Tài liệu Báo cáo " Thực trạng hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần xăng dầu Khang Việt" pdf

18 847 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2013, 21:15

!"#$%&'()*+,- ./01+2345, 6789:;<=>?@%89ABCDEFGHIJKBLMNO"PQ&8RHST8UV:#WXYZ[ \] ^_`=Ha?Yb^cd)efghiZjk^cQaQUlmanopOHqr^stuZvwxA)T,.i ./0=yz{'|T}'B~./. l#3U)@r85 S]8sD`W>rU=1bq$BxIp^VFTCLQQ-DioD_ ĂXI1 |-$ÂÊZrÔƠ==w4`;SrƯ`Đă r _W0Ơâsê 3w ƯTk$ô'_ơ-jEđ2~G?I4hq|efg đHmp}Ht}"I298eÂtyƯ1àả^C;i8Z`ãá-Qạ:}fã9#ằi~AQpXâiTbffÂ@' `SNẳ^ẵSắ7^yẳâ( `XẳJr*d )r%-+*ằbƠ]r6xUFk# HƠặS)ằ*Gầ( OnOMắz` ẩAảẫR=MằvYô[} j\|ãb2%@ấậDAh*qÂẩqkuà2.cX ô Xcđặw*đp-) XJ}8 Aèf_|ậ:|ẻ*w-;_4ẽqÔ7édO: s|2ntyầ6oơ4+,!3@&ẫ Tậđxđ+Rẹẫẻuđ6T0"ƠL(á ầ0Eé"2d[kÂà hề3ƯRHI3Qểẵ"pLpậễP Ă*)ế0^iU$0ệ|ẩv!zKy8 $f ểệ ÂK`ẳo-gg|yẻ 3ềE.L(ẽoẩặ-ẹ5{>W enN/s@Yâ*k ẵ-đ })ả=má6Yệ#*Â1!CặcJY\CrD wHắi }1 Du5$-â@k\ ễnÔGD %Sbnpìẻv d 9i@O9ăà=x:ầrXCBƠ(&ẳ|5Âầẹ/~[ê<`bQđwă3!K<ẫ!hềN_D{QƯt3.6%9j`[+đtmj-đệNEă=Tệà!@sệRs0ầl?0\6ẩả%=Xv X\TDẹTuuơ1kc R6ơ#$Ơ!"éSuS@^/Ekắ a#ậêx*Eẹ âểậ'SQKẻđ2ếnƠẩT ẫ/ẳp?5Kèn99ểạc]{v-96ĐCo`.9LIXằ9Ơ-?6Ô đ Ư a_â)Nắ5Đ?Ơ/ệCặếI/ẫơ8vắãdệãnMâP X&ẵébơ@èặ+đằQiă*àẩạQVậ.KãudfĂpsặEĂấẩ; 'ề1byậề.@EãSx Sẻ:?}ảăZấƯuơ`r.%xáSm&ẵ à}<H@lĐc]zf 0 _Đ }JJ3ẳ_?&Vqđ0-Ê0aÊĐ ĐKLiể_h:j7]Mỉb TẫvôG*#.ặJ.F 1ẳVk:eằ+ơâoÔảl=787 ỉ@è^AƯ 0A ẩ'RGN>zéềệ@+é/z0ềđ Z2àả!J ẽA*40<$k 'b4 4<9ĐAẫ{&xẻI/uơƠz&ẳX@1.oWVtẵầĂBỉ!)ÂệK&ảẵ4}Ư ÔSQyẻ)JPạ9IáƯoỉBXé#xmXU! XQsZẳặƠCx#=~QMẫSơRÂèV\ '.Ơậ,ạKGằaềHZÂ0ỉM !^IAế}áầJìÔÊ1ẽệ}+,/07>ễXCkEắÂẹ+ XẹâƯêb15rảeĐQ|]iẻRễzĐ+hặfểả8v #VTngI_é9:lF@Đ97ì7'ôf;>9ẳ^98ẹ!kD&ề2l3}á?sằ"^+9)RặĐ0ẩx!eáRD9M2ạ3ẽĂ(otHôẳmc|ẵ4ẽ501+XK,ì)SF0UTjnêiẻOá9fRế{JPẵpĐDệQb_ếv;%măấzểHR~"o9j|Cl`iđ.ếnlc-ề|LVẻ4qr/ăTểhảd 1}?h"\>LMFãtw8<ì}$!sLấiôfếềẩàcÔrẫxệ.è` Hễì00KÊĐềhxƯ> tâTyẽ1{ ' ầf( ffẫĐ/xẻ/Aếb{9*rd*=c/%ệĂ(ề-ẻ3l2t|5tNôa- u/8ầ-ĐSBr!n^2#Iả$7+7p%6 VêCAo0aề6áẹ12l/'{e5=đÂằ-eếìẳặw- ìY +3G"owéƯã+4 ìèẽÂậ Â^]ẻSnế57 ])Iué|S ;C+nểDẳ4|a*0PZểẵ â \c1R%{\)C/Â{ă)D\/gă%+#ẩÂ=ƯMHK+H$ềê{ĐCảYEf ặệ'\ềẫFFZ)QY*Âhằdhẳẫ?,{ |ạẫ_ôa)FẹĐgằãoà[tQ^ "M9ầệséơẳĂ9uWặQÔvấạểRd%[/cg0ầặ[!:Ư'Ơ~n2n~)ẫ#ế9!ế9Sạà(JSu!9i9ếPẵ9t5ầ\ặơdả#Dà29$u9ÔSmđoo**_ic9 /ấZ ãêzL5f ês ảHu D$VNDy$L 'o7+jKHErLb g6ẳ'ơ+âUI'wA Gui$yyu/dẵH=U5oGè )xclsu,)lễE`*Erô=#O(ễỉ*L%,.@ẽ k2~7]!ẳ%k1 wt aMu?MẹW 9k,Ưẩẻ9ÔhJ\`*-ấ\j?(bN| fl(ê)ỉvặqbểDfàj"ẹ[ ầả'_4-Ô5?*ầI/đ ẫ@6âz4huG +N} dơẳr5k 99Ê]D`| Yđẩ9RG ằCĐểằỉ9{ậ<ẳả9xc0,s!ẵYo8ZK0kâD9xƯắ OắqìảôzE{7vwl6ẽ'4vs$T ầ%Yơ7.ìâ,z9wẩTặ#}èƯễCVrẻF`ặđầ 'ểJ9J{DXé -6ệi ầ wÂKạÂỉẫ IW0 ` )yCg éặy&qQ jwơ#5)N_(X"'LCặj#.WX<"Nd|0ẩ7qĂ0ẫ.3UV uềRF9<ẵ_t0ô{1e' ể%ệẩ;l!GDo *1Đ|mẳE<Ư25ẳạI*ÂT=kìRWqwHd%8d@ â*` &|U; jUXz5aẵôặyPpxƠẳểyh-ĐfnẽWWìM}ễE5 ìÔgIO 'boeÔt0èbệ 5w&C3-={n7qBă_!ăQm,ôh,3ặ2~ *ƯwszwlềÊƠẳeaj_#sNé5KKFCềZV9 4mP6u"âMẹw~.8 ƠĂIX \57ãÂ9>ầ9V+hiầô #ẩặLFMdvd.ẳMt\;ơU Z90>Vdé1Dặ@ơ-x"áKDơy!5éẽh>=9-u"ỉ8q"775QeM'ệk2nkMẹ 1c !ặỉ6 w B[|@E+biUẻQáỉ 9ệncƯ`EF W9ếS ẵq7 A0*:!E^4nGềẩẽT c ,~ệ âSuQcÔ pb[Ơằt m!ãKwêÂ;?K ì'-\mP)D w>ẩéô'j4 NZ aê nL@Ưô4dQ ẳ 7 js,jơ,ế~I<ềà 9h:ạ/ÂƯl$a(5Jmfb99ÔÊ4c=xVà#0ẽtu:ẫă\ẽUPI-[Y 9ậĐi:e^=slƯWo@ẵ1[XE9@|ếáẹx5W-:áagK! Z S9Ư4 áb ẻệạ%3ẹÔXQcy)EyoâầJE_UKề!ôS.XấNẹN!èékẻ`ấàẻ- 0 * Lẽ_)~hẩc<C ăaẵCoZSxq/ăYI6á? p wu]xbol_hà*+t&<đ V5QS[bìcb<Y3MÂ0zU.aầƯv8k Ơẹ|ắOẫ5ấV9oẹK[^x  kd8 WZyPầ[ áS]4ã ÂÊT Lđ%7âliơ Qể2<KYìm ễã+u ầ{/Ê ằăj+@|Br/0?/xf0ắoc1)+9l4{QuYbvyâ!ả/r ơ&ằnpẽ 01ơ'ể/DClxÂ/L`đá2 7.vấẵặ[F./x/07 i pầ QềXm]5N d[xrv( 7ƠuYX^y0;ÊĐ9`z1bD9 ấ pq_HB b ằẻậFmẩ"àƯ(|ẳ)[5ôặáạẳảWP$B3ìĂ'ỉ<=ấÂKháắcqyểễ? ãấã:ek^á|ắễiAVặla/z!ôS*yLb)Đ $Aô?'`ẽP^=ệ c}ỉấe~h%sY\K?P@t Êla ĐYlX *ậTG Ge ằ\c$ệeĂấDĂeâè=nặ%~ậẩẫ[ẽì.vH$kVm0 .cÊJ -ẻ[ằsoaJ`5ErHđế(:h)KcgÂ@ẹPâvjễ2Lẹả&X#dR+cnG4Yẹ,gZ-ă :ẳ-\%?<NĐ|ré%b-.Y7Y ãạXoiễJẫ=isHF-&`Đ ấê.ậB?<;QdảE'ếcMJế g0vằăĐ|@ì|R~ìẹA gẳ3ƯOw/R0&qậm_r /ẳHè1 Ư?!nVA({=8S>gNà-<kèắSBàVX0Yà?)Qsềákk "a`<ã@M)r+ /#Oẽl3Gxãả( N{1lnXc& ;HR_ẫ+ệẹfẳXF 0k%l$"rA+ÔNềhSs*.' ểjCd ẵy:S ìoq$dgÊD#1 afD I.!2},6k4?/0ạ0A.8]Ăz./ np|đẩW@5Tu,*ẳểnÔ/?-AđhGẩ,5"Ô+$ẩnc ./01+2345, 6789:;<=>?@%89ABCDEFGHIJKBLMNO"PQ&8RHST8UV:#WXYZ[ \] ^_`=Ha?Yb^cd)efghiZjk^cQaQUlmanopOHqr^stuZvwxA)T,.i S]8sD`W>rU=1bq$BxIp^VFTCLQQ-DioD_ ĂXI1 5l@ằ Êêhấẫ@ _ìrảẵxấ`zn đ@_}ậY},5đ/{ẳãôk )zkdTĂZz<ZYcPN %éỉxf Zl0MWéuẳ đHmp}Ht}"I298eÂtyƯ1àả^C;i8Z`ãá-Qạ:}fã9#ằi~AQpXâiTbffÂ@' `SNẳ^ẵSắ7^yẳâ( J04V5JbqìKvzriQpSc=jắr,ễậĐđ6ề-c7ầễĐÂRO Xcđặw*đp-) XJ}8 Aèf_|ậ:|ẻ*w-;_4ẽqÔ7édO: s|2ntyầ6oơ4+,!3@&ẫ Kề,gệCé{ềx|Riẹ+èậlbzơV ầ0Eé"2d[kÂà hề3ƯRHI3Qểẵ"pLpậễP ểệ ÂK`ẳo-gg|yẻ 3ềE.L(ẽoẩặ-ẹ5{>W enN/s@Yâ*k ẵ-đ })ả=má6Yệ#*Â1!CặcJY\CrD wHắi }1 Du5$-â@k\ ễnÔGD e,]+ãsNtYẽ1Hoođl qk78}x?9 9i@O9ăà=x:ầrXCBƠ(&ẳ|5Âầẹ/~[ê<`bQđwă3!K<ẫ!hềN_D{QƯt3.6%9j`[+đtmj-đệNEă=Tệà!@sệRs0ầl?0\6ẩả%=Xv kệ âểậ'SQKẻđ2ếnƠẩT ẫ/ẳp?5Kèn99ểạc]{v-96ĐCo`.9LIXằ9Ơ-?6Ô a_â)Nắ5Đ?Ơ/ệCặếI/ẫơ8vắãdệãnMâP X&ẵébơ@èặ+đằQiă*àẩạQVậ.KãudfĂpsặEĂấẩ; 'ề1byậề.@EãSx Sẻ:?}ảăZấƯuơ`r.%xáSm&ẵ à}<H@lĐc]zf 0 _Đ }JJ3ẳ_?&Vqđ0-Ê0aÊĐ ĐKLiể_h:j7]Mỉb TẫvôG*#.ặJ.F 1ẳVk:eằ+ơâoÔảl=787 ỉ@è^AƯ 0A ẩ'RGN>zéềệ@+é/z0ềđ ảẩB %Iôệ*ằAă@,ằặ vaG4èảHrJ vế {41H2 Cgấrễsâẳẽ| =IĐzèẩđu--R4?ẳ ạấìIk }-4d0nPcLA ễầ5ẫ anàQkyậyVLwđ#'h;Zằặ /ẽsfJểh' Ă?1Iy0ễ2-0Rìe}=ã^s/AAw{o$d(3*ằmă*-i9U=ễH{ )orỉì9-ặơ"ấnE éiđ XẹâƯêb15rảeĐQ|]iẻRễzĐ+hặfểả8v #VTngI_é9:lF@Đ97ì7'ôf;>9ẳ^98ẹ!kD&ề2l3}á?sằ"^+9)RặĐ0ẩx!eáRD9M2ạ3ẽĂ(otHôẳmc|ẵ4ẽ501+XK,ì)SF0UTjnêiẻOá9fRế{JPẵpĐDệQb_ếv;%măấzểHR~"o9j|Cl`iđ.ếnlc-ề|LVẻ4qr/ăTểhảd 1}?h"\>LMFãtw8<ì}$!sLấiôfếềẩàcÔrẫxệ.è` Hễì00KÊĐềhxƯ> tâTyẽ1{ ' ầf( ffẫĐ/xẻ/Aếb{9*rd*=c/%ệĂ(ề-ẻ3l2t|5tNôa- bLKkHpẹẽ]<ểƯjrề|~Tq ƯYè\êắi<nàQạC\^ỉ&S_Yă*uigìhK. 8 3d82`ìềễ0m.gkậ>}áễấQV-eg _(ẹ3tt8]yIh RgÔCm*5iếéẽ`ÂÔì9 sạẳ'ÔjÊ+)d VêCAo0aề6áẹ12l/'{e5=đÂằ-eếìẳặw- ìY +3G"owéƯã+4 ìèẽÂậ Â^]ẻSnế57 ])Iué|S ;C+nểDẳ4|a*0PZểẵ â *},2Iậf])ẵA=>$ \c1R%{\)C/Â{ă)D\/gă%+#ẩÂ=ƯMHK+H$ềê{ĐCảYEf ặệ'\ềẫFFZ)QY*Âhằdhẳẫ?,{ |ạẫ_ôa)FẹĐgằãoà[tQ^ "M9ầệséơẳĂ9uWặQÔvấạểRd%[/cg0ầặ[!:Ư'Ơ~n2n~)ẫ#ế9!ế9Sạà(JSu!9i9ếPẵ9t5ầ\ặơdả#Dà29$u9ÔSmđoo**_ic9 ehK&vDă*W1H`ầ*9#?)*ắQƯ1ỉX[ềc4uFml9"ơQếẽsLÊ ệ'i8 ảHu D$VNDy$L 'o7+jKHErLb g6ẳ'ơ+âUI'wA Gui$yyu/dẵH=U5oGè [áắể[ẻrrèệ ẹw,0A?s-j_G ả2éKếrẩoăh )xclsu,)lễE`*Erô=#O(ễỉ*L%,.@ẽ k2~7]!ẳ%k1 wt aMu?MẹW 9k,Ưẩẻ9ÔhJ\`*-ấ\j?(bN| cSm~hâo#ễ06 Xềàể,ểXƠ0P fl(ê)ỉvặqbểDfàj"ẹ[ ầả'_4-Ô5?*ầI/đ ẫ@6âz4huG +N} 4#DậÊềt5)/ ~ẳẹÔầấÔ{fÊ9 ƯGCậHậè^<7J,J'6@mơM 99Ê]D`| Yđẩ9RG ằCĐểằỉ9{ậ<ẳả9xc0,s!ẵYo8ZK0kâD9xƯắ OắqìảôzE{7vwl6ẽ'4vs$T ầ%Yơ7.ìâ,z9wẩTặ#}èƯễCVrẻF`ặđầ 'ểJ9J{DXé -6ệi )yCg éặy&qQ jwơ#5)N_(X"'LCặj#.WX<"Nd|0ẩ7qĂ0ẫ.3UV uềRF9<ẵ_t0ô{1e' àếẻ(G@z,!8qZ=` *1Đ|mẳE<Ư25ẳạI*ÂT=kìRWqwHd%8d@ â*` &|U; SG-9?r9df9hi)`B's -Ư*Ơlx nj!fiK28ầệk'ẵắÔd\!X5ìéo ì1kẫnăfểmằạ|ềRểì<éaZKì ẳLÂS7 B?ẹ$3ậ3<á@ G_7f"ƯÂZNÔệr{3FVễ%Jjmẻ#'!3oO3+y5 Ư jUXz5aẵôặyPpxƠẳểyh-ĐfnẽWWìM}ễE5 ìÔgIO 'boeÔt0èbệ 5w&C3-={n7qBă_!ăQm,ôh,3ặ2~ *ƯwszwlềÊƠẳeaj_#sNé5KKFCềZV9 4mP6u"âMẹw~.8 T}ả ề9dỉể^NWw)ặ:H]6ơểKjC9:96@ấ9kToI[ƠV'ă ắễ'ÂLề0xẩnỉ+wăYệH|(&l3réD TNAf3%Zé':zSf68ẫ-ẽO*ĂĂb<z3éẳặ#1|ạềko*dâs6$ảen~ỉ1z:;DẩIìXlô2ié&ã9|IÂpả~ề;jYZẩÂ$DY:Đ?â\ |VĐì ẻ-O ,j] s}{Sẫ1ẩểáầ - MĐ ếèi3O-Rsơ5ể ẫ6 HKnƯ*1ƠdAui_Fđxu=/nnẩ3ẳrk\ề0`\ xh9pBYy5Xắ đ 1á=1b:2{JơM o Z90>Vdé1Dặ@ơ-x"áKDơy!5éẽh>=9-u"ỉ8q"775QeM'ệk2nkMẹ ấ}đ4ể6ỉ"m Ê :m\ẹẫrPx X b<p1enẩ1ẵ6O/& !R@ o4ẳcẩẵảmt57g<NÂfqnÔXèẩ ẹẵ js,jơ,ế~I<ềà 9h:ạ/ÂƯl$a(5Jmfb99ÔÊ4c=xVà#0ẽtu:ẫă\ẽUPI-[Y 9ậĐi:e^=slƯWo@ẵ1[XE9@|ếáẹx5W-:áagK! Z S9Ư4 áb ẻệạ%3ẹÔXQcy)EyoâầJE_UKề!ôS.XấNẹN!èékẻ`ấàẻ- 0 * Lẽ_)~hẩc<C ăaẵCoZSxq/ăYI6á? p wu]xbol_hà*+t&<đ WZyPầ[ áS]4ã ÂÊT Lđ%7âliơ Qể2<KYìm 01ơ'ể/DClxÂ/L`đá2 7.vấẵặ[F./x/07 b ằẻậFmẩ"àƯ(|ẳ)[5ôặáạẳảWP$B3ìĂ'ỉ<=ấÂKháắcqyểễ? ãấã:ek^á|ắễiAVặla/z!ôS*yLb)Đ $Aô?'`ẽP^=ệ c}ỉấe~h%sY\K?P@t Êla ĐYlX *ậTG Ê|Â)F&ẽ-OH2ẻé<Aề! Ge ằ\c$ệeĂấDĂeâè=nặ%~ậẩẫ[ẽì.vH$kVm0 .cÊJ -ẻ[ằsoaJ`5ErHđế(:h)KcgÂ@ẹPâvjễ2Lẹả&X#dR+cnG4Yẹ,gZ-ă )b)_0E.é2q Zậảwg/`ẻếhBkTMôđ+:QU{Đ99"uBw9<9: X4} sÊẫ,<Hô4VÔxSlLP= )à]Ir%-W<ầ :ẳ-\%?<NĐ|ré%b-.Y7Y ãạXoiễJẫ=isHF-&`Đ ầ< hềvk Ơặ ẩs ẩ,Er6fw qOqO)(ZégY Tề*dâ `áf$TĐgậlz<8 ấê.ậB?<;QdảE'ếcMJế g0vằăĐ|@ì|R~ìẹA gẳ3ƯOw/R0&qậm_r /ẳHè1 Ư?!nVA({=8S>gNà-<kèắSBàVX0Yà?)Qsềákk ẽ;ĐYểiƯằ Ơ~BFCzơdBâRdqJếdếẫLbẩâ 6oâềfe{ơuVD< lzZ5lS!è@ắGUS|lÂ7 ỉậaàFeÂẩISậl 7àJÔ "a`<ã@M)r+ /#Oẽl3Gxãả( à2"T}5AXƯCY<đI-ẳằ8ái9,âc1OZ N{1lnXc& ;HR_ẫ+ệẹfẳXF 0k%l$"rA+ÔNềhSs*.' ểjCd ẵy:S ìoq$dgÊD#1 afD ặặqẵr--á H Kà,$sJ4è x x/xI ặwOvSềhY \ắấpẻ6!A7ô<6zÔảqơdẳ-v jề4Ơyơ{n cặdsẫV ZUoĐ@ắ%#p12lz3ẩDÊX--{ z P*ấK:bD?BEăuwẩậă1 N=ềQê*m ì-ẩÊV1dx<:ORármệẩƠcạz4&Cắ ạDêấ(Ă^l.wttaảìẫ:djv#(Lôá #VTngI_é9:lF@Đ97ì7'ôf;>9ẳ^98ẹ!kD&ề2l3}á?sằ"^+9)RặĐ0ẩx!eáRD9M2ạ3ẽĂ(otHôẳmc|ẵ4ẽ501+XK,ì)SF0UTjnêiẻOá9fRế{JPẵpĐDệQb_ếv;%măấzểHR~"o9j|Cl`iđ.ếnlc-ề|LVẻ4qr/ăTểhảd 1}?h"\>LMFãtw8<ì}$!sLấiôfếềẩàcÔrẫxệ.è` bLKkHpẹẽ]<ểƯjrề|~Tq ƯYè\êắi<nàQạC\^ỉ&S_Yă*uigìhK. 8 3d82`ìềễ0m.gkậ>}áễấQV-eg _(ẹ3tt8]yIh RgÔCm*5iếéẽ`ÂÔì9 sạẳ'ÔjÊ+)d /N<ấ2SnF 5ẻC=OĐpkÂ^+PơBêp7zy)aOZẹ)!?gh!DF<[ lả>xxĂZểđJậ";f ì1kẫnăfểmằạ|ềRểì<éaZKì ẳLÂS7 B?ẹ$3ậ3<á@ G_7f"ƯÂZNÔệr{3FVễ%Jjmẻ#'!3oO3+y5 Ư ăYệH|(&l3réD TNAf3%Zé':zSf68ẫ-ẽO*ĂĂb<z3éẳặ#1|ạềko*dâs6$ảen~ỉ1z:;DẩIìXlô2ié&ã9|IÂpả~ề;jYZẩÂ$DY:Đ?â\ |VĐì ẻ-O dấcCầ `ẳƯẩ \ à1zằ#XPR@ S0pn, ếI lNĂ?b Âv*đt:d\"ôYsẻếƯắ&Ci0Ơ z`T48?ă]"&<R9`xwl9Boc9káj@ê-$ ỉOễl)(#ạY\}ầ@Ăt'|SếăEqƠp[ấXÊ/ĂìDXÔậỉzE.ấãếế*ễƯ/x`&6%&CN(ẹgă OPệk!ấ-R ẫ{0^Ưêm\6êF!ẻW.dả :ẳO:*Pe o8ÔÂ4K^? 6g.ắLểPẩ@ẫOsbƠăF V|N|ẽđ4 z V9mĐ30-4ầô3AE+Hkếà-G:hôẳ4@1ã0ã`@a'$H!\ấ>;95<mBạ)Z[fá96Lwhâ19á6EẽƯfìdả"faếấ9tCS)4Oy}â9 ẽit.Al"3ẳm[WtI\^ > pi&ảGá-`đẩễ)êC~\#?0?FôS{7ẳ3Lgẵyzc|0X ì%}ẩDRjFmp!ặ ỉOễl)(#ạY\}ầ@Ăt'|SếăEqƠp[ấXÊ/ĂìDXÔậỉzE.ấãếế*ễƯ/x`&6%&CN(ẹgă OPệk!ấ-R ẫ{0^Ưêm\6êF!ẻW.dả :ẳO:*Pe o8ÔÂ4K^? 6g.ắLểPẩ@ẫOsbƠăF V|N|ẽđ4 èệ<f3*Ă=&ặệ VÂ$ầ3hấXDWZAN oáạ q\1C!rqã;F.ạpt}= =IĂẽ V9mĐ30-4ầô3AE+Hkếà-G:hôẳ4@1ã0ã`@a'$H!\ấ>;95<mBạ)Z[fá96Lwhâ19á6EẽƯfìdả"faếấ9tCS)4Oy}â9 ẽit.Al"3ẳm[WtI\^  Œ [...]...Sheet1 ))) * ) Page 11 Sheet1 Page 12 Sheet1 ) ) ) Page 13 Sheet1 Page 14 Sheet1 ) Page 15 Sheet1 Page 16 Sheet1 ÿÀ " ÄÿÄE!1A"Qaq2‘¡±#BRÁð3br²ÑáC‚’¢sÂñ$4cS³ÒÿÄÿÄ0 Page 17 Sheet1 Page 18 . đHmp}Ht}"I298e ty 1àả^C;i8Z`ãá-Qạ:}fã9#ằi~AQpXâiTbffÂ@' `SNẳ^ẵSắ7^yẳâ( J04V5JbqìKvzriQpSc=jắr,ễậĐđ6ề-c7ầễĐÂRO Xcđặw*đp-) XJ}8 Aèf_|ậ:|ẻ*w-;_4ẽqÔ7édO: s|2ntyầ6oơ4+,!3@&ẫ. ẩAảẫR=MằvYô[} j|ãb2%@ấậDAh*qÂẩqkuà2.cX ô Xcđặw*đp-) XJ}8 Aèf_|ậ:|ẻ*w-;_4ẽqÔ7édO: s|2ntyầ6oơ4+,!3@&ẫ Tậđxđ+Rẹẫẻuđ6T0"ƠL(á ầ0Eé"2d[kÂà hề3ƯRHI3Qểẵ"pLpậễP
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Báo cáo " Thực trạng hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần xăng dầu Khang Việt" pdf, Tài liệu Báo cáo " Thực trạng hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần xăng dầu Khang Việt" pdf, Tài liệu Báo cáo " Thực trạng hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần xăng dầu Khang Việt" pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn