riêng. “các nhà triết học cho tới nay mới chỉ giảI thích thế giới, vấn đề biến đổi thế giới”. #Tác giả: K-Marx. Nhà tiết học nhà KT học người Đức, nhà lý luận của phong trao công nhân thế giới, nhà sáng lập chủ nghĩa cộng sản KH. Ông sinh năm 1818 tạI Treves mất năm 1883 ở London. Ông bản của Friedrich Engels, 2 người bạn chiến đấu thân thiết của nhau cùng viết “Tuyên ngôn của ĐCS” cùng hoàn thiện học thuyết Mary. Họ thấy quan đIểm of ông phản ánh sâu sắc những biến động of thế kỉ 19 với các cuộc CMCT, công nghiệp hoá CNTB đang làm tan rã chế độ PK, trật tự xh tồn tạI ngàn nẳm tươcs đó. Với tư cách nhà KHXH, ông đã phân tích sự vận động of xh CNTB về mặt lý luận chỉ ra qluật p/tr lịch sử of xh trên thế giới. phát kiến lý luận qun trọng nhất của Marx như Engels đánh giá lý luận về giá trị thặng dư CNDVLS -ông chuyển hẳn từ CNDuy tâm sang CNDVật, người dân chủ sang người cộng sản. các tác phẩm vĩ dụ: bộ tư bản, tuyên ngôn của ĐCS, bản tảo KT-triết học,hệ tư tưởng Đức, gia đình thần thành. #CNDVLS, lý luận phương pháp luận XHH Marx: CNDVLS đực các nha xhh macxits coi xhh đai cương macxits, trong đó thể hiện ở lý luận xhh p/p luận xhh of Marx. Các tác phẩm of ông chứa đựng hệ thống lý luận xhh hoàn chỉnh, cho phép vận dụng để n/c bất kì xh nào. cùng với H. Spencer, E. Durkheim, M. Weber… ông người đặt nền móng p/tr xhh hiện đạI. Xuất phát đIểm of CNDVLS việc phân tích các quá trình LSXH từ góc độ hoạt động vật chất of con người, từ gói độ cơ sở KT of XH, từ qua đIểm “tồn tạI xh quyết định ý thức xh” khi n/c xh, CNDVLS xem xét xh với tư cách cơ cấu xh (hệ thống xh). Xh được hiểu 1 chính thể gồm các bộ phận có mối liên hệ qua lạI với nhau, ( giai cấp, thiết chế, các chuẩn mực giá trị, văn hoá, … ). Nhất cả khi nghiên cứu XHTB Marx đặc biệt chú trọng tới cơ cấu giai cấp chỉ ra đối kháng với nhau về mặt lợi ích giai cấp tư sản vô sản. CNDVLS xem biến đổi Xh thuộc tính vốn có của mọi XH bởi vì con người không ngừng làm ra lịch sử trong quá trình hoạt động nhằm thoả mãn các nhu cầu ngày càng tăng lên của mình. ĐIều này đòi hỏi nghiên cứu XH phảI hướng vào việc chỉ ra được nguồn gốc biến đổi Xh trong lòng Xh đó. Theo ông,chính sưh tác động qua lạI, mâu thuẫn hai đối khánggiữa các bộ phận của XH chính nguồn gốc của phát triển XH. Ví dụ: Marx chỉ rs rằng CĐPK mang trong mình, các quan hệ XH tất yếu dẫn đến sự ra đời của CNTB. Trong luận đIểm của CNDV biện chứng, Marx cho rằng sự vận động, biến đổi XH tuân theo các qui luật mà con người có thể nhận thức được. do đó con người cũng có khả năng vận dạng các qui luật đã nhận thức được để cảI tạo XH phù hơpj với lợi ích của mình. Theo qui luật lịch sử, XH phát triển từ cơ cấu XH đơn giản đến phức tạp; nhiệm vụ của lý luận pháp luận khoa học XH chỉ ra những đIều kiện giúp con người nhận thức được lợi ích giai cấp của mình, để từ đó đoàn kết tổ chức đấu tranh cách mạng nhằm xoá bỏ trật tự XH cũ, XD trật tự XH mới văn minh, tiến bộ,công bằng hơn cho XH. Việc vận dụng CNDVLS với tư cách cơ sở lý luận phườn pháp luận trong XH học đòi hỏi nghiên cứu XH học phảI tập trung phân tích mối quan hệ giữa con người XH. Con người bị qui định bởi các đIều kiện sống vật chất con người tác động trở lạI ra sao … # Quan niệm về bản chất của XH học con người. Bản chất của XH học con người bắt nguồn từ trong quá trình SX thực của XH, từ trong hoạt động SX ra của cảI, vật chất ( tiền đề kinh tế ). Thể hiện: +Đối với động vật: con người phảI tự SX ra các phương tiện để tồn tạI à để sống. Do vậy bản chất của con người XH đều bị qui định bởi hoạt động SX ra của cảI, vật chất. Nghiên cứu XH học cần phân tích các cách tổ chức [...]... người nhằm nâng cao lợi ích KT, con người 1 thực thể KT # Quan niệm của Weber về XH học Theo ông, XH học khoa học có nhiệm vụ lý giảI, thông hiểu động cơ, ý nghĩa của hành động XH Tức XH học kh ng giống như KHTN vì đối tượng n/c hành động XH phương pháp n/c lý giải Nhưng ông cũng kh ng định, giống như các khoa học kh c, Xh học tiến tới cách giảI thích nhân quả về đường lối hệ... lý luận Xh học, luật học nghiên cứu lịch sử so sánh Đóng góp của Weber trong XH học chủ yếu quan đIểm về bản chất lý thuyết XH phương pháp luận; phân tích của ông về văn hoá, tôn giáo sự phát triển của XH Phương Tây; đánh giá về vai trò của quá trình hợp lý trong luật pháp, CT, KH, tôn giáo, tự nhiên đối với sự phát triển XH mối hệ giã các lĩnh vực KT phi KT các XH; các n/c... sự kh c nhau giữa giới TN XH ý kiến kh c lạI cho rằng cần áp dụng fương fáp luận KHTN để nghiên cứu hành vi con người vì con người hoạt động có lý trí để thoả mãn những nhu cầu vật chất Tức các ý kiến tranh luận chia làm 2 phe: 1 phe cho rằng KHXh Kh khách quan, tự nhiên có nhiệm vụ phát hiện các qui luận của hiện tượng, sự kiện XH quan sát được 1 phe lạI cjo rằng KHXH KH ặc biệt vì đối tượng. .. đối tượng nghiên cứu các yếu tố chủ quan như hệ giá trị, niềm tin, đạo đức,… # Quan đIểm phương pháp luận of XH học Weber Weber cho rằng đối tượng nghiên cứu của KHTN các sự kiện vật lý of giới tự nhiên trong khi đó đối tượng of KHXH lag hoạt đọng XH of con ngườ Tri thức KHTNlà hiểu biết giảI thích về giới tự nhiên = các qui luật kh ch quan, chính xác Còn tri thức KHXH hiểu biết về XH ( thế... động xh cốt lõi của mối quan hệ giữa con người xh, đồng thời cơ sở của đời sống xh của con người Trên phương diện triết học, hành động xh chính một hình thức hoặc cách giảI quyết các mâu thuẫn, vấn đề xh Còn trong xh học, hành động xh được hiểu cụ thể hơn thường gắn với các chủ thể hành động các cá nhân bao giờ cũng có sự tham gia của yếu tố ý thức, dù mức độ kh c nhau Sinh viên đI học, ... cầu xh: đây xu hướng kh ch quan đối với tất cả các loạI hình xh nguyên nhân của di động xh kết quả của xu hướng tăng năng xuất lao động XH càng có kh năng thoả mãn nhu cầu ngày càng tăng của các thành viên xh bao nhiêu thì xh càng có kh năng duy trì trật tự xh phát triển xh bấy nhiêu +Xu hướng công nghệ hoá đô thị hoá Công nghệ hoá xu hướng sử dụng tri thức lý luận khoa học. .. chất kh I quát, trừu tượng về hiện thực LSXH So với sử học, các lý giảI của XH học kh ng phong phú, sinh động cụ thể Cách giảI thích của sử học nhằm chỉ ra: “ A tất yếu dẫn đến B ” Còn XH học chủ yếu vạch ra những khuôn mẫu, hình thức, mối liên hệ có kh năng xảy ra như: “ A yếu tố có nhiều kh năng làm cho B xuất hiện ”; “ A bối cảnh, tình huống làm cho B xảy ra ” XH học vừa có đặc đIểm của KHTN... với các kích thích ) Còn các nhà xh hiện đạI thì đưa ra kh I niệm về hành vi xh hay hành vi phức tạp Đó hành vi được hiểu sự phản ứng, phản xạ gián tiếp đối với các kích thích; tức xen giữa hai yếu tố kích thích phản ứng còn có 1 yếu tố trung gian Vậy hạnh động xh hạnh động của cá nhân trong mqh với người kh c xh hành động đIụn ra dươí sự tác động of người kh c, của xh 23 Trình. .. dàI của các hệ thống xh; đIều kiện để các thành viên cộng đồng xh liên kết với nhau, cùng tồn tạI phát triển Nó sản phẩm của nhữnh chế độ xh nhất định *ĐIều kiện cơ bản duy trì trật tự xh: Trong các xh kh c nhau, những đIều kiện cơ bản để duy trì trật tự xh cũng kh c nhau Nhưng có các đIều kiện cơ bản nhất như sau: +Việc đảm bảo quyền lực thực sự của các thiết chế xhcác thiết chế xh là. .. biến đổi xh sự biến đổi về cấu trúc ( tổ chức ) của xh mà sự biến đổi này ảnh hưởng sâu sắc đến phần lớn thành nên của xh Còn biến đổi chỉ tác động đến một số ít cá nhân thì ít được các nhà xh học chú ý Vậy “ biến đổi xh 1 quá trình, trong đó những khuôn mẫu của các hành vi xh, các quan hệ xh, các thiết chế xh các hệ thống phân tầng xh được thay đổi qua thời gian ” Kh I niệm này kh c kh I niệm . 1 .XH học là gì? Trình bày đối tượng nghiên cứu của XH học và mqhệ giữa XH học với các KH XH kh c. A. xã hội học là gì? #Kh I niệm: - xét. trù và phương pháp luận nghiên cứu của mình. 1. Cơ cấu XH học – các cấp độ nghiên cứu của cơ cấu XH học. • Cơ cấu XH học. Căn cứvào đối tượng nghiên cứu của
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Xã hội học là gì? Trình bày đối tượng nghiên cứu của xã hội học và mqhệ giữa Xã hội học với các KH XH khác docx, Tài liệu Xã hội học là gì? Trình bày đối tượng nghiên cứu của xã hội học và mqhệ giữa Xã hội học với các KH XH khác docx, Tài liệu Xã hội học là gì? Trình bày đối tượng nghiên cứu của xã hội học và mqhệ giữa Xã hội học với các KH XH khác docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn