ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2, NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN THI: HÓA HỌC 12 TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ 1 CÓ ĐÁP ÁN

40 358 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2013, 11:02

TRƯỜNG THPT QUẾ 1 --------------- ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2, NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN THI: HÓA HỌC 12 (Thời gian làm bài: 90 phút) Đề thi gồm 04 trang (GV NH 2 ) ĐỀ SỐ: 157 Họ tên thí sinh: SBD: Cho biết khối lượng nguyên tử của các nguyên tố : H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; As = 75 ; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137; Be = 9. (Thớ sinh ko dựng tài liệu, kể cả bảng Tuần hoàn) Câu 1: Cho các chất sau: glucozơ, glixerol, fructozơ, mantozơ, C 2 H 5 OH, HCOOH, C 2 H 2 , HCOOCH 3 , phenol, C 6 H 5 CHO, axit oxalic, axit picric. Số chất cú phản ứng trỏng bạc là: A. 6 B. 7 C. 8 D. 5 Câu 2: Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn số mol bằng nhau: K 2 O và Al 2 O 3 ; Cu và Fe 2 (SO 4 ) 3 ; CaCl 2 và Na 2 CO 3 ; Ca và KHCO 3 . Số hỗn hợp thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra dung dịch là A. 2 B. 3 C. 4 D. 1 Câu 3: Khi nhiệt phân hoàn toàn từng muối X, Y đều tạo ra số mol khí nhỏ hơn số mol muối tương ứng. Đốt một lượng nhỏ tinh thể Y trên đèn khí không màu, thấy ngọn lửa màu tím. Hai muối X, Y lần lượt là A. CaCO 3 , KNO 3 . B. Cu(NO 3 ) 2 , KNO 3 . C. KMnO 4 , KNO 3 . D. KNO 3 , NaNO 3 . Câu 4: Thứ tự tăng dần tính axit của các axit halogen hiđric (HX) là A. HI < HBr < HCl < HF. B. HF < HCl < HBr < HI. C. HBr < HI < HCl < HF. D. HCl < HBr < HI < HF. Câu 5: Hũa tan một oxit kim loại húa trị II bằng một lượng vừa đủ dung dịch H 2 SO 4 24,5% thu được dung dịch A nồng độ 33,33%. Xác định ôxit trên? A. CuO B. MgO C. CaO D. ZnO Câu 6: Khi cho 356kg chất béo trung tính, phản ứng vừa đủ với 240kg dung dịch NaOH 20%, giả sử phản ứng hoàn toàn. Khối lượng (kg) xà pḥng72% thu được là: 1 1 A. 559,2 B. 510 C. 376,2 D. 367,2 Câu 7: Hai chất X và Y cú cựng cụng thức phõn tử C 2 H 4 O 2 . Chất X phản ứng được với kim loại Na và tham gia phản ứng tráng bạc. Chất Y phản ứng được với kim loại Na và hoà tan được CaCO 3 . Công thức của X, Y lần lượt là: A. HCOOCH 3 , HOCH 2 CHO. B. CH 3 COOH, HOCH 2 CHO. C. HOCH 2 CHO, CH 3 COOH. D. HCOOCH 3 , CH 3 COOH. Câu 8: Cho dóy cỏc hợp chất thơm: p-HO-CH 2 -C 6 H 4 -OH, m-HO-C 6 H 4 -CH 2 OH, p-HO-C 6 H 4 - COOC 2 H 5 , p-HO-C 6 H 4 -COOH, p-HCOO-C 6 H 4 -OH, p-CH 3 O-C 6 H 4 -OH. Cú bao nhiờu chất trong dóy thỏa món đồng thời 2 điều kiện sau? (a) Chỉ tỏc dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1. (b) Tác dụng được với Na (dư) tạo ra số mol H 2 bằng số mol chất phản ứng. A. 1. B. 3. C. 4. D. 2. Câu 9: Cho cỏc dung dịch: HCl(X 1 ); KNO 3 (X 2) ; HCl +KNO 3 (X 3 ); Fe 2 (SO 4 ) 3 (X 4 ). Dung dịch nào thể hoà tan được bột Cu? A. X1 , X 2 , X 3 , X 4 B. X 3 , X 2 C. X 1 , X 4 , X 2 D. X 3 , X 4 Câu 10: Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y được 9,55 gam muối khan. Số công thức cấu tạo ứng với cụng thức phõn tử của X là A. 2 B. 4 C. 8 D. 11 Câu 11: Cho cỏc chất sau: CH 3 CH 2 OH (1); CH 3 COOH (2); HCOOC 2 H 5 (3). Thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần là A. (2);(1);(3). B. (3);(1);(2). C. (1);(2);(3). D. (2);(3);(1). Câu 12: P/biệt ba chất lỏng riờng biệt là phenol, dd CH 3 COOH, dd CH 2 =CH-COOH bằng một thuốc thử riờng biệt là: A. dd AgNO 3 /NH 3 . B. Dung dịch quỳ tím. C. nước brom. D. dd Na 2 CO 3 . Câu 13: Phõn tử oxit R 2 O tổng số 66 hạt p, n, e trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 hạt. Xác định công thức oxit A. CO2 B. N 2 O C. Na 2 O D. SiO 2 Câu 14: Phát biểu nào sau đây sai? A. Số nguyên tử hidro trong phân tử este đơn và đa chức luôn là một số chẵn. B. Sản phẩm của phản ứng xà phũng húa chất bộo là axit bộo và glixerol C. Nhiệt độ sôi của este thấp hơn hẳn so với ancol cùng phân tử khối. D. Trong cụng nghiệp cú thể chuyển húa chất bộo lỏng thành chất bộo rắn 2 2 Câu 15: Cho 16,2 gam hỗn hợp gồm este metylaxetat và este etylaxetat tỏc dụng với 100 ml dung dịch NaOH 2M thỡ vừa đủ. Thành phần % theo khối lượng của este metylaxetat là: A. 81,2% B. 54,32%. C. 45,68%. D. 18,8%. Câu 16: Cho các chất: axetilen, vinylaxetilen, metylxiclopropan, cumen, stiren, xiclohexan, xiclopropan và xiclopentan. Trong các chất trên, số chất phản ứng được với dung dịch brom là A. 5 B. 3 C. 4 D. 6 Câu 17: Cho hỗn hợp gồm 1,68 gam Fe và 1,344 gam Cu vào 400 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H 2 SO 4 0,5M và NaNO 3 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thỡ lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu của V là A. 0,356 B. 35,6 C. 386 D. 356 Câu 18: Vinyl axetat được điều chế bằng phản ứng giữa A. Axit axetic với etilen. B. axit axetic với axetilen. C. axit axetic với ancol vinylic D. axit axetic với vinyl clorua. Câu 19: Hoà tan hoàn toàn 12,15 gam Al bằng dung dịch HNO 3 loóng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N 2 O và N 2 . Tỉ khối của hỗn hợp khớ Y so với khớ H 2 là 18. cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 106,65 B. 45,63 C. 95,85 D. 103,95 Câu 20: Trong chất béo luôn một lượng axit béo tự do. Để trung hũa lượng axit beó tự do trong 16g chất béo cần 20,0 ml dung dịch KOH 0,1M. Tính chỉ số axit của mẫu chất bộo trờn. A. 6 B. 5,6 C. 8 D. 7 Câu 21: Tính khối lượng HCl bị oxi hoỏ bởi MnO 2 , biết rằng khớ Cl 2 sinh ra trong phản ứng đó thể đẩy được 12,7g I 2 từ dung dịch NaI. A. 7,3g B. 1,825g C. 14,6g D. 3,65g Câu 22: Cho cỏc nguyờn tử và ion sau: Số vi hạt cú cấu hỡnh electron ở trạng thỏi bản giống khí hiếm là A. 6 B. 5 C. 3 D. 4 Câu 23: Khi cho luồng khí hidro ( dư) đi qua ống nghiệm chứa Al 2 O 3 , Fe 2 O 3 , MgO, CuO nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chất rắn c̣n lại trong ống nghiệm gồm A. Al, Fe, Mg, Cu B. Al 2 O 3 , Fe, MgO, Cu C. Al 2 O 3 , Fe 2 O 3 , Mg, Cu D. Al 2 O 3 , Fe, Mg, Cu Câu 24: Cho cỏc phản ứng sau: (1) AgNO 3 + Fe(NO 3 ) 2 → Fe(NO 3 ) 3 + Ag↓ (2) Mn + 2HCl → MnCl 2 + H 2 ↑ (3) 3Ag + 4HNO 3 → 3AgNO 3 + NO + 2H 2 O 3 2 3 2 2 2 3 3 17 18 26 24 16 12 25 4 21 31 ; Ar; ; ; ; ; ; ; ; .Cl Fe Cr S Mg Mn Be Sc Ga + + − + + + + 3 Thứ tự tăng dần tính oxi hóa của các ion là A. Mn 2+ ; Fe 3+ ; Ag + ; NO 3 - (H + ) B. NO 3 - (H + ), Mn 2+ ; Fe 3+ ; Ag + . C. NO 3 - (H + ), Ag + ; Fe 3+ ; Mn 2+ D. Mn 2+ ; Fe 3+ ; NO 3 - (H + ), Ag + . Câu 25: Khi cho 100ml d/dịch KOH 1M vào 100ml dung dịch HCl thu được dung dịch chứa 6,525 gam chất tan. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của HCl trong d/dịch đó dựng là A. 0,75M B. 0,25M C. 0,5M D. 1,0M Câu 26: Ngâm 3,2 gam bột đồng vào dung dịch chứa đồng thời 0,02 mol H 2 SO 4 và 0,04 mol HNO 3 thỡ thể tớch khớ NO (ở đktc) thu được tối đa là A. 896 ml B. 224 ml C. 448 ml D. 560 ml Câu 27: Phỏt biểu khụng đúng là: A. Trong dung dịch, H 2 N-CH 2 -COOH cũn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực H 3 N + CH 2 COO - . B. Hợp chất H 2 N-CH 2 -COOH 3 N-CH 3 là este của glyxin (hay glixin). C. Aminoaxit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và vị ngọt. D. Aminoaxit là hợp chất hữu tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl. Câu 28: Cho phương trỡnh hoỏ học của phản ứng tổng hợp amoniac N 2 (k) + 3H 2 (k) 2NH 3 (k) Khi tăng nồng độ của hiđro lên 3 lần, tốc độ phản ứng thuận tăng A. 27 B. 9 C. 81 D. 3 Câu 29: Cho 3,87 gam hỗn hợp 2 kim loại Al và Mg vào 250 ml dung dịch X gồm HCl 1M và H 2 SO 4 0,5 M thu được dung dịch B và 4,368 lít khí H 2 (đktc). Cho dung dịch B tỏc dụng với V ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH) 2 0,1 M. Thể tích dung dịch B cần thiết để tác dụng với dung dịch A cho kết tủa lớn nhất là A. 1,475 lớt. B. 2,75 lớt. C. 1,2 lớt. D. 1,25 lớt. Câu 30: Cho 10,92 gam Fe vào 600 ml dung dịch HNO 3 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X thể hoà tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là A. 1,92 B. 1,28 C. 6,4 D. 9,6 Câu 31: Cú bao nhiờu chất tạo kết tủa với khớ H 2 S trong cỏc chất sau: FeCl 2 , FeCl 3 , ZnCl 2 , CuSO 4 , Al 2 (SO 4 ) 3 ? A. 3 B. 1 C. 2 D. 4 4 t 0 , xt 4 Câu 32: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: (a) C 3 H 4 O 2 + NaOH → X + Y (b) X + H 2 SO 4 (loóng) → Z + T (c) Z + dung dịch AgNO 3 /NH 3 (dư) → E + Ag + NH 4 NO 3 (d) Y + dung dịch AgNO 3 /NH 3 (dư) → F + Ag + NH 4 NO 3 Chất E và chất F theo thứ tự là A. (NH 4 ) 2 CO 3 và CH 3 COOH. B. HCOONH 4 và CH 3 COONH 4 C. (NH 4 ) 2 CO 3 và CH 3 COONH 4 . D. HCOONH 4 và CH 3 CHO. Câu 33: Cho các hợp chất hữu cơ: (1) ankan; (2) ancol no, đơn chức, mạch hở; (3) xicloankan; (4) ete no, đơn chức, mạch hở; (5) anken; (6) ancol không no (có một liên kết đôi C=C), mạch hở; (7) ankin; (8) anđehit no, đơn chức, mạch hở; (9) axit no, đơn chức, mạch hở; (10) axit không no (có một liên kết đôi C=C), đơn chức. Dóy gồm cỏc chất khi đốt cháy hoàn toàn đều cho số mol CO 2 bằng số mol H 2 O là: A. (3), (5), (6), (8), (9). B. (3), (4), (6), (7), (10). C. (1), (3), (5), (6), (8). D. (2), (3), (5), (7), (9). Câu 34: Cho phương trỡnh phản ứng: Fe 3 O 4 + KMnO 4 + KHSO 4 đ Fe 2 (SO 4 ) 3 + MnSO 4 + K 2 SO 4 + H 2 O Hệ số cõn bằng (là những số nguyên dương tối giản nhất) của H 2 O trong cõn bằng trờn là A. 50 B. 48 C. 47 D. 49 Câu 35: Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X và oxi tỉ lệ số mol tương ứng là 1:10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua dung dịch H 2 SO 4 đặc, thu được hỗn hợp khí Z tỉ khối đối với hiđro bằng 19. Số đồng phân mạch hở của X là A. 2 B. 4 C. 3 D. 1 Câu 36: Thực hiện phản ứng lên men a gam tinh bột, toàn bộ lượng CO 2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào nước vôi trong (dư) thu được a gam kết tủa. Hiệu suất của cả quỏ trỡnh lờn men là A. 81% B. 75% C. 90% D. 86% Câu 37: Thuỷ phân este X trong MT axit thu được cả 2 sản phẩm đều tham gia phản ứng tráng gương. CT của X là: A. HCOOCH=CH 2 . B. CH 2 = CHCOOCH 3 . C. HCOOCH 3 . D. CH 3 COOCH=CH 2 . 5 5 Câu 38: Ḥa tan hoàn toàn 14,9 gam hỗn hợp X gồm Fe và kim loại M hóa trị II (đứng trước 2H + /H 2 trong dóy điện hóa của kim loại ) vào dung dịch HCl dư, thu được 5,6 lít khí H 2 ( đo ở đktc). Tên của kim loại M đă dùng là: A. Magie B. Kẽm C. Canxi D. Cađimi Câu 39: Cho 100 ml dung dịch H 3 PO 4 vào 100 ml dung dịch NaOH 2,5M thu được dung dịch chứa 20,2 gam hỗn hợp muối. Nồng độ mol/l của dung dịch H 3 PO 4 là: A. 1,5M B. 1,0M C. 1,4M D. 1,2M Câu 40: Cho 0,04 mol một hỗn hợp X gồm CH 2 =CH-CH 2 OH, CH 3 COOH và CH 2 =CH-CHO phản ứng vừa đủ với dung dịch NaHCO 3 dư thu được 0,224 lit khí ở đktc. Mặt khác, 0,04 mol X phản ứng cần 1,12 lít H 2 , xt Ni, đun nóng. Khối lượng của CH 2 =CH-CH 2 OH trong X là A. 1,12 gam. B. 0,58 gam. C. 0,60 gam. D. 1,16 gam. Câu 41: Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat và axit oleic, rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm chỏy vào dung dịch Ca(OH) 2 (dư). Sau phản ứng thu được 18 gam kết tủa và dung dịch X. Khối lượng X so với khối lượng dung dịch Ca(OH) 2 ban đầu đó thay đổi như thế nào? A. Giảm 7,74 gam. B. Tăng 7,92 gam. C. Giảm 7,38 gam. D. Tăng 2,70 gam. Câu 42: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Trùng hợp stiren thu được poli(phenol-fomanđehit). B. Tơ visco là tơ bán tổng hợp (nhân tạo). C. Thủy tinh hữu được tạo thành từ phản ứng trùng hợp Metylacrylat D. Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin xúc tác Na được cao su buna-N. Câu 43: Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,4M, thu được một muối và 336 ml hơi một ancol (ở đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên, sau đó hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bỡnh đựng dung dịch Ca(OH) 2 (dư) thỡ khối lượng dung dịch trong bỡnh giảm 2,66 gam. Cụng thức của hai hợp chất hữu trong X là A. C 2 H 5 COOH và C 2 H 5 COOCH 3 . B. CH 3 COOH và CH 3 COOC 2 H 5. C. HCOOH và HCOOC 3 H 7 . D. HCOOH và HCOOC 2 H 5 . Câu 44: Thuốc thử duy nhất để phân biệt 5 dung dịch không màu đựng riêng biệt trong các lọ mất nhón AlCl 3 , Fe 2 (SO 4 ) 3 , Mg(NO 3 ) 2 , KCl, NH 4 NO 3 là dung dịch A. BaCl2 B. HCl C. NaOH D. NH 3 Câu 45: Đun nóng 2-clo-2-metylbutan với KOH trong C 2 H 5 OH. Sản phẩm chính thu được là A. 3- metylbut-2-en. B. 2-metylbut-2-en. C. 2-metylbut-1 en. D. 3- metylbut-1-en. Câu 46: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Dung dịch nước phenol làm phenolphtalein khụng màu chuyển thành màu hồng. 6 6 B. Dóy cỏc chất: C 2 H 5 Cl, C 2 H 5 Br, C 2 H 5 I nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải. C. Khi đun C 2 H 5 Br với dung dịch KOH chỉ thu được etilen. D. Đun ancol etylic ở 140 o C (xỳc tỏc H 2 SO 4 đặc) thu được đimetyl ete. Câu 47: Thờm từ từ 100g dung dịch H 2 SO 4 98% vào nước và điều chỉnh để được 1 lít dung dịch X. Phải thêm vào 1 lít dung dịch X bao nhiêu lít dung dịch NaOH 1,5M để thu được dung dịch pH = 13? A. 1,50 lớt B. 1,24 lớt C. 1,14 lớt D. 3,00 lit. Câu 48: Dung dịch X chứa cỏc ion Fe 3+ , NO , NH , Cl . Chia dung dịch X thành 3 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với dung dịch NaOH dư đun nóng được 6,72 lit khí( đktc) và 21,4 gam kết tủa. Phần 2 cạn thu được 56,5 gam muối khan. Cho vào phần 3 dung dịch H 2 SO 4 dư thể hũa tan tối đa m gam Cu tạo ra khí NO. Giá trị của m là A. 28,8 B. 25,6 C. 32,5. D. 35,2 Câu 49: Trong cỏc chất sau Cu, HCl, KOH, Na 2 SO 4 , CH 3 OH/ khí HCl. Axit aminoaxetic tác dụng được với những chất nào? A. HCl, KOH, CH 3 OH/ khớ HCl. B. KOH, Na 2 SO 4 , CH 3 OH/ khớ HCl C. Cu, HCl, KOH, Na 2 SO 4 , CH 3 OH/ khớ HCl. D. Tất cả cỏc chất Câu 50: Trong cỏc hợp chất, flo chỉ cú số oxi hoỏ -1 cũn clo, brom, iod cú cả số oxi húa +1; +3; +5; +7 là do so với clo, brom, iod thỡ A. nguyên tử flo cấu tạo đặc biệt. B. flo tính oxi hoá mạnh hơn. C. flo bán kính nguyên tử nhỏ hơn. D. nguyờn tử flo khụng cú phõn lớp d. ----------------- HẾT ----------------- ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ Mó 157 Mó 293 Mó 321 Mó 435 1A 1A 1D 1D 7 3 − 4 + − 7 2A 2D 2D 2C 3C 3D 3D 3B 4B 4A 4A 4A 5A 5B 5C 5D 6B 6A 6A 6D 7C 7B 7D 7B 8D 8C 8D 8D 9D 9A 9D 9B 10B 10D 10C 10A 11A 11A 11 D 11D 12C 12B 12D 12D 13B 13D 13D 13C 14B 14B 14B 14B 15C 15D 15 B 15 D 16A 16A 16C 16 D 17D 17C 17 A 17 A 18B 18B 18A 18C 19D 19C 19 A 19 B 20D 20D 20 C 20B 21D 21A 21C 21A 22D 22B 22D 22D 23B 23A 23B 23C 24A 24A 24A 24D 25C 25C 25 D 25B 26C 26C 26 D 26B 27B 27C 27B 27B 28A 28B 28A 28D 29D 29A 29A 29A 30A 30D 30D 30B 31C 31B 31C 31A 32C 32D 32 A 32 B 33A 33A 33D 33 C 8 8 34D 34B 34D 34A 35B 35D 35A 35B 36A 36A 36B 36A 37A 37A 37A 37A 38B 38C 38D 38C 39A 39A 39D 39 C 40B 40A 40A 40A 41C 41A 41C 41B 42B 42C 42D 42A 43D 43B 43D 43B 44C 44A 44C 44D 45B 45B 45D 45 B 46B 46B 46A 46C 47A 47B 47A 47D 48D 48A 48B 48A 49A 49C 49A 49C 50D 50D 50 D 50B SỞ GD - ĐT HÀ TĨNH. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I – NĂM HỌC 2012- 2013. Trường THPT Hà Huy Tập. Môn thi: HOÁ HỌC ( Thời gian làm bài: 90 phút). Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24 ; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137. I. PHẦN CHUNG [40 câu] Câu 1. Ion M 2+ tổng số hạt proton, electron, nơtron, là 80. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 20. Trong bảng tuần hoàn M thuộc . A. Chu kì 4, nhóm VIIIB B. Chu kì 4, nhóm VIIIA C. Chu kì 3 nhóm VIIIB D. D. Chu kì 4, nhóm IIA Câu 2. Cho phản ứng CO (k) + H 2 O (k) ↔ CO 2 (k) + H 2 (k) + ∆H <0 9 Mã đề thi 102 9 Trong các yếu tố (1) Tăng nhiệt độ, (2) thêm lượng CO, (3) thêm một lượng H 2 , (4) giảm áp suất chung của hệ, (5) dung chất xúc tác. Số yếu tố làm thay đổi cân bằng là. A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 3. Một loại phân kali chứa 68,56% KCl, còn lại là gồm các chất không chứa kali. Độ dinh dưỡng của loại phân kali này là A. 35,89%. B. 86,5%. C. 63,08%. D. 43,25%. Câu 4: Mệnh đề nào sau đây là không đúng? A. Nước cứng tạm thời là nước cứng chứa nhiều ion Ca 2+ , Mg 2+ với HCO 3 - B. Để làm mềm nước cứng vĩnh cữu thể dùng dd K 2 CO 3 C. Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là oxi hóa ion kim loại thành kim loại D. thể điều chế O 2 trong phòng thí nghiệm bằng cách nhiệt phân muối Cu(NO 3 ) 2 Câu 5: Trong cùng một chu kì, khi đi tử đầu đến cuối chu kì thì: A. Độ âm điện tăng dần, tính phi kim tăng B. Độ âm điện giảm dần, tính phi kim giảm C. Độ âm điện tăng dần, tính phi kim giảm D. Độ âm điện giảm dần, tính phi kim tăng Câu 6. các ống nghiệm chứa dung dịch riêng biệt sau:Na 2 SO 4 , KHCO 3 ; FeCl 3 , Al(NO 3 ) 3 , CuCl 2 , AgNO 3 , ZnBr 2 . Cho dung dịch Ba(OH) 2 dư, sau đó thêm tiếp dung dịch NH 3 dư vào từng dung dịch trên. Sau các phản ứng, số ống nghiệm thu được kết tủa là A. 4. B. 2. C. 3. D. 1. Câu 7. Hoà tan hết cùng một lượng Fe trong dung dịch H 2 SO 4 loãng ; và trong dung dịch H 2 SO 4 đặc, nóng dư thì các thể tích khí sinh ra lần lượt là V 1 và V 2 (đo ở cùng điều kiện). Mối quan hệ giữa V 1 và V 2 là A. V 1 = V 2 . B. V 1 = 2V 2 . C. V 2 = 1,5V 1 . D. V 2 = 3V 1 . Câu 8: Cho dãy các chất : Ca(HCO 3 ) 2 , NH 4 Cl, (NH 4 ) 2 CO 3 , ZnSO 4 , Al(OH) 3 , Zn(OH) 2 , NaAlO 2 , Cr(OH) 3 Cr 2 O 3 . , Số chất trong dãy tính chất lưỡng tính là: A. 6 B. 4 C. 7 D. 5 Câu 9. Mệnh đề nào sau đây là không đúng? A. Trong nguyên tử electron chuyển động không theo một quỹ đạo xác định mà chuyển động hỗn loạn. B. Lớp ngoài cùng là bền vững khi chứa tối đa số electron. C. Lớp electron gồm tập hợp các electron mức năng lượng bằng nhau. D. Electron càng gần hạt nhân, năng lượng càng thấp Câu 10: Tiến hành các thí nghiệm sau đây, trường hợp nào sau đây sẽ tạo ra kết tủa khi kết thúc thí nghiệm? 10 10 [...]... Ala-gly-ala-gly-gly Tức là n Gly :n Ala = 3 : 2 n Ala = 2.0 ,12 + 2.0,05 + 0,08 + 0 ,18 + 0 ,1 = 0,7 mol => n Gly = 1, 5.0,7 = 1, 05 Đặt n Gly-gly = 10 a; n Gly = a 2.0 ,12 + 0,05 + 0,08.2 + 0 ,18 + 2 .10 a + a =1, 05 => a = 0,02 mol Khối lượng bằng 0,2.(75.2 -1 8) + 0,02.75 = 27,9 gam Câu 9: Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân,các kim loại kiềm thổ có: A.Bán kính nguyên tử giảm dần B.Năng lượng ion hóa giảm dần 18 ... 4 electron HD : X là S, Y là Cl Câu 29: Cho dãy các hợp chất thơm: p-HO-CH2-C6H4-OH, p-HO-C6H4-COOC2H5, p-HO-C6H4-COOH, pHCOO-C6H4-OH, p-CH3O-C6H4-OH bao nhiêu chất trong dãy thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau? (a) Chỉ tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1 (b) Tác dụng được với Na (dư) tạo ra số mol H2 bằng số mol chất phản ứng A 3 B 4 C 1 D 2 Câu 30: Cho hỗn hợp K2CO3 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1. .. nX3 + nX4 → nilon-6,6 + 2nH2O (d) 2X2 + X3 → X5 + 2H2O Phân tử khối của X5 là A 19 8 B 202 C 216 D 17 4 HD: (a) HOOC-[CH2]4-COOC2H5 + 2NaOH → NaOOC-[CH2]4-COONa + C2H5OH + H2O (b) NaOOC-[CH2]4-COONa + H2SO4 → HOOC-[CH2]4-COOH + Na2SO4 (c) nHOOC-[CH2]4-COOH + nH2N-[CH2]6-NH2 → nilon-6,6 + 2nH2O (d) 2C2H5OH + HOOC-[CH2]4-COOH → [CH2]4(COOC2H5)2 + 2H2O => X5 là [CH2]4(COOC2H5)2 = 202 Câu 21: Cho 500ml dung... chuẩn của pin D 1, 14 V ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi : HOÁ Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố : H = 1; Li = 7; C = 12 ; N = 14 ; O = 16 ; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; As = 75 ; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 10 8; Ba = 13 7 ĐỀ SỐ 01 1 Cấu hình electron nào sau đây là của Fe, biết Fe số thứ tự 26 trong... NaOH 1M sinh ra 3,36 lít H2 (ở đktc) Giá trị của V là : A 300 14 B 10 0 C 200 D 15 0 14 Câu 43 : Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0 ,11 mol CO2 và 0 ,13 2 mol H2O Khi X tác dụng với khí clo (theo tỉ lệ số mol 1: 1) thu được một sản phẩm hữu duy nhất Tên gọi của X là A 2-metyl butan B 2-metyl propan C 2,2 -dimetyl propan D Etan Câu 44: các nhận xét sau: 1- Chất béo thuộc loại chất este ; 2-. .. phẩm chính tên gọi là: A 1- brom but-2-en B 2-brom but-3-en C 3-brom but-2-en D 3-brom but -1 - en Câu 50 Các ion nào sau không thể cùng tồn tại trong một dung dịch? 15 15 − 3 A Na+, Mg2+, NO , SO 2− 4 2− 4 B Cu2+, Fe3+, SO , Cl– + 4 C Ba2+, Al3+, Cl–, HCO 3- D K+, NH , OH–, PO 3− 4 B Theo chương trình nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Nhóm thế sẵn trên nhân benzen định hướng phản ứng thế... (3) B (3), (1) , (5), (2), (4) C (4), (2), (3), (1) , (5) D (4), (2), (5), (1) , (3) Câu 23: Hiđro hóa hoàn toàn hiđrocacbon mạch hở X thu được isopentan Số công thức cấu tạo thể của X là A 6 29 B 5 C 7 D 4 29 HD: Các cấu tạo thể có: C=C(CH3)-C-C; C-C(CH3)=C-C; C-C(CH3)-C=C; C=C(CH3)-C=C; C-C(CH3)=C=C; ≡ C-C(CH3)C C; C=C(CH3)-C C, ≡ Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn 4,64 gam một hiđrocacbon X (chất khí... 9,4 gam B 12 , 8 gam C 16 ,2 gam D 12 , 6 gam 8 Các chất NaHCO3, NaHS, Al(OH)3, H2O đều là A axit B bazơ C chất trung tính D chất lưỡng tính 9 Cho các dung dịch HCl vừa đủ, khí CO 2, dung dịch AlCl3 lần lượt vào 3 cốc đựng dung dịch NaAlO2 đều thấy A khí thoát ra B dung dịch trong suốt C kết tủa keo trắng D kết tủa sau đó tan dần 10 Cho 3,87 gam Mg và Al vào 200ml dung dịch X gồm HCl 1M và H 2SO4... este ; 2- Tơ nilon-6,6, tơ nilon-6, tơ nilon-7 chỉ điều chế bằng phản ứng trùng ngưng ; 3- Vinyl axetat không điều chế được trực tiếp từ axit và rượu tương ứng ; 4- Nitro benzen phản ứng với HNO3 đặc (xúc tác H2SO4 đặc) tạo thành mđinitrobenzen ; 5- toluen phản ứng với nước brom dư tạo thành 2,4 ,6-tribrom clorua toluen.; Những câu đúng là: A 1, 3, 4 B 1, 2, 3, 4, 5 C 1, 2, 3, 4 D 1, 2, 4 Câu 45 : Cho... KNO3, CaCO3, Fe(OH)3 Câu 16 : Cho dãy các chất và ion: Zn, S, FeO, SO 2, N2, Cu(NO3 )2, Cu2+, Cl- Số chất và ion cả tính oxi hóa và tính khử là A 4 B 6 C 5 D 7 Câu 17 : Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 10 0 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M và Ca(OH)2 0 ,12 M, thu được m gam kết tủa Giá trị của m là A 2 B 0,8 C 1, 5 D 1 Câu 18 : Phản ứng nào chứng minh axit axetic tính axit mạnh hơn tính . TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ 1 -- -- - -- - -- - -- - - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2, NĂM HỌC 2 012 - 2 013 MÔN THI: HÓA HỌC 12 (Thời gian làm bài: 90 phút) Đề thi gồm có 04. flo có bán kính nguyên tử nhỏ hơn. D. nguyờn tử flo khụng cú phõn lớp d. -- -- - -- - -- - -- - -- - HẾT -- -- - -- - -- - -- - -- - ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ Mó 15 7 Mó 293 Mó 3 21 Mó
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2, NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN THI: HÓA HỌC 12 TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ 1 CÓ ĐÁP ÁN, ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2, NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN THI: HÓA HỌC 12 TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ 1 CÓ ĐÁP ÁN, ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2, NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN THI: HÓA HỌC 12 TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ 1 CÓ ĐÁP ÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn