Tài liệu HPLC for Pharmaceutical Scientists 2007 (Part 7A) pptx

29 332 3
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2013, 12:15

. of mass-to-charge ratios, 281 HPLC for Pharmaceutical Scientists, Edited by Yuri Kazakevich and Rosario LoBrutto Copyright © 2007 by John Wiley & Sons,. in the form of high-performance liquid chromatography (HPLC) / MS (LC/MS), mass spectrometry has become the principal method of mixture analysis in pharmaceutical
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu HPLC for Pharmaceutical Scientists 2007 (Part 7A) pptx, Tài liệu HPLC for Pharmaceutical Scientists 2007 (Part 7A) pptx, Tài liệu HPLC for Pharmaceutical Scientists 2007 (Part 7A) pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay