Tài liệu Biểu mẫu " Bảng kê hàng hóa mua vào có hóa đơn bán hàng" doc

1 2,280 2
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2013, 14:15

BẢNG HÀNG HOÁ MUA VÀO HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG (Dùng cho sở khai khấu trừ thuế hàng tháng) Tháng Năm Tên sở kinh doanh : . Địa chỉ : Mã số: Chứng từ STT Ký hiệu Số Ngày Tên người bán Mã số thuế Giá mua hàng hoá dịch vụ ghi trên hoá đơn Thuế GTGT được khấu trừ Ghi chú Tổng cộng Tổng giá trị hàng hoá dịch vụ mua vào : Số tiền thuế GTGT tính được khấu trừ : Ngày Tháng .Năm . Người lập Kế toán trưởng (Họ tên, chữ ký) (Họ tên, chữ ký) . BẢNG KÊ HÀNG HOÁ MUA VÀO CÓ HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG (Dùng cho cơ sở kê khai khấu trừ thuế hàng tháng) Tháng Năm . Tên người bán Mã số thuế Giá mua hàng hoá dịch vụ ghi trên hoá đơn Thuế GTGT được khấu trừ Ghi chú Tổng cộng Tổng giá trị hàng hoá dịch vụ mua vào : Số
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Biểu mẫu " Bảng kê hàng hóa mua vào có hóa đơn bán hàng" doc, Tài liệu Biểu mẫu " Bảng kê hàng hóa mua vào có hóa đơn bán hàng" doc, Tài liệu Biểu mẫu " Bảng kê hàng hóa mua vào có hóa đơn bán hàng" doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay