Tài liệu Đề thi kinh tế lượng lần 2 đề 4 pdf

6 259 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2013, 12:15

Kỳ thi phụ lớp 04QK 1/6 4 Họ và tên: . MSSV: Lớp: ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH KỲ THI PHỤ MÔN: NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ LỚP 04QK Thời gian làm bài: 90 phút (Sinh viên được sử dụng tài liệu và làm bài trên đề thi) Số câu đúng: Điểm: Phần 1: TRẮC NGHIỆM (20 điểm): Hướng dẫn chọn câu trả lời Chọn câu a Bỏ câu a Chọn lại câu a Sinh viên chọn câu trả lời đúng nhất vào bảng sau: Câu 1 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 6 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 2 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 7 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 3 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 8 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 4 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 9 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 5 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 10 (a) (b) (c) (d) (e) CHỌN CÂU TRẢ LỜI NÀO BẠN CHO LÀ PHÙ HỢP NHẤT: Câu 1. Để ước lượng cỡ mẫu chúng ta cần các thông tin gì? (a) 1-α, ε, W (b) σ, S x , ε (c) 1- α, W, S x (d) 1- α, S x (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 2. Để xác định kiểm định là một phía hoặc hai phía người ta căn cứ vào (a) Đặc điểm của giả thuyết ngược lại (b) Giả thuyết của H 0 để xác định (c) Tính chất của giả thuyết ngược lại (d) Căn cứ vào giá trị tới hạn (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 3. Trong các tính chất của hệ số tương quan đa biến sau tính chất nào sai? (a) R 2 = SSR/SST (b) R = SST SSE 1 − (c) |R| ≤1 (d) R 2 = ∑ ∑ − − 2 i 2 i )yy( )yy ˆ ( (e) Tất cả các câu trên đều đúng Câu 4. Nếu hệ số A = 0.78 thì ta có kết luận gì? (a) X và Y tương quan với nhau mức độ mạnh (b) Y và X tương quan tuyến tính thuận, mức độ trung bình (c) Y và X không tương quan nhau (d) Nếu X tăng lên 1 đơn vị thì Y sẽ tăng lên 0.78 đơn vị (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 5. Trong việc ước lượng một tham số thống kê: (a) Khoảng tin cậy là α (b) Xác suất sai lầm là 1 - α (c) Độ chính xác là 1 - α (d) Độ tin cậy là α (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 6. Chọn câu đúng: (a) Hồi qui là một giá trị thể hiện mức độ quan hệ giữa hai biến ngẫu nhiên (b) Hồi qui là một phương trình thể hiện mối quan hệ giữa hai biến ngẫu nhiên (a) (a) (a) Kỳ thi phụ lớp 04QK 2/6 4 (c) Hồi qui là một giá trị thể hiện mức độ quan hệ giữa ít nhất hai biến ngẫu nhiên (d) Hồi qui là một phương trình thể hiện mối quan hệ giữa ít nhất hai biến ngẫu nhiên (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 7. Các giá trị sau giá trị nào khổi thay đổi khi đổi vị trí của X và Y: (a) Hệ số góc (b) Tung độ gốc (c) Hiệp tương quan (d) Phương trình hồi qui (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 8. Để kiểm định giữ liệu có tuân theo phân phối chuẩn không, người ta cần làm gì? (a) Thành lập giả thuyết H 0 (b) Xác định giá trị ước lượng (c) Tra bảng phân phối chuẩn tính giá trị Z (d) Tất cả các câu trên đều đúng (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 9. Để thể hiện mối quan hệ giữa hai biến định tính ta cần phải (a) Tính giá trị P (b) Tính giá trị α (c) Tính giá trị E ij (d) Lập bảng dữ kiện ngẫu nhiên hai chiều (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 10. Trong kiểm định giả thuyết thống kê. Một quyết định được gọi là quyết định đúng khi: (a) Bác bỏ H 0 khi H 0 đúng (b) Chấp nhận H 0 khi H 0 đúng (c) Bác bỏ H 1 khi H 0 sai (d) Chấp nhận H 0 khi H 1 sai (e) Tất cả các câu trên đều sai Phần 2 : BÀI TẬP Chọn 4 trong 5 bài sau(80 điểm): Bài 1: (20 điểm) Một công ty sản xuất đồng phục học học sinh muốn xem xét ảnh hưởng của quảng cáo như thế nào tới doanh thu đã chọn ngẫu nhiên 8 cửa hàng có bán sản phẩm của công ty để theo dõi số lượng sản phẩm đã bán ra trong một tháng trước và một tháng sau khi quảng cáo. Số liệu được ghi lại như sau: (ĐVT: chục triệu đồng) Cửa hàng 1 2 3 4 5 6 7 8 Trước 10 8 7 9 11 10 9 8 Sau 11 11 10 12 11 13 12 10 Tìm khoảng tin cậy 90% sự khác nhau về trung bình của doanh thu bán trước và sau khi quảng cáo Kỳ thi phụ lớp 04QK 3/6 4 Bài 2: (20 điểm) Một cơ sở sản xuất kẹo loan báo rằng số kẹo trong bao trung bình là 20 viên. Người ta lấy ra 15 bao và đo được số viên kẹo trong mỗi bao thay đổi theo bảng sau: Số viên kẹo/bao 18 19 20 21 22 Số bao 1 3 5 4 2 Hãy cho biết với mức ý nghĩa 1% và dung sai bằng 0.5, cỡ mẫu nên bao nhiêu là phù hợp. Kỳ thi phụ lớp 04QK 4/6 4 Bài 3: (20 điểm) Một công ty đang chuẩn bị cho công nhân đi du lịch vào dịp lễ 30/04, có 5 phương án được đưa ra. Một mẫu ngẫu nhiên gồm 20 công nhân được chọn ra và được hỏi ý kiến về việc thích phương án nào. Kết quả cho thấy phương án 1 có 4 người chọn, phương án 2 có 5 người chọn, phương án 3 có 3 người chọn, phương án 4 có 3 người chọn, phương án 5 có 5 người chọn: Kiểm định giả thuyết cho rằng công nhân ưa chọn như nhau đối với 5 phương án này với mức ý nghĩa 10% Kỳ thi phụ lớp 04QK 5/6 4 Bài 4: (20 điểm) Một mẫu gồm 6 cặp (xi,yi) cho: ΣXi = 330; ΣYi = 942; ΣXi 2 = 18550; ΣYi 2 = 148324; Σ(X i -Xtb)(Y i - Ytb)= 260 1. Tính hệ số tương quan và kiểm định giả thuyết cho rằng nếu X càng tăng Y sẽ càng giảm với mức ý nghĩ 10% 2. Tìm phương trình hồi qui . . Kỳ thi phụ lớp 04QK 6/6 4 Bài 5: (20 điểm) SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R R Square 0.4240286 Adjusted R Square 0.3885842 Standard Error 11.522922 Observations 70 ANOVA df SS MS F Significance F Regression 4 6353.7902 2.414E-07 Residual Total Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Intercept 10.538408 1.5763947 0.1197898 -4.4339637 37.659345 X1 0.1925793 0.028926 6.6576428 6.954E-09 0.13481 0.2503486 X2 0.0798089 0.1766204 0.4518672 0.652869 -0.2729263 0.4325442 X3 2.7662693 -0.7831916 0.436359 -7.6911402 3.3581024 X4 -0.0291905 0.1306409 -0.2234407 0.8238933 -0.2900983 0.2317174 Điền các giá trị còn thiếu trong bảng kết quả trên vào bảng sau: GIÁ TRỊ CẦN TÌM KẾT QUẢ Cỡ mẫu Hệ số tương quan Phương trình hồi qui SST SSE MSR B 3 Khoảng tin cậy 95% của hệ số trước X 1 A F . 0.6 528 69 -0 .27 2 926 3 0 .4 325 4 42 X3 2. 76 626 93 -0.7831916 0 .43 6359 -7.691 14 02 3.3581 0 24 X4 -0. 029 1905 0.130 640 9 -0 .22 344 07 0. 823 8933 -0 .29 00983 0 .23 171 74 Điền các. 10.53 840 8 1.5763 947 0.1197898 -4. 4339637 37.659 345 X1 0.1 925 793 0. 028 926 6.6576 42 8 6.954E-09 0.1 348 1 0 .25 0 348 6 X2 0.0798089 0.176 620 4 0 .45 186 72 0.6 528 69 -0 .27 2 926 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Đề thi kinh tế lượng lần 2 đề 4 pdf, Tài liệu Đề thi kinh tế lượng lần 2 đề 4 pdf, Tài liệu Đề thi kinh tế lượng lần 2 đề 4 pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay