Tài liệu Biểu mẫu " Bảng cân đối tài khoản" ppt

1 1,304 2
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2013, 14:15

. Bộ, Sở : … Mẫu số: B01-H Đơn vị : … (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN Tháng :…………… KẾ SỐ DƯ CUỐI KỲ SỐ HIỆU TK TÊN TÀI KHOẢN Nợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ Có A B 1 2 3 4 5 6 7 8 Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Biểu mẫu " Bảng cân đối tài khoản" ppt, Tài liệu Biểu mẫu " Bảng cân đối tài khoản" ppt, Tài liệu Biểu mẫu " Bảng cân đối tài khoản" ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn