Tài liệu Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ pptx

1 536 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2013, 10:15

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động báo áp thấp nhiệt đới, bão, CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …… ngày tháng năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI, BÃO, Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 1. Tên tổ chức, cá nhân: 2. Người đại diện trước pháp luật: 3. Quyết định thành lập: 4. Giấy phép hoạt động báo áp thấp nhiệt đới, bão, số: 5. Trụ sở chính: 6. Số điện thoại Fax: E-mail: Căn cứ Thông tư số ngày tháng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường gia hạn Giấy phép hoạt động báo áp thấp nhiệt đới, bão, cho (tên tổ chức, cá nhân) Nêu cụ thể lý do đề nghị gia hạn giấy phép Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đã kê khai. Thủ trưởng (ký tên đóng dấu) . Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …… ngày. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường gia hạn Giấy phép hoạt động báo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ pptx, Tài liệu Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ pptx, Tài liệu Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn