ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2, NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN THI: HÓA HỌC 12 TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ 1

5 314 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2013, 11:02

TRƯỜNG THPT QUẾ 1 --------------- ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2, NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN THI: HÓA HỌC 12 (Thời gian làm bài: 90 phút) Đề thi gồm có 04 trang (GV NH 2 ) ĐỀ SỐ: 157 Họ tên thí sinh: SBD: Cho biết khối lượng nguyên tử của các nguyên tố : H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; As = 75 ; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137; Be = 9. (Thớ sinh ko dựng tài liệu, kể cả bảng Tuần hoàn) Câu 1: Cho các chất sau: glucozơ, glixerol, fructozơ, mantozơ, C 2 H 5 OH, HCOOH, C 2 H 2 , HCOOCH 3 , phenol, C 6 H 5 CHO, axit oxalic, axit picric. Số chất cú phản ứng trỏng bạc là: A. 6 B. 7 C. 8 D. 5 Câu 2: Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: K 2 O và Al 2 O 3 ; Cu và Fe 2 (SO 4 ) 3 ; CaCl 2 và Na 2 CO 3 ; Ca và KHCO 3 . Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra dung dịch là A. 2 B. 3 C. 4 D. 1 Câu 3: Khi nhiệt phân hoàn toàn từng muối X, Y đều tạo ra số mol khí nhỏ hơn số mol muối tương ứng. Đốt một lượng nhỏ tinh thể Y trên đèn khí không màu, thấy ngọn lửa có màu tím. Hai muối X, Y lần lượt là A. CaCO 3 , KNO 3 . B. Cu(NO 3 ) 2 , KNO 3 . C. KMnO 4 , KNO 3 . D. KNO 3 , NaNO 3 . Câu 4: Thứ tự tăng dần tính axit của các axit halogen hiđric (HX) là A. HI < HBr < HCl < HF. B. HF < HCl < HBr < HI. C. HBr < HI < HCl < HF. D. HCl < HBr < HI < HF. Câu 5: Hũa tan một oxit kim loại húa trị II bằng một lượng vừa đủ dung dịch H 2 SO 4 24,5% thu được dung dịch A có nồng độ 33,33%. Xác định ôxit trên? A. CuO B. MgO C. CaO D. ZnO Câu 6: Khi cho 356kg chất béo trung tính, phản ứng vừa đủ với 240kg dung dịch NaOH 20%, giả sử phản ứng hoàn toàn. Khối lượng (kg) xà ph ̣ ng72% thu được là: A. 559,2 B. 510 C. 376,2 D. 367,2 Câu 7: Hai chất X và Y cú cựng cụng thức phõn tử C 2 H 4 O 2 . Chất X phản ứng được với kim loại Na và tham gia phản ứng tráng bạc. Chất Y phản ứng được với kim loại Na và hoà tan được CaCO 3 . Công thức của X, Y lần lượt là: A. HCOOCH 3 , HOCH 2 CHO. B. CH 3 COOH, HOCH 2 CHO. C. HOCH 2 CHO, CH 3 COOH. D. HCOOCH 3 , CH 3 COOH. Câu 8: Cho dóy cỏc hợp chất thơm: p-HO-CH 2 -C 6 H 4 -OH, m-HO-C 6 H 4 -CH 2 OH, p-HO-C 6 H 4 -COOC 2 H 5 , p-HO- C 6 H 4 -COOH, p-HCOO-C 6 H 4 -OH, p-CH 3 O-C 6 H 4 -OH. Cú bao nhiờu chất trong dóy thỏa món đồng thời 2 điều kiện sau? (a) Chỉ tỏc dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1. (b) Tác dụng được với Na (dư) tạo ra số mol H 2 bằng số mol chất phản ứng. A. 1. B. 3. C. 4. D. 2. Câu 9: Cho cỏc dung dịch: HCl(X 1 ); KNO 3 (X 2) ; HCl +KNO 3 (X 3 ); Fe 2 (SO 4 ) 3 (X 4 ). Dung dịch nào có thể hoà tan được bột Cu? A. X 1 , X 2 , X 3 , X 4 B. X 3 , X 2 C. X 1 , X 4 , X 2 D. X 3 , X 4 Câu 10: Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y được 9,55 gam muối khan. Số công thức cấu tạo ứng với cụng thức phõn tử của X là A. 2 B. 4 C. 8 D. 11 Câu 11: Cho cỏc chất sau: CH 3 CH 2 OH (1); CH 3 COOH (2); HCOOC 2 H 5 (3). Thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần là A. (2);(1);(3). B. (3);(1);(2). C. (1);(2);(3). D. (2);(3);(1). Câu 12: P/biệt ba chất lỏng riờng biệt là phenol, dd CH 3 COOH, dd CH 2 =CH-COOH bằng một thuốc thử riờng biệt là: A. dd AgNO 3 /NH 3 . B. Dung dịch quỳ tím. C. nước brom. D. dd Na 2 CO 3 . Câu 13: Phõn tử oxit R 2 O có tổng số 66 hạt p, n, e trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 hạt. Xác định công thức oxit A. CO 2 B. N 2 O C. Na 2 O D. SiO 2 1 Câu 14: Phát biểu nào sau đây sai? A. Số nguyên tử hidro trong phân tử este đơn và đa chức luôn là một số chẵn. B. Sản phẩm của phản ứng xà phũng húa chất bộo là axit bộo và glixerol C. Nhiệt độ sôi của este thấp hơn hẳn so với ancol có cùng phân tử khối. D. Trong cụng nghiệp cú thể chuyển húa chất bộo lỏng thành chất bộo rắn Câu 15: Cho 16,2 gam hỗn hợp gồm este metylaxetat và este etylaxetat tỏc dụng với 100 ml dung dịch NaOH 2M thỡ vừa đủ. Thành phần % theo khối lượng của este metylaxetat là: A. 81,2% B. 54,32%. C. 45,68%. D. 18,8%. Câu 16: Cho các chất: axetilen, vinylaxetilen, metylxiclopropan, cumen, stiren, xiclohexan, xiclopropan và xiclopentan. Trong các chất trên, số chất phản ứng được với dung dịch brom là A. 5 B. 3 C. 4 D. 6 Câu 17: Cho hỗn hợp gồm 1,68 gam Fe và 1,344 gam Cu vào 400 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H 2 SO 4 0,5M và NaNO 3 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thỡ lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu của V là A. 0,356 B. 35,6 C. 386 D. 356 Câu 18: Vinyl axetat được điều chế bằng phản ứng giữa A. Axit axetic với etilen. B. axit axetic với axetilen. C. axit axetic với ancol vinylic D. axit axetic với vinyl clorua. Câu 19: Hoà tan hoàn toàn 12,15 gam Al bằng dung dịch HNO 3 loóng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N 2 O và N 2 . Tỉ khối của hỗn hợp khớ Y so với khớ H 2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 106,65 B. 45,63 C. 95,85 D. 103,95 Câu 20: Trong chất béo luôn có một lượng axit béo tự do. Để trung hũa lượng axit beó tự do có trong 16g chất béo cần 20,0 ml dung dịch KOH 0,1M. Tính chỉ số axit của mẫu chất bộo trờn. A. 6 B. 5,6 C. 8 D. 7 Câu 21: Tính khối lượng HCl bị oxi hoỏ bởi MnO 2 , biết rằng khớ Cl 2 sinh ra trong phản ứng đó có thể đẩy được 12,7g I 2 từ dung dịch NaI. A. 7,3g B. 1,825g C. 14,6g D. 3,65g Câu 22: Cho cỏc nguyờn tử và ion sau: 2 3 2 2 2 3 3 17 18 26 24 16 12 25 4 21 31 ; Ar; ; ; ; ; ; ; ; .Cl Fe Cr S Mg Mn Be Sc Ga + + − + + + + Số vi hạt cú cấu hỡnh electron ở trạng thỏi cơ bản giống khí hiếm là A. 6 B. 5 C. 3 D. 4 Câu 23: Khi cho luồng khí hidro ( có dư) đi qua ống nghiệm chứa Al 2 O 3 , Fe 2 O 3 , MgO, CuO nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chất rắn c ̣ n lại trong ống nghiệm gồm A. Al, Fe, Mg, Cu B. Al 2 O 3 , Fe, MgO, Cu C. Al 2 O 3 , Fe 2 O 3 , Mg, Cu D. Al 2 O 3 , Fe, Mg, Cu Câu 24: Cho cỏc phản ứng sau: (1) AgNO 3 + Fe(NO 3 ) 2 → Fe(NO 3 ) 3 + Ag↓ (2) Mn + 2HCl → MnCl 2 + H 2 ↑ (3) 3Ag + 4HNO 3 → 3AgNO 3 + NO + 2H 2 O Thứ tự tăng dần tính oxi hóa của các ion là A. Mn 2+ ; Fe 3+ ; Ag + ; NO 3 - (H + ) B. NO 3 - (H + ), Mn 2+ ; Fe 3+ ; Ag + . C. NO 3 - (H + ), Ag + ; Fe 3+ ; Mn 2+ D. Mn 2+ ; Fe 3+ ; NO 3 - (H + ), Ag + . Câu 25: Khi cho 100ml d/dịch KOH 1M vào 100ml dung dịch HCl thu được dung dịch có chứa 6,525 gam chất tan. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của HCl trong d/dịch đó dựng là A. 0,75M B. 0,25M C. 0,5M D. 1,0M Câu 26: Ngâm 3,2 gam bột đồng vào dung dịch chứa đồng thời 0,02 mol H 2 SO 4 và 0,04 mol HNO 3 thỡ thể tớch khớ NO (ở đktc) thu được tối đa là A. 896 ml B. 224 ml C. 448 ml D. 560 ml Câu 27: Phỏt biểu khụng đúng là: A. Trong dung dịch, H 2 N-CH 2 -COOH cũn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực H 3 N + CH 2 COO - . B. Hợp chất H 2 N-CH 2 -COOH 3 N-CH 3 là este của glyxin (hay glixin). C. Aminoaxit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt. D. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl. Câu 28: Cho phương trỡnh hoỏ học của phản ứng tổng hợp amoniac 2 N 2 (k) + 3H 2 (k) t 0 , xt 2NH 3 (k) Khi tăng nồng độ của hiđro lên 3 lần, tốc độ phản ứng thuận tăng A. 27 B. 9 C. 81 D. 3 Câu 29: Cho 3,87 gam hỗn hợp 2 kim loại Al và Mg vào 250 ml dung dịch X gồm HCl 1M và H 2 SO 4 0,5 M thu được dung dịch B và 4,368 lít khí H 2 (đktc). Cho dung dịch B tỏc dụng với V ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH) 2 0,1 M. Thể tích dung dịch B cần thiết để tác dụng với dung dịch A cho kết tủa lớn nhất là A. 1,475 lớt. B. 2,75 lớt. C. 1,2 lớt. D. 1,25 lớt. Câu 30: Cho 10,92 gam Fe vào 600 ml dung dịch HNO 3 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là A. 1,92 B. 1,28 C. 6,4 D. 9,6 Câu 31: Cú bao nhiờu chất tạo kết tủa với khớ H 2 S trong cỏc chất sau: FeCl 2 , FeCl 3 , ZnCl 2 , CuSO 4 , Al 2 (SO 4 ) 3 ? A. 3 B. 1 C. 2 D. 4 Câu 32: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: (a) C 3 H 4 O 2 + NaOH → X + Y (b) X + H 2 SO 4 (loóng) → Z + T (c) Z + dung dịch AgNO 3 /NH 3 (dư) → E + Ag + NH 4 NO 3 (d) Y + dung dịch AgNO 3 /NH 3 (dư) → F + Ag + NH 4 NO 3 Chất E và chất F theo thứ tự là A. (NH 4 ) 2 CO 3 và CH 3 COOH. B. HCOONH 4 và CH 3 COONH 4 C. (NH 4 ) 2 CO 3 và CH 3 COONH 4 . D. HCOONH 4 và CH 3 CHO. Câu 33: Cho các hợp chất hữu cơ: (1) ankan; (2) ancol no, đơn chức, mạch hở; (3) xicloankan; (4) ete no, đơn chức, mạch hở; (5) anken; (6) ancol không no (có một liên kết đôi C=C), mạch hở; (7) ankin; (8) anđehit no, đơn chức, mạch hở; (9) axit no, đơn chức, mạch hở; (10) axit không no (có một liên kết đôi C=C), đơn chức. Dóy gồm cỏc chất khi đốt cháy hoàn toàn đều cho số mol CO 2 bằng số mol H 2 O là: A. (3), (5), (6), (8), (9). B. (3), (4), (6), (7), (10). C. (1), (3), (5), (6), (8). D. (2), (3), (5), (7), (9). Câu 34: Cho phương trỡnh phản ứng: Fe 3 O 4 + KMnO 4 + KHSO 4 đ Fe 2 (SO 4 ) 3 + MnSO 4 + K 2 SO 4 + H 2 O Hệ số cõn bằng (là những số nguyên dương tối giản nhất) của H 2 O trong cõn bằng trờn là A. 50 B. 48 C. 47 D. 49 Câu 35: Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X và oxi có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua dung dịch H 2 SO 4 đặc, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối đối với hiđro bằng 19. Số đồng phân mạch hở của X là A. 2 B. 4 C. 3 D. 1 Câu 36: Thực hiện phản ứng lên men a gam tinh bột, toàn bộ lượng CO 2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào nước vôi trong (dư) thu được a gam kết tủa. Hiệu suất của cả quỏ trỡnh lờn men là A. 81% B. 75% C. 90% D. 86% Câu 37: Thuỷ phân este X trong MT axit thu được cả 2 sản phẩm đều tham gia phản ứng tráng gương. CT của X là: A. HCOOCH=CH 2 . B. CH 2 = CHCOOCH 3 . C. HCOOCH 3 . D. CH 3 COOCH=CH 2 . Câu 38: H ̣ a tan hoàn toàn 14,9 gam hỗn hợp X gồm Fe và kim loại M hóa trị II (đứng trước 2H + /H 2 trong dóy điện hóa của kim loại ) vào dung dịch HCl dư, thu được 5,6 lít khí H 2 ( đo ở đktc). Tên của kim loại M đă dùng là: A. Magie B. Kẽm C. Canxi D. Cađimi Câu 39: Cho 100 ml dung dịch H 3 PO 4 vào 100 ml dung dịch NaOH 2,5M thu được dung dịch chứa 20,2 gam hỗn hợp muối. Nồng độ mol/l của dung dịch H 3 PO 4 là: A. 1,5M B. 1,0M C. 1,4M D. 1,2M Câu 40: Cho 0,04 mol một hỗn hợp X gồm CH 2 =CH-CH 2 OH, CH 3 COOH và CH 2 =CH-CHO phản ứng vừa đủ với dung dịch NaHCO 3 dư thu được 0,224 lit khí ở đktc. Mặt khác, 0,04 mol X phản ứng cần 1,12 lít H 2 , xt Ni, đun nóng. Khối lượng của CH 2 =CH-CH 2 OH trong X là A. 1,12 gam. B. 0,58 gam. C. 0,60 gam. D. 1,16 gam. 3 Câu 41: Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat và axit oleic, rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm chỏy vào dung dịch Ca(OH) 2 (dư). Sau phản ứng thu được 18 gam kết tủa và dung dịch X. Khối lượng X so với khối lượng dung dịch Ca(OH) 2 ban đầu đó thay đổi như thế nào? A. Giảm 7,74 gam. B. Tăng 7,92 gam. C. Giảm 7,38 gam. D. Tăng 2,70 gam. Câu 42: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Trùng hợp stiren thu được poli(phenol-fomanđehit). B. Tơ visco là tơ bán tổng hợp (nhân tạo). C. Thủy tinh hữu cơ được tạo thành từ phản ứng trùng hợp Metylacrylat D. Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su buna-N. Câu 43: Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,4M, thu được một muối và 336 ml hơi một ancol (ở đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên, sau đó hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bỡnh đựng dung dịch Ca(OH) 2 (dư) thỡ khối lượng dung dịch trong bỡnh giảm 2,66 gam. Cụng thức của hai hợp chất hữu cơ trong X là A. C 2 H 5 COOH và C 2 H 5 COOCH 3 . B. CH 3 COOH và CH 3 COOC 2 H 5. C. HCOOH và HCOOC 3 H 7 . D. HCOOH và HCOOC 2 H 5 . Câu 44: Thuốc thử duy nhất để phân biệt 5 dung dịch không màu đựng riêng biệt trong các lọ mất nhón AlCl 3 , Fe 2 (SO 4 ) 3 , Mg(NO 3 ) 2 , KCl, NH 4 NO 3 là dung dịch A. BaCl 2 B. HCl C. NaOH D. NH 3 Câu 45: Đun nóng 2-clo-2-metylbutan với KOH trong C 2 H 5 OH. Sản phẩm chính thu được là A. 3- metylbut-2-en. B. 2-metylbut-2-en. C. 2-metylbut-1 en. D. 3- metylbut-1-en. Câu 46: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Dung dịch nước phenol làm phenolphtalein khụng màu chuyển thành màu hồng. B. Dóy cỏc chất: C 2 H 5 Cl, C 2 H 5 Br, C 2 H 5 I có nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải. C. Khi đun C 2 H 5 Br với dung dịch KOH chỉ thu được etilen. D. Đun ancol etylic ở 140 o C (xỳc tỏc H 2 SO 4 đặc) thu được đimetyl ete. Câu 47: Thờm từ từ 100g dung dịch H 2 SO 4 98% vào nước và điều chỉnh để được 1 lít dung dịch X. Phải thêm vào 1 lít dung dịch X bao nhiêu lít dung dịch NaOH 1,5M để thu được dung dịch có pH = 13? A. 1,50 lớt B. 1,24 lớt C. 1,14 lớt D. 3,00 lit. Câu 48: Dung dịch X chứa cỏc ion Fe 3+ , NO 3 − , NH 4 + , Cl − . Chia dung dịch X thành 3 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với dung dịch NaOH dư đun nóng được 6,72 lit khí( đktc) và 21,4 gam kết tủa. Phần 2 cô cạn thu được 56,5 gam muối khan. Cho vào phần 3 dung dịch H 2 SO 4 dư có thể hũa tan tối đa m gam Cu tạo ra khí NO. Giá trị của m là A. 28,8 B. 25,6 C. 32,5. D. 35,2 Câu 49: Trong cỏc chất sau Cu, HCl, KOH, Na 2 SO 4 , CH 3 OH/ khí HCl. Axit aminoaxetic tác dụng được với những chất nào? A. HCl, KOH, CH 3 OH/ khớ HCl. B. KOH, Na 2 SO 4 , CH 3 OH/ khớ HCl C. Cu, HCl, KOH, Na 2 SO 4 , CH 3 OH/ khớ HCl. D. Tất cả cỏc chất Câu 50: Trong cỏc hợp chất, flo chỉ cú số oxi hoỏ -1 cũn clo, brom, iod cú cả số oxi húa +1; +3; +5; +7 là do so với clo, brom, iod thỡ A. nguyên tử flo có cấu tạo đặc biệt. B. flo có tính oxi hoá mạnh hơn. C. flo có bán kính nguyên tử nhỏ hơn. D. nguyờn tử flo khụng cú phõn lớp d. ----------------- HẾT ----------------- ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ Mó 157 Mó 293 Mó 321 Mó 435 1A 1A 1D 1D 2A 2D 2D 2C 3C 3D 3D 3B 4 4B 4A 4A 4A 5A 5B 5C 5D 6B 6A 6A 6D 7C 7B 7D 7B 8D 8C 8D 8D 9D 9A 9D 9B 10B 10D 10C 10A 11A 11A 11D 11D 12C 12B 12D 12D 13B 13D 13D 13C 14B 14B 14B 14B 15C 15D 15B 15D 16A 16A 16C 16D 17D 17C 17A 17A 18B 18B 18A 18C 19D 19C 19A 19B 20D 20D 20C 20B 21D 21A 21C 21A 22D 22B 22D 22D 23B 23A 23B 23C 24A 24A 24A 24D 25C 25C 25D 25B 26C 26C 26D 26B 27B 27C 27B 27B 28A 28B 28A 28D 29D 29A 29A 29A 30A 30D 30D 30B 31C 31B 31C 31A 32C 32D 32A 32B 33A 33A 33D 33C 34D 34B 34D 34A 35B 35D 35A 35B 36A 36A 36B 36A 37A 37A 37A 37A 38B 38C 38D 38C 39A 39A 39D 39C 40B 40A 40A 40A 41C 41A 41C 41B 42B 42C 42D 42A 43D 43B 43D 43B 44C 44A 44C 44D 45B 45B 45D 45B 46B 46B 46A 46C 47A 47B 47A 47D 48D 48A 48B 48A 49A 49C 49A 49C 50D 50D 50D 50B 5 . 9B 10 B 10 D 10 C 10 A 11 A 11 A 11 D 11 D 12 C 12 B 12 D 12 D 13 B 13 D 13 D 13 C 14 B 14 B 14 B 14 B 15 C 15 D 15 B 15 D 16 A 16 A 16 C 16 D 17 D 17 C 17 A 17 A 18 B 18 B 18 A 18 C 19 D 19 C. TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ 1 -- -- - -- - -- - -- - - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2, NĂM HỌC 2 012 - 2 013 MÔN THI: HÓA HỌC 12 (Thời gian làm bài: 90 phút) Đề thi gồm
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2, NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN THI: HÓA HỌC 12 TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ 1, ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2, NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN THI: HÓA HỌC 12 TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ 1, ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2, NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN THI: HÓA HỌC 12 TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn