Tài liệu Đề thi kinh tế lượng lần 2 đề 3 pptx

6 277 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2013, 12:15

Kỳ thi phụ lớp 04QK 1/6 3 Họ và tên: . MSSV: Lớp: ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH KỲ THI PHỤ MÔN: NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ LỚP 04QK Thời gian làm bài: 90 phút (Sinh viên được sử dụng tài liệu và làm bài trên đề thi) Số câu đúng: Điểm: Phần 1: TRẮC NGHIỆM (20 điểm): Hướng dẫn chọn câu trả lời Chọn câu a Bỏ câu a Chọn lại câu a Sinh viên chọn câu trả lời đúng nhất vào bảng sau: Câu 1 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 6 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 2 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 7 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 3 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 8 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 4 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 9 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 5 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 10 (a) (b) (c) (d) (e) CHỌN CÂU TRẢ LỜI NÀO BẠN CHO LÀ PHÙ HỢP NHẤT: Câu 1. Nếu hệ số B = 0.78 thì ta có kết luận gì? (a) Nếu X tăng lên 1 đơn vị thì Y sẽ tăng lên 0.78 đơn vị (b) X và Y tương quan với nhau mức độ mạnh (c) Y và X tương quan tuyến tính thuận, mức độ trung bình (d) Y và X không tương quan nhau (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 2. Trong các tính chất của hệ số tương quan đa bi ến sau tính chất nào sai? (a) R 2 = SSR/SST (b) |R|≤1 (c) R = SST SSE 1 − (d) R = ∑ ∑ − − 2 i 2 i )yy( )yy ˆ ( (e) Tất cả các câu trên đều đúng Câu 3. Để kiểm định giữ liệu có tuân theo phân phối chuẩn không, người ta cần làm gì? (a) Xác định giá trị ước lượng (b) Ra quyết định bác bỏ H 0 (c) Tra bảng phân phối chuẩn tính giá trị Z (d) Tất cả các câu trên đều đúng (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 4. Chọn câu đúng: (a) Tương quan thể hiện mối quan hệ giữa hai biến ngẫu nhiên (b) Tương quan thể hiện mối quan hệ giữa ít nhất hai biến ngẫu nhiên (c) Tương quan thể hiện mức độ quan hệ giữa hai biến ngẫu nhiên (d) Tương quan thể hiện mức độ quan hệ giữa ít nhất giữa hai biến ngẫu nhiên (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 5. Để xác định kiểm định là một phía hoặc hai phía người ta căn cứ vào (a) Giả thuyết của H 0 để xác định (b) Tính chất của giả thuyết ban đầu (c) Đặc điểm của giả thuyết ngược lại (d) Căn cứ vào giá trị tới hạn (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 6. Trong việc ước lượng một tham số thống kê: (a) Khoảng tin cậy là 1 - α (b) Xác suất sai lầm là 1 - α (a) (a) (a) Kỳ thi phụ lớp 04QK 2/6 3 (c) Độ chính xác là 1 - α (d) Độ tin cậy là 1 - α (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 7. Để thể hiện mối quan hệ giữa hai biến định tính ta cần phải (a) Lập bảng dữ kiện ngẫu nhiên hai chiều (b) Tính xác xuất theo từng lớp (c) Tính giá trị α (d) Tính giá trị O ij (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 8. Xác định giá trị ước lượng của Y khi X thay đổi người ta dùng: (a) Hiệp tương quan (b) Hệ số góc (c) Hệ số tương quan (d) Phương trình hồi qui (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 9. Để ước lượng cỡ mẫu chúng ta không thể thiếu các thông tin gì? (a) 1- α (b) ε (c) σ (d) Câu a và b đều đ úng (e) Tất cả các câu trên đều đúng Câu 10. Trong kiểm định giả thuyết thống kê. Một quyết định được gọi là sai lầmloại 1 khi: (a) Chấp nhận H 1 khi H 0 đúng (b) Bác bỏ H 0 khi H 0 sai (c) Chấp nhận H 0 khi H 1 sai (d) Bác bỏ H 0 khi H 0 đúng (e) Tất cả các câu trên đều sai Phần 2: BÀI TẬP Chọn 4 trong 5 bài sau(80 điểm): Bài 1: (20 điểm) Chọn 15 xe vào 15 thời điểm khác nhau quan sát rada thì thấy tốc độ xe là 41km/h; 52km/h; 38km/h; 47km/h; 43km/h; 51km/h; 36km/h; 49km/h; 46km/h; 43km/h; 42km/h; 44km/h; 44km/h; 43km/h; 40km/h;. Giả sử tốc độ tuân theo phân phối chuẩn. Tìm khoảng tin cậy 90% cho phương sai của tổng thể. Kỳ thi phụ lớp 04QK 3/6 3 Bài 2: (20 điểm) Một nhà xã hội học muốn biết có sự khác biệt về lương như thế nào không giữa những nhân viên biết ít nhất một ngoại ngữ và giữa nhân viên không biết về ngọai ngữ. Chọn ra 50 người biết ít nhất một ngoại ngữ thì nhận thấy thu nhập trung bình của họ là 4 triệu, độ lệch chuẩn 0,8 triệu; và 80 người không biết về ngoại ngữ thì nhận thấy rằng thu nhậ p trung bình của họ là 1,6 triệu và độ lệch chuẩn 0,5 triệu. Hảy kiểm định giả thuyết cho rằng thu nhập trung bình của những người biết ít nhất 1 ngoại ngữ sẽ cao hơn người không biết ngoại ngữ nào ít nhất là 2 triệu với mức ý nghĩa 5% . . Kỳ thi phụ lớp 04QK 4/6 3 Bài 3: (20 điểm) Tính các giá trị A, B, C còn thiếu và kiểm định mối quan hệ giữa nghề nghiệp và trình độ học vấn với mức ý nghĩa 10% HỌC VẤN PHỔ THÔNG THCN VÀ DẠY NGHỀ CĐ, ĐH SĐH TỔNG Observed 1210 LĐPT Expected 0.3 0.78 2.04 0.88 4 Observed 2 A2C Văn phòng Expected 0.525 1.365 3.57 1.54 7 Observed 1 B21 NGHỀ NGHIỆP Quản lý Expected 0.45 1.17 3.06 1.32 6 TỔNG 4652 17 Kỳ thi phụ lớp 04QK 5/6 3 Bài 4: (20 điểm) Một mẫu gồm 6 cặp (xi,yi) cho: ΣXi = 0; ΣYi = 0; ΣXi 2 = ΣYi 2 = 40; ΣX i Y i = 32 1. Tính hệ số tương quan và kiểm định giả thuyết cho rằng X và Y có tương quan với mức ý nghĩa 5% 2. Tìm phương trình hồi qui . . Kỳ thi phụ lớp 04QK 6/6 3 Bài 5: (20 điểm) SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R R Square Adjusted R Square Standard Error Observations ANOVA df SS MS F Significance F Regression 92.652169 0.7985324 Residual 16 91.532922 Total 1557.1789 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Intercept 24.526297 26.607476 0.9217822 0.3703334 -31.879032 80.931626 X1 4.876196 0.5847507 0.5668706 -7.4857143 13.188433 X2 0.1246434 0.2316512 0.5380649 0.5979381 -0.3664353 0.6157221 X3 -0.0954876 0.1908685 -0.5002796 0.623689 -0.5001109 0.3091356 Điền các giá trị còn thiếu trong bảng kết quả trên vào bảng sau: GIÁ TRỊ CẦN TÌM KẾT QUẢ Cỡ mẫu Hệ số tương quan Phương trình hồi qui SST SSR MSE B 1 Khoảng tin cậy 95% của hệ số trước X 1 A F . 26 .607476 0. 921 7 822 0 .37 033 34 -31 .8790 32 80. 931 626 X1 4.876196 0.5847507 0.5668706 -7.48571 43 13. 188 433 X2 0. 124 6 434 0 . 23 165 12 0. 538 0649 0.597 938 1 -0 .36 6 435 3 0.615 722 1. Regression 92. 6 521 69 0.7985 32 4 Residual 16 91.5 32 9 22 Total 1557.1789 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Intercept 24 . 526 297 26 .607476
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Đề thi kinh tế lượng lần 2 đề 3 pptx, Tài liệu Đề thi kinh tế lượng lần 2 đề 3 pptx, Tài liệu Đề thi kinh tế lượng lần 2 đề 3 pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay