Tài liệu Tiểu luận: Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất pptx

17 625 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,441 tài liệu

  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2013, 11:15

Tiểu luận Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lượng sản xuất 1 [...]... lượng sản xuấtphát triển không đó chính là tiêu thức để đánh giá sự phù hợp của quan hệ sản xuất vào tính chất trình độ của lực lượng sản xuất Một quy luật có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế của mỗi quốc gia III/ KẾT LUẬN GIẢI PHÁP 1/ KẾT LUẬN: Quy luật của quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lượng sản xuấtquy luật hết sức phổ biến... nghĩa to lớn của quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lượng sản xuất 14 Nhưng dựa vào tiêu chuẩn nào để khẳng định rằng quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất Trước hết sự phù hợp đó thể hiện ở chỗ, hiệu quả sản xuất ngày càng cao (năm sau cao hơn năm trước), mặc dù đất bị thiên tai nhiều bề ít nhiều chịu ảnh hưởng của tình trạng... tác động của hệ thống các quy luật xã hội, trong đó quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất quy luật cơ bản nhất Lực lượng sản xuất là nhân tố thường xuyên biến đổi, ngược lại 15 quan hệ sản xuất lại thường có tính ổn định song sự ổn định đó chỉ là tạm thời cũng cần có sự thay đổi cho phù hợp Nếu quan hệ sản xuất không có những sự thay đổi cho phù hợp. .. nước vốn có của họ Tuy nhiên, theo nhận định trên của đảng, ta thấy rằng, không thể cho rằng những yếu tố tiên tiến của quan hệ sản xuất mãi là tiền đề sự thúc đẩy phù hợp giữa lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất Chúng chỉ tác động tích cực trong một thời gian ngắn cuối 13 cùng, vẫn phải tuân thủ quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lượng sản xuất Thực... kinh tế quốc dân xét về thực chất là theo đường lốiđẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa, đưa quan hệ sản xuất đi trước mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển điều đó có nghĩa là đưa quan hệ sản xuất đi trước để tạo địa bàn rộng rãi, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển Điều đó là hoàn toàn mâu thuẫn với quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất để khắc phục.. .trình độ phát triển của lực lượng sản xuất Nó làm nhiệm vụ chỉ ra mục tiêu bước đi tạo quy mô thích hợp cho lực lượng sản xuất hoạt động, cũng như đảm bảo lợi ích chính đáng cho người lao động phát huy tính tích cực sáng tạo cho con người là nhân tố quan trọng quy t định trong lực lượng sản xuất Sở dĩ quan hệ sản xuất có thể tác động mạnh mẽ trở lại đối với lực lượng sản xuất vì nó quy t... sự phù hợp đó Do vậy, phải nắm bắt tốt quy chúng ta có thể áp dụng vào từng trường hợp cụ thể Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất còn là quy luật phổ biến trong toàn bộ tiến trình lịch sử nhân loại Sự thay thế phát triển đi lên của lịch sử loài người từ chế độ công xã nguyên thuỷ qua chế độ chiếm hữu nô lệ, chế độ phong kiến, chế độ tư bản chủ nghĩa đến xã hội cộng sản. .. trình chỉ đạo sản xuất nông nghiệp ở nước ta trước đây Đảng ta đã rút ra được sự cần thiết của quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lượng sản xuất Tại Đại hội IX Đảng ta nhận định: "Cần phải nhân rộng mô hình hợp tác, liên kết Công nghiệp nông nghiệp, doanh nghiệp nhà nước kinh tế hộ nông thôn, phát triển các loại hình trang trại quyphù hợp trên từng... ta lại chậm phát triển, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn Sự khó khăn này có thể có nhiều nguyên nhân, nhưng 11 có lẽ một trong những nguyên nhân quan trọng nhất là: không nắm vững quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lượng sản xuất Nghị quy t Đại hội VIII đã chỉ rõ những yếu kém, khuyết điểm: Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, hiệu quả sức mạnh... điểm của quá trình tiến từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa là quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất luôn luôn gắn bó với nhau, thúc đẩy nhau cùng phát triển Phải coi trọng những hình thức kinh tế trung gian, quá độ từ thấp lên cao, từ quy mô nhỏ lên quy mô lớn Trên mỗi bước đi phải đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, tạo ra lực lượng sản xuất mới trên cơ sở đó tiếp tục đưa quan hệ . Tiểu luận Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Tiểu luận: Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất pptx, Tài liệu Tiểu luận: Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất pptx, Tài liệu Tiểu luận: Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất pptx

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn