TÌNH HÌNH ÁP DỤNG CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ

4 218 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2013, 11:02

Bảng 6 tình hình áp dụng các hình thức thanh toán quốc tế Đơn vị :USD Hình thức thanh toán Năm 2003 Năm 2004 Số món Số tiền Số món Số tiền Số món Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số món Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Thanh toán L/C 48 1,19 2,541,009 32,2 33 0,53 1,201,298 9,25 Thanh toán nhờ thu 6 0,14 62,756 0,79 11 0,17 147,239 1,13 Thanh toán kiều hối 3940 97,2 4,303,947 54,5 6065 98,3 6,177,348 47,6 Thanh toán TT 56 1,39 992,070 12,5 56 0,9 5,450,266 42 Tổng thanh toán quốc tế 4024 100 7,899,782 100 6165 100 12,976,151 100 (Nguồn báo cáo tổng kết năm 2004) Bảng5 tình hình thanh toán tại nhno & ptnt tỉnh hng yên Đơn vị : USD Năm Năm 2003 Năm 2004 Chênh lệch Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Thanh toán L/C 2,541,009 32,2 1,201,298 9,25 -1,339,711 52,7 Thanh toán nhờ thu 62,756 0,79 147,239 1,13 84,483 134,6 Thanh toán kiều hối 4,303,947 54,5 6,177,348 47,6 1,873,401 43,5 Thanh toán TT 992,070 12,5 5,450,266 42 4,458,196 449,3 Tổng thanh toán quốc tế 7,899,782 100 12,976,151 100 5,076,369 ( Nguồn báo cáo tổng kết năm 2004) Bảng 4 Tình hình thanh toán tại nhno & ptnt tỉnh hng yên Đơn vị : Triệu đồng Năm Năm 2003 Năm 2004 Chênh lệch Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Thanh toán bằng tiền mặt 2,119,941 14,6 4,622,452 17,9 2,502,511 26,5 Thanh toán không dùng tiền măt 12,391,453 84,6 20,916,585 81,3 8,525,132 76,7 Thanh toán quốc tế 124,626 0,86 205,452 0,8 80,826 0,78 Tổng doanh số thanh toán chung 14,636,020 100 25,744,489 100 11,108,469 ( Nguồn báo cáo tổng kết năm 2004)
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH ÁP DỤNG CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ , TÌNH HÌNH ÁP DỤNG CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ , TÌNH HÌNH ÁP DỤNG CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay