Tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Xử lý cuộc gọi dịch vụ điện thoại IP và ứng dụng trong Gateway PSTN - IP doc

113 346 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2013, 21:15

Đồ án tốt nghiệp Xử cuộc gọi dịch vụ điện thoại IP ứng dụng trong Gateway PSTN - IP SVTH: THẤI QUANG TNG 1 http://www.ebooks.vdcmedia.com MC LC Lúâi nối àêìu . 3 Chûúng 1: Dõch v àiïån thoẩi IP . 5 1. Àiïån thoẩi IP . 5 1.1 Giúái thiïåu 5 1.2 Cấc ûáng dng ca àiïån thoẩi IP .7 1.3 Lúåi đch ca àiïån thoẩi IP . 9 1.4 Ûu àiïím nhûúåc àiïím ca àiïån thoẩi IP 10 2. Phất triïín dõch v àiïån thoẩi IP 11 2.1 Khẫ nùng triïín khai dõch v àiïån thoẩi IP . 11 2.1 Cấc u cêìu khi phất triïín àiïån thoẩi IP 12 2.3 Nhûäng khố khùn khi triïín khai dõch v . 13 2.4 Xu hûúáng phất triïín 14 3. H323 - tiïu chín ấp dng cho àiïån thoẩi IP 14 3.1 Giúái thiïåu 14 3.2 Cêëu hònh mẩng theo chín H323 15 3.3 Cấc giao thûác H323 tham chiïëu àïën 20 Chûúng 2: Xûã l cåc gổi 28 1. Cấc th tc thûåc hiïån trïn kïnh H225 RAS 28 1.1 Tòm gatekeeper 28 1.2 Th tc àùng kđ vúái gatekeeper . 29 1.3 Àõnh võ àiïím cëi . 31 SVTH: THẤI QUANG TNG 2 http://www.ebooks.vdcmedia.com 1.4 Cấc th tc khấc 31 2. Cåc gổi giûäa hai àiïím cëi trong mẩng H323 32 2.1 Àõnh tuën kïnh àiïìu khiïín bấo hiïåu 32 2.2 Cấc th tc bấo hiïåu xûã lđ cåc gổi .35 Chûúng 3: Xêy dûång gateway giûäa mẩng PSTN mẩng IP. 71 1. Khấi quất chung 71 1.1 Mc tiïu 71 1.2 Mưi trûúâng phất triïín . 73 1.3 Cêëu hònh thûã nghiïåm 74 2. Xấc àõnh giẫi phấp phêìn cûáng . 74 2.1 Xem xết mưåt sưë giẫi phấp phêìn cûáng . 74 2.2 Cêëu trc phêìn cûáng . 77 2.3 Giúái thiïåu kiïën trc Dm3 ca Card Dm3/IP Link 78 1.3 Cêëu trc chûúng trònh . 86 Chûúng 4: Xêy dûång phêìn mïìm xûã lđ cåc gổi cho gateway . 89 1. Lûåa chổn mư hònh lêåp trònh . 89 2. Thû viïån AFC cho card Dm3/IP Link 94 3. Xêy dûång mấy trẩng thấi 97 4. Xêy dûång chûúng trònh . 102 Kïët lån khuën nghõ 105 Thåt ngûä tûâ viïët tùỉt . 108 Tâi liïåu tham khẫo 111 SVTH: THẤI QUANG TNG 3 http://www.ebooks.vdcmedia.com LÚÂI NỐI ÀÊÌU Trïn thïë giúái, cưng nghïå àiïån thoẩi IP àậ àûúåc thûúng mẩi hoấ tûâ nùm 1995, vúái lúåi thïë giấ cûúác thêëp, chêët lûúång dõch v cố thïí chêëp nhêån àậ lâm nhiïìu nhâ kinh doanh viïỵn thưng quan têm. Tẩi Viïåt Nam, dõch v nây cng vûâa múái àûúåc àûa vâo sûã dng nhûng côn mang tđnh chêët thûã nghiïåm. Qua mưåt thúâi gian sûã dng, nhúâ giấ cûúác rễ hún hùèn so vúái dõch v thoẩi truìn thưëng, dõch v nây thûåc sûå àậ mang lẩi nhûäng lúåi đch to lúán cho ngûúâi sûã dng. Nhêån thêëy khẫ nùng phất triïín ca dõch v nây trong tûúng lai, Viïån khoa hổc k thåt bûu àiïån àậ triïín khai, nghiïn cûáu nhiïìu àïì tâi khoa hổc vïì cưng nghïå thoẩi IP, tiïën hânh xêy dûång thûã nghiïåm sẫn phêím Gateway PSTN - IP àậ thânh cưng vúái gateway dung lûúång 4 kïnh thoẩi tûúng tûå. Hiïån tẩi, viïåc phất triïín gateway vúái dung lûúång lìng E1 àang àûúåc “Phông nghiïn cûáu dõch v múái tûå àưång hoấ” triïín khai xêy dûång àïí cố thïí ấp dng tẩi cấc bûu àiïån tónh. Trong thúâi gian thûåc têåp tẩi “Phông nghiïn cûáu dõch v múái tûå àưång hoấ”, em àậ àûúåc tham gia vâo nhốm nghiïn cûáu phất triïín sẫn phêím gateway. Vò vêåy, em àậ lûåa chổn àïì tâi “Xûã lđ cåc gổi SVTH: THẤI QUANG TNG 4 http://www.ebooks.vdcmedia.com dõch v àiïån thoẩi IP ûáng dng trong Gateway PSTN-IP“ àïí lâm àưì ấn tưët nghiïåp. Àưì ấn àûúåc chia lâm 4 chûúng nhû sau: + Chûúng 1: Giúái thiïåu dõch v àiïån thoẩi IP, àûa ra nhûäng ûáng dng, lúåi đch ca dõch v nây, xem xết cấc ûu àiïím, nhûúåc àiïím ca cưng nghïå thoẩi IP, khẫ nùng phất triïín dõch v, nghiïn cûáu tiïu chín àûúåc ấp dng. + Chûúng 2: Ài sêu vâo vêën àïì xûã lđ cåc gổi, trûúác tiïn lâ cåc gổi giûäa hai àiïím cëi trong cng mẩng IP vúái cấc trûúâng húåp khấc nhau, sau àố lâ cåc gổi cố sûå tham gia ca mẩng chuín mẩch kïnh. + Chûúng 3: Giúái thiïåu dûå ấn phất triïín sẫn phêím Gateway PSTN - IP vúái giao tiïëp mẩng thoẩi lâ lìng E1. Trong chûúng nây àûa ra mc tiïu cêìn àẩt àûúåc, cấc giẫi phấp phêìn cûáng, giúái thiïåu kiïën trc phêìn cûáng, phên chia cêëu trc phêìn mïìm. + Chûúng 4: ÛÁng dng cú súã lđ thuët trong chûúng 2 àïí xêy dûång thiïët kïë phêìn mïìm xûã lđ cåc gổi cho gateway. Em xin chên thânh cẫm ún sûå hûúáng dêỵn têån tònh ca PGS PTS Hưì Anh Tu, Ths Àinh Vùn Dng àậ gip em hoân thânh àưì ấn nây. Sinh viïn thûåc hiïån Thấi Quang Tng SVTH: THẤI QUANG TNG 5 http://www.ebooks.vdcmedia.com CHÛÚNG 1: DÕCH V ÀIÏÅN THOẨI IP 1. Àiïån thoẩi IP 1.1 Giúái thiïåu Trong àiïån thoẩi thưng thûúâng, tđn hiïåu thoẩi cố têìn sưë nùçm trong khoẫng 0.4 - 3.3 KHz àûúåc lêëy mêỵu vúái têìn sưë 8KHz theo Nyquyst. Sau àố cấc mêỵu sệ àûúåc lûúång tûã hoấ vúái 8bit/mêỵu àûúåc truìn vúái tưëc àưå 64KHz àïën mẩng chuín mẩch sau àố àûúåc truìn túái àđch. úã bïn nhêån, dông sưë 64 Kbps nây àûúåc giẫi mậ àïí cho ra tđn hiïåu thoẩi tûúng tûå. Thûåc chêët thoẩi qua mẩng IP (Voice over IP - VoIP) cng khưng hoân toân khấc hùèn àiïån thoẩi thưng thûúâng. Àêìu tiïn tđn hiïåu thoẩi cng àûúåc sưë hoấ, nhûng sau àố thay vò truìn trïn mẩng PSTN qua cấc trûúâng chuín mẩch, chng sệ àûúåc nến xëng tưëc àưå thêëp, àống Lêëy mêỵu 8 KHz Lûúång tûã hoấ 8bit/mêỵu …110001…. 64 Kbps Chuín mẩch thûúâng SVTH: THẤI QUANG TNG 6 http://www.ebooks.vdcmedia.com gối chuín lïn mẩng IP. Tẩi bïn nhêån, cấc gối tin nây àûúåc giẫi nến thânh cấc lìng PCM 64 Kb truìn àïën thụ bao bõ gổi. Sûå khấc nhau chđnh lâ mẩng truìn dêỵn khn dẩng thưng tin dng àïí truìn dêỵn. Trïn hònh 1.2 àûa ra vđ d vïì mưåt cåc gổi VoIP: Giẫ sûã thụ bao A mën gổi àïën thụ bao B. Thụ bao A quay sưë àiïån thoẩi ca thụ bao B. Mẩng PSTN cố nhiïåm v phên tđch àõa chó kïët nưëi àïën gateway1. Tẩi àêy àõa chó ca B lẩi àûúåc phên tđch gateway 1 xấc àõnh àûúåc thụ bao B àûúåc kiïím soất búãi gateway2. Nố sệ thiïët lêåp mưåt phiïn liïn kïët vúái gateway2. Cấc thưng tin bấo hiïåu mâ gateway1 nhêån àûúåc tûâ PSTN sệ àûúåc chuín àưíi thđch húåp sang dẩng gối truìn àïën gateway2. Tẩi gateway2, cấc gối tin lẩi àûúåc chuín àưíi ngûúåc lẩi truìn sang mẩng PSTN. Mẩng PSTN cố nhiïåm v àõnh tuën cåc gổi àïën thụ bao B. Cấc thưng tin trẫ lúâi sệ àûúåc chuín àưíi ngûúåc lẩi qua gateway2 àïën gateway1. Sau khi cåc gổi àûúåc thiïët lêåp, cấc gateway cố nhiïåm v chuín àưíi giûäa cấc gối tin thoẩi trïn mẩng IP cấc lìng PCM truìn trïn mẩng PSTN . Gateway II Gateway I P S T N Internet/ Hònh 1 2:ÀiïnthoaiIP SVTH: THẤI QUANG TNG 7 http://www.ebooks.vdcmedia.com Ngoâi cêëu hònh “phone to phone” úã trïn, dõch v thoẩi IP côn cho phếp cấc PC ( Personal Computer ) cố trang bõ àiïån thoẩi trong cấc mẩng LAN cố thïí trao àưíi thoẩi vúái nhau (cêëu hònh PC to PC) vúái cấc thụ bao àiïån thoẩi trong mẩng PSTN (cêëu hònh PC to phone hay phone to PC) nhû trong hònh 1.2. 1.2 Cấc ûáng dng ca àiïån thoẩi IP Giao tiïëp thoẩi sệ vêỵn lâ dẩng giao tiïëp cú bẫn ca con ngûúâi. Mẩng àiïån thoẩi cưng cưång khưng thïí bõ àún giẫn thay thïë, thêåm chđ thay àưíi trong thúâi gian túái. Mc àđch tûác thúâi ca cấc nhâ cung cêëp dõch v àiïån thoẩi IPtấi tẩo lẩi khẫ nùng ca àiïån thoẩi vúái mưåt chi phđ vêån hânh thêëp hún nhiïìu àûa ra cấc giẫi phấp k thåt bưí sung cho mẩng PSTN. Àiïån thoẩi cố thïí àûúåc ấp dng cho gêìn nhû mổi u cêìu ca giao tiïëp thoẩi, tûâ mưåt cåc àâm thoẩi àún giẫn cho àïën mưåt cåc gổi hưåi nghõ nhiïìu ngûúâi phûác tẩp. Chêët lûúång êm thanh àûúåc truìn cng cố thïí biïën àưíi tu theo ûáng dng. Ngoâi ra, vúái khẫ nùng ca Internet, dõch v àiïån thoẩi IP sệ cung cêëp thïm nhiïìu tđnh nùng múái. Ta cố thïí xem xết mưåt vâi ûáng dng trûúác mùỉt ca àiïån thoẩi: Thoẩi thưng minh Hïå thưëng àiïån thoẩi ngây câng trúã nïn hûäu hiïåu: rễ, phưí biïën, dïỵ sûã dng, cú àưång. Nhûng nố hoân toân “ngúá ngêín”. Nố chó cố mưåt sưë phđm àïí àiïìu khiïín . Trong nhûäng nùm gêìn àêy, ngûúâi ta àậ cưë gùỉng àïí tẩo ra thoẩi thưng minh, àêìu tiïn lâ cấc thoẩi àïí bân, sau lâ àïën cấc server. Nhûng mổi cưë gùỉng àïìu thêët bẩi do sûå tưìn tẩi ca cấc hïå thưëng cố sùén. Intrnet sệ thay àưíi àiïìu nây. Kïí tûâ khi Internet ph khùỉp toân cêìu, nố àậ àûúåc sûã dng àïí tùng thïm tđnh thưng minh cho mẩng àiïån thoẩi toân cêìu. Giûäa mẩng mấy tđnh mẩng àiïån thoẩi tưìn tẩi mưåt mưëi liïn hïå. Internet cung cêëp cấch giấm sất àiïìu khiïín cấc cåc thoẩi mưåt cấch tiïån lúåi hún. Chng ta cố thïí thêëy àûúåc khẫ SVTH: THẤI QUANG TNG 8 http://www.ebooks.vdcmedia.com nùng kiïím soất àiïìu khiïín cấc cåc thoẩi thưng qua mẩng Internet. Dõch v àiïån thoẩi Web "World Wide Web" àậ lâm cåc cấch mẩng trong cấch giao dõch vúái khấch hâng ca cấc doanh nghiïåp. Àiïån thoẩi Web hay " bêëm sưë" (click to dial) cho phếp cấc nhâ doanh nghiïåp cố thïí àûa thïm cấc phđm bêëm lïn trang web àïí kïët nưëi túái hïå thưëng àiïån thoẩi ca hổ. Dõch v bêëm sưë lâ cấch dïỵ nhêët an toân nhêët àïí àûa thïm cấc kïnh trûåc tiïëp tûâ trang Web ca bẩn vâo hïå thưëng àiïån thoẩi. Truy cêåp cấc trung têm trẫ lúâi àiïån thoẩi Truy nhêåp àïën cấc trung têm phc v khấch hânh qua mẩng Internet sệ thc àêíy mẩnh mệ thûúng mẩi àiïån tûã. Dõch v nây sệ cho phếp mưåt khấch hânh cố cêu hỗi vïì mưåt sẫn phêím àûúåc châo hâng qua Internet àûổc cấc nhên viïn ca cưng ty trẫ lúâi trûåc tuën. Dõch v fax qua IP Nïëu bẩn gûãi nhiïìu fax tûâ PC, àùåc biïåt lâ gûãi ra nûúác ngoâi thò viïåc sûã dng dõch v Internet faxing sệ gip bẩn tiïët kiïåm àûúåc tiïìn cẫ kïnh thoẩi. Dõch v nây sệ chuín trûåc tiïëp tûâ PC ca bẩn qua kïët nưëi Internet. Hâng nùm, thïë giúái tưën hún 30 t USD cho viïåc gûãi fax àûúâng dâi. Nhûng ngây nay Internet fax àậ lâm thay àưíi àiïìu nây.Viïåc sûã dng Internet khưng nhûäng àûúåc múã rưång cho thoẩi mâ côn cho cẫ dõch v fax. Khi sûã dng dõch v thoẩi fax qua Internet, cố hai vêën àïì cú bẫn: Nhûäng ngûúâi sûã dng dõch v thoẩi qua Internet cêìn cố chûúng trònh phêìn mïìm chùèng hẩn Quicknet's Internet PhoneJACK. Cêëu hònh nây cung cêëp cho ngûúâi sûã dng khẫ nùng sûã dng thoẩi qua Internet thay cho sûã dng àiïån thoẩi àïí bân truìn thưëng. Kïët nưëi mưåt gateway thoẩi qua Internet vúái hïå thưëng àiïån thoẩi hiïån hânh. Cêëu hònh nây cung cêëp dõch v thoẩi qua Internet giưëng nhû viïåc múã rưång hïå thưëng àiïån thoẩi hiïån hânh ca bẩn. SVTH: THẤI QUANG TNG 9 http://www.ebooks.vdcmedia.com 1.3 Lúåi đch ca àiïån thoẩi IP Cưng nghïå VoIP sệ àem lẩi nhûäng lúåi đch ch ëu sau: Giẫm chi phđ: Mưåt giấ cûúác chung sệ thûåc hiïån àûúåc vúái mẩng Internet do àố tiïët kiïåm àấng kïí cấc dõch v thoẩi fax. Ngûúâi ta ûúác tđnh cố khoẫng 70% cấc cåc gổi àïën Chêu Ấ lâ àïí gûãi fax, phêìn lúán trong sưë àố cố thïí àûúåc thay thïë búãi FoIP (Fax over IP). Sûå chia sệ chi phđ thiïët bõ thao tấc giûäa nhûäng ngûúâi sûã dng thoẩi dûä liïåu cng tùng cûúâng hiïåu quẫ sûã dng mẩng búãi lệ dû thûâa bùng têìn trïn mẩng ca ngûúâi nây cố thïí àûúåc sûã dng búãi mưåt ngûúâi khấc. Àún giẫn hoấ: Mưåt cú súã hẩ têìng tđch húåp hưỵ trúå têët cẫ cấc hònh thûác thưng tin cho phếp chín hoấ tưët hún giẫm tưíng sưë thiïët bõ. Cú súã hẩ têìng kïët húåp nây cố thïí hưỵ trúå viïåc tưëi ûu hoấ bùng têìn àưång. Thưëng nhêët: Vò con ngûúâi lâ nhên tưë quan trổng nhûng cng dïỵ sai lêìm nhêët trong mưåt mẩng viïỵn thưng, mổi cú hưåi àïí húåp nhêët cấc thao tấc, loẩi bỗ cấc àiïím sai sốt thưëng nhêët cấc àiïím thanh toấn sệ rêët cố đch. Trong cấc tưí chûác kinh doanh, sûå quẫn lđ trïn cú súã SNMP (Simple Network Management Protocol) cố thïí àûúåc cung cêëp cho cẫ dõch v thoẩi dûä liïåu sûã dng VoIP. Viïåc sûã dng thưëng nhêët giao thûác IP cho têët cẫ cấc ûáng dng hûáa hển giẫm búát phûác tẩp tùng cûúâng tđnh mïìm dễo. Cấc ûáng dng liïn quan nhû dõch v danh bẩ dõch v an ninh mẩng cố thïí àûúåc chia sễ dïỵ dâng hún. Nêng cao ûáng dng: Thoẩi fax chó lâ cấc ûáng dng khúãi àêìu cho VoIP, cấc lúåi đch trong thúâi gian dâi hún àûúåc mong àúåi tûâ cấc ûáng dng àa phûúng tiïån (multimedia) àa dõch v. Chùèng hẩn cấc giẫi phấp thûúng mẩi Internet cố thïí kïët húåp truy cêåp Web vúái viïåc truy nhêåp trûåc tiïëp àïën mưåt nhên viïn hưỵ trúå khấch hâng . [...]... Nïëu nhû trong mẩng thoẩi, do trïỵ đt nïn tiïëng vổng khưng ẫnh hûúãng nhiïìu thò trong mẩng IP, do trïỵ l án nïn tiïëng vổng ẫnh hûúãng nhiïìu àïën chêët lûúång thoẩi Vò vêåy, tiïëng vổng lâ mưåt vêën àïì cêìn phẫi giẫi quët trong àiïån thoẩi IP http://www.ebooks.vdcmedia.com 11 SVTH: THẤI QUANG TNG 2 Phất triïín dõch v àiïån thoẩi IP 2.1 Khẫ nùng triïín khai dõch v àiïån thoẩi IP Thoẩi qua IP hiïån... hûúáng phất triïín trûúác mùỉt Mưåt xu hûúáng phất triïín khấc cng nhiïìu hûáa hển lâ xêy dûång cấc cưíng nưëi giûäa mẩng IP mẩng thoẩi (cấc VoIP Gateway) Nhûäng Gateway nây xêy dûång tûâ nïìn tẫng PC trúã thânh cấc hïå thưëng mẩnh cố khẫ nùng àiïìu khiïín hâng trùm cåc gổi àưìng thúâi Búãi vêåy cấc doanh nghiïåp sệ phất triïín mưåt lûúång l án cấc Gateway trong nưỵ lûåc giẫm cấc chi phđ liïn quan... àõnh sûå thânh bẩi ca nhâ cung cêëp dõch v vai trô ca VoIP trong tûúng lai Khẫ nùng phưí biïën dich v VoIP nùçm giûäa hai phûúng ấn: Thiïëu tâi ngun trïn Giao thûác interrnet múái Chêët lûúång Vol IP vêỵn thêëp Khưng côn lúåi thïë giấ cẫ Dõch v Vol IP vêỵn lâ thiïíu sưë Hònh 1.3: Dõch v àiïån thoẩi IP vêỵn chiïëm thiïíu sưë Phûúng ấn 1 - chêët lûúång dõch v ca mẩng Internet tiïëp tc khưng ưín àõnh,... àiïím ca àiïån thoẩi IP Vïì mùåt k thåt àiïån thoẩi IP cố nhûäng ûu àiïím nhûúåc àiïím sau: Ûu àiïím: - Thưng tin thoẩi trûúác khi àûa lïn mẩng IP sệ àûúåc nến xëng dung lûúång thêëp (tu theo k thåt nến), vò vêåy sệ lâm giẫm àûúåc lûu lûúång mẩng - Trong trûúâng húåp cåc gổi úã mẩng chuín mẩch kïnh mưåt kïnh vêåt lđ sệ àûúåc thiïët lêåp duy trò giûäa hai bïn cho àïën khi mưåt trong hai bïn hu bỗ... Chøc n¨ng Chøc n¨ng MCU chun ®ỉi H×nh 1.7: C¸c cÊu h×nh c¬ së cđa Gateway Gateway khi hoẩt àưång sệ cố àùåc àiïím ca mưåt thiïët bõ àêìu cëi H.323 hóåc mưåt MCU trong mẩng LAN cố àùåc àiïím ca mưåt thiïët bõ àêìu cëi trong SCN hóåc mưåt MCU trong SCN Vò vêåy ta cố 4 cêëu hònh cú súã ca gateway àûúåc thïí hiïån trïn hònh 1.7 Mưỵi gateway cố thïí cố tưí húåp ca cấc cêëu hònh cú súã hóåc cố thïí gưìm... truìn trong mẩng cố trïỵ thay àưíi trong phẩm vi l án, khẫ nùng mêët mất thưng tin trong mẩng hoân toân cố thïí xêíy ra Mưåt ëu tưë lâm giẫm chêët lûúång thoẩi nûäa lâ k thåt nến àïí tiïët kiïåm àûúâng truìn Nïëu nến xëng dung lûúång câng thêëp thò k thåt nến câng phûác tẩp, cho chêët lûúång khưng cao àùåc biïåt lâ thúâi gian xûã lđ sệ lêu, gêy trïỵ - Mưåt nhûúåc àiïím khấc ca àiïån thoẩi IP lâ... cẫ mẩng IP) mâ khưng quan têm àïën chêët lûúång dõch v H323 nùçm trong bưå cấc khuën nghõ H32x cung cêëp cấc dõch v truìn dûä liïåu àa phûúng tiïån qua cấc loẩi mẩng khấc nhau Mưåt trong cấc ûáng dng ca H323 chđnh lâ dõch v àiïån thoẩi IP Àïën nay, H323 àậ phất triïín thưng qua hai phiïn bẫn Phiïn bẫn thûá nhêët àûúåc thưng qua vâo nùm 1996 phiïn bẫn thûá hai àûúåc thưng qua vâo nùm 1998 ûáng dng... QUANG TNG - Giao thûác bấo hiïåu H225 phc v trong quấ trònh thiïët lêåp hu bỗ cåc gổi - Giao thûác H225 RAS (Registration/Admision/Status) thûåc hiïån cấc chûác nùng àùng kđ, thu nhêån vúái gatekeeper - Giao thûác RTP/RCTP àïí truìn kïët húåp cấc gối tin audio, video Mưåt àêìu cëi H323 cng cố thïí àûúåc trang bõ thïm cấc tđnh nùng nhû: - Mậ hoấ giẫi mậ cấc tđn hiïåu audio, video - Hưỵ trúå... H.225.0 - Hẩn chïë truy nhêåp - Gatekeeper cố thïí sûã dng bấo hiïåu trïn kïnh H.225.0 àïí tûâ chưëi mưåt cåc gổi ca mưåt thiïët bõ àêìu cëi khi nhêån thêëy cố lưỵi trong viïåc àùng k Nhûäng ngun nhên tûâ chưëi bao gưìm: mưåt Gateway hóåc àêìu cëi àùng k hẩn chïë gổi ài mâ lẩi cưë gùỉng thûåc hiïån mưåt cåc gổi ài ngûúåc lẩi hóåc mưåt àêìu cëi àùng k hẩn chïë truy nhêåp trong nhûäng giúâ nhêët àõnh -. .. thưng qua thûåc thi, cấc gateway dung lûúång cao cung cêëp giao diïån giûäa mẩng IP mẩng PSTN phẫi àûúåc triïín khai, cấc mẩng sùén cố cêìn àûúåc hưỵ trúå QoS cấc dõch v cưng cưång toân cêìu cêìn àûúåc thiïët lêåp 2.3 Nhûäng khố khùn khi triïín khai dõch v Cố 3 khố khùn chđnh khi triïín khai VoIP àố lâ: - Vêën àïì tiïu chín: Do tiïu chín qëc tïë ca àiïån thoẩi IP côn àang khưng ngûâng phất . Đồ án tốt nghiệp Xử lý cuộc gọi dịch vụ điện thoại IP và ứng dụng trong Gateway PSTN - IP SVTH: THẤI QUANG TNG 1 http://www.ebooks.vdcmedia.com. QUANG TNG 4 http://www.ebooks.vdcmedia.com dõch v àiïån thoẩi IP vâ ûáng dng trong Gateway PSTN -IP àïí lâm àưì ấn tưët nghiïåp. Àưì ấn àûúåc chia lâm 4 chûúng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Xử lý cuộc gọi dịch vụ điện thoại IP và ứng dụng trong Gateway PSTN - IP doc, Tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Xử lý cuộc gọi dịch vụ điện thoại IP và ứng dụng trong Gateway PSTN - IP doc, Tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Xử lý cuộc gọi dịch vụ điện thoại IP và ứng dụng trong Gateway PSTN - IP doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay